Mark 2

Iesus Ke Papea Agau A Giname Ke Mate

Ka kae palu ngarume nga oru nginngina ka inae Iesus loalu muni tae Kaperneam, na ragau keke longe ine momo nga bale ae i. Na ragau papatu raumana keke katukala kinung. Minmina na ka sana malle te bavakena. Ka sana malle te kokoro ta bale kaona bole. Bae Iesus ke pulimalaglage pangamologa rae Nutu kanna te ri. Na rapanung ka ri tugulu reke paue agau a giname ke mate keke atu, ba keke bai ta loanga kia te Iesus. Ava ragau keke ponu raumana. Minmina na ke sane ke totorong ta ri loanga ka agau laeala kokoro te Iesus. Ka baina keke loapatae lakailu ta bale kunna ine karapap. Na keke rusulage bale kunna inte e ngailu nge Iesus. Ba ka ineke kalalage inaeala tapu, na keke toatape nia a agau a giname ke mate kenopai ngia lagape. Na ka inae Iesus kele lopatokona ae ri, na i ke role ka agau laeala a giname ke mate roma, “Tugu, iau ka osurure baingang reke sosoali.”

Ava ka ra pangalomatanakana palu nga bangapagame ke tattara nga inaeala, ba ri ka loreagomgome ngallo nga loreame roma, “Ke meimia na agau laekia ke role minmina? I ke rorolebainga kae Nutu. Ka sana agau te kana ka gingginga ta i osungrurunge bainga reke sosoali. Ke sa. Nutu kasikena mana.”

Na ka pannasa mana, nae Iesus ka lonamatana ngallo nga kannuna ka ina ri loreavavai minmina ngallo nge ri muni. Minmina na i ke role kerea roma, “Kaka meimia aka kumkuma ka lovainganame ta oru kokorai ngallo nga lomiaume? Pangamologa a taru nge ate ta iau roleng ka agau laekia a giname ke mate? Ngaroma iau nga role kia roma, ‘Aekolong, iau ka osurure baingang reke sosoali,’ o ngaroma iau nga role kia roma, ‘Sigipaga, ngo rave nia ae one na ngo tao’. Te miau sonrau, nga pangamologa lua nginngina na taru ke ate ta iau rolenge? 10 Ava iau ka bai ta miau lomiaumatanangana roma, Agau Tuna ka kana ka gingginga nga mogalo laekia e ngape ta i osungrurunge ragau baingarea reke sosoali.” Minmina nae Iesus ke role ka agau laeala a giname ke mate roma, 11 “Iau nga role pakone roma, ngo sigipaga, na ngo rave nia ae one ba ngo loa te one ta bale.” 12 Na ka pannasa mana, na agau laeala a giname ke mate ke sigipaga na ke rave nia, ba ke lelemalaga nga ragau kinung reke momo nga inaeala ragureame. Minmina na ri kinung keke kallo ba keke kinpataetaea Nutu giana ka rolengarea roma, “Ita ka sana ka kele otte minakai ka kae te.”

Iesus Kiungana Kae Livai

13 Ngarume nae Iesus ke lelemalaga nga maga kunna e bollau ba ke tatao muni nga me a sivoli kaona. Na malua e bollau ke loa te i, ba i ke palomatantana rea. 14 Ka ine tatao e lola, na i ke kele Livai a i ae Alpaeus tuna ine tattara nga malle e nga ravungkinunge takisme. Na ke role kia roma, “Ngo atukurume iau.” Nae Livai ke sigipaga, na ke loa kurumea Iesus.

