Luke 4

Satan Ke Ave Iesus

Ngarume ngae Iesus pangamagoengana nga Me Ae Ioran, na i ke galiu bae Kannu E Tupu ke ponu nge i. Minmina nae Kannu E Tupu ke taoamuga kia ta ina a sana ragau ngia. Na i ke momo nga inaeala ka kaeme ka ri giaukaina lua, nae Satan ke amve ta i pupunga nga avanga. Ba i ke sane kaninnia otte ka kae nginngina, na ka matekana.

Nae Satan ke role kia roma, “Ngaroma one ae Nutu tuna, na ngo role ka lollo laekia ta i leleng i a beret.”

Avae Iesus ke ale pangamologa te i roma, “Keke pa'e pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

‘Ke sana nga agau nge mauli ka beret mana.’”
Nae Satan ke taoamuga kia lakailu ta ina e ngailu raumana, na ke pakosininge bolvole mana ka kelangpatalime kinung onre nga mogalo laekia e ngape. Ba i ke role kia roma, “Iau ka la tungnge kelangpatalime ginggingngareame ba kelangareangana reke pepe raumana te one. Oru kokorai kinung ka oru nga iau tapu. Minmina na ka la tunga rea te tai a iau matea ta tunga rea te i. Minmina na ngaroma one ngo kalapaga iau, na oru kokorai nga kang ki kinung.”

Nae Iesus ke ale pangamologa te i roma, “Keke pa'e pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

‘One ngo kalapage Avolau a i ae Nutu ae one, ba ngo kuma ka kumangng a kanna mana.’”
Nae Satan ke taoamuga kia, ba ke role ta i meising nga tempel kunna tomona. Na ke role kia roma, “Ngaroma one ae Nutu tuna, na ngo tugutaopisigi lagape 10 ta keke pa'e pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

‘I ke la bange anggelo rae i ta ri kelanga masi te one’,
11 ba

‘Ri keke la sipanga one ka kamareame nga baina sano ngo pagitukole kaeng puna nga lollo te.’”
12 Nae Iesus ke ale pangamologa te i roma, “Keke role roma,

‘Maningsa avange Avolau a i ae Nutu ae one.’”
13 Na ka inae Satan rongo ta avange Iesus ka avanga matantana tapu, na i ke ka'e ka lonatunagomengana roma, “Ngarume ka kae tetoto, na iau ka la avange muni.”

Ragau Re Ngae Nasaret Keke Tangulelea Iesus

14 Nae Iesus ke galiu ta ine ngae Galili, ba Kannu E Tupu ginggingngana ke momo nge i. Minmina na kana turung ke loa kalaoveka nga inaeala bavakena. 15 Na i ke palomatantana nga sinagogme, ba ragau kinung keke kalapagpage giana.

16 Ngarume na i ke loa ta magapuna ae i ae Nasaret. Ba ka kae a Sabat, na i ke lu lakallo ta sinagog kurumea Iurame baingareangana te. Na ke maisi ta patonge pangamologame nga Lau Ae Nutu Kanna. 17 Ba ka ina akalaungapagakana nga sinagog tunge lau a agau e toe Nutu kaona ae Aisaia pa'e pala te i, na i ke sasapole ba ke kalipa ka malle nga pangamologa ore role roma:

18 “Kannu E Tupu ke puli iau, minmina na i ke momo kala nge iau.
Ke puli iau ta pulingmalagange pangamologa reke pepe ta ra sillolo.
Ba i ke ba iau ta turunge pangamologa ta reke momo nga pulangkala nga baina ri ngeke ka'e pulangkala,
ba ta ragau ra matarea kanname ke su nga baina ri ngeke kela muni.
Ba i ke ba iau ta ravunglelenge ragau ra ri ke baisolali rea,
19 ba ta turunglomatana roma, pesingmatana orae Nutu matea ragau kia ke lele tapu.”
20 Minmina nae Iesus ke lulugaliue lau ta tungagaliunge ta barangalele, na ke tara. Ba ragau reke momolu nga sinagog keke kelananne. 21 Na i ke paturu ta pangamologa te ri roma, “Ka iau a pangamologa laekia ae miau ka longe sonrau mirana mannangana.”

22 Minmina na keke pamologa masi te i, ba keke magio nga pangamologa reke pepe nga ine pulimalaga rea nga kaona. Ba keke role roma “Aekia ka i ae Iosep tuna, ava ke meimia na i ke role ta i bainge oru nginngina reke bollalau?”

23 Minmina na i ke role kerea roma, “Miau kaka la baingarolenge kau roma, ‘Apangapemirakana, one mana me one ngo pape one! One ngo kuma nakai nga magapuna ae one ta mangng ka longotape kumangng a one kuma kia ngae Kaperneam.’”

