Mark 15

Iesus Ke Meisi Ngamuga Nge Pilatus Raguna

Na ka sinro luluna, na piris re kapunu, ba Iurame ravollalau kerea memena, ba ra pangalomatanakana nga bangapagame kala nga ragau kinung reke taoamugmuga ka Iurame keke palipotopita. Na keke samapite Iesus, na keke loa kia ta ulonge nge Pilatus kamana.

Ba ka ine meisi ngamuga nge Pilatus, nae Pilatus ke ballage roma, “Ka one a kelangpatali ae Iurame, o ke sa?”

Nae Iesus ke ale roma, “Ke base ino role.”

Ba re kapunu nga pirisme keke turupagpaga Iesus kana ka pangamologa papatu. Minmina nae Pilatus ke ballage roma, “Ko la alanga rea, o ke sa? Ngo kele, keke turupagpaga kang ka oru papatu.”

Avae Iesus ke sane ale. Ba ka inae Pilatus kele ollaeala, na i ke magio raumana.

Na ka pesingmatana re pala nga kaning laeala e bollau, nae Pilatus ke lolakurumea baingana te na ke ulomalaglage apulangkala kena a maluame ke matea te ri. Na agau te eke patoe kae Barabas ke momo nga pulangkala kala nga ragau palu ra sana siareakena ka re kapunu nga gavaman e ngae Rom beke bai ka baling e bollau ngallo nga maga kunna laeala e bollau ka kae te e pala. Bae Barabas a i a te e nge ri ke sapune agau te nga baling laeala. Na maluame keke loa te Pilatus, na keke ballage ta i kumangng ka bainga laeala a i kumkuma kia ka pesingmatana re pala te ri.

Na i ke ballaga rea roma, “Kaka matea ta iau ulongmalagange kelangpatali ae Iurame te miau ae?” 10 I ke role minmina kurumea, i ka lonamatana roma, piris re kapunu keke kelalelea Iesus. Minmina na ri keke ule Iesus nga kamana. 11 Ava re kapunu nga pirisme keke pasigipage maluame siareame ta ri balinglagange Pilatus ta i ulongmalagange Barabas, avae Iesus nge sa.

12 Minmina nae Pilatus ke ballaga rea roma, “Ava iau nga maimia ka agau laekia aka patoe ka kelangpatali ae Iurame?”

13 Na ri keke ale ka relingarea roma, “Ngo katupite nga maiskovu!”

14 Nae Pilatus ke ballaga rea roma, “Ta ke meimia? I ke kuma ka bainga a taru e soali?”

Ava ri keke rereli kaligi raumana muni roma, “Ngo katupite nga maiskovu!”

15 Nae Pilatus ke matea ta loangakurumea maluame loreangana, minmina na i ke ulomalage Barabas te ri. Na ke role ka ra balingkana ta ri sapinge Iesus. Ba ka ineke sapia tapu, na i ke ule nga kamareame ta ri katungpitange nga maiskovu.

Ra Balingkana Keke Rolepagalising Kae Iesus

16 Na ra balingkana keke rave Iesus lakallo ta bale te orae gavaman e ngae Rom (eke patoe kae Praetorium). Na keke kiue ra balingkana kinung re ngae Rom reke momo nga inaeala ta ri katungkala kinung. 17 Na keke palupage Iesus ka lungapaga e ngapotu ore belveloga. Ba ka ineke lule oalo a matana ma i a kurung orae kelangpatali te tapu, na keke patutale nga kunna. 18 Na keke paturu ta rolengpagalising kia roma, “One ae Kelangpatali ae Iurame, ko ngailu raumana!” 19 Na keke balvalia gilina bagana ka bega kalkanna te, ba keke untutaoe. Ba keke parovanvanu ngamuga nge i. 20 Ba ngarume, ka ineke rolepagalising kia tapu, na keke palale lungapaga laeala e ngapotu ore belveloga, ba keke palupage ka lungapaga rae i muni. Na keke loa kia ta katungpitange nga maiskovu.

Keke Katupite Iesus Nga Maiskovu

21 Na ka ineke tatao eke lola, na apanung te e ngae Sairin a giana nge Saimon (a i ae Aleksanrer riluae Rupas tamarea) ke bai ta kavesing rea nga pamau. Ka i a agau ore pa nga ine ngapotu nga maga kunna laeala e bollau ave taolulu ngia. Ba ka ina ra balingkana ke kele, na keke rave ka kaoreaginapitangana kia ta i paunge maiskovu ae Iesus.

22 Na ra balingkana nginngina keke loa kae Iesus ta malle te eke patoe kae Golgota (ora mirana roma Malle A Agau Gilina Bagana). 23 Na keke ava ta tungnge uain eke kampiliue kala nga oru e nga pangamatenge miralali te Iesus. Ava i ke sane inue. 24 Na keke katupite nga maiskovu. Ba ka ineke kintoto ta kelanga roma, kenakena nge ri nge rave lungapaga a taru, na keke tavoa ka lungapaga rae Iesus ngaliua nge ri muni.

