Matthew 16

Parisiome Keke Ave Iesus

Na ra pangalomatanakana nga bangapagame bae Parisio palu keke loa te Iesus, ba keke bai ta avange. Minmina keke ballage ta i kumangng ka killa te e bollau, ta baina i nge pakosining rea roma, i ke kumkuma nga Nutu ginggingngana ka kaomannmannangana.

Ava i ke ala rea roma, “Nga ina kae nge barelulu, na miau ngaka role roma, ‘Kae e ngangaila ke la penga, ta tava ke tente.’ Ava nga sinro na miau kaka la roleng roma, ‘Kue ke la tugung, ta tava ke tente ba ke saisainga.’ Miau ka lomiaumatana ta kelangapatokonange oru reke lele nga tava, ava ka sana lomiaumatana ta kelangapatokonange oru rae Nutu kumkuma ki ka kae re sonrau. Ragau reke momo sonrau baingareame ke soali raumana, ba lokalasa ngareangana te Nutu ke bollau raumana. Keke matea raumana ta ri kelange killa te e bollau. Avae Nutu ke sane la tungnge killa te ri. Ke sa. Ke la pangakosining rea ka killa laeala ame pakosining kia pala nga agau e toe Nutu kaona ae Iona mana.” Nae Iesus ke ka'e rea, na ke lao.

Isi Orae Parisiome

Na ri keke ulutote me a sivoli na keke lele nga bavana tetoto, ava barangalele rae Iesus kanna ka loreapogo ta loanga ka beret kurume rea. Nae Iesus ke role kerea roma, “Miau ngaka ella miau masi ta isi orae Parisiome ba ra pangalomatanakana nga bangapagame.”

Na ri keke sissilia pangamologangana laeala mirana, ba keke palirorole kerea roma, “I ke role minmina kurumea, ita ka sana ka atu ka beret kurume ita.”

Avae Iesus ka lonamatana ka taru a ri ke pamolloga te, minmina na i ke ballaga rea roma, “Miau ra kamiau ka lopatokona e sina, kaka meimia aka pamolloga ngaliua nge miau ta ina sana kamiau beret? Miau ka sana lomiaumatana tale ae? Ka ina ragau nginngina ka ri 5000 ke kania beret nginngina ka ri lima, na amaka paponue guratame ka ri pia? 10 O ka ina ragau nginngina ka ri 4000 ke kania beret nginngina ka ri lima ba lua, na amaka paponue guratame ka ri pia? 11 Kaka meimia na miau ka sana lomiaumatana roma, pangamologa laeala e ta isi ama role pakamiau kia ke sane pamologa ta beret? Ke sa. Nga pangamologa laeala, iau ka rorole kamiau ta miau ngaka ella miau masi ta isi orae Parisiome ba ra pangalomatanakana nga bangapagame.” 12 Na barangalele rae Iesus kanna ka loreamatana roma, i ke sane rorole kerea ta ri ngeke ella masi ta isi laeala a ragau ke pulia nga bereteme. Ke sa. I ke rorolea pangamologa ore ta Parisiome ba ra pangalomatanakana nga bangapagame pangalomatanangareame.

Pita Ke Turunana Roma, Iesus Ka I Karais

13 Ka inae Iesus lele nga ine ngae Sisaria Pilipai, na i ke ballage barangalele ra kanna roma, “Ragau keke rorole roma, iau ae Agau Tuna ka iau a tai?”

14 Na ri keke ale roma, “Palu keke rorole roma, Ion E Nga Pangamagoe ame mate ave mauli muni. Ba pattoto keke rorole romae, Ilaia. Ba palu muni keke rorole romae Ieremaia o agau te e toe Nutu kaona ore mate pala ave mauli muni.”

15 Nae Iesus ke ballaga rea bole roma, “Ava miau kakorong, kaka role roma, iau a tai?”

16 Nae Pita ke ale roma, “Ka one ae Karais a i a Nutu e momo mauli Tuna.”

17 Nae Iesus ke ale roma, “Saimon, one ae Iona tuna, Nutu ke kavitulu one raumana. Iau ka role minmina kurumea, one ko sano rave lomatana laeala nga agau te. Ke sa. Tamau e momo nga mallena nga tava ke tunge lomatana laeala te one. 18 Ba bole iau nga role kone roma, giang nge Pita ora mirana roma ‘lollo’, ba iau ka la kumangngpai ka ra lopatokonakana te iau ginungarea nga lollo laekia. Ba mateng sana nga kana gingginga ta ulongpisigia. 19 Ba iau ka la tungnge Nutu kelangpatalingana nga tava kana kingapolame te one. Minmina na taru ra one sano ngatakala rea nga mogalo laekia e ngape, Nutu sane la ngatangngkala rea nga mallena nga tava. Ba taru ra one ngatakala rea nga mogalo laekia e ngape, Nutu ke la ngatangngkala rea nga mallena nga tava bole.” 20 Nae i ke tunge pangamologa e gingging ta barangalele ra kanna ta ri nga manereasa turunge ta ragau roma, ka i ae Karais.

Iesus Ke Ture Ine La Mateng

21 Ka kae nginngina nae Iesus ke paturu ta turunge matengana nga kae te e ngarume ta barangalele ra kanna. I ke ture ine la loanga tae Ierusalem, nae Iurame ravollalaukerea memena, ba re kapunu nga pirisme, ba ra pangalomatanakana nga bangapagame keke la bainge oru matantana ta ri pangamiralalia. Na keke la samungpununge, ava ka kae a mologi ngarume nga matengana, nae Nutu ke la pangasigingpagange nga mateng. Na i ke la mauling muni.

22 Nae Pita ke rave Iesus balakala ba ke paturu ta mologang kia roma, “Ke sa Avolau, Nutu sane la ngatangng ta ollaeala! Ollaeala nga manenasa leleng nge one.”

23 Avae Iesus ke kampiliu, na ke role kae Pita roma, “Satan, lo ngo loa lagarume ta gigu! Ko bai ta bongatotokala iau, ta one ko sano matea oru rae Nutu mate rea. Ke sa. Ko matea oru ra ragau ke mate rea.”

24 Nae Iesus ke role ka barangalele ra kanna roma, “Ngaroma agau te nge bai ta atung kurume iau, na i nge bali ka gina ta i muni lonamatenganame ba nge rave maiskovu ae i. Na nge tataokurume iau. 25 Iau ka role minmina kurumea, agau e bai ta ravunglelenge i muni maulingngana ke la pangasanrea kia. Ava agau e pasanrea ka i muni maulingngana kurumea taongakurumengana kau ke la kalingpa ka maulingngana. 26 Iau ka role minmina kurumea, agau ke la ravunge taru, ngaroma i nge rave orume kinung reke pepe nga mogalo laekia e ngape sonrau, ava ngarume na i muni maulingngana nge sanrea? O agau nge totorong ta tungnge taru ta ravung galiunge i muni maulingngana ngaroma i nge sanrea tapu? 27 Iau ka role minmina kurumea, Agau Tuna ke la atung kala nga anggelo rae i nga olamana e toakala orae Tamana. Na i ke la tungnge agau kenakena alang ae i kurumea agau laeala bainganame. 28 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, palu nge miau raka meisinsi ikia ke sane ke la mateng ta nge lele nga ina ri ke la kelange Agau Tuna ine la leleng ta kelangpatali nga kelangpatali ae i.”

Copyright information for `MEE