Matthew 11

Iesus Bae Ion E Nga Pangamagoe

Ka inae Iesus rongotapu ka tungngana ka potongome ta barangalele ra kanna ka ri pana tangulelu ba lua, na i ke ka'e inaeala ba ke loa ta pangalomatana ba pulingmalagange pangamologa nga maga kunna rae ri reke bollalau.

Nae Ion ke momo nga pulangkala, ba ka ine longe oru rae Karais kumkuma ki, na i ke ba'e barangalele palu rae i ta ri balinglagange Iesus roma, “Ka one a agau laeala ae Nutu role pala ta i atung, o mangng nga ella ta tetoto?”

Nae Iesus ke ale pangamologa ta barangalele nginngina ra Ion kanna roma, “Ngaka loa, na ngaka turu te Ion ka oru ra miau ka longlongo rea ba oru ra miau ka kelkela rea roma: Ragau ra matarea kanname ke su keke kelkela, ba ra kaereame ke mate keke tatao, ba reke mate keke mauli muni, ba ragau keke pulimalaglage pangamologa e pe ta ra sillolo. Ba agau e sane ka'e lonapatokonangana te iau nga ine kele kumangng ra kanau nga lonasereng.”

Na ka ina barangalele nginngina rae Ion kanna ke lola, nae Iesus ke ture Ion ta maluame roma, “Ka ina miau ka loa ta kelange Ion nga ina a sana ragau ngia, na miau kaka loa ta kelange taru? Kaka loa ta kelange agau te e sane gingging basema pailli launa ina bovole isomatagtage ae? Ngaroma nge sa, na miau kaka loa ta kelange taru? Kaka loa ta kelange agau te e lupage lungapaga reke pepe raumana ae? Ngaka kele. Ragau reke lupage lungapaga reke pepe raumana keke mommo nga bale nga kelangpatalime. Ava miau kaka loa ta kelange taru mannangana? Kaka loa ta kelange agau e toe Nutu kaona ae? Iii, iau nga role kamiau roma, miau kaka loa ta kelange agau e toe Nutu kaona. Ba kaka kele agau e bollau raumana nga agau e toe Nutu kaona. 10 Ion ka i a agau laeala ameke pa'e pangamologa te nga Lau Ae Nutu Kanna pala ore role roma:

‘Ngaka kele. Iau ka la bange agau te pala nge one ta i pulingmalagange pangamologa a kanau,
ba i ke la kalingtupunge pamau ae one.’
11 “Iau nga role kamiau roma, nga mogalo laekia e ngape Ion E Nga Pangamagoe giana ke bollau raumana nga ragau kinung giareame. Ava agau a giana sina bavakena nge Nutu kelangpatalingana nga tava ke bollau nge Ion.” 12 Ba nga kae rae Ion E Nga Pangamagoe ta ke lele ikia e sonrau, nae Nutu kelangpatalingana nga tava ke umma ta taonga kaligi, ba ragau keke umma kaligi ta kamongpitange. 13 Iau ka role minmina kurumea ragau kinung reke toe Nutu kaona ba bangapaga rae Moses kanna keke pulimalaglage pangamologa rae Nutu kanna ta ke lele nga kae rae Ion. 14 Ba ngaroma miau ngaka bai ta ngatangngkale pangamologa ra kanrea, na miau kaka la kelangapatokone Ion roma, ka i ae Ilaia laeala ameke role pala ta i atung. 15 Ngaroma agau te nga omona ta longa, na i nge longe pangamologa laekia.

