John 5

Iesus Ke Papea Agau Te Nga Liu Eke Patoe Kae Betesra

Ka kae palu ngarume, nae Iesus ke loapatae tae Ierusalem ta i momong nga kaning te e bollau ae Iurame. Na ka liu te ke momo ngae Ierusalem. Ba liu laeala ke momo kokoro ta maga kunna e bollau kana savanau kaona te a ri ke patoe ka Biunga E Nga Sipsipme. Liu laeala a ri ke patoe kae Betesra nga kaling ae Iurame ka kana ka malleme ka ri lima reke meistaliue onre nga ragau tarangalu ngi. Ba ragau papatu ra karea ka soaling matantana keke kenkeno nga malle nginngina. Ka ri ra ragau ra matarea kanname ke su, ba ragau ra kaereame ke mate, ba ragau ra gireame ke mate. ((Ba ri keke momalle me nga liu ta i baingamaliliu. Ta nga kae palu na anggelo te ae Avolau kanna nge solu ta liu laeala na nge bai maliliua nga me. Minmina na agau e kapunu ta i loangalu ta liu laeala ina anggelo nge bai maliliua tapu nga me, na soaling a taru e momo nge i nge rongo.))
5:4Pangamologa reke momo nga Ion 5:3 rongana ba nga Ion 5:4 keke momo nga lau palume mana ra ri ke pa rea pala.
Na ka agau te ke momo nga inaeala, ba soaling ae i ke momo ka pesingmataname ka ri 38 tapu. Nae Iesus ke kele ine kenkeno nga inaeala, ba i ka lonamatana roma i ke soali ka pesingmatana papatu tapu. Minmina na i ke role kia roma, “Ko matea ta one penga?”

Na soa laeala ke ale roma, “Avolau, ka sana agau te ta i ulongo iau lakallo ta liu nga ina me nge bai maliliu. Ka ina iau nga amva ta songapisigi ta me, na agau tetoto nge kavesilele iau na nge sopisigi pala nge iau.”

Nae Iesus ke role kia roma, “Sigipaga, ba ngo rave nia ae one, na ngo tao.” Na ka pannasa mana, na agau laeala mirana ke pe. Ba i ke rave nia ae i, na ke tao.

Na kae laeala ae Iesus papea agau laeala ka i a kae a Sabat.
10 Minmina na Iurame keke rorole ka agau laeala ae Iesus papea roma, “Sonrau ka i a kae a Sabat, ba bangapagame keke parototokala one ta paunge nia ae one.”

11 Ava i ke ala rea roma, “Agau e pape iau ke role kau roma, ‘Ngo rave nia ae one, na ngo tao.’”

12 Ka baina ri keke ballage roma, “Tai ka i a agau laeala e role kone roma, ‘Ngo rave nia ae one, na ngo tao?’”

13 Ava agau a Iesus papea ka sana lonamatana ka tai e kuma ka ollaeala kurumea, Iesus ke taolu ngaliua nga maluame, na ke loa.

14 Ngarume nae Iesus ke kalipa kia nga tempel ba ke role kia roma, “Ngo kele, ko pe tapu. Sano ngo baia bainga e soali muni, ta baina otte e soali raumana nga soaling ae one e pala sane nge lele nge one.” 15 Na agau laeala ke loa ba ke turu te Iurame roma, “Iesus ka i a agau e pape iau.”

16 Minmina nae Iurame keke umma ta pangamiralalia Iesus kurumea, i ke kumkuma ka oru nginngina ka kae a Sabat. 17 Avae Iesus ke ala rea roma, “Tamau ke kumkuma ta ke lele nga kae laekia e sonrau, ba iau ka kumkuma bole.”

Iesus Bae Nutu Ka Tongarea Kena

18 Na nga Iurame kelangareangana kae Iesus i ke sane kumkuma ka bainga kena mana e soali. Ke sa. Ke kumkuma ka bainga lua reke sosoali. Ne kapunu roma, i ke karitaue bangapaga e nga Sabat. Ba na lua roma, ke patpatoe Nutu kae i muni tamana. Ba nga pangamologangana laeala i ke pulia i muni kala nge Nutu roma, ka tongarea kena mana. Minmina na ri keke sissili raumana ta kaling paka pamau ta ri samungpununge.

19 Minmina nae Iesus ke ala rea ka rolengana kerea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, Nutu Tuna ke sane nge kuma ka otte kurumea i muni lonangana. Ke sa. I nge kumkuma mana ka kumangng ra i kela rea nge Tamana ine kumkuma ki. Ta oru rae Tamana kumkuma ki, Nutu Tuna ke kumkuma ki bole. 20 Iau ka role minmina ta Nutu ke materaumane Tuna, ba i ke umma ta pangakosininge orume kinung ra i kumkuma ki te i. Ba i ke la pangakosining ka kumangng reke bollalau raumana nga kumangng nginngina ta baina miau magionga. 21 Nutu kumangngana ine pasigipagpage reke mate be tungtunge mauling te ri ka tongana kena mana ma inae Nutu Tuna tungtunge mauling ta tai a i matea ta tungnge te i. 22 Ba bole, Nutu ke sane umma ta kalingnanange ragau. Ke sa. I ke tunge kumangngme kinung nga kalingnana te Tuna. 23 I ke kuma minmina ta baina ragau kinung kalangpaga ngareangana kae Nutu Tuna nga tongana kena mana ma kalangpaga ngareangana kae Tamana. Agau e sane kalapagpage Nutu Tuna ke sane kalapage Tamana e ba'e.

