Luke 13

Pulingvalakale Bainga Reke Sosoali Ba Tunge Lomatenganame Te Nutu

Na ragau palu reke momo ka kae laeala keke turu pakae Iesus inae Pilatus ba'e ragau ta ri samungpununge ragau palu re ngae Galili ka ineke balipunpune posime nga tempel ta tunga rea ma ri ra tungame te Nutu. Nae Iesus ke ala rea roma, “Miau kaka roma baling laeala ka i a pangakosining roma ra nginngina ngae Galili baingareame ke sosoali raumana nga Galili pattoto ae? Nga role te miau, ke sana minmina! Ba ngaroma miau sana ngaka pulivalakale baingamiau reke sosoali ba tunge lomiaumatenganame te Nutu, na miau bole kaka la basanga rea. Ba miau kaka roma, pana tangulelu ba lima ba mologi reke mate ka ina bale e loa lakailu pupupita rea baingareame ke sosoali raumana nga ragau pattoto reke momo ngae Ierusalem ae? Nga role te miau, ke sana minmina! Ba ngaroma miau sana ngaka pulivalakale baingamiau reke sosoali ba tunge lomiaumatenganame te Nutu, na miau bole kaka la basanga rea.”

Pangateningkala E Ta Bega E Sane Piaupiau

Na i ke rolea pangateningkala te muni roma: “Bega te e piaupiau ke maisi nga ura a agau te. Ka kae te na bega laeala tamana ke loa ta baina i kelanga roma, bega ka kanna palu o ke sa. Ava bega laeala ae i ke sane piaupiau. Minmina na ura tamana laeala ke role ka agau e ellapatali ta ura ae i roma, ‘Koee! Iau ka pune atung ba kelang ta bega laekia kanna ka pesingmatana mologi tapu, ava ke sane piaupiau. Minmina na ke sane pe ta i nge maispalikovauu mana nga ura. Ngo telepatalipisigi kia!’

“Na agau e ellapatali ta ura ke ale roma, ‘Avolau, ke pe roma ita ngaka kela te muni ka pesingmatana kena, ba iau nga kakalopita masia puna muni. Ngaroma sane nge piau ka pesingmatana e ngarume, na iau nga telepisigia. Ava ngaroma nge piaupiau, na ke pe ta i momong.’”

Iesus Ke Papea Avale A Ginasikolo Ka Kae A Sabat

10 Ka kae te a Sabat, nae Iesus ke palomatantana ngallo nga sinagog te. 11 Na ka kae laeala, na avale a kannu e soali pasigikole gina ka pesingmatana tangulelu ba lima ba mologi ke momo. Na avale laeala gina ke sikolo na ke sana sinakala ta i pangatupunge gina bavakena. 12 Ava ka inae Iesus kele na i ke kiue avale laeala lagamuga te i, na ke role kia roma, “Soa avale, iau ka polalelepatali one nga soalingang.” 13 Na i ke pulipaia kamana nga avale laeala, na ka pannasa mana na avale laeala ke patupe gina. Na i ke paturu ta kalangapage Nutu.

14 Ava agau e kelapatali ta sinagog ke sana lonamannmanna ka inae Iesus papea avale laeala ka kae a Sabat. Minmina na i ke role ka ragau roma, “Ka kaeme ka ri lima ba kena re nga kumangng, na ngaroma miau ngaka matea ta pangapenge miramiaume na ngaka atu ka kae nginngina. Ka sana ngaka atu ka kae a Sabat.”

15 Avae Iesus ke ale roma, “Ka miau ra goangakana! Agau te e nge miau sane nge kuma ka kumangng e nga polange posi ae i a marana ta baina i nge loa kia ta inung kana me ka kae a Sabat ae? 16 Ngaka kele avale laekia, ka i ae Abaram sivuna piau ba bole Satan ke piupite ka pesingmatana tangulelu ba lima ba mologi tapu. Na miau kaka roma i e sane pe ta iau polangalelepatalinge ka ollaekia e piupite ka kae a Sabat ae?”

17 Ka ine role minmina na ragau reke rolebainga kia ka balenglenge rea, ava maluame ka loreasereng raumana ta oru reke pepe ra i kuma ki.

