Matthew 17

Iesus Mirana Ka Kelangana Toto

Ngarume, ka ina kaeme ka ri lima ba kena ke rongo tapu, nae Iesus ke loa kae Pita, bae Iems, bae Iems teiteikia ae Ion kala nge i, na ri kasikerea keke loapatae nga kapangng te e gavili. Nae Iesus mirana ka kelangana toto nga ragureame, ba raguna ke toa ma kae e momo nga tava. Ba lungapaga rae i keke kavauvaunga raumana ma olamana. Ba ka panna laeala mana, na ri keke kele Moses bae Ilaia ineke lele beke pamolloga kala nge Iesus.

Nae Pita ke role kae Iesus roma, “Avolau, ke pe ta mangng momong nakai. Ngaroma ngo matea, na iau ka la kumangng ka mannsalalame ka ri mologi, nga baina nga ningi te, bae Moses nga nena te, bae Ilaia nga nena te bole.”

Ka inae Pita pamolloga tale, na mukmukua te a lamana ke gasipita rea. Na kaling te ke lelemalaga nga mumukua laeala ka pangamologangana roma, “Aekolong ka i ae Tugu ora iau materaumane ba ka laupe kia raumana. Miau ngaka longo te i!”

Ka ina barangalele rae Iesus kanna ke longe ollaeala, na keke toarau lagape ka ragureame ta mogalo ka mataungarea. Avae Iesus ke loa te ri, na ke kali kerea ba ke role kerea roma, “Ngaka sigipaga, ba sana ngaka matau.” Ba ka ineke ilapaga, na ke sane ke kele agau te, avae Iesus mana me i.

Na ka ineke soinsigi nga kapangng, nae Iesus ke role kerea gingging roma, “Sana ngaka ture kelanga laeala a miau ka kele ta agau te ta nge lele nga inae Agau Tuna nge sigipaga tapu nga mateng.”

10 Na barangalele ra kanna keke ballage roma, “Ngaroma minmina, na ke meimia na ra pangalomatanakana nga bangapagame keke rorole roma, ka i ae Nutu lonangana ta Ilaia nge atu kapunu nge Mesaia?”

11 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ilaia ke la atung ka kaomannmannangana, na i ke la pulinggaliunge orume kinung muni. 12 Ava iau nga role kamiau roma, Ilaia ke atu tapu ba ri ke sane ke kelapatokone, ava keke kuma kia kurumea loreangana mana ka baingasoali ngareangana kia. Ba ollaeala ka tongana kena mana ma ina ri ke la pangamiralalia Agau Tuna ngarume.” 13 Ka inae Iesus rolea pangamologa laeala e ta Ilaia te ri, na barangalele ra kanna ka loreamatana roma, i ke rorolea pangamologa e ta Ion E Nga Pangamagoe.

Iesus Ke Papea Goe A Panung Ora Kannu E Soali Lupage

14 Na ka inae Iesus kala nga pana mologi nginngina ke lele nga maluame, na agau te ke loa te Iesus, ba ke parovanu ngamuga nge i, na ke role kia roma, 15 “Avolau, nga longnanne tugu ta i ke baigaugau ba ke soali raumana. Ka kae papatu, na i ke umma ta pupungapai nga sia, ba ke umma ta pupungalu ta me ka kae papatu bole. 16 Ba iau ka atu kia ta barangalele ra kaning, ava ri ka sana karea gingginga ta pangapenge.”

17 Nae Iesus ke role kerea roma, “Miau ra ragau raka momo sonrau, ka sana lopatokona nge miau, ba lomiaume ke sane ke tupu. Iau ka la momong kala nge miau pa pia muni? Ba ka la kalaungapaga miau pa pia? Ngaka atu ka goe laekolong nasai te iau.” 18 Nae Iesus ke sanggipite kannu laeala e soali, na i ke lelemalagapatalia goe laeala, ba ka panna laeala mana na goe laeala a panung ke pe.

19 Ngarume na barangalele rae Iesus kanna keke loagome te Iesus ine momo mana me i, na keke ballage roma, “Ke meimia na mangng ka sana kamangng gingginga ta taongamalagange kannu laeala e soali?” 20 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ka sana kamiau gingging ta taongamalagange kannu laeala e soali kurumea, lopatokona ae miau ke sina raumana. Ta iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, taroma lopatokona ae miau nge sina raumana ma bega a more kanna te mana, na miau taka role ka kapangng laeo roma, ‘Ngo sigipaga na ngo loa ta inaeala,’ na i nge longo mana te miau. Ba orume kinung ra miau ka bai ta kumangng ki kaka la kumangng ki mana. (( 21 Ava nga kannu matana laeala e soali, miau kaka la taongamalagange ka kavanga ba kuringa ta kaning mana. Ka sana pamau tetoto ta taongamalagange.”))
17:21Pangamologa e momo nga Matiu 17:21 ke momo nga lau palume mana ra ri ke pa rea pala.


22 Na ngarume, ka ina ri ke katukala kinung ngae Galili, nae Iesus ke role kerea roma, “Ragau keke la ulonge Agau Tuna nga reke bai ta baingasoalinge kamareame. 23 Na ri keke la samungpununge, ava nga kae a mologi ngarume nga matengana, nae Nutu ke la pangasigingpagange nga mateng.” Na ka ina barangalele rae Iesus kanna ke longe pangamologa laeala, na ri ka loreatani raumana.

Takis E Nga Tempel

24 Ka ineke lele ngae Kaperneam, na ragau reke raravukinunge takis e nga tempel keke loa te Pita, na keke ballage roma, “Apangalomatanakana ae miau ke tungtunge takis e nga tempel, o ke sa?”

25 Nae Pita ke ala rea roma, “Iii, i ke tungtunge.”

Ngarume, ka inae Pita lu lakallo ta bale a ri ke momo ngia, ba pala ta i balinglagapitange Iesus ta takis laeala, nae Iesus muni ke ballage roma, “Saimon, one ka longvavai mina ngaetai? Kelangpatali re nga mogalo laekia e ngape keke rarave takisme ba lollokanna matana nginngina nge taime? Keke raravu rea nga goe rae ri muni, o keke raravu rea nga ragau pattoto?”

26 Nae Pita ke ale roma, “Keke raravu rea nga ragau pattoto nanguni.”

Nae Iesus ke role kia roma, “Ka kaomanna ka pangamologa a kaning. Minmina na goe rae ri muni sane ngeke tungtunge takis nginngina.
27 Ba nga takis e nga tempel, ka i a oru eke tungtunge ta bale ae Nutu ba ka iau ae Nutu Tuna. Ava ita ngaka tunge, nga baina ita sana ngaka bairaguso ka ragau nginngina ameke ballaga one ta takis e nga tempel. Minmina na ngo loa, na ngo toatape oalo ta me a sivoli. Na ngo rave lea e kapunu a one laue, na ngo bivipole kaona. Na one ko la kalingpa ka lollokanna te ngallo. Ngo rave lollokanna laeala, na ngo tunge te ri ta kolinge takis ae itaua.”

Copyright information for `MEE