Matthew 10

Iesus Ke Bamalage Pana Tangulelu Ba Lua

Nae Iesus ke kiue barangalele ra kanna ka ri tangulelu ba lua te i, ba ke tunge giana ginggingngana te ri ta ri taongamalagange kannu reke sosoali. Ba ke tunge gingginga te ri ta pangapenge soaling matantaname kinung.

Ba pana tangulelu ba lua nginngina onra ri ra aposelme ka giareame rikai: Ne kapunu nge Saimon eke patoe kae Pita, bae teiteikia ae Anru; bae Iems a i ae Sepeti tuna, bae teiteikia ae Ion; bae Pilip bae Bartolomiu; bae Tomas bae Matiu a i a aravungkinung takiskana; bae Iems te muni a i ae Alpaeus tuna, bae Tarius; bae Saimon te muni eke patoe kae “Selot”,
10:4Selotme ka ri ra ragau ra siarealali ka gavaman e ngae Rom ba keke bai ta taongamalaga rea nga maga ae ri.
bae Iuras Iskariot a i a agau laeala ame pulia Iesus nga reke baisoalia kamareame.

Nae Iesus ke ba'e pana tangulelu ba lua nginngina ka potongana kerea roma, “Miau sana ngaka loa ta ragau ra sana ri ra Iura, ba sana ngaka lu ta maga kunna te e bollau orae Sameriame. Ava ngaka loa ta ragau re ngae Israel onreke basema sipsip reke taopa. Ba ka ina miau ngaka tatao ta iname, na ngaka pulimalaglage pangamologa roma, ‘Nutu kelangpatalingana nga tava ke lele kokoro.’ Ngaka papea ragau ra karea ka soalingme, ba ngaka pasigipage reke mate, ba ngaka palellepa'e ragau ra karea ka soaling a kalangamugmugu, ba ngaka taomalage kannu reke sosoali. Miau kaka ravumane orume nge Nutu, minmina na miau bole ngaka tungumane orume ta ragau. Sana ngaka paue gol, o siliva, o lollokanna matana palu nga ligongpita rae miau raka pulpuli lollokanna ngi. 10 Ba bole sana ngaka paue bising e nga taongamiau, o lungapaga te muni, o kesingsilagime, o to e nga kalaunge taongamiaungana. Sana ngaka paue oru nginngina kurumea, barangalele e kumkuma ke la ravunge oru ra kanna re nga kalaunge nga ragau ra i kalau rea.

11 “Ba nga ina miau ngaka lu ta maga kunna te e bollau o maga kunna te e sina, na ngaka kela ta agau e pe nga maga laeala. Na ngaka momo nga bale ae agau laeala ta nge lele nga kae ina miau ka la kange malle laeala. 12 Ba ka ina miau ngaka taolulu ta bale laeala, na ngaka tagukama ka reke momo nga bale. 13 Ngaroma reke momo nga bale laeala nga ri ra ragau reke pepe, na lomannmanna ae miau nge momo nge ri. Ava nge sa, na lomannmanna laeala nge galiu muni te miau. 14 Ba ngaroma ragau sana nga loreangatakala miau, o ngaroma ri sana nga omorea ta longa ta pangamologa rae miau, na ngaka lulupatali ka magavusa nga kaemiau sianame nga ina miau ngaka ka'e bale laeala o maga kunna laeala e bollau. 15 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, nga kae e nga kalingnana ngarume, na re nga maga laeala ra sana loreangatakala miau keke la ravunge miralali e bollau raumana nga miralali a ragau re ngae Sorom ba re ngae Gomora ke la ravunge. 16 Ngaka longo nasai! Iau ka bava miau lagapotu ma sipsip reke momo ngaliua nga gauve ra pinolo. Minmina na ngaka lele ma mue ra loreamatana masi ka ragau taongareame. Ba ngaka lele ma manu ra kulao ra baingareame ke tupu ka kaeme kinung.

17 “Ngaka ella miau masi ta ragau kurumea, ri keke la loanga ka miau ta kalingnaname. Ba keke la sapingi miau nga sinagog rae ri. 18 Ba keke la pangamaisi miau nga gavaname ba kelangpatalime ragureame kurumea loangakurume ngamiaungana kau. Ri keke la kumangng minmina ta baina miau ngaka turupote lopatokona ae miau te iau te ri ba ta ragau ra sana ri ra Iura. 19 Ava nga ina ri ngeke loa ka miau ta kalingnana, na sana nga lomiaupupu roma, ‘Ita kaka la maingamia ka rolengara, ba ita kaka la roleng mina ngaetai?’ Sana nga lomiaupupu ta nga kae laeala mana, nae Nutu ke la tungnge pangamologa ra miau ka la rolenge rea. 20 Iau ka role minmina kurumea, miau ka sana ka la pangamologa. Ke sa. Kannu ae Tamamiau ke la pangamologa nga kaomiaume.