25 Keke katupite Iesus nga maiskovu ka kae matana a lima ba tugulu ka sinro. 26 Ba keke pa'e pangamologa eke turupaga kana kia ore role roma:

AEKIA KA I A KELANGPATALI AE IURAME

27 Ba keke katupite ra golongkana lua nga maiskovume ka kae laeala bole. Keke katupite te nga maiskovu e momo nga Iesus kamana e pe, ba keke katupite te nga maiskovu nga Iesus kamana a laeva. (( 28 Minmina na pangamologa eke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ke lele mannangana ine role roma, “Keke pulia kala nga ragau reke longosa ta bangapagame.”))
15:28Pangamologa e momo nga Mak 15:28 ke momo nga lau palu mana ra ri ke pa rea pala.


29 Ba ragau reke kavesillelea inaeala keke rorolebainga kia. Keke lulumatagtage kunreame te i, ba keke rorole kia roma, “Nga! One amo role roma, one la rurunge tempel ba kumangngamuni kia ka kaeme ka ri mologi, 30 onto ravulele one muni ba ngo atupisigi nga maiskovu!”

31 Ba re kapunu nga pirisme kala nga ra pangalomatanakana nga bangapagame keke kumkuma minmina bole. Keke rorolepagalising kia ngaliua nge ri muni roma, “I ke ravulelea ragau pattoto, ava ka sana likina ta ravunglelenge i muni. 32 Mesaia laekia a i a kelangpatali e ngae Israel nge atupisigi nga maiskovu gialgiala ta baina ita ngaka kele na nga lorapatokona te i!” Ba ra golongkana nginngina onreke katupita rea nga maiskovume kala nge i keke rorolebainga kia ka rolengbainga kena laeala.

Iesus Matengana

33 Na ka ina pula, na osuguna ke gasipite maga iname kinung. Na ka osuguna bavakena ta ke lele nga kae matana a mologi ka laio. 34 Ba ka kae matana a mologi ka laio, nae Iesus ke kiu kaligi roma, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?”, a mirana roma, “Nutu ae iau, Nutu ae iau, ko maimia o ka iau?”

35 Ba ka ina palu nga ragau nginngina reke meisinsi nga inaeala ke longe Iesus pangamologangana laeala, na keke role roma, “Ke kikiu te Ilaia.”

36 Na agau te ke pira, na ke rave otte ba ke parume uain e mamaoga kia. Ba ka ina ollaeala ponu ka uain tapu, na i ke paupite nga bega kamana te. Ba ke kalapataea lakailu te Iesus ta i inunge ka rolengana roma, “Ita ngaka kelapita roma, Ilaia ke la atung ta ravunge lagape, o ke sa.”

37 Nae Iesus ke kiu kaligi, na ke mate.

38 Na malo laeala e bollau eke kone ma i a lengakala ngallo nga tempel ke marae ka rina lua ngailu bavakena ta ina e ngape. 39 Ba ka ina abalingkana e ngae Rom ore maisinsi ngamuga nge Iesus ke longe Iesus kiungana ba ke kele matengana, na i ke role roma, “Agau laekia ka i a Nutu Tuna ka kaomannmannangana!”

40 Ba ravale palu keke meisinsi ngatauga isuru ba keke elle oru nginngina reke lele. Te e nge ri ka i ae Maria Magaralene, ba te ka i ae Maria a i ae Iems a taulai riluae Ioses nareame, ba te ka i ae Salome. 41 Ka ri ra ravale onreke tataokurumea Iesus beke kalaulaue ka orume ka ine momo ngae Galili pala. Ba ravale pattoto ra ri papatu onreke loakurumea Iesus patae tae Ierusalem keke momo nga inaeala bole.

Keke Talue Iesus

42 Na kae laeala ka i a kae orae Iurame nga kalingtupunge oru re nga kae a Sabat. Minmina na ka ina kae barelulu, 43 nae Iosep e ngae Arimatea a i a avolau te e nga reke taoamugmuga ka Iurame ba agau e momalle Nutu kelangapatalingana atungana bole ke kanimaipite mataunga. Na ke loa te Pilatus ba ke palonge ta i ravunge Iesus lavusakia. 44 Avae Pilatus ke magio ine longe roma, Iesus ke mate tapu. Minmina na i ke kiue abalingkana e kelalelepatali te Iesus, na ke ballage roma, “Agau laeala ke mate tapu ae?” 45 Ba ka ina abalingkana laeala turulomatana te i roma, Iesus ke mate tapu, na i ke ngata ta Iosep ravunge lavusa. 46 Minmina nae Iosep ke rave malo matana ore pe raumana, na ke ravupisigia Iesus nga maiskovu ba ke lulupite ka malo laeala. Na ke pakenoe ngallo nga baveng e nga talunge agau e mate ngia a ri ke kuma kia lakallo nga lollo. Na i ke patate lollo e bollau ta patangapite baveng kaona kia. 47 Bae Maria Magaralene kala nga Maria laeala a i ae Ioses naname keke kele inaeala ae Iosep pakenoe Iesus ngia.

Copyright information for `MEE