Luke 2

Iesus Naname Ke Toapisigia

Ka kae nginngina ngarume ngae Ion E Nga Pangamagoe lelengana, na agau e kapunu ngae Rom a giana kae Sisa Augustas ke pulia bangapaga te ta baina gavaman nge rave ragau re nga magame kinung giareame. (Ollaeala ka i a kae e kapunu ta ri pange ragau giarea nga inaeala. Ba ke lele ka inae Kiurinias kelapatali ta Porovins ae Siria.) Minmina na ragau kinung keke kapaligaliu ta maga kunna nga ri ta baina gavaman nge pa'e giareame.

Nae Iosep ke mommo ngae Nasaret nga ine ngae Galili, ava i ka i e nga balekaina ae kelangapatali te pala ngae Israel a giana nge Revit. Ba magapuna ae Revit a giana nge Betleem ke momo nga ine ngae Iurea. Minmina nae Iosep ke tutapu e ka'e maga kunna ae i na ke loa tae Betleem. I ke loa kala nga parongkala ae i ae Maria nga baina gavaman nge pa'e ri pana lua giarea. Bae Maria ka siana tapu ka kae laeala. Ka ina ri pana lua keke mommo tale ngae Betleem, na kae ae Maria ta i toangapisiginge goe ae i ke lele. Na i ke rave nena ka goe ora i a panung. Ava bale a ragau ke mommo ngia ke ponu tapu. Minmina na i ke lulupite goe laeala ka malome. Na ke pakenoe ngallo nga malle te eke pakankania posi ra marana ngia.

Anggelome Ba Reke Ellapatali Ta Sipsipme

Ba bole, ngapotu nga maga kunna e bollau ngae Betleem ragau palu keke ellapatali ta sipsip nga ri ka rigo. Na anggelo te ae Nutu ke atu, minmina nae Nutu lamana ke taliu rea, na ka loreasoali raumana. 10 Ava anggelo laeala ke role kerea roma, “Sana ngaka matau. Ngaka kele. Iau ka atu ta turunge pangamologa e pe te miau. Ka i a pangamologa ore nga pangaserenge ragau karolu. 11 Iau ka role minmina kurumea sonrau, na avale te ke toapisigia Aravunglelekana te miau. Ka i ae Karais a i a Avolau. 12 Minmina na miau kaka la kelange killa te roma, miau ngaka kalipa ka bavo te eke lulpite ka malome na keke pakenoe nga malle te eke pakankania maraname ngia.”

13 Ka pannasa na galiau te e bollau e nga baling onra ri ra anggelo nge Nutu mallena nga tava keke lele eke momo kala nga anggelo laeala. Na keke kinpataea Nutu giana roma,

14 “Ngaka kinpataea Nutu e momo nga malle e ngailu raumana,
ba ragau reke momo nakai nga mogalo laekia e ngape nga loreape ta Nutu ka lonape kerea.”
15 Ngarume nga ina anggelome ke ka rea galiu ta Nutu mallena nga tava, na reke ellapatali ta sipsipme keke palirole kerea roma, “Aiinee! Ka ita loa bolvole tae Betleem nga baina ita ngaka kele ollaeala e lele ae Nutu papanau ita kia tapu.”

16 Ka baina keke loa bolvole na keke kela pakae Maria ri luae Iosep kala nga bavo ine keno nga malle eke pakankania maraname ngia. 17 Na ka ineke kele na keke papote pangamologa a anggelo turu pakerea e ta goe laekia. 18 Ba ragau karolu reke longe pangamologa keke kallo ina reke ellapatali ta sipsipme ke turu te ri. 19 Nae Maria ke longe pangamologa nginngina ba ka lonagomgome rea. 20 Ngarume na reke ellapatali ta sipsipme keke galiu na ka loreamarakale Nutu. Ba keke kinpataea Nutu giana ka oru nginngina reke longo rea beke kela rea ineke lele ma ina anggelo turu pakerea.

Iesus Totongtaliungana

21 Na keke atu ka goe laeala ae Iesus ta ri totongotaliunge mirana ka ina kana kaeme ka ri lima ba mologi tapu kurumea baingarea te. Minmina na keke patoe giana kae Iesus kurumea anggelo patongana ka giana ka ine naname sane siane tale.

Iesus Pakelangana Nga Tempel

22 Na ka kae nge nga pangalellepa rea base bangapaga ae Moses ine role keke rong, na tamana ae Iosep ba naname ae Maria keke lopatae kae goe ae Iesus ta tempel ngae Ierusalem ta ri pakelange te Nutu. 23 Goe laeala tamana bae naname keke loa kurumea bangapaga ineke pa'e nga bangapaga ae Nutu kanna roma, “Goe ba posi re kapunu ra panung ra narea memena ke ravu rea ngeke toro rea ta ri kumangng ka kumangng ae Nutu kanna.” 24 Ba bole, ngeke loa ka manu lua ra kulao o manu matana lua pattoto ra lumangngapau. Ka ri ra posi re nga balingi rea nga baina ngeke tungu rea ma tunga te Nutu kurumea bangapaga a kanna ine role.

