Mark 14

Avale Te Ke Kelingia Saulang A Koina Lolo Nge Iesus Kunna

Na kae reke bollalau onreke pato rea ka Paska ba Kaning E Bollau E Nga Berete A Sana Kana Isi keke lele kokoro. Ba ka kae lua pala nga kae nginngina reke bollalau, na re kapunu nga pirisme kala nga ra pangalomatanakana nga bangapagame keke sissilia pamau ta ri launge Iesus gome mana ba samungpununge. Keke bai ta launge gome mana kurumea, keke rorole roma, “Ita sana ngaka laue ka kae re nga kaning e bollau ta ragau ngeke bai'iu kalaoveka.”

Ba ka inae Iesus mommo nga maga kunna ae Betani nga bale ae Saimon te eke patoe ka akalangamugmugukana, ba ke tattara ka bongapaikalanganakia ta kaning nga pala, na avale te ke rave gato a lollo ora saulang a koina lolo ba a kunna bollau raumana ke momolu ngia, na ke loa te Iesus. Ka i a saulang eke kuma kia ka bega oreke patoe ka “nara”. Na avale laeala ke golue gato laeala ba ke kelingia saulang nge Iesus kunna.

Ava ka ina ragau palu reke momo ke kele ollaeala, na ri ka sana loreape ka kumangng laeala. Ba keke palibalaglaga rea roma, “Ke meimia, na ke rongomana ka saulang laeala? Taroma te ba kia, na te rave lollokanname ka ri 300 ba palu muni ta tunga rea ta ra sillolo.” Ba keke umma ta mologang ka avale laeala.

Avae Iesus ke pavokala rea roma, “I momo. Kaka meimia aka umma ta mologang kia? I ke kuma ka bainga e pe te iau. Iau ka role minmina kurumea, ra sillolo keke mommo kala nge miau ka kaeme kinung ta miau kalaunga rea kurumea lomiaungana mana, ava iau sana la momong kala nge miau ka kaeme kinung. Avale laekia ke matea ta kalaunga iau. Minmina na i ke kelingia saulang laekia a koina lolo nga mirau ta kalingtupu iau nga talungau. Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, nga iname kinung nga mogalo laekia e ngape reke la pulingmalagange pangamologa laekia e pe e te iau ngi ngarume, keke la turunglomatana ta avale laekia kumangngana bole ta baina ragau nga loreagaliu te i.”

10 Na te e nga Pana Tangulelu Ba Lua, ora giana nge Iuras Iskariot, ke loa ta piris re kapunu ba ke role kerea ta i nge ule Iesus nga kamareame. 11 Na ka ina piris nginngina ke longe Iuras pangamologangana laeala, na ri ka loreasereng raumana. Ba keke patokala ta ri tungnge lollokanna palu te i. Minmina nae Iuras ke ella ta pamau te ta i ulonge Iesus nga kamareame.

Iesus Avolau Kaningngana A Ronga

12 Na ka kae e kapunu nga kae re nga Kaning E Bollau E Nga Berete A Sana Kana Isi ineke balvalia sipsip goekia e nga Paska, na barangalele rae Iesus kanna keke loa te i, na keke ballage roma, “Ko matea ta mangng kalingtupunge orume ta one kaninge kaning e nga Paska nga ine ngaetai?”

13 Nae Iesus ke ba'e barangalele lua ra kanna ka rolengana kerea roma, “Onemea ngaka taolu tae Ierusalem, na kaka la kalingpa ka apanung te e paupaue gato ora me momolu ngia. Ngaka loakurumea apanung laeala 14 ba nga ine nge lu lakallo ta bale te, na onemea ngaka role ka bale laeala tamana roma, ‘Apangalomatanakana ke ballaga roma: Bale bilingana ore nga iau kaninge kaning e nga Paska kala nga barangalele ra kanau ka i aetai?’ 15 Na bale laeala tamana ke la pangapanaunge onemea ka bale bilingana te e bollau e momo ngailu oreke kalitupe oru re nga tarang ba kaning ngia tapu. Ngaka kalitupe orume ta ita kaning nga inaeala.”

16 Na barangalele nginngina rae Iesus kanna keke loa, na keke kelapa ka orume ina tongarea kena mana ma inae Iesus role kerea pala. Minmina na keke kalitupe kaning e nga Paska nga inaeala.

