Matthew 19

Bainga E Nga Sa'vangatotonge Palingravung Rea

Ka inae Iesus rongo ka pangamologa nginngina, na i ke ka'e ine ngae Galili ba ke loa ta Me Ae Ioran bavana tetoto nga ine ngae Iurea. Ba malua reke bollalau keke loakurumea, na i ke pape rea nga inaeala.

Nae Parisio palu keke loa te i ta baina ri avange. Minmina na keke ballage roma, “Bangapagame keke ngatakale agau te ta i pelenge napengana kurumea lonangana, o ke sa?”

Nae Iesus ke ala rea roma, “Ke meimia, miau ka sana ka kele pangamologa ameke pa'e nga Lau Ae Nutu Kanna ae? Ke role roma, kapunu mannangana, na ‘i ke kuma ka agau apanung ba navale.’ Ba ke role roma, ‘Kurumea ollaeala mana, na apanung nge ka'e tamana bae naname, na i nge pagiu kala nge napengana, na ri pana lua ka la ri ra mira kena mana’. Minmina na ri pana lua ka sana ri pana lua muni. Ke sa. Ka ri ra mira kena mana. Minmina na agau te sane nge sa'vatote oru ae Nutu pagaotue.”

Nae Parisio nginngina keke ballage roma, “Ngaroma minmina, na ke meimia nae Moses ke rolea bangapaga laeala pala ore role roma, ‘Agau e bai ta pelenge napengana nge tunge lau e ture palingravung rea rongana te napengana, na nge ba'e na nge lao?’”

Nae Iesus ke ala rea roma, “Ka miau ra longasakana raumana, minmina nae Moses ke ngata ta miau pelenge namiaupengana memena. Ava kapunu mannangana, na bainga laeala ke sane momo. Ba iau nga role kamiau roma, agau ora napengana sane keno kala nga apanung tetoto ava i ke pelea na ke kamapitakama ka avale tetoto, agau laeala e pelea napengana ke baia bainga e nga kenong kala nga avale a sana i a napengana.”

10 Ka ina barangalele rae Iesus kanna ke longe pangamologa laeala, na ri keke loa te i na keke role kia roma, “Ngaroma nge isopa minmina ta apanung pelenge napengana, na ke pe ta ragau momong ma ri ra taulai mana.”

11 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ava ke isopa ta ragau palu ta ri loangakurumea pangamologa laekolong. Ragau rae Nutu tunge gingginga laeala te ri mana. 12 Iau ka role minmina kurumea, ka ragau matantana re sane ke kamapitakama. Palu ka ri ra ragau matana laeala onra lovaingana e ta ravale ke sane momo nge ri ina nareamemena ke toapisigi rea. Ba palu nge ri ka ri ra ragau onreke toto rea ta baina sana nga karea goe. Ba palu muni keke parototokala rea muni ta ri nga manereasa kamangpitakama ta baina ri ngeke kumkuma ka kumangng e nga Nutu kelangpatalingana nga tava. Ngaroma agau te nge totorong ta i loangakurumea pangamologa laeala, na i nge loakurumea.”

Goe Reke Sisina Ba Nutu Kelangpatalingana

13 Na ragau palu keke atu ka goe reke sisina te Iesus ta baina i nge ulopaia kamana nge ri ba nge kava te Nutu te ri. Ava barangalele ra kanna keke sanggipita rea. 14 Avae Iesus ke role ka barangalele ra kanna roma, “Ka ule ragoeme ngeke atu te iau, ba manemiausa bongakala rea ta Nutu kelangpatalingana nga tava ka orae ragau reke ulopisigi rea muni ma goe kokorai.” 15 Ba ka ine ulopaia kamana nge ri tapu, na i ke kutapu ba ke ka'e inaeala.

Taulai A I A Kilipukana

16 Ka kae te na agau te ke loa te Iesus, na ke ballage roma, “Apangalomatanakana, iau nga kuma ka bainga e pe a taru ta ravunge mauling e momo passavele?”

17 Nae Iesus ke ale roma, “Ko meimia o ballaga iau ta bainga a taru ke pe? Ka sana agau te pe, avae Nutu kasikena mana. Ava ngaroma ngo bai ta lunga lakallo ta mauling, na ngo taokurumea bangapaga rae Nutu kanna.”

18 Na agau laeala a taulai ke ballage roma, “Ava iau nga taokurumea bangapaga ra taru?” Nae Iesus ke role kia roma, “One ko sano ngo sapune agau te, ba ko sano ngo keno kala nga avale a sana i a ningpengana, ba ko sano ngo golo, ba ko sano ngo turu goang, 19 ba one ngo alapagpage tamang bae name, ba ngo materaumane agau tetoto basema ino materaumana one muni.”

20 Na taulai laeala ke role kae Iesus roma, “Iau ka tataokurumea bangapaga kokorong kinung tapu. Ava iau ka moro ta taru tale?”

21 Nae Iesus ke role kia roma, “Ngaroma ngo bai ta leleng tupu mannangana, na ngo loa ba ngo ba ka oru ra kaning, nga baina one ngo rave lollokanna ki. Na ngo tavoa ka lollokanna nginngina ta ra sillolo. Na one ka la kanga ka oru reke pepe re nga Nutu mallena nga tava. Na ngo atukurume iau.” 22 Ava ka ina taulai laeala longe pangamologa laeala, na i ke lao ka lonataningana kurumea, ka i a agau ora kana ka oru papatu raumana.

23 Nae Iesus ke role ka barangalele ra kanna roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, agau a kilipukana ka baingana lilli raumana ta lunga lakallo ta Nutu kelangpatalingana nga tava. 24 Ba nga role kamiau muni roma, posi a kamele te lungana nga bulongpita ore nga sainga masina ke ate raumana nga agau a kilipukana te lungana nga Nutu kelangpatalingana.”

25 Ka ina barangalele ra kanna ke longe pangamologa laeala, na ri keke magio raumana ba keke ballage roma, “Ngaroma minmina, nae Nutu ke la ravunglelenge tai mannangana?”

26 Nae Iesus ke kela te ri na ke role kerea roma, “Ragau ka sana likirea ta kumangng ka oraeala bavakena, avae Nutu ka kana ka gingginga ta kumangng ka orume kinung.”

27 Nae Pita ke role kia roma, “Mangng ka ka'e orume kinung ta loangakurume one, minmina na ka la mangng ravunge taru?”

28 Nae Iesus ke role kerea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ngarume, nga ina orume kinung nge lele pau inae Agau Tuna la tarang nga tarang ae i e nga kelangpatali ore ngailu raumana, na miau raka loakurumea iau kaka la tarang nga tarangame ka ri tangulelu ba lua re nga kelangpatali bole. Na kaka la kelangpatali ta galiau re ngae Israel ra ri tangulelu ba lua. 29 Ba ragau kinung reke ka'e bale rae ri, o tataokerea memena, o teiteikerea memena, o liurea piau memena, o tamarea memena, o nareamemena,
19:29Lau palu ra ri ke pa rea pala keke ule “o nareapengana memena” nga inaekia bole.
o goe rae ri, o ura rae ri ta ri loanga kurume iau keke la ravunge karea oru papatu ngailu muni nga oru nginngina. Ba ri keke la ravunge mauling e momo passavele bole.
30 Ava ragau papatu ra ri re kapunu sonrau, ka la ngarume na ri re ngarume. Ba ragau papatu re ngarume sonrau, ka la ngarume na ri re kapunu.

Copyright information for `MEE