Mark 3

Ngarume, ka kae a Sabat tetoto, nae Iesus ke loalu lakallo ta sinagog ba agau te ke momo nga inaeala ora kamana mate. Ba palu nga ragau reke momo ka kae laeala keke sissilia pamau ta ri turungpaga Iesus kana. Minmina na keke ella te i roma, “Aekia ke la i pangapenge agau laeala ka kae laekia e nga pannang, o ke sa?” Nae Iesus ke role ka agau laeala a kamana mate roma, “Ngo atu bo maisi ngamuga nga ragau.”

Nae Iesus ke ballage ragau reke momo roma, “Bangapagame keke parototokala ita ta kumangng ka bainga a taru ka kae a Sabat? Keke parototokala ita ta kumangng ka bainga e pe o ta kumangng ka bainga e soali, ta ravunglelenge agau maulingngana o ta samungpununge?” Ava reke momo ke sane ke ale. Ke sa. Keke rulu mana.

Nae Iesus ke kelataliu te ri ka iukiangana ba i ka lonatani kurumea, loreame keke rutu raumana. Na ke role ka agau laeala roma, “Ngo kala'e kamang.” Na agau laeala ke kala'e kamana, ba kamana ke pe muni. Nae Parisiome keke lelemalaga nga sinagog ba keke paturu ta potongpita kala nga ragau palu reke pato rea kae Erotome ta kalingpa ka pamau ta ri samungpununge Iesus.

Maluame Keke Loakurumea Iesus

Nae Iesus ke kutapu kala nga barangalele ra kanna ta me a sivoli, ba malua e bollau e ngae Galili ke loakurumea. Ka ina ragau ke longe kumangng rae Iesus kumkuma ki, na papatu re ngae Iurea, bae Ierusalem, bae Irumea, ba re nga ina reke momo nga Me Ae Ioran bavana tetoto, ba re ngae ina reke momo kokoro tae Taia bae Sairon keke loa te i. Na ragau nginngina reke momo nga inaeala kala nge i ka ri papatu raumana. Minmina na i ke role ka barangalele ra kanna ta ri kalingpa ka manang te ta baina i nge taepatae ngia ngaroma ragau ngeke pavivia raumana. 10 Iesus ke role kerea minmina kurumea, pala na i ke papea ragau papatu. Minmina na ragau kinung ra karea ka soalingme keke pavivitaliue ta baina ri ngeke kali kia. 11 Ba nga ina kannu reke sosoali nge kele, na keke la pupungapisigi ngamuga nge i ka relingarea roma, “Ka one ae Nutu Tuna.” 12 Avae Iesus ke tunge pangamologa e gingging te ri ta ri nga manereasa turunge ta ragau roma, ka i a tai.

Iesus Ke Tore Barangalele Ra Kanna Ka Ri Tangulelu Ba Lua Ta Ri Ra Aposelme

13 Ngarume nae Iesus ke loapatae ta kapangng, na ke kiue ragau palu ra i toro rea, na keke loa te i. 14 Na i ke pulia pana tangulelu ba lua ta ri ra aposelme ta baina ri ngeke momo kala nge i. Ke puli rea ta baina i nge bamalaga rea ta ri pulingmalagange pangamologa, 15 ba nga karea gingginga ta taongamalagange kannu reke sosoali nga ragau. 16 Ke pulia pana tangulelu ba lua ra giareame nge: Saimon (orae Iesus patoe kae Pita); 17 bae Iems a i ae Sepeti tuna, bae Ion a i ae Iems teiteikia (ka ri ra pana lua nginngina ra koli onrae Iesus pato rea kae Boanerges a mirana roma “Ragau ra tongarea kena ma saia ruruna”); 18 Ba ke pulia Anru, bae Pilip, bae Bartolomiu, bae Matiu, bae Tomas, bae Iems a i ae Alpaeus tuna, bae Tarius, bae Saimon tetoto eke patoe kae “Selot”; 19 bae Iuras Iskariot a i a agau laeala e la ulonge Iesus nga reke bai ta baingasoalinge kamareame bole.

Iesus Bae Beelsebul

20 Nae Iesus ke loalu ta bale te, ba ragau papatu keke katukala muni te i. Minmina na i kala nga barangalele ra kanna ka sana karea panna inte ta ri kaning. 21 Ba ka ina rakia memena ke longe ollaeala, na keke loa ta ravunggaliunge ta maga kurumea, keke rorole roma, “I ke baigaugau.”

22 Ba ra pangalomatanakana nga bangapagame onreke atupisigi ngae Ierusalem keke rorole roma, “Beelsebul ke lupage,” ba “i ke taomalaglage kannu reke sosoali ka kannu reke sosoali kelangpatali ae ri ginggingngana mana.”

23 Ka bainae Iesus ke kiu rea te i, na ke role kerea ka pangateningkalame roma: “Satan ka kana ka gingginga ta taongamalagange Satan mina ngaetai? 24 Ba ngaroma ragau reke momo ngape nga kelangpatali te ngeke palikalipala rea muni, na agau laeala kelangpatalingana ke sane la meising. 25 Ba ngaroma ragau re nga balekaina te ngeke palikalipala rea muni, na balekaina laeala ka sana la kana ka gingginga ta i meising. 26 Ba ngaroma Satan nge sanangkalkale i muni ba nge kalipalpale i muni, na i ka sana la kana ka gingginga ta i meising. Ke sa. Ale rongo tapu. 27 Ava ka sana agau te totorong ta i taongalu ta bale ae agau a likina raumana basema Beelsebul ba ta kangamana ka oru nga kanna. Ke sa. I nge samapite agau laeala a likina raumana pala, na ngarume na i nge taolu ba nge ka ka orume kinung reke momo nga bale ae i. 28 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, Nutu ke la osungrurunge bainga reke sosoali kinung ba pangamologame kinung ra ragau ke rolebainga kae Nutu ki. 29 Ava ngaroma agau te nge rolebainga kae Kannu ae Nutu, nae Nutu ke sane la osungrurunge bainga laeala e soali. Ke sa. Agau laeala ke kuma ka bainga e soali ore la momong passavele.” 30 Iesus ke role minmina kurumea, ri keke rorole roma, “Kannu e soali ke lupage.”

Iesus Rakia Memena Mannangana

31 Nae Iesus naname ba teiteikia memena keke lele ba keke maisinsi ngapotu nga bale, na keke balue agau te ta i kiunga te Iesus. 32 Ba ragau papatu reke tattara taliukale keke role kia roma, “Name bae teiteikone memena rio a potu ba keke bai ta kelanga one.”

33 Avae Iesus ke ala rea roma, “Taime ka ri rae nau bae teiteikau memena?”

34 Na i ke kelataliu ta ragau reke tattara taliukale, na ke role roma, “Ngaka kele. Nau bae teiteikau memena rikai. 35 Iau ka role minmina kurumea, agau e lolakurumea Nutu lonangana ka i a teiteikau ba ligupiau ba nau.”

Copyright information for `MEE