John 20

Iesus Ke Sigipaga Nga Mateng

Ka sinro luluna ka kae e kapunu nga kumangnga maina ina osuguna tale, nae Maria Magaralene ke loa ta bavang a ri ke pullue Iesus lavusakia ngia. Na ke kele lollo ine sane momo tale nga baveng kaona. Minmina na i ke pira te Saimon Pita riluae barangalele laeala ae Iesus materaumane, na ke role kerea roma, “Keke ravumalaga patali kae Avolau nga baveng. Ba ka sana lomangngmatana roma, keke pulia nga ine ngaetai.”

Ka bainae Pita kala nga barangalele laeala ae Iesus materaumane keke kutapu eke lola ta baveng. Ri pana lua keke pirpira kinung, ava barangalele laeala ae Iesus materaumane ke kavesia Pita, na ka i pala ta baveng. Na ke magolo ka tangkepangana lakallo ta baveng. Na ke kele malo ina reke lulupite Iesus lavusakia ki ineke kenkeno nangina ngallo, ava i ke sana lu lakallo. Ngarume isura, nae Saimon Pita e loa kurumea ke lele na ke lu lakallo ta baveng. Ba i ke kele malo iname ineke keno nangina. Ba ke kele malo eke rugupite Iesus kunna kia ine sane keno kala nga malo ina reke lulupite Iesus lavusakia ki. Ke momo mana me i ka kiningngana nga inte toto. Minmina na barangalele laeala ae Iesus materaumane ore lele kapunu nga baveng ke lu lakallo bole. Na i ke kela na ka lonapatokona. Ta ri ke sane ke ravu lomatana tale ta pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna ore role ta inae Iesus la sigingpaga nga mateng.

Iesus Ke Lele Nge Maria Magaralene

10 Ka baina na barangalele lua nginngina rae Iesus kanna keke galiu. 11 Avae Maria Magaralene ke meisinsi apotu nga baveng laeala ba ke tantani, ba ke magolo ka tangkepangana lakallo ta baveng. 12 Na ke kele anggelome ka ri lua ra karea ka lungapaga reke kavauvaunga keke tattara nga inaeala ae Iesus lavusakia keno ngia pala. Te ke tara nga malle a kunna keno ngia, ba te ke tara nga malle a kaena puname ke keno ngia.

13 Na keke ballage roma, “Avale laekolong, ko meimia o tantani?”

Na i ke ala rea roma, “Keke ravupatali kae Avolau ae iau, ba ka sana laumatana roma, keke pulia nga ine ngaetai.”
14 Ke ine role minmina tapu, na i ke kampiliu ba ke kele Iesus ine meisinsi nga inaeala. Ava i ka sana lonamatana roma, ka i ae Iesus.

15 Nae Iesus ke role kia roma, “Avale laekolong, ko meimia o tantani? Ko sissilia tai?”

Nae Maria ka lonavavai roma, ka i a agau e ellapatali ta ura laeala. Minmina na i ke role kia roma, “Apanung laekolong, ngaroma ngo ravupatali kia, na ngo turu pakau ka ina one ule ngia. Na nga rave.”

16 Nae Iesus ke role kia roma, “Maria!”

Nae Maria ke kampiliu ba ke role kia nga kaling ae Iburume roma, “Raboni!” (ka mirana roma, Apangalomatanakana).

17 Nae Iesus ke role kia roma, “Ko sano ngo kali kau, ta iau ka sana loapatae te Tamau tale. Ava ngo loa ta kolingau memena, na ngo role kerea ka pangamologangau laekia roma, ‘Iau ka galiliu te Tamau bae Tamamiau. Ka galiliu te Nutu ae iau bae Nutu ae miau.’”

18 Minmina nae Maria Magaralene ke loa ta barangalele rae Iesus kanna, na ke turulomatana te ri roma, “Iau ka kele Avolau.” Ba ke turu pakerea ka oru nginngina rae Iesus role pakia ki.

Iesus Ke Lele Nga Barangalele Ra Kanna

19 Ka laio, ka kae laeala e kapunu nga kumangng maina, na barangalele rae Iesus kanna keke katukala kinung. Ba keke matautaue reke taoamugmuga kae Iurame, minmina na keke bilagipite bale a ri ke katukala ngia kana biungame tapu. Ka panna laeala, nae Iesus ke loa, na ke maisi ngaliua nge ri. Na ke role kerea roma, “Momongpengana nge momo kala nge miau.” 20 Ba ka ine role minmina tapu, na i ke pakosining rea ka kamaname. Ba ke pakosining rea ka bavana bole. Minmina na ri ka loreasereng raumana ineke kele Avolau.

21 Nae Iesus ke role kerea muni roma, “Iau ka tungtunge momongpengana te miau. Pala nae Tamau ke ba iau, minmina na iau bole ka bava miau.” 22 Ka ine role minmina tapu, na ke isoe kaona bovonna ba ke role kerea roma, “Iau ka tungtunge Kannu E Tupu te miau. 23 Ngaroma miau ngaka osurure ragau baingarea reke sosoali, na ngeke rongo. Ngaroma sana ngaka osururu rea, na ale ngeke momo tale.”

Iesus Ke Lele Nge Tomas

24 Avae Tomas, a i a te e nga pana tangulelu ba lua a ri ke patoe kae Ririmas, ke sane momo ka inae Iesus loa te ri. 25 Minmina na barangalele rae Iesus kanna reke momo ka kae laeala keke rorole kia roma, “Mangng ka kele Avolau!”

Avae Tomas ke role kerea roma, “Ngaroma iau sana nga kele parongpitame mallerea nga kamaname, ba sana nga pullue kamau ririna lakallo ta parongpitame mallerea, ba sana nga pullue kamau lakallo ta bavana, na ka sana la laupatokona.”

26 Ngarume, ka ina kae ka ri lima ba mologi ke rongo tapu, na barangalele rae Iesus kanna keke momo ngallo nga bale muni. Bae Tomas ke momo kala nge ri bole. Minmina na, ka ina ri ke bilagipite biungame tapu, nae Iesus ke loa e maisi ngaliua nge ri. Na ke role roma, “Momongpengana nge momo kala nge miau.” 27 Na ke role kae Tomas roma, “Atu ngo kala'e kamang ririna nakai. Ngo kele kamaume. Ngo kala'e kamang nasai, na ngo pullue lakallo ta bavau. Ba sana nga longkalasa, ava nga longpatokona.”

28 Nae Tomas ke role kia roma, “Ka one ae Avolau ae iau bae Nutu ae iau!”

29 Nae Iesus ke role kia roma, “One ka longpatokona kurumea kelangang kau. Ragau re sane ke kela iau ava ka loreapatokona nga loreasereng.” 30 Bae Iesus ke kuma ka killa pattoto reke bollalau nga barangalele ra kanna ragureame bole. Ba iau ae Ion ka sana pa'e ri kinung nga lau laekia. 31 Ava iau ka pa'e na kokorai ta baina miau nga lomiaupatokona roma, Iesus ka i ae Karais, ba ka i ae Nutu Tuna. Ka pa'e na kokorai ta baina miau nga lomiaupatokona minmina, na ngaka rave mauling e momo passavele kurumea lomiaupatokonangana te i.

Copyright information for `MEE