Mark 10

Bainga E Nga Sa'vangatotonge Palingravung Rea

Nae Iesus ke sigipaga ba ke ka'e inaeala, na ke loa ta Me Ae Ioran bavana tetoto nga ine ngae Iurea. Ba ragau papatu keke katukala muni te i. Minmina na i ke palomatantana rea kurumea baingana ka kae re pala.

Nae Parisio palu keke atu te i ba keke bai ta avange. Minmina na keke ballage roma, “Bangapagame keke ngatakale agau te ta i pelenge napengana, o ke sa?”

Nae Iesus ke ala rea roma, “Moses ke tunge pangamologa a taru te miau?”

Nae Parisio nginngina keke role kia roma, “Moses ke ngatakale agau ta i tungnge lau e ture palingravung rea rongana te napengana, na nge ba'e na nge lao.”

Avae Iesus ke role kerea roma, “Ka miau ra longasakana raumana, minmina nae Moses ke pa'e bangapaga laeala. Ava kapunu mannangana ka inae Nutu koipage orume kinung, na ‘i ke kuma ka agau apanung ba navale’. ‘Kurumea ollaeala mana, na apanung nge ka'e tamana bae naname, na i nge pagiu kala nge napengana, na ri pana lua ka la ri ra mira kena mana’. Minmina na ri pana lua ka sana ri pana lua muni. Ke sa. Ka ri ra mira kena mana. Minmina na agau te sane nge sa'vatote oru ae Nutu pagaotue.”

10 Ba ka ineke loalu ta bale muni, na barangalele rae Iesus kanna keke ballagapite ta pangamologa laeala mirana. 11 Na i ke ala rea roma, “Agau e pelea napengana ave kamapitakama ka avale tetoto ke kumkuma ka bainga e nga kenong kala nga avale a sana i a napengana. 12 Ba ngaroma avale laeala nge pelea natale ba nge kamapitakama ka apanung tetoto, na i ke kumkuma ka bainga e nga kenong kala nga apanung a sana i a natale.”

Iesus Bae Goe Reke Sisina

13 Na ragau keke tatu ka ragoeme te Iesus ta baina i nge ulopaia kamaname nge ri ba nge kava te Nutu te ri. Na barangalele rae Iesus kanna keke role ka ragau nginngina reke tatu ka ragoeme te Iesus ta ri nga manereasa kumangng ka ollaeala. 14 Ava ka inae Iesus kele oraeala, na ka sana lonape ka barangalele ra kanna ba ke role kerea roma, “Ka ule ragoeme ngeke atu te iau, ba manemiausa bongakala rea. Ta Nutu kelangpatalingana ka orae ragau reke ulopisigi rea muni ma goe kokorai. 15 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ngaroma agau te sane nge ngatakale Nutu kelangpatalingana ma goe te, na agau laeala ke sane la lunga lakallo ngia bavakena.” 16 Nae Iesus ke laupite goe nginngina te i, na ke ulopaia kamaname nge ri ba ke ballage Nutu te i kavingtulu rea.

Taulai A I A Kilipukana

17 Ka inae Iesus pature taongana muni e lola, na agau te ke pira te i ba ke parovanu ngamuga nge i. Na ke ballage roma, “Apangalomatanakana e pe, iau nga meimia ka baingau ta ravunge mauling e momo passavele?”

18 Nae Iesus ke role kia roma, “Ko meimia o pato iau roma, iau a pe? Ka sana agau te pe, avae Nutu kasikena mana. 19 One ka longomatana ka bangapagame. Keke role roma: ‘One ko sano ngo sapune agau te, ba ko sano ngo keno kala nga avale a sana i a ningpengana, ba ko sano ngo golo, ba ko sano ngo turu goang, ba one sano ngo goa'e agau te ta ravunge oru ra kanna, ba one ngo alapagpage tamang bae name.’”

20 Na agau laeala ke ale Iesus roma, “Apangalomatanakana, iau ka tataokurumea bangapaga kokorong kinung ka ina sina ta ke lele ikia e sonrau.”

