John 6

Iesus Ke Pakania Ragau Ka Ri 5,000

Ka kae palu ngarume nga ollaeala, nae Iesus ke ulutote Sivoli Ae Galili (a ri ke patoe ka Taibirias), na ke lele nga bavana tetoto. Ba malua e bollau ke loakurumea, ta ri keke kele killa reke bollalau ra i kuma ki nga ragau ra karea ka soalingme. Ngarume, nae Iesus ke loapatae ta kapangng te, na ke tara kala nga barangalele ra kanna. Ba Kaning E Bollau E Nga Paska ke lele kokoro.

Ka inae Iesus ilapaga ba ke kele malua e bollau e tatu te i, na i ke role kae Pilip roma, “Ita kaka la koling ra kokorai karea beret aetai ta ri kaningi rea?” Na i ka lonamatana tapu ka kumangng a i la kumangng kia, ava ke ballaga ka balinglaga laeala ta avange Pilip mana.

Nae Pilip ke ale roma, “Ngaroma ita ngaka kolia beret ka lollokanna papatu, na beret laeala sane la totorong ta pangakaninge ri karolu. Palu keke la kaning, ba palu sana la karea.”

Na barangalele tetoto ae i a giana nge Anru a i ae Saimon Pita teiteikia ke role roma, “Goe laekia a panung ka kana ka beret ka ri lima onra bali
6:9Bali ka i a uit matana te.
ba leame ka ri lua, ava ka ri tutuna raumana ta pangakaninge ragau kokorai kurumea, ka ri papatu raumana.”

10 Nae Iesus ke role roma, “Ngaka role ka ragau ta ri tarang.” Na ka pailli ina papatu keke momo nga malle inaeala. Minmina na ri keke tara, ba ka kae laeala na ke kela basema ra panung ka ri 5,000 keke momo. 11 Ngarume nae Iesus ke rave beret nginngina ba ke kalapage Nutu, na ke tavoa ki ta reke tattara. Na i ke kuma minmina ka lea nginngina bole, ba ragau keke rarave kaning nginngina kurumea kenakena lonamatengana. 12 Ka ina ri kinung ke ponu tapu, nae Iesus ke role ka barangalele ra kanna roma, “Ngaka ravukinunge kaning kaloname ta baina sana nga inte nge sanrea.” 13 Minmina na ri keke ravukinunge kaning kalona nga beret lima nginngina rae Iesus tavoa ki ta ragau pala. Na keke paponue guratame ka ri tangulelu ba lua ki.

14 Ka ina ragau ke kele killa laeala e bollau ae Iesus kuma kia, na keke role roma, “Aekia ka i a agau laeala mannangana e toe Nutu kaona a i role pala ta i bange ta mogalo laekia e ngape.” 15 Minmina na ka inae Iesus lonamatana roma, ri keke bai ta ginggingapitange ta i a kelangpatali ae ri, na i ke kutapu ta kapangng muni ta baina i nge momo mana me i.

Iesus Ke Taopai Nga Me

16 Ka laio ina oru balunnu, na barangalele rae Iesus kanna keke loa lagape ta sivoli. 17 Ba ka ina ri ke taepatae nga manang te tapu, na keke kutapu ta ri otengtote sivoli tae Kaperneam. Ba ka osuguna tapu, avae Iesus ke sane lele nge ri tale. 18 Na me ke paturu ta i kurungpalpaga kurumea, bovole e bollau ke inso. 19 Ngarume, ka ina ri ke loa lagatauga basema pamau bena iname ka ri lima o lima ba kena tapu, na keke kele Iesus ine tataopai nga me be lele kokoro te ri nga manang. Ba keke matau raumana. 20 Avae i ke role kerea roma, “Iau mana ikia, ka sana ngaka matau.” 21 Minmina na ri keke bai ta i taenga nga manang, ba ka pannasa mana na manang ke lele nga inaeala nga me kaona a ri ke loa te.

22 Me ngangaila, na maluame keke meisinsi nga sivoli bavana laeala a barangalele rae Iesus kanna ke ka'e ka kae e pala. Ri keke momo ka ina barangalele rae Iesus kanna ke taepatae nga manang ba ke lao, ba ka loreamatana roma ka manang kena mana ke momo nga taona. Ba ri ka loreamatana inae Iesus sane taepatae nga manang laeala kala nga barangalele rae i. Ri kasikerea keke taepatae nga manang, na keke lao. 23 Ngarume na manang palu reke pa ngae maga kunna e bollau ae Taibirias keke lele, na keke so kokoro ta inaeala a ragau ke kania beret ngia. Ka i a inaeala ae Avolau kalapage Nutu, na ke tunge beret ta ragau ngia. 24 Minmina na ka ina maluame ke kele inae Iesus kala nga barangalele rae i ke sane ke momo, na ri keke taepatae nga manang nginngina. Ba keke loa tae Kaperneam ta ri kelanga te Iesus.