25 Na ka ineke atu ka goe ta tempel na agau te a giana nge Simeon ke momo ngae Ierusalem. Ka i a agau te a bainganame ke tupu, ba ke lola kurumea Nutu lonangana. Ba bole, i ke umma ta momongkalange aravunglelekana ae Israelme. Nae Kannu E Tupu ke lopai nge i 26 ba ke rolepage lona tapu roma, pala nga matengana, na i ke la kelange Karais ae Nutu. 27 Ka bainae Kannu E Tupu ke taoamuga kia, na ke lu lakallo ta tempel. Na ka ina goe laeala ae Iesus tamana bae naname ke lu kia, 28 nae Simeon ke balle ba ke kinpataea Nutu giana roma:

29 “Iala nae Nutu matau kanname keke kele aravunglelekana ae one tapu, ora one role te roma, ragau re nga mira matantaname kinung keke la kelange.
Minmina na ke pe ta iau a akumangngatulu ae one mateng nga baina lau nge marapaga base ma ino role pala.
32 Ka i a olamana te e la tungnge lomatana ta ragau ra sana ri ra Israelme roma, Nutu ikia. Ba ri ngeke kelapatokona roma, Nutu ke kavitule Israelme raumana.”
33 Nae Iesus tamana bae naname keke longe pangamologa laeala ae Simeon rolea te ri, na keke kallo. 34 Ka bainae Simeon ke kavitulu rea, na ke role kae Maria a i a goe naname roma, “Ngo long. Nutu ke pulia goe laekia ta pangapunge Israelme papatu, ba pangasigipagange papatu bole. I ke la momong base ma killa te, ba ragau papatu ngeke ketepalele kia. 35 Ba oru reke kolu ngallo nga ragau papatu lorea keke la leleng nga karakarangana. Ba lolali e base ma resalla a matana ke la paronge long bole.”

36 Ba bole, avale te orae Nutu kaona a giana nge Ana ke momo. Ka i ae Panuel tuna piau e nga galiau ae Aser. Na avale laeala ka i a pingina ba ke kamapitakama ka ina i a malaui tale. I ke momo kala nge natale ka pesingmatana lima ba lua, na natale ke matepatalia. 37 Ka baina i ke momo bagaru ta ka nena pesingmataname ka ri giaukaina tugulu ba tugulu. Na pingina laeala ae Ana ke lola ta tempel ka kaeme kinung, ba ke kuriri ta kaning. Ba i ke kavkava e momo, ba ke kalapagpage Nutu ka kaeme ba rigome. 38 Ka kae laeala bole, na i ke lu ta tempel ba ke atu kokoro ta goe laeala ae Iesus. Na ke kalapage Nutu ba ke pulimalage pangamologa e ta goe laeala ta ragau kinung reke momalle Nutu ta ravunglelenge Ierusalem.

Kangagaliungarea Tae Nasaret

39 Na ka inae Iesus tamana bae naname ke kuma ka orume kinung base ma bangapaga ae Nutu ine role tapu, na keke galiu tae Galili ta maga kunna ae ri ae Nasaret. 40 Na goe laeala ke lele bollau ba ke lele gingging. Ba i ka nena ka lomatana papatu reke pepe, bae Nutu ke materaumane bole.

Iesus Goe A Panung Momongana Nga Tempel

41 Ka pesingmataname kinung, na goe a panung ae Iesus tamana bae naname keke lola ta kaning te e bollau ngae Ierusalem. Ba keke patoe kaning laeala kae Kaning E Bollau E Nga Paska. 42 Minmina na ka inae Iesus kana pesingmatana tangulelu ba lua, na keke loa ta kaning laeala kurumea baingarea re pala. 43 Ngarume nga kaning rongngana na keke kapaligaliu ta maga, avae Iesus ke momo tale ngae Ierusalem. 44 Nae tamana bae naname ka loreangana roma, i e tatao kala nga ragau. Ava ka kae kena tapu, na ri keke sissilia ngaliua nga kolingarea memena ba ragau rae ri. 45 Ri pana lua keke sissilia, ava ke sane ke kela pakia. Minmina na keke galiu muni tae Ierusalem ta kelanga te i. 46 Na ri pana lua keke sissilia ka kae lua tapu, ava kae a mologi na ri keke kela pakia nga ine momolu nga tempel. Keke kele nga ine tattara ngaliua nga ra pangalomatanakana. Ba i ke longlonge pangamologa nga kanrea ba ke umma ta balinglaga rea bole. 47 Ka ina ragau ke longe pangamologa nga kanna, na keke magio raumana nga lonamatanangana ba alangana ka balinglaga ra kanrea. 48 Ba ka ina tamana bae naname ke kele, na keke magio raumana bole. Na naname ke ballage roma, “Tugu, ko meimia o kuma ka omea tamang minakai? Ba ko sano turulomatana te omea? Omea tamang ka lomangngsoali raumana te one, ikia baina omea ka atu ta kelanga te one.”

49 Minmina nae Iesus ke ale pangamologa ka rolengana kerea masi roma, “Ke meimia, na onemea kaka sissili iau? Ka sana lomiaumatana nanguni roma, iau ka la momong nga bale ae Tamau ae?” 50 Ava ri pana lua ka sana loreamatana ka pangamologa laeala e patoe te ri mirana.

51 Ale bainae Iesus ale galiupisigi kurumea tamana bae naname tae Nasaret, ba i ke longlongo te ri ka kaeme kinung. Nae naname ke kele oru nginngina ba ka lonagomgome rea. 52 Minmina nae Iesus ke lele bollau, ba lonamatanangana ke lele masi bole. Nae Nutu ba ragau bole keke matea raumana.

Copyright information for `MEE