24 Ba i ke role kerea bole roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ragau re nga magapuna ae agau e toe Nutu kaona keke la tangunglelenge pangamologa ra kanna. 25 Ka la roleng kamiau ka kaomannmannangana roma, ka kae laeala pala e nga agau e toe Nutu kaona ae Ilaia, na ragau papatu ra ri ra bagaru keke momo ngae Israel. Ba bole, ka kae laeala na kue ke sane tugu ka pesingmatana mologi ba inna lima ba kena. Ba osangana e bollau ke lele. 26 Avae Nutu ke sane ba'e Ilaia ta i kalaunge agau te ae ngae Israel. Ke sa. I ke ba'e ta avale te mana a i a bagaru e balakala ngae Serepat nga ine ngae Sairon. 27 Minmina bole ka kae e nga agau e toe Nutu kaona ae Elaisa, na ragau papatu ra soaling a kalangamugmugu lele nge ri keke momo ngae Israel. Ava te e nge ri ke sana soaling ae i rongo. Kana kae Neman mana me i e ngae Siria.”

28 Na ka ina ragau karolu reke momo ngallo nga sinagog ke longe pangamologa laeala, na keke mate ka iukereangana kia. 29 Na keke sigipaga, na keke taomalage nga maga kunna laeala e momo nga manumautuna te nga ina i a mantapu, ta baina ri bongapisiginge lagape. 30 Ava ke sa, i ke tao ngaliua nge ri mana na ke loa.

Iesus Ke Taomalage Kannu Te E Soali

31 Ngarume nae Iesus ke tuttapupisigi tae Kaperneam, ka i a maga kunna te e bollau nga ine ngae Galili. Na i ke potpote ragau ka kae e nga pannang eke patoe ka “Sabat”. 32 Ba pangamologangana ka kana ka gingginga, minmina na ragau keke longe ba keke kallo raumana.

33 Na agau te ora kannu e soali momolu nge i ke mommo ngallo nga bale a sinagog, ba i ke reli ka rolengana roma, 34 “Aekolong ae Iesus e ngae Nasaret! Ko bai ta maingamia ka mangng? Ko atu ta baingasoali mangng? Ka laumatana kone, ka one a agau e tupu orae Nutu ba'e.”

35 Avae Iesus ke sanggipite roma, “Rulu! Ka'e aekolong bo lelemalagapatalia!” Na ka ina kannu e soali tamalipisigi ka agau laeala ngaliua nga ragau, na i ke lelemalagapatalia ba ke sane meimia tekia.

36 Minmina na ragau kinung keke kallo raumana ba keke palibalaglaga rea roma, “Pangalomatana ba gingginga matana e meimia ikia ka baina agau laekia ke role ka kannu e soali na ke lelemalaga?” 37 Minmina nae Iesus kana turung ke loa kalaoveka ta iname kinung.

Iesus Ke Papea Ragau Papatu

38 Ngarume nae Iesus ke sigipaga ba ke ka'e sinagog, na ke loa e lu nga bale ae Saimon. Nae Saimon lonapengana ke soali ka soaling a mira isongpangana, ba keke ballage Iesus ta i kalaunge avale laeala. 39 Minmina nae Iesus ke silopite maling ba ke sanggipite soaling laeala, na soaling ke kapatalia. Ba ka pannasa, na avale laeala ke sigipaga na ke silae rea.

40 Na ka ina kae baretapu, na ragau keke atu ka ra karea ka soaling matmatana te Iesus. Na i ke pulipaia kamana nga ri kinung kenakena ba ke pape rea. 41 Ba ragau papatu ra kannu reke sosoali ke momolu nge ri, kannu nginngina keke lelemalagapatali rea. Ba kannu nginngina ka loreamatana roma Iesus ka i ae Karais, minmina na keke rereli ka rolengarea roma, “Ka one ae Nutu Tuna!” Avae Iesus ke sanggipita rea ta manereasa pangamologa.

42 Ngarume, ka kae tetoto ka kae marara, nae Iesus ke ka'e inaeala ba ke loa ta malle a oruvolo ngia ta baina i kavang. Minmina na ragau keke sissilia ta keke lele nga inaeala a i momo ngia. Na keke avarole kia ta i manenasa kanga rea. 43 Ava i ke role kerea roma, “Iau nga pulimalage pangamologa e pe ore ta Nutu kelangapatalingana nga maga kunna pattoto bole, ta Nutu ke ba iau nasai ta kumangng ka kumangnga laeala.” 44 Minmina na i ke pulimalaglage pangamologa nga sinagogme kinung nga porovins e ngae Iurea.

Copyright information for `MEE