15 Ba ngarume, ka inae Iesus tattara ta kaning nga bale ae Livai, na ragau papatu reke raravukinunge takisme ba ragau papatu ra Iurame ke patpato rea ka “ra baingareame ke sosoali” keke tattara ta kaning kala nge i ba barangalele ra kanna. Keke tattara kala nge i kurumea, papatu nga ragau matana nginngina keke tataokurumea. 16 Na ka ina ra pangalomatanakana nga bangapagame ba Parisiome ke kele Iesus ine kaninni kala nga ragau nginngina reke patpato rea ka “ra baingareame ke sosoali” ba ragau reke raravukinunge takisme, na keke ballage barangalele rae Iesus kanna roma, “Ke meimia na ke kaninni ba ke innu kala nga ragau reke raravukinunge takisme ba ragau ra baingareame ke sosoali?”

17 Ka inae Iesus longe pangamologa laeala, na i ke role kerea roma, “Ragau ra sana karea soaling ke sane ke lola ta apangapemirakana. Ke sa. Ragau ra karea ka soaling mana keke lola. Iau ka sana atu ta kiunge ragau ra baingareame ke tupu. Ke sa. Ka atu ta kiunge ragau ra baingareame ke sosoali.”

Keke Ballage Iesus Ta Bainga E Nga Kuringa Ta Kaning

18 Na barangalele rae Ion kanna ba Parisiome keke kuriri ta kaning. Minmina na ragau palu keke atu te Iesus na keke ballage roma, “Ke meimia na barangalele rae Ion kanna ba Parisiome keke kuriri ta kaning, ava barangalele ra kaning ke sane ke kuriri ta kaning?”

19 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ka ina apanung e bai ta kamangpitakama momo kala nge ri tale, na ragau reke maispage apanung laeala ka kae e nga palingravung keke kuriri ta kaning, o ke sa? Ke sa. Ke sane ke kuriri ta kaning ka ina apanung laeala e bai ta kamangpitakama momo kala nge ri tale. 20 Ava kae te ke la atung nga ineke la ravungpatali ka apanung e bai ta kamangpitakama nge ri, ba nga kae laeala na ri keke la kuringa ta kaning.

21 “Ka sana agau te nge saipite malo ine rara nga lungapaga e putputung. Ngaroma i nge kuma minmina na ne rara ke la maraengapatali nga ne putputung, na maraenga e momo pala ke la bolinglaunga muni. 22 Ba ka sana agau te nge pullue uain a pau nga uain bagana ra kasana. Ngaroma i nge kuma minmina na uain a pau nge poagolue uain bagana nginngina onreke kuma ki ka meme patuna, na uain nge sanrea. Ba uain patuname keke la soaling bole. Ava i ke sane la kumangng minmina. Ke sa. I ke la pulinglunge uain a pau nga uain patuna ra pau.”

Balinglaga Re Ta Kae A Sabat

23 Ka kae te a i a kae a Sabat, nae Iesus ke tataopale ura re nga pailli matana eke patoe ka “giren”. Ba ka ina barangalele ra kanna ke tatao eke lola, na keke umma ta utungtotonge giren kunna palu. 24 Minmina nae Parisiome keke ballage Iesus roma, “Ngo kele. Ke meimia na keke kumkuma ka ore parototokala ka kae a Sabat?”

25 Nae Iesus ke ala rea roma, “Miau ka sana ka kele pangamologa laeala eke pa'e pala ore ta Revit kumangngana ine moro ta kaning ba i kala nga ra balingkana rae i matekarea ae? 26 Ka kae re pala inae Abiatar ka i a piris e kapunu, nae Revit ke loalu lakallo ta bale ae Nutu na ke rave beret laeala ore ta tungnge te Nutu, na ke kania. Ava ke parototokala ta agau te mana kaninge beret laeala. Kana ka pirisme mana. Bae Revit ke tungu ra balingkana rae i karea bole.”

27 Nae Iesus ke role kerea roma, “Nutu ke pulia kae a Sabat ta kalaunge ragau. Ke sane koipage ragau ta kalaunge kae a Sabat. 28 Minmina nae Agau Tuna ka i a Avolau e nga kae a Sabat bole.”

Copyright information for `MEE