Iesus Ka I A Beret E Tunge Mauling

25 Ka ina ragau ke kalipa kae Iesus nga sivoli bavana tetoto, na keke ballage roma, “Rabai, ko atu nasai nga pia?”

26 Nae Iesus ke ala rea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, miau kaka sissili iau, ava ka sana ka sissili iau kurumea kelang ngamiaungana ka killa reke bollalau ra iau kuma ki. Ke sa. Miau kaka sissili iau kurumea kaning ngamiaungana ka bereteme, ba ponung ngamiaungana ki. 27 Sana ngaka umma ta ravunge kaning e lavusvusa. Ngaka umma ta ravunge kaning e mommo ta i a mauling e momo passavele, orae Agau Tuna la tungnge te miau. Ta i ka i a agau ae Tamau a i ae Nutu ba'e mannangana ta kumangng ka kumangng a kanna.”

28 Minmina na keke ballage roma, “Mangng ka la maingamia ka kumangng ngamangng, ta baina mangng nga kumkuma ka kumangng rae Nutu mate rea?”

29 Nae Iesus ke ala rea roma, “Kumangng ae Nutu kanna minakai roma: Miau nga lomiaupatokona ta agau a Nutu ba'e.”

30 Minmina na ri keke ballage roma, “Ko la kumangng ka killa e bollau a taru ta baina mangng nga kele ba nga lomangngpatokona te one? Ko la kumangng ka kumangng a taru? 31 Mangng ka bai ta kelange killa a tongana kena ma killa e lele pala nge sisiukamangng memena ineke kania beret a ri ke patoe ka mana nga ina a sana ragau ngia. Ollaeala ke loakurumea pangamologa a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

‘I ke tunge beret e pa nga Nutu mallena nga tava ta ri kaninge.’”
32 Nae Iesus ke role kerea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ka sana Moses tunge beret e pa nga Nutu mallena nga tava te miau. Ke sa. Tamau ke tungtunge beret mannangana ore pa nga mallena nga tava te miau. 33 Iau ka role minmina ta beret a Nutu tungtunge ka i a i e atupisigi nga Nutu mallena nga tava, be tungtunge mauling ta ragau re nga mogalo laekia e ngape.”

34 Minmina na ri keke role kia roma, “Avolau, ngo tunge beret laeala te mangng sonrau ba ka kae re ngarume bole.”

35 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ka iau a beret e tunge mauling. Agau e atu te iau ka sana la mateng kana ngana. Ba agau a lonapatokona te iau ka sana la mateng kana ngana me. 36 Ava iau ka role kamiau tapu roma, kaka kela iau tapu ava ka sana lomiaupatokona te iau. 37 Ragau kinung rae Tamau tungtungu rea te iau keke la atung te iau. Ba iau ka sana la taongamalagange agau te e atu te iau. Iau ka sana la kumangng minmina bavakena. 38 Iau ka role minmina ta iau ka sana atupisigi nga Nutu mallena nga tava ta loangakurumea iau muni laungana. Ke sa. Iau ka atupisigi nasai ta loangakurumea i e ba iau lonangana. 39 Ba i e ba iau lonangana minakai roma: iau sana la pangasanrea mana ka te nga ragau kinung ra i tungu rea te iau. Ke sa. Iau ka la pangasigipaga rea ka kae a ronga. 40 Ta ka i ae Tamau lonangana mannangana ta ragau kinung reke kele Tuna ba ra loreapatokona te i ngeke rave mauling e momo passavele. Ba iau muni ka la pangasigingpaga rea ka kae a ronga.”

41 Minmina na reke taoamugmuga kae Iurame keke lola ka kaorea kae Iesus kurumea rolengana ka pangamologa roma, “Ka iau a beret e atupisigi nga Nutu mallena nga tava.” 42 Ba keke rorole roma, “Aekia ka i ae Iesus a i ae Iosep tuna, ba ita ka loramatana ka tamana bae naname. Ke meimia, na i ke role sonrau roma, i e atupisigi nga Nutu mallena nga tava?”

43 Nae Iesus ke ala rea ka rolengana kerea roma, “Sana ngaka lola ka kaomiau kau ngaliua nge miau. 44 Ngaroma Tamau e ba iau nge ute agau te pala, na i ale nge atu te iau. Ava nge sa, na agau laeala sana nga omona ta i atung. Ava ngaroma i nge atu, na iau ka la pangasigingpagange ka kae a ronga. 45 Pala na ragau reke toe Nutu kaona keke pa'e pangamologa ore role roma:

‘Ri kinung keke la ravunge lomatana kurumea Nutu pangalomatanangana kerea.’
Ba iau nga role kamiau roma, ragau kinung reke longe Tamau pangamologangana beke rave lomatana nge i keke tatu te iau.
46 Ka sana agau te kele Tamau. I mana e pa nge Nutu; i kasikena ke kele Tamau. 47 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, agau a lonapatokona te iau ka kana ka mauling e momo passavele. 48 Ka iau a beret e tunge mauling. 49 Sisiukamiau memena keke kania beret laeala a ri ke patoe ka ‘mana’ nga ina a sana ragau ngia, na ngarume na keke mate. 50 Ava beret laekia a iau rorole te ka i a beret ore atupisigi nga Nutu mallena nga tava. Ba agau e kania beret laekia sane nge mate. 51 Ka iau a beret e momomauli ore atupisigi nga Nutu mallena nga tava. Agau e kania beret laekia ke la momong mauli passavele. Ba beret laekia ka i a mirau, a iau la tungnge ta baina ragau re nga mogalo laekia e ngape ngeke momomauli.”

