Mark 8

Iesus Ke Pakania Ragau Ka Ri 4000

Ka kae nginngina na ragau papatu keke katukala muni te Iesus, ba ragau nginngina ka sana karea kaning. Minmina nae Iesus ke kiue barangalele ra kanna te i, na ke role kerea roma, “Iau ka lauvavai raumana ta ra kokorai kurumea, ri keke momo kala nge iau ka kaeme ka ri mologi tapu ba ka sana karea kaning. Ba ngaroma iau nga ba rea ta ri kangagaliu ta maga nge ri ka mateng kareangana, na likisa ngareangana nge bai kerea ta ri pupunga ineke tatao nga pamau. Ba palu nge ri keke pa nga ine nge ngatauga raumana.”

Na barangalele rae Iesus kanna keke ale roma, “Ita kaka momo nga malle a sana kaning ngia ba ragau kokorai ka ri papatu raumana, minmina na agau te ke la ravunge beret ngaetai nga baina ri kinung ngeke kani?”

Nae Iesus ke ballage barangalele ra kanna roma, “Ka kamiau beret pia rikorong?”

Na keke ale roma, “Ka ri lima ba lua.”

Ka bainae Iesus ke role ka malua ta ri tarang ngape nga mogalo. Na i ke rave beret nginngina ka ri lima ba lua, ba ka ine kalapage Nutu tapu, na i ke regipala rea ba ke tungu rea ta barangalele ra kanna ta ri tavoanga ki nga ragau. Na keke tungu rea ta ragau karolu. Ba ri ka karea ka lea tutuna reke sisina bole. Minmina na ka inae Iesus kalapage Nutu tapu, na i ke role ka barangalele ra kanna ta ri tavoanga ka lea nginngina ta ragau bole. Na ragau kinung keke kani ba keke rongo ka loreanganame ka kaning laeala. Na barangalele rae Iesus kanna keke ravukinunge kaning kaloname reke kanilele rea, ba keke paponue gurata reke bollalau ka ri lima ba lua ki. Ba ragau reke momo ka kae laeala ka ri basema 4,000. Ba ka inae Iesus ba rea eke loa tapu, 10 na ka pannasa mana, na i kala nga barangalele ra kanna keke taepatae nga manang te, na keke loa ta ine ngae Ralmanuta.

11 Nae Parisiome keke atu te Iesus, na keke paturu ta palingtete ka pangamologa kala nge i. Ba keke bai ta avange. Minmina na keke ballage ta i kumangng ka killa te e bollau ta pangakosining roma, i ke pa nge Nutu. 12 Ava i ke unale matuena ngallo nge i kurumea kelangana ka loreakalasa ngareangana, na ke role kerea roma, “Ke meimia na miau raka momo sonrau kaka balaglaga ta kelange killa e bollau? Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, iau ka sana la pangakosining ka killa te e bollau te miau raka momo sonrau.” 13 Na i ke ka rea ba ke taepatae nga manang muni, na ke loa ta me a sivoli bavana tetoto.

Isi Orae Parisiome Bae Eroto

14 Na barangalele rae Iesus kanna ka loreapogo ta loanga ka beret kurumea rea nga manang. Ka karea ka beret kena mana. 15 Bae Iesus ke rorole kerea gingging roma, “Ngaka ella miau masi ta isi orae Parisiome bae Eroto.”

16 Minmina na barangalele ra kanna keke palibalaglaga rea roma, “Ke meimia na ke role kita ta ita ngaka ella ita masi ta isi orae Parisiome bae Eroto? Ke loakurumea ina sana kara beret nanguni.”

17 Avae Iesus ka lonamatana ineke palibalaglaga rea minmina, ka baina i ke role kerea roma, “Ke meimia aka palirorole kamiau ina sana kamiau beret? Ka sana lomiaumatana tale ba ka sana lomiaupatokona tale ae? 18 Ka matamiau kanname, ava ka sana ka kelkela ae? Ka longamiaume, ava ka sana ka longlongo ae? Ba ka lomiaupogo ae? 19 Ka ina iau regipale beret nginngina ka ri lima ba ka tavoa ki ta pana 5000, na miau kaka paponue gurata pia ka kaning kaloname?”

Na keke ale roma, “Tangulelu ba lua.”

20 “Ba ka ina iau regipale beret nginngina ka ri lima ba lua ba ka tavoa ki ta pana 4000, na miau kaka paponue gurata reke bollalau pia ka kaning kaloname?”

