Mark 11

Ragau Serengakala Ngareangana Inae Iesus Lu Tae Ierusalem

Na ka inae Iesus kala nga barangalele ra kanna ke lele kokoro tae Ierusalem, ba keke lele ngae Betage bae Betani onra ri ra maga kunna lua reke momo kokoro tae Kapoponga Nga Bega Ra Oliv, nae Iesus ke ba'e barangalele lua ra kanna ka potongana kerea roma, “Onemea ngaka loa ta maga kunna laeala e ngamuga nge onemea. Ba nga ina miau nga taolu ngia, na ka panna laeala mana, na kaka la kalingpa ka ronki te a lumangngapau ora agau te sane tarapai kia tale. Ngaka luve, na ngaka atu kia nasai te iau. Ba ngaroma agau te nge role kamiau roma, ‘Kaka meimia aka luvluve ronki laekolong?’ na miau ngaka role kia roma, ‘Avolau ka kanna ka kumangng kia, ava i ke la bangagaliue nasai bolvole.’”

Ka bainga keke loa, na keke kalipa ka ronki a lumangngapau eke samapite nga bale te kaona kokoro ta pamau. Ba ka ine luvluve, na ragau palu reke meisinsi nga inaeala keke ballaga rea roma, “Kaka meimia aka luvluve ronki laekolong?” Na keke ala rea kurumea pangamologa laeala ae Iesus role kerea kia pala, na ragau nginngina keke ngata ta ri ravunge ronki laeala. Na keke atu ka ronki laeala a lumangngapau te Iesus. Ba ka ineke palale lungapaga nga ri re ngapotu tapu, na keke unapai rea nga ronki laeala gina. Nae Iesus ke tarapai kia. Na ragau papatu keke unasilagi ka lungapaga rae ri re ngapotu nga pamau. Ba pattoto keke unasilagi ka bega kamana ra lalaureame onra ri ke sa'va rea nga urame. Na ragau reke tatao ngamuga nge i, ba ne nge ngarume keke kikiu kaligi roma,

“Osana!”
“Nutu ke kavitulu raumane aekia e atu nge Nutu Avolau giana!”
10 “Nutu ke kavitulu raumane Revit a sisiukita kelangpatalingana ore tatu!”
“Osana te Nutu e momo ngailu raumana!”
11 Nae Iesus ke lu tae Ierusalem, na ke loalu lakallo ta tempel. Ava kae ke barelulu. Minmina na ka ine kele orume kinung reke momo ngallo nga tempel tapu, na i ke lelemalaga ba ke loa tae Betani kala nga pana tangulelu ba lua.

Iesus Ke Taomalage Ragau Reke Bava Ka Orume Ngallo Nga Tempel

12 Me ngangaila ka ineke kaka'e Betani, nae Iesus ka mate kana. 13 Na i ke kela lagatauga, na ke kele bega a pik ora lalauname. Minmina na i ke loa ta bega laeala ta kelanga roma, bega laeala ka kanna o ke sa. Ava ka ine lele nga bega laeala, na ke sane kalipa ka kanna panu. Ke sa. Ka lalauname mana kurumea, kae nginngina ka sana ri ra kae re nga bega ra pik ta ri piaunga. 14 Nae Iesus ke role ka bega laeala roma, “Agau te sane la kaning nge one ka kae te muni!” Ba barangalele ra kanna keke longlonge ine role minmina.

15 Ba ka ineke lele ngae Ierusalem, nae Iesus ke taolu ta ina re nga tempel na ke paturu ta taongamalagange ragau reke kolkoli beke bava ka orume ngallo nga inaeala. Ba ke bapalipisigi ka pala onrae ragau reke tungugaliliue lollokanna. Ba ke bapalipisigi ka tarang onrae ragau reke bava ka manu ra kulao. 16 Na i ke parototokale ragau kinung ta ri nga manereasa atung ka oru reke bava ki lakallo ta ina re nga tempel. 17 Ba ke paturu ta pangalomatanange ragau ka rolengana kerea roma, “Keke pa'e Nutu pangamologangana pala ore role roma:

“‘Keke la patonge bale ae iau
ka bale ora ragau re nga iname kinung ta ri kavang ngia’
Ava miau kaka bai kia ma i a ‘malle a ragolongkana ta ri katungkala.’”