17 Ka ina kae barelu tapu, nae Iesus kala nga Pana Tangulelu Ba Lua keke lele. 18 Ba ka ineke tattara ka bongapaikalangarea kerea ta kaning nga pala, na i ke role kerea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, te e nge miau ke la ulongo iau nga reke la baingasoali iau kamareame—ka i a te e nge miau raka kaninni kala nge iau.”

19 Ka ineke longe pangamologangana laeala, na ri ka loreatani raumana. Na kenakena nge ri ke ballage roma, “Avolau, iau ke sa ae?”

20 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ka i a te e nge miau ra Pana Tangulelu Ba Lua. Ka i a te e nge miau raka kalalue beret nga kato kala nge iau. 21 Ka kaomanna. Agau Tuna ke la mateng kurumea pangamologa e te i a ri ke pa'e pala, ava oru reke sosoali raumana keke la leleng nga agau laeala e ule nga reke bai ta baingasoalinge kamareame! Te pe nga apanung laeala taroma naname sane te toapisigia.”

22 Ka ineke kaninni, nae Iesus ke rave beret, na ke kalapage Nutu ba ke regipale beret laeala. Na ke tunge te ri ka rolengana kerea roma, “Ngaka rave. Beret laekolong ka i a mirau.”

23 Na i ke rave gato te e ponu ka uain, ba ka ine kalapage Nutu tapu, na i ke tunge gato laeala te ri. Na ri kinung keke inu nga gato laeala.

24 Na i ke role kerea roma, “Uain nga gato laekolong ka i a totogu ore nga piunga ba bonga a Nutu la kumangng kia. I ke la kengalingia totogu ta kalaungapage ragau papatu. 25 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, iau ka sana la inunge uain muni ta nge lele nga kae laeala nga inungau a pau ka uain nga Nutu kelangpatalingana ngarume.”

26 Ba ka ineke baue baunga te a kalangapaga tapu, na keke lelemalaga nga maga kunna e bollau ba keke loa ta Kapoponga Nga Bega Ra Oliv.

Iesus Ke Rolea Pangamologa Ta Inae Pita La Kaulingkalange Ngarume

27 Nae Iesus ke role kerea roma, “Miau kinung kaka la kanga iau. Iau ka role minmina ta pala, na ri keke pa'e pangamologa e role roma:

“‘Iau ka la balinge kelangapatali ae sipsipme,
na sipsip rae ae i keke la kanga kalaoveka.’
28 Ava ngarume, ka ina iau nga sigipaga nga mateng tapu, na iau ka la loanga pala nge miau tae Galili.”

29 Avae Pita ke ale roma, “Ngaroma ragau kinung ngeke ka one, na iau sana la kanga one.”

30 Nae Iesus ke role kae Pita roma, “Iau nga role kone ka kaomannmannangana roma, ka rigo laekia mana pala ta kukulega toangako pa lua, na one muni ko la kaulingkala iau pa mologi.”

31 Avae Pita ke rorole gingging roma, “Ngaroma otte nge bai kau ta mateng kala nge one, ollaeala bole ke sane la bainga kau ta kaulingkala one.” Ba barangalele rae Iesus kanna kinung keke role minmina bole.

Getsemani

32 Nae Iesus kala nga barangalele ra kanna keke loa ta malle te eke patoe kae Getsemani. Na i ke role kerea roma, “Miau ngaka tara nakai ta nga rongo ka kavangaungana te Nutu.” 33 Na i ke rave Pita bae Ion bae Iems kurumea, na ke paturu ta kaningmainge lotaningngana e bollau ba maenang ngallo nge i. 34 Na ke role kerea roma, “Iau ka kanimaimaia lotaningngana e bollau raumana ore bavai kau kokoro ta mateng. Miau ngaka momo nakai, ba ngaka ella kala nge iau.”

35 Na i ke loa lagatauga isura nge ri, na ke pupisigi nga mogalo ba ke kava te Nutu roma, ngaroma nga pamau te, na i nge ngata ta miralali e tatu nge kavesilelea. 36 Ba i ke role roma, “Abba! Tamau! One ka kanga ka gingginga ta kumangng ka orume kinung. Minmina na ngo ravupatali ka gato laekia a miralali nge iau. Ava ka sana matea ta one kumangng kurumea laungana. Ke sa. Ka matea ta one kumangng kurumea longangana.”

