Luke 20

Keke Ballage Iesus Ta Ginggingngana Puna

Ka kae te, ka inae Iesus palomatantane ragau ngallo nga tempel ba ke pulimalaglage pangamologa e pe ae Nutu kanna te ri, na re kapunu nga pirisme, ba ra pangalomatanakana nga bangapagame kala nga Iurame ravollalaukerea memena palu keke loa te i, na keke ballage roma, “Ngo role kamangng, one ko rave gingginga ta one kumangng ka oru kokorai mina ngaetai? Ba tai ke tunge gingginga laekolong te one?”

Na i ke ala rea roma, “Ba iau bole ka bai ta balinglaga miau roma: Ion kumangngana ore nga pangamagoe ke pa nga Nutu mallena nga tava, o ke atu nga ragau?” Na ri keke palipamologa ngaliua nge ri muni roma, “Ngaroma ita ngaka role roma, ‘Ka ore nga Nutu mallena nga tava,’ na i nge ballaga ita roma, ‘Minmina na ke meimia na ka sana lomiaupatokona te?’ Ava ngaroma ita ngaka role roma, ‘Ka ore nga ragau,’ na ragau ngeke tamali ita ka lollome kurumea, ri ka loreapatokona roma, Ion ka i a agau te e toe Nutu kaona mannangana.”

Minmina na ri keke ale roma, “Mangng ka sana lomangngmatana roma, ke pa ngaetai.”

Nae Iesus ke role kerea roma, “Iau bole ka sana la turung te miau ka tai ke tunge gingginga ta iau kumangng ka oru kokorai.”

Pangateningkala Ore Ta Ragau Eke Pa'talo Rea

Na i ke rolea pangateningkala laekia ta ragau reke momo nga tempel roma, “Ka agau te a kana ka ura te ke momo. Ba i ke toa'e kaning eke kuma ka uain kia nga ura laeala. Ba ka kae te, na i ke pa'taloe ragau palu ta ri kelangpatali ta ura laeala, na ke loa ta inte toto. Ba i ke momo nga inaeala ka panna te e gavili. 10 Ngarume, ka kae e nga lalang, na i ke ba'e akumangngatulu a kanna te ta ragau nginngina ra i pa'talo rea ta baina ri ngeke tunge kana kaning palu. Ava ra nginngina ra i pa'talo rea keke balia akumangngatulu laeala, na keke bagaliumane ka kamana. 11 Na ura tamana laeala ke ba'e akumangngatulu a kanna te muni, na ke loa. Ava keke balia akumangngatulu laeala bole ba keke pavalengea. Na keke bagaliumane ka kamana. 12 Na i ke ba'e na mologi e loa. Na keke name kia ba keke gulaemalaga kia.

13 “Ngarume na ura tamana laeala ke role roma, ‘Iau ka la kumangng mina ngaetai? Iau ka la bange tugu a iau materaumane, na ri keke la longa te i nanguni.’

14 “Ava ka ina ragau nginngina ra i pa'talo rea ke kele tuna, na ri keke palirole kerea roma, ‘Aekia ka i a ura tamana tuna. Ita ngaka sapune nga baina nga kara ka ura laekia.’ 15 Minmina na keke gulaemalaga kia nga ura, na keke sapune.”

Nae Iesus ke ballage reke longlonge pangateningkala laeala roma, “Minmina na ura tamana ke la maingamia kerea?
16 I ke la atung, na ke la samungpununge ra pangatalo nginngina, na ke la tungnge ura laeala ta ragau pattoto.”

Na ka ina ragau reke momo nga tempel ke longe pangamologa laeala, na keke role roma, “Ke sa. Ollaeala nga manenasa leleng!”

17 Nae Iesus ke kelanana rea ba ke ballaga rea roma, “Ava pangamologa laeala ameke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ka mirana mina ngaetai ineke pa roma,

‘Lollo ama ra popongpita ke tangulelea
ke lele i a lollo kena a kana ka gingginga ta maisinggingging ka bale’?”
18 Bae Iesus ke role roma, “Ngaroma agau te nge pupai nga lollo laeala, na i ke la gitungpalikolo kia. Ava ngaroma lollo laeala nge pupai nga agau te, na lollo laeala ke la popongpalgamung ka agau laeala.”

19 Na ra pangalomatanakana nga bangapagame ba re kapunu nga pirisme ka loreamatana roma, nga pangateningkala laeala i ke rorolea pangamologa e te ri mana. Minmina na keke sissilia pamau ta ri launge ka panna inaeala mana. Ava keke matautaue ragau.

Balinglaga Re Ta Takis Reke Tungtungu Rea Ta Gavaman

20 Na ri keke ella te Iesus. Ba keke ba'e ragau ra kelangatotokana reke goga roma keke tupu ta baina ri ngeke laue Iesus ka pangamologangana inte. Keke kuma minmina ta baina ri ngeke ule Iesus nga gavana e ngae Rom kamana.

21 Na ra goangakana nginngina keke ballage Iesus roma, “Apangalomatanakana, mangng ka lomangngmatana roma, pangamologa ra kaning ba pangalomatana ra kaning keke tupu. Ba ko sano pulia agau te ngailu nga tetoto, ava ko palomatantane ragau kurumea Nutu lonangana mannangana. 22 Minmina na ngo role kamangng, bangapagame keke parototokala ita ta tungnge takisme te Sisa, o ke sa?”

