Mark 7

Oru E Pamukune Agau Te Nge Nutu Raguna

Ka kae te, na Parisiome ba ragau palu ra pangalomatanakana nga bangapagame onreke pa ngae Ierusalem keke katukala kinung te Iesus. Na keke kele barangalele palu rae Iesus kanna ka ineke kaninnia kaning ka kamarea ra ri sane ke palellepa rea kurumea sisiukerea memena baingareame. Ke sane ke palellepa'e kamareame pala ta ri kaning. (Na Parisiome ba ragau kinung ra Iura ke sane ke kaninni ka kamarea ra ri sane ke palellepa rea. Ke sa. Keke palellepapa'e kamareame pala ta ri kaning kurumea sisiukerea memena baingareame. Ba ka ineke pa nga malle e nga koling kaning, na ri ke sane ke kaninni pala ta ri pangalellepa rea muni kurumea sisiukerea memena baingareame. Ke sa. Ba keke lolakurumea sisiukerea memena baingarea pattoto ra ri papatu bole basema, bainga re nga pangalellepa'e gato reke sisina ba ne ngeke bollalau.)

Na Parisio nginngina ba ragau nginngina ra pangalomatanakana nga bangapagame keke ballage Iesus roma, “Ke meimia na barangalele ra kaning ke sane ke tataokurumea sisiukita memena baingareame, ava keke kaninnia kaning ae ri ka kamarea onre sane ke palellepa rea?”

Nae Iesus ke ala rea roma, “Miau ra goangakana, Nutu pangamologangana onra agau e toe kaona ae Aisaia role rea pala keke turupote baingamiaume mannangana ine role roma:

“‘Ragau kokorai keke alapagpaga iau ka kaoreame,
ava loreame keke momo ngatauga nge iau.
Keke kalapagpaga iau ka mirarea ina nge ngapotu mana.
Keke palomatantane ragau ka lomatana ae ri muni, na keke role roma, lomatana laeala ke pa nge iau.’
Miau kaka gingging raumana ta loangakurumea ragau baingareame, ava kaka bali ka gimiaume ta bangapaga rae Nutu kanna.”

Bae Iesus ke role kerea bole roma, “Miau ka lomiausereng ta ulongvalakalange bangapaga rae Nutu kanna ta baina miau ngaka lolakurumea sisiukamiau memena baingareame. 10 Iau ka role minmina kurumea, pala nae Moses ke role roma, ‘One ngo alapagpage tamang bae name.’ Ba ke role bole roma, ‘Ngeke sapune agau e rolesolali ka tamana o naname.’ 11 Ava miau kaka rorole roma, ngaroma agau nge role ka tamana o naname roma, ‘Oru ra kanau ra miau ka bai ta ravunge kalaungapaga ki ka ri ra tunga re nga tungnga rea te Nutu mana,’ 12 na i nga manenasa kalaunge tamana o naname ka oru nginngina. 13 Minmina na miau kaka balvali ka gimiaume ta bangapaga rae Nutu kanna ka loangakurume ngamiaungana ka bainga ra miau ka ravu rea nga sisiukamiau memena. Ba kaka kumkuma ka kumangng matana nginngina raumana.”

14 Ngarume nae Iesus ke kiue maluame muni, na ke role kerea roma, “Ngaka longo nasai nga baina nga lomiaumatana masi. 15 Otte e momo ngapotu nga agau te ke sane totorong ta pangamukune agau laeala nge Nutu raguna ine nge loalu ta siana. Ke sa. Oru reke lelemalaglaga nga agau te kaona, oru nginngina keke pamukunkune nge Nutu raguna. 16 ((Ngaroma agau te nga omona ta longa, na i nge longe pangamologa laekia.))
7:16Pangamologa e momo nga Mak 7:16 ke momo nga lau palume mana ra ri ke pa rea pala.


17 Ka inae Iesus ka'e maluame tapu ba ke lu lakallo ta bale, na barangalele ra kanna keke ballage ta pangateningkala laeala e ta oru e pamukune agau. 18 Na i ke ballaga rea roma, “Ba miau bole, ka sana lomiaumatana ae? Oru e momo ngapotu nga agau te ave lu lakallo ta siana sane totorong ta pangamukune agau laeala nge Nutu raguna. 19 Iau ka role minmina kurumea, ollaeala ke sane lulu lakallo ta lona. Ke sa. Ke lulu lakallo ta siana, na ngarume na ke lelemalaglaga ta malle a gusali.” (Minmina nae Iesus ke role roma, kaningme kinung keke “lelle” nge Nutu raguna.)

