Luke 3

Ion E Nga Pangamagoe Ke Kalitupe Pamau

Na ka inae Taibirias Sisa ke momo a i a kelangpatali ngae Rom ka pesingmatana tangulelu ba lima tapu; bae Pontius Pilatus ka i a e kapunu nga gavaman e ngae Rom ngae Iurea; bae Eroto ka i a e kapunu ngae Galili; bae kolingana ae Pilip ka i a e kapunu nga ine ngae Iturea bae Tarakonaitis; bae Laisanias ka i a e kapunu ngae Abilene. Ba muni ka inae Anas ri luae Kaiapas ka ri lua re kapunu nga pirisme re ngae Iurame. Nae Nutu ke ba ka pangamologa a kanna te Sekaraia tuna ae Ion ine momo nga ina a sana ragau ngia. Minmina na i ke loa ta iname kinung re ngae Me Ae Ioran. Na ke kurkura ta ragau ravunge pangamagoe e nga pulingvalakalange baingarea reke sosoali ba tungnge loreamatenganame te Nutu, ta bainae Nutu nge osurure baingarea reke sosoali nga raguna. Ke loakurumea pangamologa a agau e toe Nutu kaona a giana nge Aisaia pa'e pala ore role roma:

“Agau te kalingngana ke kurkura nga ina a sana ragau ngia roma,
‘Ngaka kalitupe pamau ae Avolau,
ba ngaka patupe pamaume ta i taonga ngi.
Ruvume kinung keke la ponung,
ba kapangngme kinung reke bollalau ba ne ngeke sisina keke la tarurung,
ba malle reke balo keke la tupung, ba pamau reke patemaling keke la kenongotupu;
minmina na ragau kinung keke la kelange Nutu ravunglelengana.’ ”
Na ragau papatu keke lola te Ion ta i pangamagoe rea, ava i ke role kerea roma, “Miau ra mue ra koatali goe rae ri, tai ke role kamiau ta miau kanga nga iu e la leleng? Miau kaka rorole roma, ‘Mangng ka pulivalakale baingamangng reke sosoali ba mangng ka tunge lomangngmatenganame te Nutu tapu.’ Ke pe, ava ngaroma miau kaka kuma minmina ka kaomanna, na ngaka bavaia bainga ra ragau reke pulivalakale baingarea reke sosoali mannangana ke bavai rea. Ba sana nga lomiaugomgome roma, ‘Mangng ka pe tapu nge Nutu raguna, ta mangnga ka sisiukamangng nge Abaram.’ Iau nga role kamiau roma, Nutu ka kana ka gingginga ta kamongpiliunge lollo kokorai ta ri leleng Abaram sisivuna memena. Pemo ke momalla ta telenge begame ngape nga purea. Minmina na keke la telengpisiginge bega re sane ke piaupiaue kanrea reke pepe, na keke la raunga rea nga sia.”

10 Ka ine role minmina na ragau kinung keke ballage roma, “Mangng ka la maingamia?”

11 Na i ke ale balinglaga a kanrea roma, “Agau a nena ka lungapaga lua nge tunge te ta agau a sana nena. Ba agau a kana ka kaning nge kuma minmina bole.”

12 Na ragau palu reke raravukinunge takisme keke loa te i ta i pangamagoe rea bole, na keke ballage roma, “Apangalomatanakana, mangng ka la maingamia?”

13 Na i ke role kerea roma, “Ngaka raravumasi kurumea bangapaga e nga ravungkinunge takisme mana.”

14 Ba galiau re nga baling palu bole keke ballage roma, “Mangng ka la maingamia?”

Na i ke role kerea roma, “Miau ka sana ngaka kamopite ragau ka lulungmataga ngamiaungana kerea ta utunge lollokanna nga kanrea. Ba ke sana ngaka ute lollokanna nga ragau kanrea nga kalingnana nga goanga. Ba miau ngaka momomasi kala nga lollokanna nga kanmiau mana.”

15 Na ragau re ngae Israel keke momalle agau a ravunglelekana, minmina na ri ka loreangana roma, “Karais ikia nge Ion nanguni.” 16 Nae Ion ke rolepota te ri roma, “Iau ka pamagoe miau ka me mana. Ava ngarume, na agau te ke la atung ba i ka i ngailu nge iau. Ba ka sana iau a agau te mannangana ta iau nga pole oalo nge nga kesingsilagi ngae i. I ke la pangamagoe miau kae Kannu E Tupu ba ka sia. 17 Ba i ke la kalingnanange ragau ma agau e kampite pirangapaga a kanna nga kamana ta i paerange pailli rae i kanreame. Ba i ke la rongapatapu ka kumangngana laeala nga paeranga. Na i nge pulikinunge pailli miraname nga kana bale, ava pailli gaulename i nge rau rea nga sia e sane la ronga.” 18 Bae Ion ke tagatue pangamologa pattoto reke pepe bole ta baina i pangalokalipage ragau ki.

19 Nae Eroto i a kelangpatali ngae Galili ke baia bainga e soali nga ine rave tataokia napengana a giana kae Erorias. Ba ke baia bainga pattoto reke sosoali bole, minmina nae Ion ke sanggipite. 20 Bae Eroto ke patavale bainga tetoto e soali nga bainga nginngina ka ine pullue Ion nga pulangkala.