37 Na i ke loa ta barangalele nginngina ra kanna ka ri mologi, ava ka ine lele nge ri na keke kenrarau. Minmina na i ke role kae Pita roma, “Saimon, ko kenrarau ae? One ko sano gingging ta kelanga kala nge iau ka panna inte mana ae? 38 Ngaka ella ba ngaka kava te Nutu ta baina miau sana ngaka lele nga avangme. Agau kannuna ka omona, ava mirana ka likinasa.”

39 Nae Iesus ke loa muni ta i kavang te Nutu, ba kavangana laeala ka tongana kena ma ine kava pala. 40 Na i ke galiu muni te ri, ba ka ine lele nge ri na keke kenrarau kurumea, matarea kanname keke rurulu. Ba ri ka sana loreamatana roma, keke la alange mina ngaetai.

41 Nae Iesus ke loa ka loangana a mologi ta kavang, ba ka ine galiu muni te ri na ke role kerea roma, “Miau kaka kenrarau baka pannpanna kamiau tale ae? Ka rong kenangangarau. Ngaka kele, agau te ke kumkuma gialgiala mana ta i ulonge Agau Tuna nga ra baingareame ke soali kamareame. 42 Ka sigipaga nga ita lola. Agau e la ulongo iau nga reke la baingasoali iau kamareame ikolong e tatu!”

Reke Taoamugmuga Kae Iurame Keke Laue Iesus

43 Ka inae Iesus pamolloga tale, na ka panna laeala mana nae Iuras, a i a te e nga Pana Tangulelu Ba Lua, ke lele. Ba malua e bollau onreke kamopite resalla ra matareame ka ri lua ba butume keke momo kala nge i. Ka ri ra ragau ra piris re kapunu ba ra pangalomatanakana nga bangapagame kala nga Iurame ravollalaukerea memena ke ba rea.

44 Na agau laeala ore bai ta ulonge Iesus nga kamareame ke tunge killa te te ri pala roma, “Agau a iau la tagungkao kia ka i a agau a miau ka matea. Ngaka laue agau laeala na ngaka loa kia ba ngaka kelalelepatali masi te i.”

45 Minmina nae Iuras ke loa tupu te Iesus, na ke role kia roma, “Rabai!” Na ke tagukao kae Iesus. 46 Na keke pulia kamareame nge Iesus na keke laue. 47 Ava ka ina reke lolakurumea Iesus ke kele ollaeala e lele, na te i nge ri ore maisinsi nga inaeala ke ravumalage resalla a kanna a mataname ka ri lua, na ke magala kia nga akumangngatulu ora piris e kapunu kanna. Ba ke sa'vatote longana.

48 Nae Iesus ke role ka reke atu ta launge roma, “Kaka meimia aka atu ta launga iau ka resallame ba butume ma iau a agolongkana te? 49 Ka kaeme kinung, na iau ka mommo kala nge miau ngallo nge tempel ba ka palomatantana, ba miau ka sana ka lau iau. Ava oraekia ke lele ta baina pangamologa reke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna ngeke lele mannangana.” 50 Na barangalele rae Iesus kanna kinung keke ka'e ba keke ka.

51 Na agau te a taulai ore sisilipite mirana ka malo mana ke lola kurumea Iesus. Ba ka ineke rapite taulai laeala, 52 na i ke ka'e malo ae i, na ke ka ka losokia.

Keke Pamaisia Iesus Nga Reke Taoamugmuga Kae Iurame Ragureame

53 Na ra nginngina reke laue Iesus keke loa kia ta piris e kapunu. Ba piris re kapunu kinung ba Iurame ravollalaukerea memena kala nga ra pangalomatanakana nga bangapagame keke katukala kinung nga inaeala bole. 54 Ba pala, ka ineke lola kae Iesus nae Pita ke lolakurume rea bole, ava ke momo ngatauga nge ri isura. Minmina na i ke loakurume rea ta ke lele nga malle ngallo nga savanau ore nga bale ae piris e kapunu. Na ke taolu lakallo ta malle laeala, ba ke tattara kala nga kurtalinglingme. Ba ke mallmallu nga sia.

