John 3

Iesus Ke Palomatane Nikoremus

Na agau te a giana nge Nikoremus a i a Parisio te ke momo. Ka i a agau te a bollau ngaliua nga reke taoamugmuga ka Iurame. Ka rigo te na i ke loa te Iesus, na ke role kia roma, “Rabai, mangng ka lomangngmatana roma, ka one a apangalomatanakana orae Nutu ba'e. Ta taroma Nutu sane te momo kala nga agau te, na i sane te kuma ka killa reke bollalau ra one kumkuma ki.”

Nae Iesus ke ale ka rolengana kia roma, “Iau nga role kone ka kaomannmannangana roma, ngaroma agau sane nge lele muni nga toangapisigi, na i sane nge kele Nutu kelangpatalingana.”

Nae Nikoremus ke role kia roma, “Ava agau nge meimia ka toangapisigingana ka ine papisigi tapu? Ka sana nga lungana a lua nga naname siana nga baina naname nge toapisigia muni.”

Nae Iesus ke ale roma, “Iau nga role kone ka kaomannmannangana roma, ngaroma agau sane nge lele muni nga me ba kannu toangapisigi ngareangana kia, na i ke sane la lunga nga Nutu kelangpatalingana. Oru a agau mirana toapisigia ka i a mira, ba oru a Kannu ae Nutu toapisigia ka i a kannu. Sono ngo magio nga ina iau role kone roma, ‘Ngo lele muni nga toangapisigi.’ Bovole ke inso ba ke tatao kurumea lonangana mana. Ko longe maina ava ka sana longmatana roma ke pa ngaetai, ba ka sana longmatana roma ke lola aetai. Ragau ra Kannu ae Nutu toapisigi rea ka tongarea kena mana ma ollaeala.”

Nae Nikoremus ka ballage Iesus roma, “Ava oru nginngina keke la leleng mina ngaetai?”

10 Nae Iesus ke ale ka balinglagangana kia roma, “Ka one a agau e palomatantane Israelme. Ke meimia na one ka sana longmatana ka oru nginngina? 11 Iau nga role kone ka kaomannmannangana roma, mangng ka pamolloga ta oru ra mangng ka lomangngmatana ki. Ba mangng ka turulomatana ta ora mangng ka kele, ava miau ka sana lomiaungatakalkale oru ra mangng ka tuturulomatana ki. 12 Iau ka role kamiau ta oru re nga mogalo laekia e ngape ava ka sana lomiaupatokona. Na ka la lomiaupatokona mina ngaetai ngaroma iau nga role kamiau ta oru re nga Nutu mallena nga tava? 13 Ka sana agau te loapatae be lu lakallo ta Nutu mallena nga tava. Agau Tuna kasikena ore atupisigi nga Nutu mallena nga tava, i mana ka lonamatana ka inaeala. 14 Pala, ka inae Moses bae Israelme ke momo nga ina a sana ragau ngia, nae Moses ke pulia mue laeala a i kuma kia nga bega inte. Ba ke kinpataea lakailu ta baina ragau reke kela ta mue laeala sane ngeke mate. Ba ollaeala ka tongana kena mana ma ina ragau ke la kiningpataenge Agau Tuna lakailu nga bega, 15 ta baina ragau ra loreapatokona te i ngeke rave mauling e momo passavele.