21 “Ba apanung kolingana ke la ulonge ta ragau ta ri samungpununge. Ba goe tamana ke la kumangng minmina ka goe laeala ae i. Ba goeme keke la sigingpagakalange tamarea ba nareamemena na keke la ulongo rea ta ragau ta ri samungpunu rea. 22 Ba ragau kinung keke la bainga'iu kamiau kurumea lopatokona ae miau te iau. Ava agau e momo gingging ta nge lele nga kae a ronga ka la i a agau a Nutu la ravunglelenge. 23 Nga ina ri ngeke pamiralali miau nga maga kunna te e bollau, na ngaka ka ta maga kunna tetoto e bollau. Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, miau ka sana ka la ronga ka taongamiau ta maga kunna re bollau re ngae Israel tale, nae Agau Tuna ke la atung.

24 “Apangalomatanakana goe a kanna ke sane momo ngailu nga apangalomatanakana ae i. Ba agau a i a akumangngatulu ke sane momo ngailu nga avolaukia bole. 25 Apangalomatanakana goe a kanna nge matea ta i leleng basema apangalomatanakana ae i. Ba agau a i a akumangngatulu nge matea ta i leleng basema avolaukia. Ri keke patoe bale tamana kae Beelsebul. Minmina na keke la rolengsoali ka ragau re nga bale laeala raumana bole.

26 “Minmina na miau sana ngaka matau rea kurumea, ngarume, nae Nutu ke la pangapotange orume kinung ra ragau ke talu rea sonrau. Ba orume kinung ra ragau ke pako rea sonrau keke la leleng nga karakarangana ngarume. 27 Oru ra iau role kamiau ki nga osuguna ngaka role rea nga olamana. Ba oru ra iau rolegome rea nga longamiaume ngaka kura ki nga karakarangana. 28 Ba sana ngaka mataue ragau reke sapunpune miramiaume, ava ka sana karea ka gingginga ta samungpununge kannumiau. Sana ngaka matau rea. Ke sa. Ngaka mataue Nutu a kana ka gingginga ta raunge kannumiaume ba miramiaume kinung nga malle a sia e pamiralali passavele. 29 Ragau kinung ka loreamatana roma, ngaroma agau te ngaliua nge miau nge bai ta banga ka manu palu reke sisina, na i ke sane la ravunge lollokanna papatu ki. Ava miau sana nga lomiauvavai roma, Nutu lonapoge manu nginngina te. 30 Nutu ka lonamatana ka orume kinung ba ke sisitape gilimiau bulvunna reke momo nga kurumiaume. 31 Minmina na sana ngaka matau. Miau kaka bollau raumana nga manume nge Nutu raguna.

32 “Minmina na ngaroma ragau ngeke turupote lopatokona ae ri te iau nga ragau ragureame sonrau, na iau ka la turungpota rea nge Tamau e momo nga mallena nga tava raguna ngarume bole. 33 Ava ngaroma agau te nge kausikala iau nga ragau ragureame sonrau, na iau ka la kausingkale nge Tamau e momo nga mallena nga tava raguna ngarume.

34 “Sana nga lomiauvavai roma, iau ka atu ta pangataramasinge ragau re nga mogalo laekia e ngape. Iau ka sana atu ta pangataramasinge ragau. Ke sa. Ka atu ka resalla ta kalingpala rea. 35 Iau ka role minmina kurumea, iau ka atu ta kalingpalange

“‘apanung nge tamana,
ba goe avale nge naname,
ba avale nge lonapengana;
36 ba ragau reke momo nga bale ae agau te keke la bainga'iu ka agau laeala.’
37 “Agau e matea tamana o naname raumana nge iau ka sana i a barangalele a kanau. Ba agau e matea tuna o tunapiau raumana nge iau ka sana i a barangalele a kanau. 38 Ba agau e sane tolea maiskovu ae i be lolakurume iau ka sana i a barangalele a kanau. 39 Agau e bai ta kamongpitange maulingngana ke la pangasanrea kia. Ba agau e pasanrea ka maulingngana kurumea loangakurumengana kau ke la kaling pakia.

40 “Agau a lonangatakala miau ka lonangatakala iau. Ba agau a lonangatakala iau ka lonangatakale Nutu e ba iau. 41 Ngaroma agau te nga lonangatakale agau e toe Nutu kaona kurumea ka i a agau e toe Nutu kaona, na agau laeala ke la ravunge alanga e pe orae agau e toe Nutu kaona. Ba ngaroma agau te nga lonangatakale agau a baingana tupu kurumea ka i a agau a baingana tupu, na agau laeala ke la ravunge alanga e pe orae agau a baingana tupu. 42 Ba iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ngaroma agau te nga lonangatakale barangalele te a kanau e sina ba nge tunge me e marusu isunte mana ta i inunge kurumea ka i a barangalele a kanau, na agau laeala ke la ravunge alanga ae i e pe.”

Copyright information for `MEE