Matthew 14

Keke Battote Ion E Nga Pangamagoe Ganna

Ka kae nginngina, nae Eroto a i e kapunu nga gavaman e ngae Rom nga inaeala ke longe Iesus kana turung. Na i ke role ka ra kumangngatulu rae i roma, “Agau laeala e kumkuma ka oru nginngina ka i ae Ion E Nga Pangamagoe. I ke mate ava ke sigipaga nga mateng! Minmina na gingginga reke bollalau raumana keke umma ta leleng nge i.”

Pala, nae Eroto ke rave i muni tataokia napengana a giana kae Erorias. Nae Ion ke rorole kia roma, “Ke parototokala ta one ravunge avale laeala.” Minmina nae Eroto ke ba'e ra balingkana ta ri launge Ion, na keke samapite ba keke ule nga pulangkala. Bae Eroto ke bai ta i samungpununge Ion, ava ke mataue maluame kurumea, ri keke role roma, Ion ka i a agau te e toe Nutu kaona.

Ava ka kae te, nae Eroto ke baia kaning te ta pangaserengkalange kae a naname toapisigia. Ba ka kae laeala nae, Erorias tuna piau a malaui ke pesi ngamuga nga ragau reke momo nga kaning laeala. Na malaui laeala ke paserengea Eroto raumana. Minmina na i ke patokala ngailu ta i tungnge taru a malaui laeala matea te i. Ba ka ine ballage naname, na naname ke role kia ta i roleng kae Eroto roma, “Iau ka matea ta one ulonge Ion E Nga Pangamagoe kunna nga raliu te, na ngo atu kia nasai te iau.” Na ka inae Eroto a i a kelangpatali longe pangamologa laeala, na i ka ragunaso. Ava pala na i ke patokala ngailu ka pangamologanganame, ba reke tattara ta kaning kala nge i keke longe patongkalangana nginngina. Minmina na i ke ngata ta i tunge ollaeala a malaui laeala ballage te te i. 10 Ka baina i ke ba'e ra balingkana palu ta pulangkala ta ri telengtotonge Ion ganna. 11 Na keke ule kunna nga raliu te, na keke atu kia ba keke tunge ta malaui laeala. Na i ke loa kia ta naname. 12 Na barangalele rae Ion kanna keke atu, na keke rave Ion mirana na keke talue. Na keke loa ba keke turu pakae Iesus.

Iesus Ke Pakania Ragau Ka Ri 5000

13 Na ka inae Iesus longe ollaeala e lele nge Ion, na i ke taepatae nga manang ba ke ka'e inaeala ta loanga ta inte a sana ragau ngia, ta baina i nge momo mana me i. Ava ka ina maluame ke longe pangamologa e ta Iesus kangana, na keke lelemalaga nga maga kunna reke bollalau, ba keke tao ta ri loangakurumea. 14 Na ka inae Iesus solele nga me a sivoli kaona ba ke kele maluame, na i ka lonavavai te ri ba ke papea ragau re nge ri ra karea ka soaling.

15 Ba ka ina kae barelulu, na barangalele ra kanna keke loa te i na keke role kia roma, “Ka sana kaning nga malle laekia ba kae ke barelulu tapu. Minmina na ngo ba'e maluame ta ri loangalu ta magame ta koling karea kaning.”

16 Avae Iesus ke ala rea roma, “Ke meimia aka bai ta banga rea? Miau ngaka tungu karea kaning.”

17 Na barangalele ra kanna keke ale roma, “Ka kamangnga bereteme ka ri lima ba lea lua mana rikorai.”

18 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ngaka atu ki nasai.” 19 Na i ke role ka ragau ta ri tarang nga pailli. Na ke rave bereteme ka ri lima ba lea lua nginngina, na ke kelapatae, ba ke kalapage Nutu. Na ke regipale bereteme, ba ke tungu rea ta barangalele ra kanna ta ri tavoanga ki nga ragau. 20 Na ragau kinung keke kani ba keke rongo ka loreanganame ka kaning laeala. Na barangalele rae Iesus kanna keke ravukinunge kaning kaloname reke kanilele rea, na keke paponue guratame ka ri tangulelu ba lua ki. 21 Ba ragau reke kani ka kae laeala ka ri basema ra panung ka ri 5,000, ba ka ravale ba goeme keke momo bole.

Iesus Ke Taopai Nga Me

22 Ka panna isunte ngarume, nae Iesus ke role ka barangalele ra kanna ta ri taengapatae nga manang te. Na ke ba rea ta ri loanga pala nge i ta me a sivoli bavana tetoto. Avae Iesus ke momo nga baina i nge ba'e maluame ngeke lao. 23 Ka ine ba'e maluame eke loa tapu, na i kasikena ke loapatae ta kapangng ta i kavang. Ba ka ina kae barelu, na i ke momo mana me i. 24 Ava manang laeala a barangalele ra kanna ke momo ngia ke momo ngatauga nga me a sivoli kaona tapu. Ba miniuame keke balvalia manang ka balingkolopita ngareangana kia kurumea, bovole ke sanangkalkale manang taongana.

25 Na ka rigo luana, nae Iesus ke loa te ri ka taongapaingana nga me a sivoli. 26 Ba ka ina barangalele ra kanna ke kele ine tataopai nga me a sivoli, na keke matau raumana. Ba keke reli kaligi ka mataungarea roma, “Ka i a kannu te!”

27 Ava bolvole mana nae Iesus ke role kerea roma, “Ngaka momo masi! Iau ikia. Sana ngaka matau.”

28 Nae Pita ke ale roma, “Avolau, ngaroma one ikolong, na ngo role kau ta iau taonga te one nga me.”

29 Nae Iesus ke role kia roma, “Ngo atu.”

Ka bainae Pita ke somalaga nga manang, na ke tatao e lola te Iesus ka taongapaingana nga me.
30 Ava ka ine kelapa ka bovole, na i ke matau. Ba ka ine paturu ta maraleng, na i ke reli kaligi roma, “Avolau, ngo ravulele iau!”

31 Ka pannasa mana, nae Iesus ke kala'e kamana, na ke ravupite. Ba ke role kia roma, “One a kang ka lopatokona e sina, ke meimia na ka long lualua?”

32 Ba ka ineke taepatae nga manang, na bovole ke mate. 33 Na reke momo nga manang keke kalapage Iesus ka rolengarea roma, “Ka one ae Nutu Tuna ka kaomannmannangana.”

34 Ba ka ineke ulutote me a sivoli tapu, na keke lele nga ine ngae Genesaret. 35 Ba ka ina ragau re nga inaeala ke kelapatokone Iesus, na ri keke ba ka pangamologa ta magame kinung reke momotaliue inaeala. Na ragau keke atu ka ragau kinung ra karea soaling te i. 36 Ba keke tanikalkale ta i ngatangng ta ra karea soaling ngeke kali ka lungapaga ae i sigina matana mana. Ba ragau kinung reke kali kia mirareame keke pepe.

Copyright information for `MEE