John 21

Iesus Ke Lele Nga Barangalele Ra Kanna Nga Sivoli Ae Galili

Ngarume nga oru nginngina, nae Iesus ke lele muni nga barangalele ra kanna nga Sivoli Ae Taibirias. Ba ollaeala ke lele minakai roma: Saimon Pita, bae Tomas a ri ke patoe kae Ririmas, bae Nataniel e ngae Kena ngae Galili, bae Sepeti tuna memena, kala nga barangalele lua pattoto rae Iesus kanna keke momo kinung. Nae Saimon Pita ke role kerea roma, “Iau ka lola launga lea ka po.” Na keke role kia roma, “Mangng nga loa kala nge one.” Ka baina keke taepatae nga manang na keke loa. Ava ka rigo laeala na ri ke sane ke laue lea te.

Ngarume, ka sinro luluna, nae Iesus ke maisi nga taona. Ava barangalele ra kanna ke sane ke kelapatokone roma, ka i ae Iesus.

Minmina nae Iesus ke kiu te ri roma, “Koli memena, ka sana kamiau lea ae?”

Na keke ale roma, “Iii.”

Na ke role kerea roma, “Ngaka toatape po nga manang bavana e pe na ngaka rave palu.” Ka ineke kuma minmina, na ka sana likirea ta ri utungpataenge po lakailu kurumea, i ke ponu raumana ka leame.

Na barangalele laeala ae Iesus kanna ae Iesus materaumane ke role kae Pita roma, “Ka i ae Avolau.” Ka inae Saimon Pita longe pangamologa laeala, na i ke lupage lungapaga ae i e ngapotu ora i palale pala ta kumangng. Na ke tugutao lakallo ta me ba ke goeinsigi ta taona. Ava barangalele pattoto rae Iesus kanna keke loa kurumea Saimon Pita ka manang, ta ri ke sane ke momo ngatauga raumana nga taona. Ba keke kuma kaligi ta utunglalange po e ponu ka leame kurume rea. Minmina na ka ineke so nga taona tapu, na keke kele sia e tuvtuve leame. Ba keke kele beret palu.

10 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ngaka atu ka lea palu ra miau ka lau rea nasai.”

11 Minmina nae Saimon Pita ke taepatae nga manang, na ke utulelea po ta taona. Ba po ke ponu ka leame ka ri 153 reke bollalau. Leame ka ri papatu raumana, ava po ke sane marae. 12 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ka atu ngaka kani kamiau.” Na keke kallo raumana, minmina na ka sana barangalele te ballage roma, “Ka one a tai?” Ta ri ka loreamatana tapu roma, ka i ae Iesus Avolau. 13 Nae Iesus ke loa ba ke rave beret, na ke tunge te ri. Ba ke kuma minmina ka leame bole. 14 Ollaeala ka i ae Iesus lelengana a mologi nga barangalele ra kanna ragureame ngarume nga sigingpagangana nga mateng.

Iesus Ke Paginggingia Pita

15 Minmina na, ka ineke kani tapu, nae Iesus ke ballage Saimon Pita roma, “Ion tuna ae Saimon, matengraumanangang kau ke bollau nga ra kokorai matengraumana ngareangana kau?”

Nae Pita ke ale roma, “Iii Avolau, one ka longmatana roma, iau ka materaumana one.”

Nae Iesus ke role kia roma, “Ngo pakania sipsip goekia rae iau.”

16 Nae Iesus ke ballage Pita ka balinglagangana kia a lua roma, “Ion tuna ae Saimon, one ko materaumana iau?”

Nae Pita ke ale roma, “Iii Avolau, one ka longmatana roma, iau ka materaumana one.”

Nae Iesus ke role kia roma, “Ngo kelapatali masi ta sipsip rae iau reke sisina.”

17 Nae Iesus ke ballage Pita ka balinglagangana kia a mologi roma, “Ion tuna ae Saimon, one ko materaumana iau?”

Nae Iesus balinglagangana kae Pita ine ballage pa mologi roma, “One ko materaumana iau?” ke bai ka lotani ngallo nge Pita. Minmina na i ke role kae Iesus roma, “Avolau, one ka longmatana ka orume kinung. Ka longmatana roma, iau ka materaumana one.”

Nae Iesus ke role kia roma, “Ngo pakania sipsip rae iau reke sisina.
18 Iau nga role kone ka kaomannmannangana roma, pala, ka ina one a taulai tale, na one ko umma ta ligong one muni. Ba ko tatao ta iname kurumea longngana mana. Ava ka ino ngo papisigi, na ko la kalange kamangme, na agau tetoto ke la ligong one. Na ke la loanga kone ta ina nga one sano bai ta loanga te.” 19 Ka inae Iesus role minmina, na i ke rorole ta mateng matana ae Pita la pangavolaunge Nutu giana kia. Nae Iesus ke role kae Pita roma, “Ngo atu kurume iau!”

20 Nae Pita ke kampiliu ba ke kele barangalele laeala ae Iesus materaumane ine tatao kurume rea. Ka i a agau ame pala ne pakenopaia kunna nge Iesus mautuna nga kaning, na ke ballage roma, “Avolau, tai ke la ulongo one ta reke la baingasoali one kamareame?” 21 Ka inae Pita kele, na i ke ballage Iesus roma, “Avolau, taru ke la leleng nge aekolong?”

22 Nae Iesus ke ale roma, “Ngaroma iau nga matea ta i momong ta nge lele nga ina iau nga atu, ka sana ora kaning. One ngo atu kurume iau.” 23 Ngarume na pangamologa te ke tao kalaoka ngaliua nga ra lopatokonakana roma, barangalele laeala ke sane la mateng. Avae Iesus ke sane role kia roma, ke sane la mateng. Ke sa. I ke rolea pangamologa laekia mana roma, “Ngaroma iau nga matea ta i momong ta nge lele nga ina iau nga atu, ka sana ora kaning.”

24 Ka i a barangalele laeala mana e turulomatantana ta oru kokorai, ba i ke pa rea nga lau. Ba ita ka loramatana roma, turunglomatanangana ka kaomannmannangana kia.

25 Ka oru pattoto ba ka ri papatu onrae Iesus kuma ki bole. Ava ngaroma ri ngeke ava ta pange lau reke pamologa ta oru nginngina kinung, na nga kelangaungana, mogalo laekia e ngape ka sana nga malle ta pulinge lau nginngina kinung ngi.

Copyright information for `MEE