Luke 5

Iesus Kiungana Ka Barangalele Ra Kanna Re Kapunu

Ka kae te, ka inae Iesus maisi nga me a sivoli ae Genesaret
5:1Ba me a sivoli ae Genesaret ka giana tetoto ngae Galili bole.
kaona, na ragau papatu keke loa eke maistaliutotokale. Ba keke longlonge ine pulimalaglage pangamologa ae Nutu kanna.
Minmina nae Iesus ke kele manang lua rae reke laulau lea nga sivoli kaona. Ba ra nginngina keke alapataea manangme ba keke mumme po nga ri. Minmina nae Iesus ke taepatae nga manang lua nginngina te, ka i a manang orae Saimon. Na i ke tarapai ngia ba ke role kae Saimon ta i kalangapataenge ka manang na nge ka'e taona isura. Minmina nae Iesus ke palomatantane ragau kinung ka ine tarapai nga manang.

Na ka ine rongo ka pangamologa tapu, na ke role kae Saimon roma, “Ka otepatae ta mali, na ngaka toatape pome nga baina ngaka lau lea.”

Avae Saimon ke role kae Iesus roma, “Avolau, mangng ka kuma kaligi ka rigo ava ke sana mangng rave otte! Ava ko role minmina na iau ala nga toatape pome lagape.”

Ka ineke kuma minmina, na keke laue lea papatu ramana ba pome keke bai ta maraenga. Ka baina keke bali ka kamareame ta kolingareame nga manang tetoto, na keke atu ta kalaunga rea. Na ka ineke lele nge ri tapu, na keke gongge pome ba keke kintatape leame ta manang lua nginngina. Ava manangme keke ponu raumana ka leame ba keke kokoro ta maraleng.

Na ka inae Saimon a giana te nge Pita kele oru nginngina, na i ke toarau mana nge Iesus kaena puna. Ba ke pamologa ka kalingngana mammalungana te Iesus roma, “Avolau, ngo ka balakala iau, ta ka iau a agau a bainganame ke sane ke pepe!” I ke role minmina kurumea, i kala nga kolingana memena keke kallo nga kelangarea ba laungareangana ka leame. 10 Bae Sepeti tuna memena ra giarea nge Iems bae Ion, onra ri ra kumangngkena rae Saimon, keke kallo raumana bole.

Nae Iesus ke role kae Saimon roma, “Sono ngo matau. Sonrau na ko laue lea, ava one ko la launga ragau nasai te iau ngarume.”
11 Ka baina keke oteso ka manang nga ri ta taona, na keke tulupatae rea. Minmina na ri keke ka'e oru nga kanrea kinung, na keke loakurumea Iesus.

Agau A Kana Ka Soaling A Kalangamugmugu

12 Ka kae te, ka inae Iesus momo nga maga kunna te e bollau, na agau te ora soaling a kalangamugmugu gaspalpita ka mirana ke lele nge i. Ba ka ine kele Iesus, na i ke toarau ka kalangapitangana ka raguna nga mogalo ba ke tanikale Iesus roma, “Avolau, one ka kanga ka gingginga ta pangalellepa iau. Ngaroma nga longangana, na ngo palellepa iau.”

13 Nae Iesus ke kala'e kamana ba ke kali kia, na ke role roma, “Ka logungana. Ngo lelle.” Ba ka panna laeala mana na soaling a kalangamugmugu ke kapatalia.

14 Nae Iesus ke role gingging ta i manenasa turung ta agau te, ba ke role kia roma, “Ava ngo loa ba ngo pakosining kone ta piris. Na ngo tunge tunga e nga mirang pengana base inae Moses bapage ragau re pala. Ngo kuma minmina ta baina ragau nga loreamatana roma, soaling ae one ke rongo tapu.”

15 Ava panganana re ta Iesus kumangngana keke lola kalaoveka tale. Ba malua reke bollalau raumana keke katukala kinung ta ri longnge pangamologangana, ba ta i pangapenge soaling rae ri. 16 Ava ka kae papatu, nae Iesus ke lola ta kavang nga ina a sana ragau ngia.

Iesus Ke Papea Agau A Giname Ke Mate

17 Ka kae te, nae Parisiome keke tattara ka inae Iesus palomatantane ragau. Ba palu ra ri ra pangalomatanakana nga bangapagame keke tattara bole. Ka ri ra ragau re nga maga kunna e bollau ngae Ierusalem, ba magame kinung nga ina ngae Galili ba ngae Iurea. Nae Nutu ginggingngana ke momo nge Iesus, ba i ke papepea ragau ra karea ka soaling. 18 Minmina na ragau palu keke atu ka paunga ngareangana ka agau te a giname ke mate ka nia ta baina ri pakenonge ngamuga nge Iesus ngallo nga bale. 19 Ava keke baililli ta ri lunga kia kurumea, ragau keke ponu ngallo nga bale lona. Minmina na keke loapatae lakailu ta bale kunna ine karapap. Na keke kalalage bale kunna inte ta baina ri toangatapunge ka nia ngaliua nga ragau. Keke kuma minmina, na agau laeala ke keno ngamuga nge Iesus.

