Luke 10

Iesus Ke Ba'e Ragau Ka Ri 72

Ngarume nga pangamologa nginngina nae Iesus ke tore pana giaukaina mologi ba tangulelu ba lua ta ri loanga pala nge i ta maga kunna reke bollau ba ne ngeke sina bole ra i la loanga tao. Ba i ke role ka pangateningkalangana kerea roma, “Ka kaning papatu nga ura ta lalanga rea, ava ka sana barangalele papatu ta ravungkinungu rea. Minmina na miau ngaka kava te Nutu a i a ura tamana ta i bange barangalele ta ri lalang nga ura ae i. Ngaka longo! Iau ka bava miau lagapotu ma sipsip goekia reke momo ngaliua nga gauve ra pinolo. Ava miau sana ngaka paue bising e sina, o ne bollau, o kesingsilagi palu muni. Ba sana ngaka maenakinkini nga ina miau ka kele agau te nga pamau.

“Ba pala ta miau lunga ta bale, na ngaka role ka tagungkama ngamiaungana roma, ‘Nutu ka lonamannmanna ka ragau reke momo nga bale laekia.’ Na ngaroma agau a kana ka lomannmannangana nge momo nangina, na lomannmanna ae miau nge momo nge i. Ava nge sa, na lomannmanna laeala nge galiu muni te miau. Miau ngaka momo mana nga bale laeala, ba ngaka kani, ba ngaka inue taru eke tungu rea te miau kurumea, oru nginngina ka ri ra kumangng a kanmiau alangana. Ba miau sana ngaka liuapaga kalaoka ta baleme.

“Ba nga ina miau nga loalu ta maga kunna te e bollau ba ragau reke momo nga maga laeala ngeke ravu miau, na ngaka kania taru ra ri ke silae miau ki. Ba miau ngaka papea ragau ra karea ka soalingme reke momo nga inaeala. Na ngaka role kerea roma, ‘Nutu kelangpatalingana ke atu kokoro te miau.’ 10 Ava nga ina miau nga loalu ta maga kunna te e bollau ba ragau reke momo nga maga laeala ke sane ngeke ravu miau, na ngaka taolu ta maga liuakia. Na ngaka role kerea roma, 11 ‘Mangng ka taupunulole magavusa laekia e nga maga kunna ae miau nga kaemangngme. Taungapunulolo laekia ka i a killa a panaunga te miau. Na miau nga lomiaumatana alle roma, Nutu kelangpatalingana ke atu kokoro te miau ava miau ka sana ka ngatakale.’” 12 Bae Iesus ke role ka ragau nginngina ra i ba rea bole roma, “Iau nga role kamiau roma, nga kae e nga kalingnana ngarume, na re nga maga laeala e sane ravu miau keke la ravunge miralali e bollau raumana nga miralali a ragau re ngae Sorom ke la ravunge.”

13 Nae Iesus ke rolea pangamologa reke gingging ta maga kunna palu reke bollalau roma, “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge one ae Korasin! Bae Betsaira, one bole! Iau ka role minmina ta taroma Nutu kumangngana reke gingging ra miau ka kela rea teke lele ngae Taia bae Sairon, na teke kampiliue baingarea nganige. Ba teke lupage lungapaga re nga lotaningngana ba teke tara nga sia puna ka loreataningana ta baingarea reke sosoali. 14 Ava nga kae e nga kalingnana ngarume, na miau kaka la ravunge miralali e bollau raumana nga miralali laeala a re ngae Taia bae Sairon ke la ravunge. 15 Bae one ae Kaperneam, ko roma one la ravunge malle a alangpaga e pe e ngailu raumana ae? Ke sa. One ko la loanga ta malle nga reke mate e momo ngape bavakena.”

16 Bae Iesus ke role ka ragau nginngina ra i ba rea muni roma, “Agau e longo te miau ke longo te iau. Ba agau e tangulele miau ke tangulele iau bole. Ba agau e tangulele iau ke tangulelea Nutu e ba iau.”

Ragau Ka Ri 72

17 Na ragau nginngina ka ri giaukaina mologi ba tangulelu ba lua keke galiu te Iesus ka serengarea, na keke role roma, “Avolau, ka ina mangng ka patoe giang, na kannu reke sosoali keke longo mana te mangng.”

18 Na i ke ala rea roma, “Ka kaomanna, iau ka kele Satan ginggingngana ke magogosavele nga gingging ngamiaungana, ba ginggingngana ke pupisigi base saia lamana e killama nga tava lagape. 19 Iala na iau ka tunge gingginga a kanau te miau, minmina na miau kaka la taongapai nga mue ra koatali ba onreke unu. Ba ka tunge gingginga a kanau te miau ta baina miau ngaka parurupisigia Satan ginggingnganame kinung. Ba ke sana nga otte nge pamiralali miau. 20 Ava miau sana ngaka sereng nga ina kannu reke sosoali ke longo te miau mana. Miau ngaka sereng roma, Nutu ke pulia mallemiaume tapu nga mallena nga tava.”

21 Ka kae laeala nae Kannu E Tupu ke paserenge Iesus, na i ke role kae Nutu roma, “Tamau ka one ae Nutu A I A Kelangpatali ngailu nga tava ba ngape nga mogalo. Sonrau na iau ka kalapaga one. Iau ka kalapagpaga one kurumea ino pakoea oru kokorai nga ragau re nga mogalo laekia e ngape reke roma ri ra lomatanakana, ava ko pakosining rea ta ragau ra loreamatana ma goe reke sisina. Iii, Tamau, ko kuma minmina kurumea, kumangng laeala ke pe raumana nga ragung.”

