Matthew 15

Israelme Sisiukerea Memena Baingareame Ba Bangapaga Ra Nutu Kanna

Nae Parisio palu ba ragau palu ra pangalomatanakana nga bangapagame keke pa ngae Ierusalem, na keke loa te Iesus, ba keke ballage roma, “Ke meimia na barangalele ra kaning keke longosasa ta sisiukita memena baingareame? Ke sane ke palellepapa'e kamareame pala ta ri kaninge beret kurumea sisiukita memena baingareame.”

Nae Iesus ke ala rea roma, “Ba miau bole, ke meimia na miau kaka longlongo raumana ta sisiukamiau memena baingareame, ava kaka longosasa ta bangapaga rae Nutu kanna? Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke role roma, ‘One ngo alapage tamang bae name.’ Ba ke role bole roma, ‘Ngeke sapune agau e rolesolali ka tamana o naname.’ Ava miau kaka rorole roma, ngaroma agau nge role ka tamana o naname roma, ‘Oru ra kanau ra miau ka bai ta ravunge kalaungapaga ki ka ri ra tunga re nga tungnga rea te Nutu mana,’ na i nga manenasa kalaunge tamana o naname ka oru nginngina. Minmina na miau kaka balvali ka gimiaume ta bangapaga rae Nutu kanna ka loangakurume ngamiaungana ka bainga ra miau ka ravu rea nga sisiukamiau memena. Miau ra goangakana, Nutu pangamologangana onra agau e toe kaona ae Aisaia role rea pala keke turupote baingamiaume mannangana ine role roma,

“‘Ragau kokorai keke alapagpaga iau ka kaoreame,
ava loreame keke momo ngatauga nge iau.
Keke kalapagpaga iau ka mirarea ina nge ngapotu mana.
Keke palomatantane ragau ka lomatana ae ri muni, na keke role roma, lomatana laeala ke pa nge iau.’”
10 Nae Iesus ke kiue maluame te i, na ke role kerea roma, “Ngaka longo nasai nga baina nga lomiaumatana masi. 11 Oru e lu lakallo ta agau te kaona sane totorong ta pangamukune agau laeala nge Nutu raguna. Ke sa. Oru reke lelemalaglaga nga kaona, oru nginngina keke pamukunkune nge Nutu raguna.”

12 Na barangalele rae Iesus kanna keke atu te i, na keke role kia roma, “Ka longmatana roma, pangamologa laeala a kaning ke bairaguso ka Parisiome?”

13 Nae Iesus ke ala rea roma, “Tamau e momo nga mallena nga tava ke la lagangapage begame kinung ra i sane toa rea. 14 Sana nga lomiauvavai raumana ta Parisio nginngina. Ri ka tongarea kena ma ra matasu reke amva ta taongamuga ka ra matasu pattoto. Ba ngaroma agau a matasu nge ava ta taongamuga ka matasu tetoto, na ri pana lua kinung keke la pupungalu lakallo ta lulu te.”

15 Nae Pita ke role kae Iesus roma, “Into panana mangng ka pangateningkala laeala e ta oru e pamukune agau.”

16 Nae Iesus ke ballage barangalele ra kanna roma, “Ba miau bole, ka sana lomiaumatana ae?” 17 Ngaka kele. Oru reke lulu lakallo ta agau kaona keke taolulu ta siana, na ngarume na keke lelemalaglaga ta malle a gusali. 18 Ava oru reke lelemalaglaga nga agau kaona keke pa nga lona, ba oru nginngina keke pamukunkune agau laeala nge Nutu raguna. 19 Iau ka role minmina kurumea, oru reke momo ngallo nga agau lona ava keke lelemalaglaga ka onreke sosoali raumana basema: lovaingana reke sosoali, ba bainga re nga samungpununge ragau, ba bainga re nga kenong kala nga agau a sana i a agau laeala napengana o natale, ba bainga re nga kenong kala nga rapanung o ravale kalaoka, ba bainga re nga golong, ba bainga re nga turung goang, ba bainga re nga rolengsoali ka ragau pattoto. 20 Oru nginngina keke pamukunkune agau te nge Nutu raguna. Ava agau e sane palellepa'e kamaname pala ta i kaning ke sane pamukunkune i muni nge Nutu raguna.