24 “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, agau e longlonge pangamologa a kanau ba lonapatokona te i e ba iau ke ravutape mauling e momo passavele. Ba agau laeala ke sane la ravunge alanga e soali nga kalingnana e bollau ngarume. Ke sa. I ke bagitaue mateng ba ke lele nga mauling tapu. 25 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, kae a reke mate ta ri longnge Nutu Tuna kalingngana ke tatu. Ba reke longe keke la mauling. Ba kae laeala ke lele ikia tapu. 26 Nutu ka kana ka mauling ngallo nge i muni. Minmina na i ke matea ta Tuna nga kana ka mauling ngallo nge i bole. 27 Bae Nutu ke tunge gingginga te Tuna ta i kalingnanange ragau kurumea, i ka i ae Agau Tuna.

28 “Sana ngaka kallo nga ollaeala, ta kae a ragau kinung reke mate beke momo nga lulu ngae ri ta ri longnge Nutu Tuna kalingngana ke tatu. 29 Ba ri keke la lelengmalaga nga lulu ngae ri. Ragau reke baia bainga reke pepe keke la sigingpaga ta ri momong mauli passavele. Ava reke baia bainga reke sosoali keke la sigingpaga ta ri ravunge alanga e soaling nga kalingnana e bollau. 30 Iau ka sana kumkuma ka otte kurumea iau muni logungana. Ke sa. Iau ka kumkuma ka kumangng e nga kalingnana kurumea pangamologa ra iau longlongo rea nge Tamau mana. Ba kalingnana a kanau ke tupu, ta iau ka sana amva ta kumangng ka oru ra iau mate rea, ava oru ra i e ba iau mate rea.

Oru Reke Ture Iesus

31 “Taroma iau kasikegu ta turu iau, na turungau sana ta kaomanna kia. 32 Ka tetoto ke momo ore turu iau. Ba iau ka laumatana roma, turungana kau ka kaomanna kia.

33 “Miau kaka ba'e ragau te Ion, na i ke turupota ta pangamologa ora kaomannmannangana kia. 34 Ava turungpota e turupota iau ke sane pa nga agau te. Ava iau ka rorolea pangamologa kokorai ta baina nga lomiaupatokona ta Ion pangamologangana re te iau, nae Nutu nge ravunglele miau. 35 Ion ka i a olamana ore toto be tungtunge olamana, ba miau ka lomiausereng ta momong nga olamana ae i ka kae palu.

36 “Ava turungpota e turupota iau ke bollau raumana nga Ion turungpotangana kau. Iau ka role minmina ta kumangng rae Tamau tungu rea ta iau kumangng ba ronga ki keke turupotpota roma, Tamau ke ba iau. 37 Bae Tamau e ba iau, i muni ke turupota iau. Miau ka sana ka longe kalingngana bavakena, ba ka sana ka kele sinna bavakena. 38 Ba pangamologa a kanna ke sane momo ngallo nge miau bole kurumea, miau ka sana lomiaupatokona ta agau a Tamau ba'e. 39 Miau kaka kumkuma raumana ta ravunge lomatana nga pangamologa reke momo nga Lau Ae Nutu Kanna kurumea, miau kaka roma kaka kalipa ka mauling e momo passavele tapu nga pangamologa nginngina. Ba pangamologa nginngina mana ka oru reke turupotpota iau. 40 Ava miau ka sana omomiau ta atung te iau ta ravunge mauling.

41 “Iau ka sana matea gia pangavolaungana a ragau ke tunge, 42 ava iau ka laumatana kamiau tapu. Iau ka laumatana roma, bainga e nga matengraumanange Nutu ke sane momo nga lomiaume. 43 Iau ka atu nge Tamau giana, ava miau ka sana lomiaungatakala iau. Ava ngaroma agau tetoto nge atu nge i muni giana, na miau kaka la bolvoling ta lomiaungatangngkale agau laeala. 44 Miau kaka umma ta palingpangavolaunge giamiaume, ava ka sana omomiau ta ravunge gia pangavolaungana e pa nge Nutu a i kena mana. Minmina na ka la lomiaupatokona mina ngaetai?

45 “Sana ngaka roma, iau ka la turungpaga kamiau nga Tamau raguna. Ke sa. Agau e turupagpaga kamiau ka i ae Moses, a miau ka roma ka lomiaupatokona te. 46 Ngaroma nga lomiaupatokona ta pangamologa rae Moses kanna ka kaomanna, na nga lomiaupatokona te iau kurumea, Moses ke pa'e pangamologa re te iau. 47 Ava miau ka sana lomiaupatokona ta pangamologa ra i pa rea. Minmina na miau ka la lomiaupatokona ta pangamologa ra iau role rea mina ngaetai?”

Copyright information for `MEE