52 Nae Iurame keke paturu ta ri palingtete ngaliua nge ri muni ka rolengarea kerea roma, “Aekia ke la tungnge mirana ta ita kaninge mina ngaetai?”

53 Minmina nae Iesus ke role kerea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ngaroma miau sana ngaka kania Agau Tuna mirana, ba ngaroma sana ngaka inue totona, na ka sana nga kamiau mauling ngallo nge miau. 54 Agau e kania mirau be inue totogu ka kana ka mauling e momo passavele, ba iau ka la pangasigingpagange ka kae a ronga. 55 Iau ka role minmina kurumea, mirau ka i a kaning mannangana, ba totogu ka i a inung mannangana. 56 Agau e kania mirau be inue totogu ke mommo ngallo nge iau, ba iau ka mommo ngallo nge i. 57 Tamau e mauli ke ba iau, ba iau ka mauli kurumea Tamau ke matea ta iau nga kau ka mauling ngallo nge iau. Ba agau e kaninni iau ka tongana kena mana ma ollaeala. Ba agau laeala ke la mauling kurumea, iau ka matea ta i nga kana ka mauling ngallo nge i bole. 58 Beret laekia a iau rorole te ka i a beret e atupisigi nga Nutu mallena nga tava. Sisiukamiau memena keke kania beret laeala a ri ke patoe ka mana, na ngarume na keke mate. Ava agau e kaninnia beret laekia ke la momong mauli passavele.”

59 Pangamologa nginngina ka ri ra pangamologa rae Iesus role rea ine palomatantane ragau ngallo nga sinagog nga maga kunna e bollau ae Kaperneam.

Barangalele Papatu Rae Iesus Kanna Ka Sana Omorea Ta Ri Taongakurumenge Iesus Muni

60 Ka ina barangalele rae Iesus kanna ke longe pangamologa nginngina, na papatu nge ri keke role roma, “Pangalomatana laekia ke isopa. Tai ka likina ta longakone?”

61 Bae Iesus ka lonamatana ina barangalele ra kanna ke lola ka kaorea kia ka pangamologangana nginngina. Minmina na i ke role kerea roma, “Pangamologangau nginngina keke papu miau ae? 62 Kaka la maingamia ngaroma ngaka kele Agau Tuna ine loapataetae ta inaeala a i momo ngia pala? 63 Ka i a Kannu ae Nutu ore tungtunge mauling. Agau mirana ke sane bavai ka otte. Pangamologa nginngina ra iau role kamiau ki ka ri ra oru rae Kannu ae Nutu, ba ka ri ra mauling. 64 Ava ka palu nge miau ra sana loreapatokona.” Iesus ke role minmina ta i ka lonamatana pala nga orume pangaturu ngareangana ka ragau re nge ri ra sana loreapatokona te i, ba agau e la ulonge nga reke bai ta baingasoalinge kamareame. 65 Ba i ke role bole roma, “Iau ka laumatana tapu ka miau, minmina na iau ama role kamiau pala roma, ngaroma Tamau nge pasigipage agau lona ta i atung te iau, na i ale nge atu te iau. Ava nge sa, na agau laeala sana nga omona ta i atung.”

66 Ngarume nga kae laeala, na barangalele papatu rae Iesus kanna keke galiu, ba ka sana omorea ta ri taongakurumenge Iesus muni

67 Minmina nae Iesus ke ballage Pana Tangulelu Ba Lua roma, “Kaka bai ta kanga iau bole ae?”

68 Nae Saimon Pita ke ale roma, “Avolau, mangng nga loa te tai muni? One ka kang ka pangamologa reke tunge mauling e momo passavele. 69 Mangng ka lomangngpatokona ba ka lomangngmatana roma, ka one a E Tupukana ae Nutu.”

70 Nae Iesus ke ala rea roma, “Iau muni ka toro miau Pana Tangulelu Ba Lua. Ava te e nge miau ka i a kannu e soali te.” 71 (Ka inae Iesus rolea pangamologa laeala na i ke rorolea pangamologa e te Iuras, a i ae Saimon Iskariot tuna. Ka i a te e nge Pana Tangulelu Ba Lau, ava ka kae e ngarume na i ke pulia Iesus nga reke bai ta baingasoalinge kamareame.)

Copyright information for `MEE