Luke 22

Iuras Ke Ngata Ta Ulonge Iesus Nga Reke La Baingasoalinge Kamareame

Na kae re nga kaning e bollau reke pato rea ka “Kaning E Bollau E Nga Berete A Sana Kana Isi” ba oreke pato rea ka “Paska” keke lele kokoro. Na re kapunu nga pirisme ba ra pangalomatanakana nga bangapagame keke matautaue ragau, minmina na keke tangtange pamau matana te nga baina ngeke sapune Iesus. Ba ri ka sana omorea ta agau te nga lonamatana kia.

Nae Satan ke lupage Iuras a giana tetoto nge Iskariot, a i a agau te nga Pana Tangulelu Ba Lua. Ka bainae Iuras ke loa, na ke pamologa kala nga re kapunu nga pirisme ba re kapunu nga ra kurtalingling nga tempel. Keke pamolloga ta Iuras pulingana kae Iesus ta ri baingasoalinge. Ba ra nginngina ka loreasereng raumana ta pangamologangana laeala, na keke ngata ta ri kolinge Iuras ka lollokanna. Minmina nae Iuras ke ngatakale pangamologangarea, na ke kelkela ta kalingpa ka pamau te ta i ulonge Iesus nga kamareame. Ba i ke ella ta kae te ta baina ri ngeke laue Iesus nga ina maluame sane ngeke momo kala nge i.

Iesus Ke Kalitupe Kaning Ore Nga Paska Kala Nga Barangalele Ra Kanna

Na kae laeala ore nga balinge sipsip goekia e nga kaninge ka Paska ke tatu. Ba kae laeala ke momo ngaliua nga kae nginngina reke pato rea ka Kaning E Bollau E Nga Berete A Sana Kana Isi. Minmina nae Iesus ke ba'e Pita bae Ion ka rolengana roma, “Ngaka loa, na ngaka kalitupe kaning ae ita ore nga Paska.”

Na keke ballage roma, “Ita kaka la kumangng kia nga ine ngaetai?” 10 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ina ngaka taolu tae Ierusalem, na onemea ka la kelange apanung te ore kukure me bagana te. Na miau ngaka loakurumea ta bale a i la taongalu ngia. 11 Ba ngaka role ka bale laeala tamana roma, ‘Apangalomatanakana ke ballaga roma, bale bilingana ore nga i kala nga barangalele ra kanna kaninge kaning e nga Paska ngia, ka i aetai?’ 12 Na bale tamana laeala ke la pangapanau miau ka bale bilingana e momo ngailu a kana ka oru nga tarang ta kaning. Minmina na ngaka kalitupe kaning nga inaeala.”

13 Minmina na ri pana lua ke kutapu eke loa, na keke kalipa ka oru rae Iesus role kerea tao base ma ina i role. Ka baina ri keke kalitupe kaning e nga Paska.

Iesus Avolau Kaningngana A Ronga

14 Na ka ina kae matana e nga kaninge kaning e nga Paska ke lele, nae Iesus ke tara nga mallena nga pala kala nga aposel rae i. 15 Na i ke role kerea roma, “Ka matea raumana ta iau kaninge kaning e nga Paska laekia kala nge miau pala ta iau ravunge miralali e nga mateng. 16 Ta iau nga role kamiau roma, iau ka sana la kaninge kaning e nga Paska laekia kala nge miau muni ta nge lele nga kae laeala e ngarume nga ina Paska mirana mannangana nge lele nga Nutu kelangpatalingana.”

17 Minmina na i ke rave gato e ponu ka uain, na ke kalapage Nutu ba ke role kerea roma, “Ngaka palitunge paka miau, na ngaka inue. 18 Ta iau nga role kamiau roma, iau ka sana la inunge uain laekia muni ta nge lele nga inae Nutu kelangpatalingana nge lele ngarume.”

19 Na i ke rave beret inte, na ke kalapage Nutu ba ke regipale. Na ke tunge te ri ka rolengana kerea roma, “Mirau ikia, iau ka la tungnge te Nutu ta pangapenge ragau kia. Nga kae nge ngarume, na miau ngaka kuma minakai ka beret ta baina miau nga lomiaugaliu muni te iau.”

20 Ngarume nga kaning, na i ke rave gato ame tunge te ri pala. Na ke kuma ma ine kuma ka beret pala ka rolengana roma, “Uain nga gato laekolong ka i a piunga ba bonga ora pau a Nutu la kumangng kia ka totogu. I ke la kengalingia totogu ta kalaungapaga miau. 21 Ava agau laeala ore la ulongo iau nga reke la baingasoali iau kamareame ke momo kala nge iau nga pala laekia. 22 Agau Tuna ke la mateng kurumea pangamologa a Nutu rolea pala, ava oru reke sosoali raumana keke la leleng nga agau laeala e ule nga reke bai ta baingasoalinge kamareame.” 23 Ka inae Iesus role minmina, na ri keke paturu ta palingbalinglaga rea roma, “Tai e nge ita ke la kumangng ka bainga laeala?”