Na keke ale roma, “Lima ba lua.”

21 Na i ke ballaga rea roma, “Ka sana lomiaumatana tale ae?”

Iesus Ke Papea Agau A Matana Kanname Ke Su Ngae Betsaira

22 Na keke loa eke lele ngae Betsaira. Na ragau palu keke atu ka agau a matana kanname ke su ba keke tanikale Iesus ta i kaling kia. 23 Minmina nae Iesus ke kapita ka matasu laeala kamana, na ke loa kia lagapotu nga maga. Ba ka ine ripi nga matana kanname tapu, na i ke ulopaia kamaname nge i ba ke ballage roma, “Ko kele otte, o ke sa?”

24 Na agau laeala ke kelapatae, na ke role roma, “Ka kele ragau palu. Ka kelangarea ma bega reke tatao.”

25 Nae Iesus ke ulopaia kamaname nga agau laeala matana kanname muni, na matana kanname keke pepe muni. Ba i ke paturu ta kelange orume kinung masi. 26 Nae Iesus ke ba'e ta bale ae i ka rolengana kia roma, “Sano ngo loalu ta maga.”

Pita Ke Turunana Roma, Iesus Ka I Ae Karais

27 Nae Iesus kala barangalele ra kanna keke tatao eke lola ta maga reke momo nga ine ngae Sisaria Pilipai. Ba ka ineke tatao, na i ke ballaga rea roma, “Ragau keke rorole roma, ka iau a tai?”

28 Na ri keke ale roma, “Palu keke rorole roma, Ion E Nga Pangamagoe ame mate ave mauli muni. Ba pattoto keke rorole romae, Ilaia. Ba palu muni keke rorole roma, agau te e toe Nutu kaona ore mate pala ave mauli muni.”

29 Nae Iesus ke ballaga rea bole roma, “Ava miau kakorong, kaka role roma, iau a tai?”

Nae Pita ke ale roma, “Ka one ae Karais amae Nutu patokala pala ta i bange.”

30 Nae Iesus ke parototokala rea ta ri manereasa turunge ta agau te.

Iesus Ke Ture Ine La Mateng

31 Na i ke paturu ta pangalomatanange barangalele ra kanna roma, i ae Agau Tuna ke la kaningmainge miralali papatu. Ba ke turu te ri inae Iurame ravollalaukerea memena, ba re kapunu nga pirisme, ba ra pangalomatanakana nga bangapagame keke la tangunglelenge. Na keke la samungpununge. Ava ka kae a mologi ngarume nga matengana, na i ke la sigingpaga nga mateng. 32 Ba i ke turupotpote oru nginngina nga karakarangana. Nae Pita ke rave Iesus balakala ba ke paturu ta mologang kia.

33 Ava ka inae Iesus kampiliu ba ke kele barangalele ra kanna, nae i ke sanggipite Pita roma, “Satan, lo ngo loa lagarume ta gigu! One ko sano matea oru rae Nutu mate rea. Ke sa. Ko matea oru ra ragau ke mate rea.”

34 Nae Iesus ke kiue malua kala nga barangalele ra kanna ta ri atung te i, na ke role kerea roma, “Ngaroma agau te nge bai ta atung kurume iau, na i nge bali ka gina ta i muni lonamatenganame ba nge rave maiskovu ae i. Na nge tataokurume iau. 35 Iau ka role minmina kurumea, agau e bai ta ravunglelenge i muni maulingngana ke la pangasanrea kia. Ava agau e pasanrea ka i muni maulingngana kurumea taongakurumengana kau ba pangamologa e pe e te iau, agau laeala ke la ravunglelenge maulingngana. 36 Iau ka role minmina kurumea, agau ke la ravunge taru, ngaroma i nge rave orume kinung reke pepe nga mogalo laekia e ngape sonrau, ava ngarume na i muni maulingngana nge sanrea? 37 O agau nge totorong ta tungnge taru ta ravung galiunge i muni maulingngana ngaroma i nge sanrea tapu? 38 Iau ka role minmina kurumea, agau a balenglengea ta turungpotange lopatokona ae i te iau ba ta pangamologa ra kanau nga momongana ngaliua nga ragau reke momo sonrau onreke kesipitpita iau beke kumkuma ka bainga reke sosoali, Agau Tuna ka la balenglengea ta agau laeala ngarume nga ine nge atu ngallo nga Tamana ba anggelo reke tupu lamarea e toakala.”

Copyright information for `MEE