Mark 13

Oru Reke La Leleng Ngarume

Na ka inae Iesus lelemalaglaga nga tempel, na te e nga barangalele ra kanna ke role kia roma, “Apangalomatanakana, ngo kele lollo reke bollalau raumana ba bale papaena reke pepe raumana!”

Nae Iesus ke ale roma, “One ko kelapa ka bale kokorai reke pepe beke bollalau raumana ae? Ngarume na ka sana la lollo te nakai nge kenopai nga tetoto. Keke la gulaengapisigi ki kinung lagape.”

Ngarume, ka inae Iesus tattara nga Kapoponga Nga Bega Ra Oliv ba ke kelkela ta tempel ore momo nga ruvu bavana tetoto, nae Pita bae Iems bae Ion kala nge Anru keke loa te i ine momo mana me i, na keke ballage roma, “Onto role paka mangng, oru nginngina ramo role tao pala ke la leleng nga pia? Ba mangng ka la kelange killa a taru, na nga lomangngmatana roma oru nginngina keke kokoro ta ri leleng mannangana?”

Nae Iesus ke ala rea roma, “Ngaka ella miau masi ta baina agau te sane nge pataopa miau. Iau ka role minmina kurumea, ragau papatu keke la ri atung nga giau, na keke la kumangng ta roleng roma, ‘Ka iau a agau laeala ae Nutu patokala pala ta i bange.’ Ba keke la pangataopange ragau papatu. Ba nga ina miau ngaka longe maimai re nga baling reke bollalau ba pangamologa re kalaoka re ta baling reke bollalau, na sana ngaka matau. Ka kaomannmannangana, oru nginngina keke la leleng, ava ollaeala ka sana la mirana roma, momong gunguna ke lele tapu. Iau ka role minmina kurumea, galiau te ke la loanga ta baling kala nga galiau tetoto, ba re nga kelangpatali te keke la loanga ta baling kala nga re nga kelangpatali tetoto. Ba ka la oru giongana tatana reke bollalau, ba osangana reke bollalau nga iname bole. Ava oru nginngina kinung ka la ri ra oru pangaturungana mana ma ina avale te nge paturu ta kaningmainge mirana lalinganame ine bai ta toangapisiginge goe.

“Ava miau ngaka ella masi te miau kurumea, ragau keke la ri ulongo miau nga kalingnaname, ba keke la sapingi miau ngallo nga sinagogme. Ba miau kaka la maising ngamuga nga gavaname ba kelangpatalime kurumea loangakurume ngamiaungana kau. Kaka la kumangng minmina ta baina miau ngaka turupote lopatokona ae miau te iau te ri. 10 Ragau rae iau keke la pulingmalagange pangamologa e pe e te iau ta ragau re nga iname kinung tapu, na momong gunguna ke la leleng. 11 Ba nga ina ri ngeke lau miau ba ngeke loa kamiau ta kalingnana, na pala ta miau loanga na sana ngaka lomiaupupu roma, ‘Ita ka la maingamia ka rolengara?’ Ke sa. Ngaka rolea taru ae Kannu E Tupu tunge te miau ka panna laeala ta miau ka sana ka la pangamologa. Ke sa. Kannu E Tupu ke la pangamologa.

12 “Ba apanung kolingana ke la ulonge ta ragau ta ri samungpununge. Ba goe tamana ke la kumangng minmina ka goe laeala ae i. Ba goeme keke la sigingpagakalange tamarea ba nareamemena na keke la ulongo rea ta ragau ta ri samungpunu rea. 13 Ba ragau kinung keke la bainga'iu kamiau kurumea lopatokona ae miau te iau. Ava agau e momo gingging ta nge lele nga kae a ronga ka la i a agau a Nutu la ravunglelenge.