Tai Ka I E Kapunu

24 Na barangalele rae Iesus kanna keke paturu ta ri palingvaling ka balinglagangarea roma, “Tai e nge ita ka i e kapunu?” 25 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ragau re kapunu nga ra sana ri ra Iura keke umma ta bongatalala rea ka kaoreaginapitangana kerea ba keke rorole roma, ‘Mangng kasikemangng ka kamangng ka ginggingame kinung.’ 26 Ava miau sana ngaka bai minmina. Ke sa. Re kapunu nge miau ngeke lele ma ri ra reke sisina, base ragoeme. Ba agau e taoamuga kapunu nge miau nge lele ma i a akumangngatulu ae miau. 27 Ka ina ragau ke tara ta kaning ba ra kumangngatulu keke momo ta tuvang karea kaning, na tai e nge ri giana ke ngailu? Agau e tara ta kaning, o agau a i a akumangngatulu? Miau kaka roma, agau e tara ta kaning nanguni. Ava iau ka momo kala nge miau ma agau akumangngatulu. 28 Ka miau ra ragau reke momopita kala nge iau ina maenangme ke ravu iau. 29 Tamau ke tunge kelangpatali te te iau minmina na iau ka tunge te miau, 30 nga baina miau ngaka tara ta kaning ba inung nga pala laeala ae iau ngallo nga kelangapatalingau. Ba miau kaka la tarang nga tarang re nga kelangpatali, na miau kaka la kelangpatali ta galiau re ngae Israel ra ri tangulelu ba lua.”

Iesus Ke Rolea Pangamologa Ta Inae Pita La Kaulingkalange Ngarume

31 Nae Iesus ke role kae Pita roma, “Saimon, Saimon, one ngo longo masi. Satan ke ballaga ta iau ngatangng ta i avanga miau basema agau ine nge lulumatagtage pailli kanname na mamaureame ngeke pupu balakala. 32 Ava iau ka kava te Nutu tapu ta i kalaunga one ta baina lopatokona ae one nga manenasa ronga. Ba nga ino one ngo kampiliu muni, na ngo paginggingia kolingang memena.”

33 Avae Pita ke ale roma, “Avolau, iau ka momo ta loanga ta pulangkala ba ta mateng kala nge one.”

34 Nae Iesus ke ale ka rolengana kia roma, “Pala ta kukulega toangako sonrau, na one ko la kaulingkala iau pa mologi roma, ona sana longmatana kau.”

Iesus Ke Role Gingging Ka Barangalele Ra Kanna

35 Nae Iesus ke ballage barangalele ra kanna roma, “Ka kae laeala a iau ba miau pala ina miau ka sana paue bising e sina o ne bollau ba ka sana ka paue kesingsilagi palu, na miau kaka moro ta otte, o ke sa?”

Na keke ale roma, “Ke sa. Mangng ka sana moro ta otte.”

36 Na i ke role kerea roma, “Ava sonrau agau a kanna ka bising e sina o ne bollau na nge paue. Ba ngaroma agau a sana kanna resalla, na nge ba ka lungapaga ae i ore ngapotu na nge kolia kanna resalla te. 37 Ta iau nga role kamiau roma, pangamologa laeala reke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ore role roma: ‘Keke pulia kala nga ragau reke longosa ta bangapagame’ ke la leleng nge iau. Ba orume kinung reke pa rea te iau pala nga Lau Ae Nutu Kanna keke la leleng ka kaomannmannangana.”

38 Minmina na barangalele ra kanna keke role kia roma, “Avolau, kela nasong, ka kanmangng ka resallame ka ri lua rikorai.”

Nae Iesus ke role kerea roma, “Ka malo!”

Iesus Kavangana Nga Kapoponga Nga Bega Ra Oliv

39 Nae Iesus kala nga barangalele ra kanna keke lelemalaga lagapotu ngae Ierusalem, na keke loa ta Kapoponga Nga Bega Ra Oliv kurumea baingareame re ka kaeme.

40 Ba ka ine lele nga inaeala, na i ke role kerea roma, “Ngaka kavkava te Nutu, ba ngaka ballage ta i sane nge ulo miau nga avangme.” 41 Na i ke loa lagatauga isura nge ri ma agau tamalingana ka lollo, na ke parovanu ba ke kava te Nutu roma, 42 “Tamau, ngaroma nga longangana, na ngo ravupatali ka gato laekia a miralali nge iau. Ava ka sana matea ta one kumangng kurumea laungana. Ke sa. Ka matea ta one kumangng kurumea longangana.” 43 Na anggelo te e pa nga Nutu mallena nga tava ke lele ba ke paginggingia. 44 Ba i ke kanimaimaia maenang e bollau ngallo nge i, minmina na ke kavkava kaligi muni. Ba menanakia a sinna ma toto ke pupu lagape ta mogalo.

45 Ka ine rongo ka kavangana ba ke sigipaga, na ke galiu ta barangalele ra kanna. Ava ka ine lele nge ri, na keke kenrarau ka loreataningana. 46 Minmina na i ke role kerea roma, “Kaka meimia aka kenrarau? Ka sigipaga, na ngaka kava te Nutu ta baina miau sana ngaka lele nga avangme.”

