Luke 9

Iesus Ke Bamalage Pana Tangulelu Ba Lua

Nae Iesus ke kiukinunge Pana Tangulelu Ba Lua, na ke tunge gingginga ba giana ginggingngana te ri ta baina ri ngeke taomalage kannu reke sosoali nga ragau ba ngeke rongo ka soaling matantana. Ba i ke ba rea ta pulingmalagange pangamologa e ta Nutu kelangapatalingana ba ta ri pangapenge ragau ra karea ka soaling. Ba pala ta ri loanga, na i ke role kerea roma: “Miau sana ngaka loa ka oru re nga taonga basema: to e nga kalaunge taongamiaungana, ba bising, ba kaning, ba lollokanna. Ba sana ngaka paue lungapaga tetoto. Na nga ina miau ngaka lu nga bale te, na ngaka momo nga bale laeala ta nge lele ina miau ngaka ka'e maga kunna laeala e bollau. Ava ngaroma ragau ke sane ngeke tagukama kamiau, na ngaka lulupatali ka magavusa nga kaemiau sianame nga ina miau ngaka ka'e maga kunna laeala e bollau. Ka la i a killa a panaunga te ri roma, keke baia bainga e soali.” Ka baina barangalele rae Iesus kanna keke tutapu ta maga kenakena, ba keke pulimalaglage pangamologa ae Nutu kanna e pe. Ba keke papepea ragau nga iname kinung.

Nae Eroto a i e kapunu nga gavaman e ngae Rom nga inaeala ke longe pangamologa re ta oru nginngina rae Iesus ba barangalele ra kanna ke kumkuma ki. Ba i ka lonatangtang raumana kurumea, ragau palu keke rorole roma, Ion E Nga Pangamagoe ke sigipaga nga mateng na ke kumkuma ka oru nginngina. Ba palu keke rorole roma, Ilaia ame mate pala ava ke lele muni. Ba palu muni keke rorole roma, agau te e toe Nutu kaona e mate pala ava ke mauli muni. Avae Eroto ke role roma, “Iau ka battote Ion ganna tapu. Ava tai ikia mannangana a iau longlonge oru kokorai ra i umma ki?” Minmina na i ke amva ta i kelange Iesus.

Iesus Ke Pakania Ragau Ka Ri 5000

10 Na ka ina aposel rae Iesus ke galiu, na keke ture oru ra ri ke kuma ki te Iesus. Na i ke loa kerea, ba keke ka'e maluame, na keke loa ta maga kunna e bollau a giana ngae Betsaira. 11 Ava maluame ka loreamatana ka loangarea, na keke kutapu kurume rea. Nae Iesus ke tagukama kerea, ba ke pulimalage pangamologa e ta Nutu kelangapatalingana te ri. Ba i ke papea ragau re nge ri ra karea ka soaling.

12 Na ka laio ina kae barelulu, na Pana Tangulelu Ba Lua keke loa te Iesus, na keke role kia roma, “Ngo ba'e maluame ngeke loa nga baina ri ngeke sili karea kaning kalaoka ba mallerea nga kenong nga maga nginngina, ta ita kaka momo nga malle a sana kaning ngia.”

13 Avae i ke ala rea roma, “Miau ngaka tungu karea kaning.”

Na keke ale roma, “Ngaroma mangng sana nga loa ta koling maluame karea kaning, na ita ka la maingamia ta ka kamangnga bereteme ka ri lima ba lea lua mana rikorai?”
14 (Ba ka kae laeala na ke kela basema ra panung ka ri 5,000 keke momo.)

Nae Iesus ke role ka barangalele ra kanna roma, “Ngaka role kerea, na pana giaukaina lua ba tangulelu ngeke tara nga ginunga kenakena.”
15 Ka baina barangalele ra kanna keke kuma minmina, na ri kinung keke tara. 16 Nae Iesus ke rave bereteme ka ri lima ba lea lua nginngina, na ke kelapatae ba ke kalapage Nutu. Na i ke regipale bereteme ba ke kole leame. Na ke tungu rea ta barangalele ra kanna ta ri tavoanga ki nga ragau. 17 Na ragau kinung keke kani ba keke rongo ka loreanganame ka kaning laeala. Na barangalele rae Iesus kanna keke ravukinunge kaning kaloname reke kanilele rea, na keke paponue guratame ka ri tangulelu ba lua ki.

Pita Ke Turunana Roma, Iesus Ka I Ae Karais

18 Ka kae te, na barangalele rae Iesus kanna keke momo kala nge i ka ina i kavkava mana me i. Minmina na i ke ballaga rea roma, “Maluame keke rorole roma, iau a tai?”

19 Na ri keke ale roma, “Palu keke rorole roma, Ion E Nga Pangamagoe ame mate ave mauli muni. Ba pattoto keke rorole romae Ilaia. Ba palu muni keke rorole roma, agau te e toe Nutu kaona ore mate pala ave mauli muni.”

