Luke 14

Iesus Ke Papea Agau Te Ka Kae A Sabat

Ka kae te a Sabat, nae Iesus ke momo ta kaning nga bale a agau te e kapunu e kelapatali ta Parisiome. Na Parisio laeala kala nga kolingana memena keke ella te Iesus ta baina ri turungpaga kana ngaroma i nge baia otte e soali nga ragureame. Ka kae laeala na agau te a kana ka soaling a mira lungana ke momo bole ngamuga nge Iesus raguna. Minmina nae Iesus ke ballage Parisiome kala nga ra lomatanakana ka bangapagame roma, “Ke parototokala ta pangapenge agau ka kae a Sabat, o ke sa?” Ava ri keke rulu mana, ka bainae Iesus ke pulipaia kamana nga agau laeala ba ke papea mirana. Na ke ba'e e lao.

Na ke ballaga rea roma, “Ngaroma agau te e nge miau goe ae i o posi ae i a marana nge pullu lakallo ta lulu lona ka kae a Sabat, na agau laeala ke la loanga bolvole ta utungpataenge, o ke sa?” Na ri ke sane ke rolea inte.

Bae Iesus ke kele ragau ineke rarave malle ra alangpaga nga pala, na i ke role kerea ka pangateningkala laekia roma: “Nga ina agau nge baia kaning e bollau e nga palingravung rea, na one sano ngo tara nga tarangapai a alangpaga. Ta nga sana longmatana roma, kaning tamana ke ba bole ta agau e bollau raumana nge one, o ke sa. Na ngaroma minmina na agau e ba te one nge atu na nge role kone roma, ‘Ngo tunge tarangapai laekolong te aekia.’ Na one ala nga balenglenge one nga ina one tara ngape. 10 Ava ka ina agau nge ba te one, na one ngo tara ngape nga baina kaning tamana laeala nge atu na nge role kone roma, ‘Koli, ngo tarapai lakailu ta tarangapai e pe.’ Minmina na ala nga one a alangpaga nga kolingang pattoto. 11 Agau a i muni ulopataea giana sonrau, nae Nutu ke la ulongpisiginge ngarume. Ba bole agau e ulopisigia i muni giana sonrau, nae Nutu ke la ulongpataenge ngarume.”

12 Nae Iesus ke role ka agau laeala e ba te i ta kaning roma, “Nga ina one ngo baia kaning e ka kae luana o ka laio, na sano ngo ba ta kolingang memena, ba tataokone memena, ba teiteikone memena, ba rakone memena, ba ta ra kilipukana. Ngaroma one ngo kuma minmina ba ngaroma ri ngeke bagaliu te one, na one alo rave kurung tapu. 13 Ava nga ina one ngo baia kaning e bollau, na ngo ba ta ragau ra sillolo, ba ra mirareame ke soali, ba ra mirareame ke mate, ba ta ragau ra matarea kanreame ke su, 14 nga bainae Nutu nge kavitulu one. Ka kaomanna, ri ka sana karea kaning ta ri alange kaning ae one sonrau. Ava ngarume, ka kae a reke mate ra baingareame ke tupu ngeke sigipaga nga mateng, na nga kae laeala mana nae Nutu ke la tungnge alanga e pe te one.”

Pangateningkala E Ta Kaning E Bollau

15 Na ka ina agau te e tattara kala nge Iesus nga pala ke longe pangamologa laeala na i ke role kae Iesus roma, “Ragau reke la kaning nga kaning e bollau ngallo nga Nutu kelangpatalingana nga loreasereng.”

16 Nae Iesus ke ale ka pangateningkala roma, “Ka agau te ore bai ta kumangng ka kaning e bollau, ba i ke ba ta ragau papatu ta ri atung ta kaning laeala. 17 Na ka ina kae e nga kaninge kaning laeala e bollau lele, na i ke ba'e akumangngatulu a kanna ta roleng ka ra nginngina ra i ba ta ri atung roma, ‘Ngaka atu, ta iau ka kalitupe orume kinung tapu.’

18 “Ava ra nginngina kinung keke paturu ta kalangatotokala. Minmina na ne kapunu ke role roma, ‘Ke pe, ava iau ka kolia ura te ba ka bai ta kelanga te. Minmina na ngo role ka avolaukone roma, i ke bai ta atung ava ka kana ka kumangng.’