23 Avae Iesus ka lonamatana ka ineke bai ta patugungtaonge. Minmina na i ke role kerea roma, 24 “Ngaka pakosi iau ka lollokanna te. Tai kannuna ba giana ke momo nga lollokanna laekolong?”

25 Na keke ale roma, “Orae Sisa.”

Na i ke role kerea roma, “Minmina mana na miau ngaka ale oru rae Sisa kanna te Sisa, ba ngaka ale oru rae Nutu kanna te Nutu.”

26 Minmina na ri keke baililli ta launge ka pangamologanganame nga ragau ragureame. Ba keke kallo raumana kurumea alangagaliungana kerea. Na keke rulu mana.

Iesus Ke Pamologa Ta Sigingpaga Nga Mateng

27 Ka kae te nae Sarusi palu onra ri ra ragau ra sana loreapatokona roma, reke mate keke la sigingpaga nga mateng muni, keke atu te Iesus ka balinglaga te. Na keke role kia roma, 28 “Apangalomatanakana, pala nae Moses ke pa'e pangamologa ore role kamangng roma, ngaroma apanung te tataokia nge matepatalia napengana ba ka sana nerea goe, na apanung laeala teiteikia nge ravupaga ka avale laeala ta baina tataokia nga nena ka goe nge i. 29 Na ngo kele. Ka pana lima ba lua ra panung ra ri ra koli keke momo. Ba ri ka tamarea kena. Na ne kapunu ke kamapitakama ka avale te, ava ri pana lua ka sana nerea goe. Ngarume na apanung laeala ke mate. 30 Na ngarume na na lua ke ravupaga ka avale laeala, ava ke mate. 31 Na ngarume muni na na mologi ke ravupaga ka avale laeala, ava i ke mate bole. Minmina na mateng ke rongo ka pana lima ba lua nginngina ra koli kinung, ba ri kinung ka sana nerea goe. 32 Na ngarume bavakena, na avale laeala ke mate bole. 33 Minmina na nga kae e nga sigingpaga nga mateng ngarume, na tai mannangana ka la napengana nga avale laeala kurumea, ri pana lima ba lua ra koli kinung keke kamapitakama kia?”

34 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ragau reke momomauli sonrau keke paliraravu rea. 35 Ava ra bale ba ra panung rae Nutu role ta ri sigingpaga nga mateng nga kae laeala e ngarume ke sane ke la mateng muni kurumea, ri ka la tongarea kena ma anggelome. Ba bole, ke sane ke la palingravungu rea.

37 “Bae Moses bole ke turupatokona roma, reke mate keke la sigingpaga nga mateng. I ke turupota minmina nga Lau Ae Nutu Kanna nga pangamologa inaeala ore role ta bega a sia lele ngia ine patoe Nutu a i ae Avolau kae

‘Nutu ae Abaram, bae Aisak, bae Iekop.’
20:37Moses sisiukia nginngina rae Abaram, bae Aisak, bae Iekop keke mate tapu, avae Moses ke patoe Nutu kae Nutu ae ri tale. Pangamologa laeala ae Moses kanna ke turulomatana te ita roma, nga lopatokona ae Moses, mateng ke sane rongotapu ka ra nginngina reke mate. Ba bole, ri keke la sigingpaga nga mateng ngarume.

38 Minmina nae Nutu ka sana i ae Nutu orae reke mate. Ke sa. Ka i ae Nutu orae reke mauli kurumea, te i ri kinung keke mauli.”

39 Na ra pangalomatanakana palu nga bangapagame keke ale Iesus pangamologangana laeala roma, “Apangalomatanakana, ko pamologa masi!” 40 Minmina na ka sana agau te ballage muni ka balinglaga te bavakena.

Karais Ka I Ae Revit Sivuna Mana Ae?

41 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ke meimia, na ra pangalomatanakana nga bangapagame keke patpatoe Karais roma i ae Revit sivuna? 42 Ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna nga ineke patoe ka Baunga Re Nga Kalangpaga nae Revit muni ke role roma:

“‘Nutu a i ae Avolau ke role kae Avolaukau roma:
“One ngo tara nga bava nga kamau e pe nga malle a alangpaga
43 ta nge lele nga kae laeala ina iau la ulongpisiginge reke bai'iu kone ngape nga kaeng sianame.” ’
44 Revit muni ke patoe agau laeala kae Avolaukia. Minmina nae Karais ka i ae Revit sivuna mana mina ngaetai?”

45 Ka ina ragau ke longlonge Iesus pangamologanganame, na i ke role ka barangalele ra kanna roma, 46 “Ngaka ella miau masi ta ra pangalomatanakana nga bangapagame. Ri keke materaumana ta taongataliunga ka lungapaga re ngapotu onreke gavili ta roleng roma, keke ngailu nga ragau pattoto. Ba keke matea ta ragau alangapaga rea nga malle nge nga katungkala. Ba keke matea ta tarang nga tarangapai re kapunu ngallo nga bale nga sinagog ba nga malle re nga alangpaga nga kaning reke bollalau. 47 Ba ri ka kaoreaginapitpite ra bale ra nareatale memena ke matepatali rea ta ravunge bale nga ri. Ba keke bavai ka kavanga reke gavili ta baina ragau pattoto ngeke longo rea na ngeke kinpataea giareame. Minmina nae Nutu ke la tungnge alang e soali raumana te ri. Ba alang e soali laeala ke la bolinglaunga raumana nga alanga e soali orae ragau pattoto onre sane ke kuma minmina.”

Copyright information for `MEE