55 Na re kapunu nga pirisme kala nga ra nginngina kinung reke taoamugmuga kae Iurame keke kikiue ra turunggoangakana ta ri atung ta turungpaga Iesus kana. Keke kumkuma minmina ta baina ngeke kalipa ka otte ta turungpaga Iesus kana kia, na ngeke sapune. Ava ke sane ke kalipa ka otte. 56 Minmina na ra turunggoangakana papatu keke atu ta turungpaga Iesus kana, ava pangamologa nga kanrea ka sana tongarea kena.

57 Na ra turunggoangakana panu keke maisi ta turungpaga Iesus kana ba keke role roma, 58 “Mangng ka longe agau laekolong ine role roma, ‘Iau ka la rurunge tempel laekia ora ragau kamareame ke kuma kia, na nga kaeme ka ri mologi na iau ka la kumangng ka tetoto. Ava ragau kamareame ke sane ke la kumangng ka tempel laeala.’” 59 Ava pangamologa laeala a kanrea ka sana tongarea kena bole.

60 Na piris e kapunu ke maisi ngamuga nge ri, na ke ballage Iesus roma, “Ko la alange pangamologa laeala a kanrea, o ke sa? Pangamologa laekia a ra kokorai ke turupaga kang kia ka kaomannmannangana kia, o ke sa?” 61 Avae Iesus ke rulu mana, ba ke sane ale ka pangamologa inte.

Na piris e kapunu ke ballage muni roma, “Ka one ae Mesaia a i ae Nutu e ngailu raumana Tuna, o ke sa?”

62 Nae Iesus ke ale roma, “Ka iau a i laeala, ba ngarume na miau kaka la kelange Agau Tuna ine nge tattara nga Nutu a kana ka ginggingame kinung kamana e pe. Ba kaka la kelange ine nge tatupai nga mukmukua reke momo nga tava.”

63 Na ka ina piris e kapunu longe pangamologa laeala, na i ke pallamoe lungapaga rae i muni re ngapotu ka iukiangana ba ke ballaga rea roma, “Ke meimia na ita kaka sissilia ragau palu muni ta ri turupotange agau laekia bainganame? 64 Miau muni kaka longe gialgiala ine rolebainga kae Nutu. Ka lomiauvavai mina ngaetai?”

Na ri kinung ka kanrea pangamologa kena mana roma, “Bainganame keke soali raumana. Ngeke balia na nge mate.”
65 Na palu nge ri keke paturu ta utungtaonge. Na keke kangkale matana kanname ka malo inte, ba keke name kia ka kamareame. Na keke rorole kia roma, “Onto bai ma agau e toe Nutu kaona!” Na kurtalinglingme keke rave, na keke tavalvale nga raguna.

Pita Ke Kaulikale Iesus

66 Na ka inae Pita tattara nga malle e ngape ngallo nga bale laeala kana savanau, na malaui te a i a akumangngatulu orae piris e kapunu kanna ke atu. 67 Ba ka ine kele Pita ine mallmallu, na ke kelananne ba ke role kia roma,

“Aekolong, pala na one ko momo kala nge Iesus e ngae Nasaret bole.”

68 Avae Pita ke kaulikale ka rolengana roma, “Iau ka sana laumatana ka taru a one rorole te.” Na i ke lelemalaga ta bale laeala kana savanau kaona.

69 Ba ka ina malaui laeala kele nga inaeala, na i ke role muni ka reke maisinsi nga inaeala roma, “Agau laekolong ka i te e nge ri!” 70 Nae Pita ke kaulikale muni.

Na ka goamomong, na ragau reke meisinsi kokoro keke role kae Pita roma, “Ka one a agau te e nge ri ka kaomannmannangana ta ka one a agau e ngae Galili bole.”

71 Nae Pita ke paturu ta kaulingkala ka kaona ginangana ba patongkalangana ngailu roma, “Iau ka sana laumatana ka agau laeala a miau ka rorole te!”

72 Ba ka panna laeala mana, na kukulega te ke toako ka toangakongana a lua. Nae Pita ka lonagaliu ta pangamologa ae Iesus kanna ine role kia pala roma, “Pala ta kukulega toangako pa lua, na one ko la kaulingkala iau pa mologi.” Nae Pita ke tani raumana.

Copyright information for `MEE