19 “Ba te muni ke role roma, ‘Ke pe, ava iau ka kolia bulmakaume ka ri tangulelu onre nga kumangng nga ura ba ka bai ta kelangapalipita ka kumangngarea. Minmina na ngo role ka avolaukone roma, i ke bai ta atung ava ka kana ka kumangng.’

20 “Ba te muni ke role roma, ‘Koli, iau ka kamapitakama gialgiala mana, minmina na ke isopa ta iau loanga.’

21 “Na akumangngatulu laeala ke galiu ta avolaukia ba ke ture ina ragau nginngina ra i ba te ri ka sana omorea ta atung. Na ka ina kaning tamana laeala longe pangamologa laeala, na i ka iukia ba ke role ka akumangngatulu a kanna roma, ‘Ngo loa bolvole ta iname kinung ngallo nga maga kunna laekia e bollau, na ngo atu ka ra sillolo, ba ra kaereame ke soali, ba ra matarea kanname ke su, ba ra kaereame ke mate nasai.’

22 “Ngarume na akumangngatulu laeala ke galiu ta avolaukia na ke role kia roma, ‘Avolau, iau ka kuma base ino role kau tapu, ava bale ke sane ponu tale.’

23 “Na avolau laeala ke role ka akumangngatulu laeala a kanna roma, ‘Ngo loa ta pamau reke bollalau ba pamau reke tao ta iname, na ngo role ka ragau ta ri atung nga baina bale ae iau nge ponu ka ragau. 24 Ta iau ka la roleng kone roma, ka sana te nga ra nginngina ra iau ba te ri pala ta ri atung ke la kaningmainge kaning inte mana nga kaning e bollau ae iau.’”

Agau Nga I A Barangalele Ae Iesus Kanna Mina Ngaetai?

25 Na malua reke bollau keke tatao kala nge Iesus, na i ke kampiliu te ri ba ke role kerea roma, 26 “Ngaroma agau te nge atu te iau ba nge bai ta i a barangalele a kanau, na i nge pulia Nutu lonamatengana ngailu nga tamana lonamatengana, ba naname lonamatengana, ba napengana lonamatengana, ba goe rae i loreamatengana, ba teiteikia memena loreamatengana, ba liuna piau memena loreamatengana, ba bole i nge pulia Nutu lonamatengana ngailu nga i muni lonamatengana. Na ngaroma i sane nge bai minmina, na i ka sana la i a barangalele a kanau. 27 Ba bole agau e sane tolea maiskovu ae i ta baina i atungkurume iau ka sana la i a barangalele a kanau.

28 “Ba ngaroma agau te nge miau nge bai ta pangamaisinge bale te e bollau, na nge meimia? I nge tara pala na nge potopita roma, i ka kanna ka lollokanna papatu ta rongapatapu ka bale laeala, o ke sa. 29 Ngaroma i nge sane kuma minmina, na i nge pature bale kaena puna likinangana, ava ngarume na i nge besa ta rongapatapu kia. Na ragau kinung reke kele bale laeala ngeke rolepagalising kia roma, 30 ‘Aekolong ke pature bale laeala, ava i ke besakale.’

31 “Ba bole ngaroma kelangpatali te nge rome bai ta loanga ta baling kala nga kelangpatali tetoto, na nge meimia? I nge tara pala na nge potopita roma, galiau ae i nga baling ke bollau, ava i nga likina ta ulongpisiginge galiau laeala e bollau raumana muni nge i, o ke sa. 32 Ngaroma nge sa, na i nge ba'e ragau ka pangamologa a legengepitakao ka ina galiau laeala e bollau momo ngatauga tale. 33 Ka tongana kena ina agau nge bai ta i a barangalele a kanau, na agau laeala nge potopita pala ba nge kelavalakale oru ra i kinung.”

34 Bae Iesus ke rolea pangateningkala te bole roma, “Ngaroma poae mannmannangana nge rongo, na ka la mannmannangana muni mina ngaetai? 35 Ke sane ke la kalaungapage mogalo kia, ba ka sana la kana kumangng kia bole. Minmina na keke la saunga kia mana.

“Ngaroma agau te nga omona ta longa, na i nge longe pangamologa laekia.”

Copyright information for `MEE