16 “Ava iau ka la maingamia ka tongau ka ragau reke momomauli sonrau? Ri ka tongarea kena ma ragoeme reke tattara nga malle nga banga ka kaning beke kikiu ta goe pattoto 17 ka rolengarea kerea roma,

“‘Mangng ka isoe isongome ta miau pesing,
ava miau ka sana ka bai ta pesing.
Ba mangng ka baue baunga te e nga lotaningngana,
ava ka sana lomiautani!’
18 Iau ka role minmina kurumea, ka inae Ion atu na i ke kuriri ta kaning ba ke sane innue uain. Na ri keke roma, ‘Kannu e soali te ke momo nge i!’ 19 Nae Agau Tuna ke atu ba i ke kaninnia kaning ba ke innue uain. Ba ri keke rorole roma, ‘Ngaka kele agau laeala! Ka i agau a kaningkana ba inung uainkana. Ba ka i a ragau reke raravungkinunge takis ba ragau re sane ke lolakurumea bangapagame kolingngarea te.’ Ava iau nga role kamiau roma, ragau ra loreamatana ka lomatana e pe keke la pangakosining ka lomatana laeala ae ri ka baingareame.”

Maga Kunna Reke Bollalau Loreakalasa Ngareangana

20 Iesus ke kuma ka killa papatu reke bollalau nga maga kunna palu reke bollalau, ava ragau re nga maga nginngina ka sana omorea ta ri pulingvalakalange baingarea reke sosoali ba tungnge loreamatenganame te Nutu. Minmina nae Iesus ke rolea pangamologa reke gingging ta maga kunna nginngina roma, 21 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge one ae Korasin! Bae Betsaira, one bole! Iau ka role minmina kurumea, taroma Nutu kumangngana reke gingging ra miau ka kela rea teke lele ngae Taia bae Sairon, na ri teke kampiliue baingareangana nganige. Ba teke lupage lungapaga re nga lotaningngana ba teke tara nga sia puna ka loreataningana ta baingarea reke sosoali. 22 Ava iau nga role kamiau roma, nga kae e nga kalingnana ngarume, na miau kaka la ravunge miralali e bollau raumana nga miralali laeala a re ngae Taia bae Sairon ke la ravunge. 23 Bae one ae Kaperneam, ko roma one la ravunge malle a alangpaga e pe e ngailu raumana ae? Ke sa. One ko la loanga ta malle nga reke mate e momo ngape bavakena. Iau ka role minmina kurumea, taroma Nutu kumangngana reke gingging ra miau ka kela rea teke lele ngae Sorom, na maga kunna laeala te momo sonrau tale. 24 Ava iau nga role kamiau roma, nga kae e nga kalingnana ngarume, na miau kaka la ravunge miralali e bollau raumana nga miralali laeala a re ngae Sorom ke la ravunge.”

Ragau Reke Matea Pannang Ngeke Loa Te Karais

25 Ka kae laeala, nae Iesus ke role kae Nutu roma, “Tamau, ka one ae Nutu A I A Kelangpatali ngailu nga tava ba ngape nga mogalo. Sonrau na iau ka kalapaga one. Iau ka kalapaga one kurumea kumangngang ino pakoea oru kokorai nga ragau re nga mogalo laekia e ngape reke roma ri ra lomatanakana, ava ko pakosining ki ta ragau ra loreamatana ma goe reke sisina. 26 Iii, Tamau, ko kuma minmina ta, kumangng laeala ke pe raumana nga ragung.”

27 Nae Iesus ke role ka ragau nginngina reke momo ka kae laeala roma, “Nutu a i ae Tamau ke kalatape orume kinung te iau. Ba ka sana agau te lonamatana kae Nutu Tuna, kana kae Tamana kasikena mana. Ba bole ka sana agau te lonamatana kae Nutu, kana kae Nutu Tuna ba ragau rae Tuna bai ta pangapotange Tamana te ri.”

28 “Miau ra likimiausa ba ka tololea bangapaga reke maena raumana ngaka atu te iau, na iau ka la tungnge pannang te miau. 29 Ngaka ngatakale taongamugangaungana kamiau, ba ngaka rave lomatana nge iau. Ngaka bai minmina kurumea, ka iau a agau e kalaumasia ragau ba agau e ulopisigia i muni ngallo nge i. Minmina na miau kaka la kaling paka pannangamiau. 30 Iau ka role minmina kurumea, pamau a iau taoamuga kamiau kia ke ate, ba oru ra iau ballaga miau ta tolonga rea keke alaleng.”

Copyright information for `MEE