20 Nae Iesus ke ballaga rea bole roma, “Ava miau kakorong, kaka role roma, iau a tai?”

Nae Pita ke ale roma, “Ka one ae Karais laeala orae Nutu ba'e.”

21 Nae Iesus ke tunge pangamologa e gingging te ri ta ri nga manereasa turunge ollaeala ta ragau. 22 Ba ke role bole roma, “Agau Tuna ke la kaningmainge miralali papatu. Bae Iurame ravollalaukerea memena, ba re kapunu nga pirisme, ba ra pangalomatanakana nga bangapagame, ri nginngina kinung keke la tangunglelenge. Ba ragau ngeke balia, na nge mate. Ava nga kae a mologi ngarume nga matengana, na i ke la sigingpaga muni.”

23 Na i ke role ka barangalele ra kanna ba ta ragau kinung bole roma, “Ngaroma agau te nge bai ta atung kurume iau, na i nge bali ka gina ta i muni lonamatenganame ba nge rave maiskovu ae i ka kaeme kinung, na nge tataokurume iau. 24 Iau ka role minmina kurumea, agau e bai ta ravunglelenge i muni maulingngana ke la pangasanrea kia. Ava agau e pasanrea ka i muni maulingngana kurumea taongakurumengana kau ke la ravunglelenge maulingngana. 25 Iau ka role minmina kurumea, agau ke la ravunge taru, ngaroma i nge rave orume kinung reke pepe nga mogalo laekia e ngape sonrau, ava ngarume na i muni nge sanrea? 26 Iau ka role minmina kurumea, agau a balenglengea ta turungpotange lopatokona ae i te iau ba ta pangamologa ra kanau sonrau, Agau Tuna ka la balenglengea ta agau laeala ngarume nga ine nge atu ngallo nga olamana ae i e toakala kala nga Tamana ba anggelo reke tupu lamarea e toakala. 27 Ava iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, palu nge miau raka meisinsi ikia ke sane ke la mateng ta nge lele nga ina ri ke la kelange Nutu kelangpatalingana.”

Iesus Mirana Ka Kelangana Toto

28 Na ka kaeme ka ri basema lima ba mologi ngarume nga Iesus pangamologangana nginngina, na i ke rave Pita, bae Ion, bae Iems kala nge i. Na ke loapatae nga kapangng te ta i kavang te Nutu. 29 Ba ka ine kavkava, na mirana ka kelangana toto. Ba lungapaga rae i keke kavauvaunga raumana ba ka lamarea raumana. 30 Na rapanung lua keke lele nga olamana e toakala, na keke pamolloga kala nge Iesus. Ba pana lua nginngina te ka i ae Moses ba te ka i ae Ilaia. 31 Keke pamolloga ta isura, nae Iesus la kange mogalo laekia e ngape nga ine nge mate ngae Ierusalem. 32 Nae Pita kala nga balingana memena keke kenrarau. Ava ka ineke lala kerea, na keke kele Iesus lamanangana ba pana lua ineke maisinsi kala nge i. 33 Na ka ina pana lua nginngina ke bai ta kange Iesus, nae Pita ke role kia roma, “Avolau, ke pe ta mangng momong nakai. Mangng ka la pangamaisinge balvaleme ka ri mologi nga baina nga ningi te, bae Moses nga nena te, bae Ilaia nga nena te bole.” (Avae Pita ka sana lonamatana ka taru a i rorolea.)

34 Ba ka ine pamolloga tale, na mumukua te ke lele ba ke gasipita rea. Ba keke matau ka ineke taolu kerea nga mumukua laeala. 35 Na kaling te ke lelemalaga nga mumukua laeala ka pangamologangana roma, “Aekolong ka i ae Tugu ora iau tore. Ngaka longo te i!” 36 Ka ina kaling laeala lele tapu, na keke kele Iesus ine momo mana me i. Na barangalele rae Iesus kanna keke malopite ollaeala mana nge ri, ba ke sane ke ture ollaeala a ri ke kele ta agau te ka kae nginngina.

Iesus Ke Papea Goe A Panung Ora Kannu E Soali Lupage

37 Me ngangaila, nae Iesus kala nga pana mologi nginngina keke sopisigi nga kapangng. Na malua e bollau keke atu te i. 38 Na apanung te ngaliua nga malua laeala ke kiu te Iesus roma, “Apangalomatanakana, iau ka tanikala one ta ngo kalaue tugu, ta ka i a goe kena mana ae iau. 39 Ka kae papatu na kannu te e soali ke umma ta ravungpitange, ba ka ina kannu laeala e soali nge rapite, na i nge reli bolvole. Ba kannu laeala nge tamali kia ka lulungmatagangana kia, na kaona mena e kavauvaunga nge olle. Ba kannu laeala e soali ke sane kaka'e, ba ke umma ta baingasoalinge raumana. 40 Ba iau ka tanikale barangalele ra kaning ta ri taongamalagange, ava ka sana karea gingginga.”

41 Nae Iesus ke ale roma, “Miau ra ragau raka momo sonrau, ka sana lopatokona nge miau, ba lomiaume ke sane ke tupu. Iau ka la momong kala nge miau pa pia muni? Ba ka la kalaungapaga miau pa pia? Atu ka tung nasai.”