21 Nae Iesus ke kela te i ka matengraumanangana kia, na ke role kia roma, “Ke pe, ava one ko moro ta oru kena tale. Ngo loa na ngo ba ka oru rae one kinung nga baina one ngo rave lollokanna ki. Na ngo tunge lollokanna nginngina ta ra sillolo. Na one ka la kanga ka oru reke pepe re nga Nutu mallena nga tava. Na ngo atukurume iau.”

22 Ava ka ina agau laeala longe pangamologa nginngina, na raguna ke so. Na i ke ka'e Iesus e loa ka lonataningana ta ka i a akilipukana raumana.

23 Nae Iesus ke kela ta barangalele ra kanna ba ke role kerea roma, “Ra kilipukana ka baingarea lilli raumana ta ri lunga lakallo ta Nutu kelangpatalingana!”

24 Na ka ina barangalele ra kanna ke longe Iesus pangamologangana nginngina, na ri keke magio raumana. Avae Iesus ke role kerea muni roma, “Goe rae iau, agau ka baingana lilli raumana ta lunga lakallo ta Nutu kelangpatalingana. 25 Posi a kamele te lungana nga bulongpita ore nga sainga masina ke ate raumana nga agau a kilipukana te lungana nga Nutu kelangpatalingana.”

26 Na barangalele ra kanna keke magio raumana muni ba keke ballage roma, “Ngaroma minmina, nae Nutu ke la ravunglelenge tai mannangana?”

27 Nae Iesus ke kela te ri ba ke role kerea roma, “Ragau ka sana likirea ta kumangng ka oraeala bavakena, avae Nutu ke sa. Ta i ka kana ka gingginga ta kumangng ka orume kinung.”

28 Nae Pita ke role kia roma, “Mangng ka ka'e orume kinung ta loangakurume one.”

29 Nae Iesus ke ale roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, agau e ka'e bale ae i, o tataokia memena, o teiteikia memena, o liuna piau memena, o naname, o tamana, o goe rae i, o ura rae i ta loangakurume iau ba pangamologa e pe e te iau, 30 ke la ravunge kana oru papatu ngailu muni nga oru nginngina ka kae kokorai re sonrau. Ke la ravunge baleme, ba tataome, ba teiteime, ba liupiaume, ba nameme, ba goeme, ba urame kala nga ragau pangamiralali ngareangana kia. Ba i ke la ravunge mauling e momo passavele ngarume bole. 31 Ava ragau papatu ra ri re kapunu sonrau, ka la ngarume na ri re ngarume. Ba ragau papatu re ngarume sonrau, ka la ngarume na ri re kapunu.”

Iesus Ke Pamologa Muni Ta Matengana Ngarume

32 Nae Iesus kala nga barangalele ra kanna keke tatao nga pamau patae tae Ierusalem, bae Iesus ke tatao ngamuga nge ri. Ba barangalele ra kanna keke kallo raumana, ba ragau pattoto reke tataokurume rea keke matautau. Nae Iesus ke rave Pana Tangulelu Ba Lua balakala muni. Na i ke paturu ta turung pakerea ka oru reke la leleng nge i ngarume 33 ka rolengana kerea roma, “Ita kaka la loangapatae tae Ierusalem, na agau te ke la pulinge Agau Tuna ta re kapunu nga pirisme ba ra pangalomatanakana nga bangapagame kamareame. Na ri keke la kalingnanange, ba keke la roleng ta i nge mate. Na keke la pulinge ta ragau ra sana ri ra Iura kamareame. 34 Na ragau nginngina ra sana ri ra Iura keke la rolengpagalising kia, ba utungtaonge, ba sapinge, ba samungpununge. Ava nga kae a mologi ngarume nga matengana, na i ke la sigingpaga nga mateng.”

Iems Bae Ion Keke Matea Ta Ri Nga Ri Re Kapunu

35 Nae Iems riluae Ion onra ri ra goe lua ra panung rae Sepeti keke loa te Iesus, na keke role kia roma, “Apangalomatanakana, omea ka matea ta one ngo kuma ka taru a omea la balinglaga one te.”