22 Bae Iesus ke role ka ragau muni roma, “Tamau ke kalatape orume kinung te iau. Ba ka sana agau te lonamatana kae Nutu Tuna, kana kae Tamana kasikena mana. Ba bole ka sana agau te lonamatana kae Nutu, kana kae Nutu Tuna mana ba ragau rae Tuna mate rea ta pangapotange Tamana te ri.”

23 Na i ke ilapaga ta barangalele ra kanna, na ke role kerea mana roma, “Ragau reke kelkele oru nga miau ka kelkela rea nga loreasereng. 24 Ta iau ka la roleng kamiau ka kaomannmannangana roma, pala na ragau papatu reke toe Nutu kaona ba kelangpatali papatu keke bai ta ri kelange oru nga miau ka kelkela rea, ava ke sane ke kela rea. Ba ri keke bai ta longnge oru nga miau ka longlongo rea, ava ke sane ke longo rea.”

Pangateningkala E Ta Agau Te E Pe E Ngae Sameria

25 Ka kae te na agau a lomatanakana ka bangapagame ke maisi ta i avange Iesus. Na ke ballage roma, “Apangalomatanakana, iau nga meimia ka baingau, nga baina nga rave mauling e momo passavele?”

26 Nae Iesus ke ballage roma, “Keke pa'e bangapaga rae Nutu kanna mina ngaetai? Ba ko meimia ka patongang ki?”

27 Na agau laeala ke ale roma, “Keke role roma, ‘One ngo materaumane Avolau a i ae Nutu ae one ka long iname kinung, ba ka longmatenganame kinung, ba ka ginggingangame kinung, ba ka longmatananganame kinung.’ Ba, ‘One ngo materaumane agau tetoto basema ino materaumana one muni.’”

28 Nae Iesus ke role kia roma, “Ko ala masia pangamologa. Ngo kuma minmina, na ko la momong mauli passavele.”

29 Ava agau laeala ke bai ta turungpatokona roma i e pe raumana. Minmina na i ke ballage Iesus roma, “Taime ra ragau nga ita ngaka materaumana rea?”

30 Nae Iesus ke ale ka pangateningkala te i roma, “Ka kae te na agau te ke pa ngae Ierusalem na ke tataopisigi tae Ieriko. Na ka ine tatao nga pamau, na ra golongkana palu keke kokale ba keke toalale lungapaga ngae i. Na keke balia ba keke ka'e agau laeala ka mateng lalangana. 31 Ngarume na piris te ke tataokurumea pamau laeala. Ava ka ine kele agau laeala, na i ke kavesilelea nga pamau bavana tetoto. 32 Na ka goamomong, na Iura te e nga galiau ae Livai ke lele nga inaeala ba ke kele agau laeala, ava i bole ke kavesilelea nga pamau bavana tetoto. 33 Na agau te e ngae Sameria ke tatao e lola nga pamau laeala bole, na ke lele nga ina agau laeala momo ngia. Nae Sameria laeala ke kele soa laeala ine keno nga pamau ba ka lonananne. 34 Minmina na i ke loa te i, na ke mume bisoname ba ke isi rea. Ngarume na i ke patarapaia nga posi ae i a marana eke patoe ka ‘ronki’. Na ke kutapu kia ta bale e nga kenong, ba i ke ellapatali ta agau laeala. 35 Ngarume ka kae tetoto ine bai ta kange bale laeala, nae Sameria laeala ke rave lollokanname ka ri lua na ke tungu rea ta bale laeala tamana. Ba i ke role kia roma, ‘Ngo ella ta agau laekia, ava iau nga galiu ngarume muni na nga ulopai munia oru nga one alakale ki.’”

36 Nae Iesus ke ballage agau a lonamatanakana nga bangapaga rae Nutu kanna muni roma, “Na ragau mologi keke lele nga agau laeala, ava tai e nge ri pana mologi nginngina ke matea agau laeala a ragolongkana ke balia?”

37 Na agau a lonamatanakana nga bangapaga rae Nutu kanna ke ale roma, “Agau laeala a lonananne.”

Nae Iesus ke role kia roma, “Ngo loa na ngo umma base agau laeala baingana.”

Iesus Ke Loa Ta Bale Ae Marta Ri Luae Maria

38 Ka inae Iesus kala nga barangalele ra kanna ke tatao eke lola, na keke lele nga maga kunna te e bollau. Na avale a giana nge Marta ke momo nga maga laeala. Minmina na i ke ballaga ta ri loanga ta bale ae i nga baina i nge silaekala rea. 39 Bae Marta ka teiteikia te ora malaui a giana nge Maria. Nae Maria ke tara nga Iesus kaena puna ba ke longlonge Iesus ine pamolloga. 40 Avae Marta ka lonavavai ta oru nga i kalituptupu rea ta silaengakala, ka baina i ke loa te Iesus ka loangana ka kaona kae Maria, ba ke ballage Iesus roma, “Avolau, ko roma i e pe ta teiteikau kange kumangngame kinung nge iau kasikegu? Ngo role kia nge kalau iau!”

41 Avae Iesus ke ale ka patongana ba ke roma, “Marta, Marta, ka longvavai ba ka longpupu ta oru papatu raumana ngallo nga longo, 42 ava oru kena mana nga longvavai te. Ngo kele. Maria ke tore ore pe raumana ba agau te sane nge rave nge i.”

Copyright information for `MEE