Pangateningkala Re Ta Bega Kanna E Sina Raumana Ba Oru E Paluvapa'e Beret

18 Nae Iesus ke ballaga rea roma, “Nutu kelangpatalingana ka tongana kena ma taru, ba iau nga toe ma taru?” 19 Na i muni ke ale balinglaga ra kanna roma, “Nutu kelangpatalingana ka tongana kena ma bega kanna e sina raumana ora agau rave, na ke toa'e nga ura ae i. Ba ngarume na bega kanna laeala ke lele, na ka i a bega. Na manu reke lolo nga tava keke momo nga kamaname.”

20 Ba i ke ballaga rea muni roma, “Iau nga meimia ka tongau ka Nutu kelangpatalingana ka taru? 21 I ka tongana kena ma isi isunte ora avale te rave, na ke kampiliue kala nga plaua ine bollau ta ke lele ina isi isu laeala paluvapa'e beret karolu.”

Biunga E Pitu

22 Nae Iesus ke taolu nga maga kunna palu reke bollalau ba maga tutuna palu bole, na i ke palomatantane ragau ka ine tatao tae Ierusalem. 23 Ba agau te ke ballage roma, “Avolau, Nutu ke la ravunglelenge ragau tutuna mana ae?”

Na i ke role kerea ka pangateningkala roma,
24 “Ngaka kuma kaligi ta lunga lakallo nga biunga e pitu. Ta iau nga role kamiau roma, ragau papatu keke la matenge ta ri lunga, ava ke sane ke la totorong ta ri lunga. 25 Na ka ina nga bale tamana nge sigipaga ba nge pulakale bale kaona, na miau ala ngaka maisinsi ngapotu ka tutungamiaungana ka bale kaona ba taningkala ngamiaungana roma, ‘Avolau, pulapatalia balkaona te mangng.’

“Ava i nge ala miau roma, ‘Iau ka sana laumatana roma, ka miau re nga ina ngaetai.’

26 “Na miau kaka la roleng roma, ‘Mangng ama kani ba inu kala nge one, ba one amo palomatantane ragau nga maga kunna nga mangng.’

27 “Ava i nge ale pangamologangamiau roma, ‘Iau nga role kamiau roma, ka sana laumatana roma, ka miau re ngaetai.

Miau raka bavaia bainga reke sosoali raumana, ka kapatali iau.’
28 “Na miau kaka la kelange Abaram, bae Aisak, bae Iekop, kala nga ragau reke toe Nutu kaona nga ina ri ke momo ngallo nga Nutu kelangpatalingana. Ava miau ala ngaka tantani nga malle laeala ba ngingimiaume ngeke tanagnagi ka iukamiaungana nga ina miau ngaka kele momongamiaungana ngapotu. 29 Ba ragau re nga iname kinung keke la atung, na keke la ravunge mallerea nga kaning e bollau ngallo nga Nutu kelangpatalingana. 30 Iau nga role ka kaomannmannangana roma, ragau palu re ngarume sonrau, ka la ngarume na ri re kapunu. Ba ragau palu re kapunu sonrau, ka la ngarume na ri re ngarume.”

Iesus Lonataningana Tae Ierusalem

31 Ka kae laeala nae Parisio palu keke atu te Iesus na keke role kia roma, “Ngo ka'e inaekia, na ngo loa ta inte toto, ta Eroto ke bai ta samungpunu one.”

32 Ava i ke ala rea roma, “Ngaka loa ka pangamologa ra kanau ta apatugungtaokana laeala roma, ‘Iau ka la taongamalagange kannu reke sosoali ba nga papepea ragau sonrau ba ngangaila, ava nga kae a mologi na iau ka la ronga ka kumangng ra kanegu.’ 33 Ava iau ka la taonga sonrau, ba ngangaila, ba nga bongalua bole kurumea, ke sane pe ngaroma agau te e toe Nutu kaona nge mate nga inte e ngapotu ngae Ierusalem.”

34 Na i ke rolea pangamologa ta ragau re ngae Ierusalem roma, “Kooe miau re ngae Ierusalem. Miau kaka sapune ragau reke toe Nutu kaona, ba kaka tamalipune ragau rae Nutu ba rea te miau! Ka kae papatu, nae iau ka bai ta ravungkinunge goe rae miau ma kukulega e ravukinunge goekia ngape nga papaname. Ava ka sana omomiau. 35 Ngaka kele. Nutu ke sane la momong nga maga kunna laekia e bollau ae miau tale. Ba iau ka la roleng kamiau roma, miau ka sana ka la kelanga iau muni ta nge lele nga kae laeala ina miau ka la roleng roma,

‘Nutu ke kavitulu raumane aekia e atu nge Nutu a i ae Avolau giana.’”
Copyright information for `MEE