18 Na ka ina re kapunu nga pirisme ba ra pangalomatanakana nga bangapagame ke longe Iesus pangamologangana laeala, na ri keke paturu ta kelanga ta pamau te ta ri samungpununge ta keke matau. Keke matau kurumea, ka ina maluame ke longe Iesus pangalomatananganame, na keke kallo raumana.

19 Na nga ina kae nge barelulu, nae Iesus kala nga barangalele ra kanna ngeke lelemalaglaga nga maga kunna laeala e bollau.

Bega A Pik Ke Manani

20 Me ngangaila ka sinro ka ineke tatao eke lola, na keke kele bega laeala a pik amae Iesus role kia pala. Ba bega laeala ke manani paturu nga kulaname lakailu bavakena ta kunna. 21 Nae Pita ka lonagaliu ba ke role kae Iesus roma, “Rabai, ngo kele! Bega a pik amo rolea pangamologa e gingging te i ke manani bavakena!”

22 Nae Iesus ke ale ka rolengana kerea roma, “Nga lomiaupatokona te Nutu. 23 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ngaroma agau te nge role ka kapangng laeo roma, ‘Ngo sigipaga na ngo tugutao lakallo ta pelau,’ ba i sana nga lona lualua ava nga lonapatokona roma, pangamologa laeala a i rolea ke la leleng mannangana, nae Nutu ke la kumangng kia te i. 24 Minmina na iau nga role kamiau roma, ngaroma miau nga lomiaupatokona roma, kaka ravutape taru a miau ka ballage Nutu te nga kavang ae miau te i. Na kaka la ravunge ollaeala a miau ka ballage te. 25 Ba nga ina miau ngaka meisinsi baka kavkava te Nutu ba nga lomiaugaliu ta bainga e soali a agau te kuma kia te miau. Na ngaka osurure agau laeala baingana e soali. Ngaka kuma minmina ta bainae Tamamiau e momo nga mallena nga tava nge osurure bainga re nga longasa te i ra miau ka kumkuma ki bole. (( 26 Ava ngaroma miau sana ngaka osurunre ragau pattoto baingarea reke sosoali, nae Tamamiau e momo nga mallena nga tava sane la osungrurunge bainga re nga longasa ra miau ka kumkuma ki te i bole.))”
11:26Lau palu ra ri ke pa rea pala ke sane ke ule pangamologa e momo nga Mak 11:26.


Keke Ballage Iesus Ta Ginggingngana Puna

27 Nae Iesus kala nga barangalele ra kanna keke lele ngae Ierusalem muni. Ba ka inae Iesus taliliu nga ina re nga tempel, na re kapunu nga pirisme, ba ra pangalomatanakana nga bangapagame kala nga Iurame ravollalaukerea memena palu keke loa te i. 28 Na keke ballage roma, “One ko rave gingginga ta one kumangng ka oru kokorai mina ngaetai? Ba tai ke tunge gingginga laekolong te one?”

29 Nae Iesus ke ala rea roma, “Iau nga ballaga miau ka balinglaga te bole. Ba ngaroma miau ngaka alamasia balinglaga a kanau, na iau bole ka la turung te miau ka tai ke tunge gingginga ta iau kumangng ka oru kokorai. 30 Ion kumangngana e nga pangamagoe ka puna mina ngaetai? Ka puna nge Nutu e momo nga mallena nga tava, o ka puna nga ragau? Inta role pakau.”

31 Na ri keke paturu ta palingpangamologa ngaliua nge ri muni roma, “Ngaroma ita ngaka role roma, ‘Ka puna nge Nutu e momo nga mallena nga tava,’ na i nge ballaga ita roma, ‘Minmina na, ke meimia na ka sana lomiaupatokona te i?’ 32 Ava ngaroma ita ngaka role roma, ‘Ka puna nga ragau, na’ ....” (Na ravollalau nginngina keke matautaue maluame kurumea, maluame ka loreapatokona roma, Ion ka i a agau te e toe Nutu kaona mannangana.)

33 Minmina na ri keke ale Iesus roma, “Mangng ka sana lomangngmatana.” Nae Iesus ke role kerea roma, “Iau bole, ka sana la turung te miau ka tai ke tunge gingginga ta iau kumangng ka oru kokorai.”

Copyright information for `MEE