36 Nae Iesus ke ballage ri pana lua roma, “Onemea kaka matea ta iau kumangng ka taru te miau?”

37 Na keke ale roma, “Omea ka matea ta one ngatangng ta mangng tarang kala nge one nga malleng e nga kelangpatali ngarume. Te nge tara nga bavang e pe ba te nge tara nga bavang a laeva.”

38 Avae Iesus ke role kerea roma, “Onemea ka sana lomiaumatana ka taru a miau ka balaglaga iau te. Kaka totorong ta inung nga gato a iau la inung ngia ae? O kaka totorong ta ravunge pangamagoe a iau la ravunge ae?”

39 Na ri pana lua keke ale roma, “Mangng ka totorong.”

Nae Iesus ke role kerea roma, “Onemea kaka la inung nga gato a iau la inung ngia. Ba kaka la ravunge pangamagoe a iau la ravunge.
40 Ava ka sana kumangng a kanau ta roleng ta miau tarang nga bavau e pe ba nga bavau a laeva. Tamau ke kalitupe malle nginngina ta ragau ra i mate rea ta ri momong ngi.”

41 Na ka ina barangalele pattoto rae Iesus kanna ka ri tangulelu ke longe ollaeala, na ri ka sana loreape kae Iems bae Ion. 42 Nae Iesus ke kiue ri kinung te i, na ke role kerea roma, “Miau ka lomiaumatana roma, ragau ra ra sana ri ra Iura ke pato rea ka kelangpatali rae ri keke umma ta bongatalala rea kalaoka ka kaoreaginapitangana kerea. Ba ravollalaukerea memena keke umma ta barangalele rea ka ginggingngarea. 43 Ava miau sana ngaka bai minmina. Ke sa. Agau e bai ta leleng i a avolau ngaliua nge miau nga i a akumangngatulu ae miau. 44 Ba agau e bai ta i e kapunu ngaliua nge miau nge momo ma i a agau te a miau kinung ka baralellea ta i kumangng ka kumangng a kanmiau mana. 45 Iau ka role minmina kurumea, ollaeala ka tongana kena mana ma inae Agau Tuna sane atu ta baina ragau ngeke kalaue. Ke sane atu ta agau te kumangng ka kumangnga te te i. Ke sa. I ke atu ta kalaunge ragau, ba ta i tungnge maulingngana ta kolinglelenge ragau papatu nga pulangkala e nga kumangng ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna.”

Iesus Ke Papea Baratimeus Ora Matana Kanname Ke Su

46 Nae Iesus kala nga barangalele ra kanna keke lele nga maga kunna e bollau ae Ieriko. Ba ngarume, ka ineke lelemalaglaga nga maga kunna laeala kala nga ragau papatu, na agau te akangalungakana lollokanna a giana nge Baratimeus a i a Timeus tuna ke tattara nga pamau bavana. 47 Ba ka ine longe roma, Iesus e ngae Nasaret ke la kavesinglelea, na i ke paturu ta kiunga kaligi roma, “Iesus! One ae Revit Sivuna! Nga longnanna iau!”

48 Na ragau papatu keke mologa kia ba keke role kia ta i rulung. Ava i ke kikiu kaligi raumana muni roma, “One ae Revit Sivuna! Nga longnanna iau!”

49 Nae Iesus ke maisi ba ke role ka ragau roma, “Ka kiue nasong.”

Minmina na keke kiue matasu laeala ka rolengarea kia roma, “Nga longsereng bo sigipaga! I ke kiu one ta loanga te i!”
50 Na matasu laeala ke tamalipatali ka lungapaga ae i e ngapotu ba ke tugutaopatae, na ke atu te Iesus.

51 Nae Iesus ke ballage roma, “Ko bai ta iau maingamia kone?”

Na matasu laeala ke role kia roma, “Rabai, iau ka bai ta kelanga muni!”

52 Nae Iesus ke role kia roma, “Longo loa. Lopatokona ae one te iau ke pape one.” Ba ka pannasa mana na, matana kanname keke pepe, na i ke paturu ta loangakurumea Iesus nga pamau.

Copyright information for `MEE