20 Na ka inae Iesus kele lopatokona ae ri, na ke role roma, “Koli, iau ka osurure baingang reke sosoali.”

21 Nae Parisiome ba ra pangalomatanakana nga bangapagame keke longo, ba ka loreagomgome roma, “Nutu mana nge osurure ragau baingarea reke sosoali, ava tai ikia nge aekia e rorolebainga kae Nutu?”

22 Avae Iesus ka lonamatana ka oru reke momolu nga ramareame, minmina na i ke ala rea ka balinglagangana kerea roma, “Kaka meimia aka kumkuma ka lovainganame ngallo nga lomiaume? 23 Pangamologa a taru nge ate ta iau rolenge? Ngaroma iau nga role kae aekia roma, ‘Aekolong, iau ka osurure baingang reke sosoali,’ o ngaroma iau nga role kia roma, ‘Sigipaga na ngo tao’. Te miau sonrau, nga pangamologa lua nginngina na taru ke ate ta iau rolenge? 24 Ava iau ka bai ta miau lomiaumatanangana roma, Agau Tuna ka kana ka gingginga nga mogalo laekia e ngape ta i osungrurunge ragau baingarea reke sosoali.” Minmina nae Iesus ke role ka agau laeala a giname ke mate roma, “Iau nga role pakone roma, ngo sigipaga, na ngo rave nia ae one ba ngo loa te one ta bale.” 25 Ka pannasa mana, na agau laeala a giname ke mate ke sigipaga nga ragau ragureame. Na ke rave nia laeala a i keno ngia pala, na ke loa ta bale ae i, ba ke kalapagpage Nutu. 26 Na ragau kinung keke kallo raumana ba keke kalapagpage Nutu. Ba ri ka loreasoali raumana ka rolengarea roma, “Sonrau na ita kaka kele oru reke bollalau raumana.”

Iesus Kiungana Kae Livai (Matiu)

27 Ngarume nga oru nginngina, nae Iesus ke lelemalaga nga maga kunna e bollau. Na i ke kele agau te e raravukinunge takisme a giana nge Livai ine tattara nga mallena nga kumangng. Nae Iesus ke role kia roma, “Ngo atukurume iau.” 28 Minmina na i ke kelavalakale kumangng a kanna, na ke kutapu e loakurumea Iesus.

29 Ba ngarume, ka kae tetoto, nae Livai ke baia kaning te e bollau nga bale ae i. Na ragau papatu reke raravukinunge takisme ba ragau pattoto bole keke tattara kala nge ri nga kaning laeala. 30 Nae Parisiome kala nga ragau rae ri ra pangalomatanakana nga bangapagame keke loa ka kaorea kae Iesus barangalele ra kanna. Ba keke ballaga rea roma, “Kaka meimia aka kaninni ba ka innu kala nga reke raravukinunge takisme ba ra baingareame ke soali?”

31 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ragau ra sana karea soaling ke sane ke lola ta apangapemirakana. Ke sa. Ragau ra karea ka soaling mana keke lola. 32 Iau ka sana atu ta kiunge ragau ra baingareame ke tupu. Ke sa. Ka atu ta kiunge ragau ra baingareame ke soali ta ri pulingvalakalange baingarea reke sosoali ba tungnge loreamatenganame te Nutu.”

Keke Ballage Iesus Ta Bainga E Nga Kuringa Ta Kaning

33 Ka kae te na ragau keke role kae Iesus roma, “Barangalele rae Ion kanna keke kuriri ta kaning, ba keke kavkava ka kae papatu. Ba barangalele rae Parisiome kanrea keke umma minmina bole. Ava ke meimia na barangalele ra kaning keke kaninni beke innu?”

34 Nae Iesus ke ala rea ka pangateningkalangana ka pangamologa roma, “Miau kaka roma i e pe ta pangakuringe ragau reke maispage apanung e bai ta kamangpitakama ka kae e nga palingravung ina apanung laeala momo kala nge ri tale, o ke sa? Ke sa. Ke sane pe. 35 Ava kae te ke la atung nga ineke la ravungpatali ka apanung e bai ta kamangpitakama nge ri, ba nga kae laeala na ri keke la kuringa ta kaning.”

36 Ba i ke role kerea ka pangateningkalangana ka pangamologa bole roma, “Ka sana agau te nge baimaraea malo inte nga lungapaga a pau na nge saipite nga lungapaga a kasana. Ngaroma i nge kuma minmina na ale baimaraea lungapaga laeala a pau tapu, ba bole malo inaeala a i rave nga lungapaga a pau sana nga tongana kena ma lungapaga a kasana. 37 Ba ka sana agau te nge pullue uain a pau nga uain bagana ra kasarea. Ngaroma i nge kuma minmina na uain a pau nge poagolue uain bagana nginngina onreke kuma ki ka meme patuna, na uain nge maling lagapotu. Ba uain patuname keke la soaling. 38 Ava ragau keke la pulinge uain a pau lakallo ta uain patuna onra pau. 39 Ba bole agau e inue uain a kasana ke sane matea ta inunge uain a pau ta i nge roma, ‘Neala a kasana ke loa nga laungana tapu.’”

Copyright information for `MEE