Avale E Ngae Kenan Lopatokona Ae I

21 Nae Iesus ke ka'e inaeala, na ke loa ta ine re ngae Taia bae Sairon. 22 Na avale te e ngae Kenan ke lelemalaga nga inaeala, na ke loa te Iesus ka kiungana te i roma, “Avolau, one ae Revit sivuna, nga longnana iau! Kannu reke sosoali keke luia tugu piau, ba keke umma ta baingasoalinge raumana.”

23 Avae Iesus ke sane alakale avale laeala ka pangamologa inte. Minmina na barangalele ra kanna keke loa te i, na keke role kia gingging roma, “Ba'e nge lao, ta i ke tataokurumea ita ba ke umma ta lavongkala ita raumana ka taningkalangana.”

24 Avae Iesus ke ala rea roma, “Nutu ke ba iau ta ragau re ngae Israel mana ra ri ra ragau reke basema sipsip reke taopa.”

25 Ava avale laeala ke loa te Iesus, na ke parovanu ngamuga nge i ka rolengana kia roma, “Avolau, ngo kalau iau!”

26 Nae Iesus ke ale roma, “Ke sane pe ta ravunge beret ae bale tamana goe rae i na tamaling ki ta gauneme.”

27 Ava avale laeala ke role kia roma, “Ka kaomanna Avolau, ava gauneme bole keke kaninnia kaning mamauna reke pupisigi nga tamarea pala ae i.”

28 Nae Iesus ke role kia roma, “Avale, lopatokona ae one ke bollau raumana! Iau ka la tungnge ollaeala a one ballaga iau te te one.” Ba ka panna laeala mana, na avale laeala tuna piau ke pe.

Iesus Ke Papea Ragau Matantana

29 Nae Iesus ke ka'e inaeala, ba ke tao kurumea Sivoli Ae Galili kaona. Na ke loapatae nga kapangng te, ba ke tara nangina. 30 Na malua reke bollalau keke loa te i ka paungarea ka ragau ra kaereame ke soali, ba ragau ra kaereame ke mate, ba ragau ra matarea kanname ke su, ba ragau ra kaoreame ke sane ke pamolloga, ba ragau pattoto ra ri papatu bole. Na keke pakeno rea kokoro nge Iesus kaename. Na i ke pape rea. 31 Na malua nginngina keke kallo raumana ineke kele ragau ra kaoreame ke sane ke pamolloga pala ineke pamolloga, ba ragau ra kaereame ke soali pala ineke pepe muni, ba ragau ra kaereame ke mate ineke tatao, ba ragau ra matarea kanname ke su pala ineke kelkela. Ba ri keke kalapagpage Nutu orae Israel.

Iesus Ke Pakania Ragau Ka Ri 4000

32 Nae Iesus ke kiue barangalele ra kanna te i, na ke role kerea roma, “Iau ka lauvavai raumana ta maluame kurumea, ri keke momo kala nge iau ka kaeme ka ri mologi tapu ba ka sana karea kaning. Ba ngaroma iau nga ba rea ngeke lao ka mateng kareangana, na likisa ngareangana nge bai kerea ta ri pupunga ineke tatao nga pamau.”

33 Na barangalele ra kanna keke role kia roma, “Ita kaka momo nga malle a sana kaning ngia ba ragau kokorai ka ri papatu raumana, minmina na ita kaka la ravunge beret ngaetai nga baina ri kinung ngeke kani?”

34 Nae Iesus ke ballaga rea roma, “Ka kamiau beret pia rikorong?”

Na keke ale roma, “Ka ri lima ba lua, ba ka lea tutuna reke sisina rikai.”

35 Ka bainae Iesus ke role ka malua ta ri tarang ngape nga mogalo. 36 Na i ke rave beret nginngina ka ri lima ba lua ba lea nginngina, ba ka ine kalapage Nutu tapu, na i ke regipale bereteme ba ke kole leame. Na ke tungu rea ta barangalele ra kanna ta ri tavoanga ki nga ragau. 37 Na ragau kinung keke kani ba keke rongo ka loreanganame ka kaning laeala. Na barangalele rae Iesus kanna keke ravukinunge kaning kaloname reke kanilele rea, ba keke paponue gurata reke bollalau ka ri lima ba lua ki. 38 Ba ragau reke kani ka kae laeala ka ri basema ra panung ka ri 4,000, ba ka ravale ba goeme bole. 39 Ba ka inae Iesus ba'e malua eke loa tapu, na i ke taepatae nga manang te, na ke loa ta ine re ngae Magaran.

Copyright information for `MEE