14 “Ava nga ina miau ngaka kele ‘ollaeala a mukuna raumana ore baia iu nge Nutu ne bai kia ta i baingasoalinge tempel’ ine nge maisinsi nga malle e parototokala ta i momong ngia, na agau e kele pangamologa laeala ameke pa'e pala nga lonamatana masi. Na ragau reke momo ngae Iurea nga kae laeala ngeke ka ta kapangngme. 15 Ba agau e momo nga bale bilingana e ngailu sane nge sopisigi ta bale bilingana e ngape ta ravunge oru nga kanna reke momo nga malle laeala. Ke sa. Nge ka bolvole. 16 Ba agau e momo nga ura sane nge kagaliu ta bale ae i ta ravunge lungapaga ae i e ngapotu. 17 Kae nginngina keke la ri isongpa raumana ta ravale ra siarea ba ta ravale reke pasisiue goe rae ri ra lagalaga. 18 Ava ngaka kava te Nutu ta oru soalingana laeala sane nge lele nga kae reke marusu. 19 Iau ka role minmina kurumea, maenang laeala ore la leleng nga kae nginngina ka la i a maenang tanakena. Ke la bolinglaunga raumana nga maenangme kinung paturu ka inae Nutu koipage mogalo laekia e ngape pau ta ke lele nga kae laekia e sonrau. Ba ngarume nga maenang laeala, na ka sana la maenang te e bollau muni nga naeala bole. 20 Ba taroma Nutu sane te pamore kae nginngina re ngarume, na ragau kinung teke sanrea. Ava i ka la lonananne ragau rae i ra i toro rea te i, minmina na i ke la pangamoronge kae nginngina. 21 Na ngaroma agau te nge role kamiau nga kae nginngina roma, ‘Ngaka kele, Karais ikia!’ o ‘Ngaka kele, Karais iala!’ na sana nga lomiaupatokona ta pangamologa a kanna. 22 Iau ka role minmina kurumea, Karais ra goanga ba poropet ra goanga keke la leleng ka kae nginngina. Ba ri keke la kosining ka killa ba kumangng reke bollalau raumana ta baina ri ngeke pataope ragau. Avae Nutu sane la ngatangngkale kumangng nginngina ta ri pangataopange ragau rae i ra i toro rea te i. 23 Minmina na ngaka ella masi te miau. Iau ka umma ta turunglomatana pakamiau ta orume kinung pala ta ri leleng.

24 “Ava nga ina maenang reke la leleng nga kae nginngina ngeke rongo tapu na,

“‘Kae matana ka la osuguna,
ba inna ke sane la talanga muni;
25 ba matame keke la pupungpisigi nga tava lagape,
bae Nutu ke la baingamatagange oru reke gingging raumana reke momo nga tava.’
26 “Na ri keke la kelange Agau Tuna ine nge tatu nga mukmukua ka ginggingngana e bollau ba olamana ae i e bollau raumana ore toakala. 27 Na i ke la bange anggelo rae i ta ravungkinunge ragau rae i ra i toro rea onreke momo nga iname kinung ngape nga tava.

28 “Ngaka rave lomatana nga bega a pik minakai roma: nga ina bega a pik supungana ba launa ra pau ngeke lele tapu, na nga lomiaumatana roma, kaepa ke kokoro. 29 Minmina mana, na nga ina miau ngaka kele oru nginngina kinung rama iau role tao, na nga lomiaumatana roma, Agau Tuna atungana ke lele kokoro. Ke atu kokoro mannangana. 30 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ragau reke momomauli sonrau keke la momongmauli tale, na keke la kelange oru nginngina kinung ama iau role tao lelengarea. 31 Tava ba mogalo keke la ronga, ava pangamologa ra kanau ke sane ke la ronga.

32 “Ava sana agau te lonamatana ka kae a taru ba kae matana a taru ina oru nginngina ke la leleng. Anggelo reke momo nga Nutu mallena nga tava ka sana loreamatana, bae Nutu Tuna ka sana lonamatana bole. Avae Nutu kasikena ka lonamatana. 33 Minmina na miau ngaka momo ba ngaka kelkela kurumea, ka sana lomiaumatana roma, kae ae Nutu pulia ta i kumangng ka oru nginngina ke la leleng nga pia. 34 Ollaeala ka tongana kena ma agau avolau e bai ta taonga ta inte ngatauga. Ba pala ta i kange bale ae i, na i ke pulia ra kumangngatulu ra kanna ta ri kelangpatali ta orume. Ke tunge kenakena kumangng a kanna te i, ba ke role gingging ka agau e ella ta bale kaona ta i nge ella masi.

35 “Minmina mana na miau bole ngaka momo ba ngaka kelkela kurumea, ka sana lomiaumatana roma, bale tamana ke la atung nga pia. Ka sana lomiaumatana roma, i ke la atung ka laio, o ka rigo luana, o nga ina kukulega nge toako, o ka sinro luluna, o ke sa. Ka sana lomiaumatana. 36 Ke sane pe ngaroma i nge lelepita miau bolvole, na nge kalipa kamiau ina miau ka kenrarau. 37 Iau nga role ka ragau kinung ka pangamologa a iau rorole kamiau kia roma, ‘Ngaka momo ba ngaka kelkela!’”

Copyright information for `MEE