16 “Iau ka role minmina kurumea, Nutu matengraumanangana ka ragau re nga mogalo laekia e ngape ke bollau raumana. Minmina na i ke tunge Tuna a i a goe kena mana ae i, ta baina ragau ra loreapatokona te i sane ngeke sanrea, ava ngeke rave mauling e momo passavele. 17 Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke sane ba'e Tuna ta mogalo laekia ta kalingnanange ragau. Ke sa. Ke ba'e Tuna ta baina i nge ravulele rea ka Tuna matengana. 18 Agau a lonapatokona te Nutu Tuna ke sane la ravunge kalingnana kana alang e soali. Ava agau a sana lonapatokona te i ke rave kalingnana kana alang e soali tapu kurumea, i ka sana lonapatokona te Nutu Tuna giana a i a goe kena mana ae Nutu. 19 Bae Nutu kalingnanangana ka ragau ke lele minakai roma: Olamana ke atupisigi ta mogalo laekia e ngape tapu. Ava ragau baingareame keke soali, minmina na ri keke matea osuguna raumana nga olamana. 20 Iau ka role minmina kurumea, agau e bavaia bainga reke sosoali ka sana omona ka olamana. Ba i ka sana omona ta taongalu ta olamana kurumea, ngaroma i nge taolu, na bainganame ngeke pota. 21 Ava agau e tatao kurumea pangamologa ora kaomannmannangana kia ke loalu ta olamana, ta baina kumangngana ka bainganame ka Nutu ginggingngana nge lele nga karakarangana.”

Ion E Nga Pangamagoe Turunglomatanangana E Te Iesus

22 Ngarume nga ollaeala nae Iesus kala nga barangalele ra kanna keke loa lagapotu ta ine ngae Iurea. Na i ke momo kala nge ri nga inaeala ka kae palume, ba keke pamagoegoea ragau ka me. 23 Bae Ion ke pamagoegoea ragau bole. Ke pamagoegoe rea nga inte kokoro tae Salim a ri ke patoe ka Ainon, ta ka liu papatu keke momo nga inaeala. Ba ragau papatu keke lola ta ri ravunge pangamagoe. 24 Oru nginngina keke lele inae Eroto sane pulia Ion nga pulangkala tale. 25 Na palingtete ke lele ngaliua nga barangalele palu rae Ion kanna kala nga Iura te. Ri keke palivali ka pangamologa ore ta Iurame baingarea te nga mumung ta pangalellepa'e ragau mirareame. 26 Minmina na keke loa te Ion, na keke ballage roma, “Rabai, agau laeala e pala ne momo kala nge one nga Me Ae Ioran bavana tetoto ama one turupotpote, i ke pamagoegoea ragau ba ri kinung keke lola te i.”

27 Nae Ion ke ala rea roma, “Orume kinung ra agau raravu rea keke papa nga Nutu mallena nga tava mana. 28 Miau muni ka lomiaumatana tapu ka pangamologangau ina iau role roma, ‘Ka sana iau ae Karais. Ke sa. Ka iau a agau a Nutu ba'e ngamuga nge Karais.’” 29 Bae Ion ke role ka pangateningkalangana e te i bae Karais roma, “Ka kae e nga palingravung rea, na avale e kamapitakama ka orae apanung laeala e kamapitakama kia. Apanung e kamapitakama kolingana e meisinsi be longlonge pangamologangana ka lonasereng raumana ine longe apanung e kamapitakama kalingngana. Ba sonrau na loserenga laeala ke lele nge iau ae Ion a iau a apanung e kamapitakama kolingana, ba loserenga laeala ke ponu raumana. 30 Ngarume na giana nge umma ta leleng bollau raumana, ava giau nge soinsigi.

31 “Agau e pa ngailu ke ngailu nga ragau kinung. Agau e nga mogalo ka orae mogalo, ba i ke rorole ma i a agau e nga mogalo. Agau e pa nga Nutu mallena nga tava ke ngailu nga ragau kinung. 32 I ke umma ta turungpotange oru ra i kela rea be longo rea, ava ka sana agau te lonangatakalkale turungpotangana. 33 Agau a lonangatakale ke papote lonamatanangana roma, Nutu pangamologa ra kanna ka kaomannmannangana ki. 34 Iau ka role minmina kurumea, agau a Nutu ba'e ke rorolea pangamologa rae Nutu kanna, ta Nutu tungngana ka kannu ae i ta agau laeala ka sana lisina. 35 Nutu ke materaumane Tuna, ba i ke ulopaia orume kinung nga kamana. 36 Agau a lonapatokona te Nutu Tuna ke ravutape mauling e momo passavele. Ava agau e sane longo te Nutu Tuna ke sane la kelange mauling kurumea, Nutu iukiangana ke mommopai nga agau laeala.”

Copyright information for `MEE