Iesus Pangamagoengana

21 Pala te Ion loanga ta pulangkala, na i ke pamagoegoea ragau. Ka ine rongo tapu ta pangamagoenge ragau, na i ke pamagoea Iesus bole. Ngarume nae Iesus ke kavkava ba tava ke sagitoto. 22 Nae Kannu E Tupu ke lomaling te i ma i a manu a sinna ma kulao. Ba kaling te e pa nga tava ke role roma, “Ka one ae Tugu a iau materaumana one. Ba ka laupe kone raumana.”

Iesus Sisiukia Memena

23 Bae Iesus ka kana ka pesingmatana keke basema giaukaina ba tangulelu ine pature kumangng a kanna. Minmina na nga ragau kelangareangana keke roma:

 • Iesus ka i ae Iosep tuna bae Iosep ka i ae Eli tuna,
24 
 • bae Eli ka i ae Matat tuna,
 • bae Matat ka i ae Livai tuna,
 • bae Livai ka i ae Melki tuna,
 • bae Melki ka i ae Ianai tuna,
 • bae Ianai ka i ae Iosep tuna,
 • 25 
 • bae Iosep ka i ae Matatias tuna,
 • bae Matatias ka i ae Amos tuna,
 • bae Amos ka i ae Naum tuna,
 • bae Naum ka i ae Esli tuna,
 • bae Esli ka i ae Nagai tuna,
 • 26 
 • bae Nagai ka i ae Mat tuna,
 • bae Mat ka i ae Matatias tuna,
 • bae Matatias ka i ae Semen tuna,
 • bae Semen ka i ae Iosek tuna,
 • bae Iosek ka i ae Iora tuna,
 • 27 
 • bae Iora ka i ae Ioanan tuna,
 • bae Ioanan ka i ae Resa tuna,
 • bae Resa ka i ae Serubabel tuna,
 • bae Serubabel ka i ae Sealtiel tuna,
 • bae Sealtiel ka i ae Neri tuna,
 • 28 
 • bae Neri ka i ae Melki tuna,
 • bae Melki ka i ae Ari tuna,
 • bae Ari ka i ae Kosam tuna,
 • bae Kosam ka i ae Elmaram tuna,
 • bae Elmaram ka i ae Er tuna,
 • 29 
 • bae Er ka i ae Iosua tuna,
 • bae Iosua ka i ae Elieser tuna,
 • bae Elieser ka i ae Iorim tuna,
 • bae Iorim ka i ae Matat tuna,
 • bae Matat ka i ae Livai tuna,
 • 30 
 • bae Livai ka i ae Simeon tuna,
 • bae Simeon ka i ae Iura tuna,
 • bae Iura ka i ae Iosep tuna,
 • bae Iosep ka i ae Ionam tuna,
 • bae Ionam ka i ae Eliakim tuna,
 • 31 
 • bae Eliakim ka i ae Melea tuna,
 • bae Melea ka i ae Mena tuna,
 • bae Mena ka i ae Matata tuna,
 • bae Matata ka i ae Natan tuna,
 • bae Natan ka i ae Revit tuna,
 • 32 
 • bae Revit ka i ae Iesi tuna,
 • bae Iesi ka i ae Obet tuna,
 • bae Obet ka i ae Boas tuna,
 • bae Boas ka i ae Salamon tuna,
 • bae Salamon ka i ae Nason tuna,
 • 33 
 • bae Nason ka i ae Aminarap tuna,
 • bae Aminarap ka i ae Atmin tuna,
 • bae Atmin ka i ae Arani tuna,
 • bae Arani ka i ae Esron tuna,
 • bae Esron ka i ae Peres tuna,
 • bae Peres ka i ae Iura tuna,
 • 34 
 • bae Iura ka i ae Iekop tuna,
 • bae Iekop ka i ae Aisak tuna,
 • bae Aisak ka i ae Abaram tuna,
 • bae Abaram ka i ae Tera tuna,
 • bae Tera ka i ae Naor tuna,
 • 35 
 • bae Naor ka i ae Seruk tuna,
 • bae Seruk ka i ae Reu tuna,
 • bae Reu ka i ae Pelek tuna,
 • bae Pelek ka i ae Eber tuna,
 • bae Eber ka i ae Sela tuna,
 • 36 
 • bae Sela ka i ae Kainan tuna,
 • bae Kainan ka i ae Arapakat tuna,
 • bae Arapakat ka i ae Siem tuna,
 • bae Siem ka i ae Noa tuna,
 • bae Noa ka i ae Lamek tuna,
 • 37 
 • bae Lamek ka i ae Metusela tuna,
 • bae Metusela ka i ae Enok tuna,
 • bae Enok ka i ae Iaret tuna,
 • bae Iaret ka i ae Maalalel tuna,
 • bae Maalalel ka i ae Kenan tuna,
 • 38  bae Kenan ka i ae Enos tuna, bae Enos ka i ae Set tuna, bae Set ka i ae Aram tuna, bae Aram ka i a agau ae Nutu koipage.
  Copyright information for `MEE