20 Ba i ke rorole kerea roma, “Oru reke lelemalaglaga nga agau te, oru nginngina keke pamukunkune nge Nutu raguna. 21 Iau ka role minmina kurumea, lovaingana reke sosoali raumana keke mommolu nga ragau loreame ava keke lelemalaglaga basema: bainga re nga kenong kala nga rapanung o ravale kalaoka, ba bainga re nga golong, ba bainga re nga samungpununge ragau, ba bainga re nga kenong kala nga agau a sana i a agau laeala napengana o natale, 22 ba bainga re nga kelangalele, ba bainga re nga baingasoalinge ragau pattoto, ba bainga re nga goanga, ba bainga re nga matengraumanange rapanung o ravale mirareame, ba bainga re nga busing, ba bainga re nga rolengsoali ka ragau pattoto, ba ragau baingarea re nga kiningpataenge ri muni giareame, ba bainga matantana ra sana purea. 23 Oru nginngina kinung keke momolu ngallo nga agau lona ava keke lelemalaglaga ba keke pamukunkune agau laeala nge Nutu raguna.”

Avale E Ngae Ponisia Ka Lonapatokona Te Iesus

24 Nae Iesus ke ka'e inaeala, na ke loa ta ina reke momo kokoro ta maga kunna e bollau ae Taia. Ba ke ine taolu ta bale te, na i ke sane matea agau te ta lonamatanangana roma, i e momo. Ava ke sane totorong ta talunge ollaeala kurumea, ragau kinung ka loreamatana kia tapu. 25 Ava avale te ke longe ine momo. Ka i a avale ora kannu e soali lupage tuna piau e sina. Minmina na avale laeala ke loa te Iesus bolvole, na ke pupisigi kokoro ta kaena puna. 26 Na avale laeala ka sana i a Iura te. Ke sa. Ka i a agau ora naname toapisigia ngae Siria Ponisia. Ba i ke tanikalkale Iesus ta i taongamalagange kannu laeala e soali nga tuna piau.

27 Avae Iesus ke role kia roma, “Goe rae bale tamana ngeke ravu karea kaning pala, ta ke sane pe ta ravunge beret ae bale tamana goe rae i na tamaling ki ta gauneme.”

28 Na avale laeala ke ale Iesus pangamologangana roma, “Ka kaomanna Avolau, ava gauneme bole keke kaninnia kaning mamauna rae goe nginngina nga pala siana.”

29 Nae Iesus ke role kia roma, “Ko ala iau masi. Minmina na ngo loa. Kannu laeala e soali ke kapatali tapu nge tung piau.”

30 Na avale laeala ke galiu ta bale ae i, na ke kele goe ae i ine kenkeno nga nia. Ba kannu laeala e soali ke ka tapu.

Iesus Ke Papea Agau Ora Longaname Ke Rutu Ba Kaona Ke Sane Pamolloga

31 Nae Iesus ke ka'e inaeala e momo kokoro tae Taia, na ke taopale maga kunna e bollau ae Sairon ba ke sopisigi ta Sivoli Ae Galili ta ine ngae Rekapolis. 32 Na ragau palu keke atu ka agau te te Iesus. Ka i a agau ora longaname ke rutu ba kaona ke sane pamolloga masi. Na keke tanikale Iesus ta i ulongpainge kamana nga agau laeala ta pangapenge.

33 Minmina nae Iesus ke rave agau laeala, na ri pana lua keke ka'e ragau ta ri momong mana me ri. Nae Iesus ke kalalue kamana ririname ta agau laeala longaname. Ba ka ine ripi nga kamana ririna te tapu, na i ke kali ka agau laeala tengtengkia. 34 Nae Iesus ke kelapatae ta tava ba ke unale matuena, na ke role ka agau laeala longaname ba kaona ka i muni kalingngana roma, “Epata!” a mirana roma, “Ngaka pulapatali!” 35 Na agau laeala longaname keke pulapatali ba oru e rutukale tengtengkia pala ke rongo, na i ke paturu ta pangamologa masi.

36 Nae Iesus ke role gingging ka ragau ta ri nga manereasa turunge ollaeala ta agau te. Ava nga ine nge role gingging ta ri nga manereasa turunge kumangngana, na ri keke turupotpota raumana muni. 37 Ba keke kallo raumana na keke rorole roma, “I ke kumamasi ka orume kinung. Ba bole, i ke bavai ka ragau ra longareame ke rutu ta ri longa, ba ragau ra kaoreame ke sane ke pamolloga ta ri pangamologa.”

Copyright information for `MEE