Reke Taoamugmuga Kae Iurame Keke Laue Iesus

47 Ka ine pamolloga ta barangalele ra kanna tale, na malua e bollau ke lele nge ri. Ba agau laeala eke patoe kae Iuras, a i a te e nga Pana Tangulelu Ba Lua, ke taoamugmuga kerea. Na i ke loa te Iesus ta tagungkao kia. 48 Avae Iesus ke ballage roma, “Iuras, ko la ulonge Agau Tuna nga reke bai ta baingasoalinge kamareame ka tagungkaongang kia ae?”

49 Na ka ina barangalele rae Iesus kanna loreamatana roma, ra nginngina keke la launge Iesus, na keke ballage roma, “Avolau, ko matea ta mangnga telenge rea ka resalla kakai?” 50 Minmina na te e nge ri ke magala ka resalla nga akumangngatulu ora piris e kapunu kanna. Ba ke sa'vatote longana nga bavana e pe.

51 Avae Iesus ke ala rea roma, “Sana ngaka kuma ka bainga laekolong!” Na i ke kali ka agau laeala longana ba ke papea muni.

52 Nae Iesus ke ballage re kapunu nga pirisme, ba re kapunu nga kurtalingling nga tempel, ba Iurame ravollalaukerea memena ineke atu ta launge roma, “Kaka meimia aka atu ta ravungu iau ka resallame ba butume? Kaka roma iau a ragolongkana kelangpatali ae ri ae? 53 Ka kaeme kinung, na iau ka momo kala nge miau nga malle re nga tempel, ba miau ka sana ka kala'e kamamiaume ta launga iau. Ava kae laekia ba osuguna ginggingngana ka onrae miau.”

Pita Ke Kaulikale Iesus

54 Nae keke laue Iesus, ba keke loa kia lakallo ta bale ae piris e kapunu. Bae Pita ke lolakurume rea bole, ava ke momo ngatauga nge ri isura. 55 Na kurtalinglingme keke patue sia ngaliua nga malle e ngallo nga savanau ore nga bale laeala, ba keke tattarataliue. Bae Pita ke tara kala nge ri bole. 56 Na malaui te akumangngatulu ke kele Pita ine tattara nga sia lamana, na ke kelananne ba ke role roma, “Pala na agau laekolong ke momo kala nge Iesus bole.”

57 Avae Pita ke kaulikala ka rolengana roma, “Avale laekolong, iau ka sana laumatana kia.”

58 Ngarume muni, na agau tetoto ke kela pakae Pita ba ke role kia roma, “One ko loakurumea Iesus bole.”

Avae Pita ke ale roma, “Ke sa!”

59 Ka panna isura ngarume, na agau tetoto ke role ka kaona ginangana roma, “Ka kaomanna, aekia ke momo kala nge Iesus bole ta ka i a agau ore ngae Galili.”

60 Nae Pita ke ale roma, “Agau laekolong, iau ka sana laumatana ka taru a one rorole te!” Ka ine pamolloga minmina tale, na kukulega te ke toako. 61 Nae Avolau ke kampiliu ba ke kela tupu te Pita. Nae Pita ka lonagaliu ta pangamologa ae Avolau kanna ine role kia pala roma: “Pala ta kukulega toangako sonrau, na one ko la kaulingkala iau pa mologi roma ona sana longmatana kau.” 62 Nae Pita ke lelemalaga lagapotu ba ke tani raumana.

Ra Kurtalingling Keke Rolepagalising Kae Iesus

63 Na ra kurtalingling keke paturu ta rolengpagalising kae Iesus ba balinge. 64 Ba keke kangkale matana kanname ka malo inte, na keke balaglage roma, “Onto bai ma agau e toe Nutu kaona! Tai ke bali one?” 65 Ba keke rorolebainga kia ka pangamologa matantana roma i a agau e sane pe.

Re Kapunu Ngae Iurame Keke Kalinane Iesus

66 Ka ina kae sigipaipatae, nae Iurame ravollalaukerea memena keke katukala kinung. Re kapunu nga pirisme keke momo nga katungkala laeala. Ba ragau ra lomatanakana ka bangapagame keke momo bole. Na ra kurtalingling keke loa kae Iesus ta pangamaisinge ngamuga nga ragureame. 67 Na keke role kia roma, “Ngaroma one ae Mesaia, na ngo turu te mangng.”

Nae Iesus ke ala rea roma, “Ngaroma nga role kamiau, na sana la lomiaupatokona te iau.
68 Ba ngaroma nga ballaga miau, na ka sana ka la alanga iau bole. 69 Ava ngarume nga kae laekia, nae Agau Tuna ke la tarang nga Nutu a kana ka ginggingame kinung kamana e pe.”

70 Na ri karolu keke ballage roma, “Minmina na ko roma, Nutu ka tuna nge one ae?”

Na i ke ala rea roma, “Iii, ka iau ae Nutu Tuna.”

71 Na keke role roma, “Ke meimia, na ita kaka sissilia ragau palu muni ta ri turunge agau laekia bainganame? Ita muni kaka longotape pangamologa ine lelemalaga nga kaona.”

Copyright information for `MEE