42 Ka ina goe laeala lola te Iesus tale, na kannu e soali ke tamali kia ta mogalo ka lulungmatagangana kia. Avae Iesus ke sanggipite kannu laeala e soali, na goe laeala a panung ke pe. Nae Iesus ke tungugaliue te tamana. 43 Ba ragau kinung keke kallo ka kelangareangana ka Nutu ginggingngana.

Ava ka ina ragau kinung ke umma ta magionga raumana ta oru nginngina rae Iesus kuma ki, na i ke role ka barangalele ra kanna roma,
44 “Ngaka longo masi ta pangamologa laekia a iau la roleng ka miau kia. Ragau keke la ulonge Agau Tuna nga reke bai ta baingasoalinge kamareame.” 45 Ava barangalele ra kanna ka sana loreamatana ka pangamologangana laeala mirana. Ka sana loreamatana kurumea, Nutu ke pakoea nge ri ta baina ri sane ngeke longopatokone. Ba keke matautau ta ri balinglagapitange Iesus.

Tai Ka La I E Kapunu

46 Na palingtete te ke lele ngaliua nga barangalele rae Iesus kanna ore ta tai e nge ri ka la i e kapunu. 47 Avae Iesus ka lonamatana ka lovaingana matana a taru ke momo ngallo nge ri. Minmina na i ke rave goe apanung ore sina, na ke pamaisia nga bavana. 48 Na ke role kerea roma, “Agau a lonangatakale agau a sana giana basema goe tulaekia e sina ka lonangatakala iau. Ba agau a lonangatakala iau ka lonangatakale Nutu e ba iau bole. Agau e ulopisigia i muni ngape be kalaulaue miau kinung, agau laeala ka i e kapunu nge miau.”

49 Nae Ion ke role roma, “Avolau, mangng ka kele agau te ore taomalaglage kannu reke sosoali ka gianga, ava i ke sane tatao kala nge mangng kurume one. Minmina na mangng ka role kia ta i nga manenasa kumangng ka ollaeala.” 50 Avae Iesus ke ale roma, “Manemiausa bongakalange kurumea, agau e sane sanangkalkala miau ke kalaulau miau.”

Sameriame Ke Sane Ke Rave Iesus

51 Na kae e ta Nutu ravungpataenge Iesus ta mallena nga tava ke lele kokoro, minmina na i ka lonangana mannangana ta i loanga tupu tae Ierusalem. 52 Ka baina i ke ba'e ragau ka pangamologa pala ta maga kunna te e bollau ae ngae Sameriame ta baina ri kalingtupunge orume. 53 Ava ragau re nga maga kunna laeala ke sane ke rave kurumea, i ka lonangana ta loanga tae Ierusalem.
9:53Sameriame ke sane ke matea Iurame ba ri ke sane ke ngatakala rea ta ri nge lola tae Ierusalem.
54 Na ka ina barangalele lua ra kanna ae Iems bae Ion ke kele ollaeala, na ri pana lua keke ballage roma, “Avolau, ko matea ta mangnga nga bapage sia e ngailu nga tava, na nge atupisigi ta tonge ra kokorai?” 55 Avae Iesus ke kampiliu, na ke sanggipite barangalele ra kanna nginngina.
9:55Lau palu ra ri ke pa rea pala keke ule pangamologa isura e ta Iesus rolengana nga inaekia roma, “Miau ka sana lomiaumatana roma, ka kannu matana e meimia ke momo nge miau kurumea, Agau Tuna ke sane atu ta baingasoalinge ragau maulingarea. Ke sa. Ke atu ta ravunglele rea.”
56 Na ri keke loa ta maga kunna tetoto.

Bainga E Nga Loangakurumenge Iesus

57 Na ka ineke tataokurumea pamau, na agau te ke role kae Iesus roma, “Iau ka la loangakurume one ta ina nge ngaetai ra one la loanga tao.”

58 Nae Iesus ke ale roma, “Gauve ra pinolo ka karea malle ta ri momong ngi, ba manu reke lolo ka ginureame, avae Agau Tuna ka sana mallena ta pakenonge kunna ngia.”

59 Ba i ke role ka agau tetoto roma, “Atukurume iau.”

Ava agau laeala ke role roma, “Avolau, iau nga loa nga baina nga talue tamau ngana.”

60 Avae Iesus ke role kia roma, “Ragau reke mate ngeke talue ragau rae ri muni reke mate, ava one ngo loa na ngo pulimalage pangamologa e ta Nutu kelangpatalingana.”

61 Ba tetoto ke role roma, “Avolau, iau ka la loangakurume one, ava iau nga loa nga baina nga kelatape re nga balekaina ae iau ngana.”

62 Nae Iesus ke ale ka pangateningkala roma, “Agau e loa ta kumangng ave kelkela lagarume tale, agau laeala ke sana sinakala ta i kumangng nga Nutu kelangpatalingana.”

Copyright information for `MEE