Matthew 2

Ra Lomatanakana Keke Bai Ta Kelange Iesus

Ngarume, ka inae Iesus naname toapisigia ngae Betleem ngallo ngae Iurea tapu, na ravollalau ra lomatanakana keke lele ngae Ierusalem. Ka ri ra ragau reke pa nga bava nga ina kae lele ngia. Ba oru nginngina keke lele ka kae nginngina inae Eroto ka i a kelangpatali. Na ra lomatanakana nginngina keke ballage ragau roma, “Elama eke toapisigia ta i a kelangpatali ae Iurame ka i ae? Ta mangng ka kele kana mata nga ina kae lele ngia, ikia baina mangng ka atu ta kalangapagange.”

Na ka inae kelangpatali ae Eroto longe pangamologa laeala, na i kala nga re nga Ierusalem kinung ka loreapupu. Ba ka ine kiukinungtape re kapunu nga pirisme kinung ba ragau kinung ra pangalomatanakana nga bangapagame, na ke ballaga rea roma, “Elama aka patoe kae Karais naname ke la toangapisiginge nga ine ngaetai?” Na ri keke ale roma, “I ke la toangapisiginge ngae Betleem ngallo ngae Iurea kurumea pangamologa ora agau e toe Nutu kaona pa'e pala roma,

‘Ba one a Betleem a mogalo ae Iura, ko bollau raumana ngaliua nga galiau re ngae Iura
kurumea, kelangpatali te ke la leleng nge one, ba i ke la kelanga ta ragau rae iau re ngae Israel ma agau e ellapatali ta sipsipme.’”
Nae Eroto ke kiugomea ra lomatanakana nginngina ravolau ba ke ballagapita rea, na keke ture kae mannangana ina mata lele ngia te i. Na i ke ba rea tae Betleem ka rolengana kerea roma, “Ngaka loa, na ngaka silimasi ta goe laeala. Ba ka ina miau ngaka kalipa kia tapu, na ngaka turu te iau nga baina iau nga loa ba nga kalapage bole.”

Ka ineke longe pangamologa ra kelangpatali kanna tapu, na keke kutapu eke loa. Ba mata laeala a ri ke kele nga bava a kae lele ngia ke taoamugmuga ngamuga nge ri ta ke lele ba ke momo ngailu nga malle a Goe momo ngia. 10 Ba ka ineke kele mata laeala, na ri ka loreasereng raumana. 11 Ba ka ineke lele, na keke loalu ta bale na keke kele Goe laeala kala nga naname ae Maria. Na keke toarau ba keke kalapagpage. Na keke kipole oru ra kanrea re nga ulonge oru ra kunreame ke bollau ngi, na keke tunge tunga nga ri ra gol ba onra koirea lolo te i. 12 Ava ka ineke bai ta kangagaliu ta maga pupuna ae ri, na keke tao nga pamau tetoto kurumea, Nutu ke tunge pangamologa e gingging te ri nga minga ta ri sane ngeke kagaliu muni te Eroto.

Balekaina Ae Iosep Kangarea Tae Isip

13 Na ngarume nga ra lomatanakana nginngina ravolau loangarea, na anggelo te orae Avolau kanna ke lele nge Iosep nga minga, na ke role kia roma, “Ngo sigipaga ba ngo rave goe laekolong kala nga naname, na ngo ka tae Isip. Ba ngo momo nga inaeala ta nge lele nga ina iau nga turu pakone, ta Eroto ke la siling ta Goe laekolong ta baina i samungpununge.”

14 Ka bainae Iosep ke sigipaga na ke rave Goe laeala kala nga naname ka ina rigo tale, na keke kutapu tae Isip. 15 Na keke momo nga inaeala ta ke lele nga kae a Eroto mate. Ba ollaeala ke lele minmina ta baina pangamologa a Avolau kanna a i tunge ta agau e toe kaona pala nge lele mannangana ine role roma,

“Iau ka kiumalage Tugu lagapotu ngae Isip.”

Eroto Ke Sapune Goe Reke Sisina

16 Na ka inae Eroto lonamatana roma, ra lomatanakana nginngina ravolau keke goa'e, na i ka iukia raumana. Na ke ba'e ragau ta ri samungpununge goe reke sisina onra panung kinung ngallo ngae Betleem ba nga ina reke momo kokoro. Ke sapune goe reke sisina onra panung kinung ra sana karea ka pesingmatana mologi tale kurumea lomatana laeala a i rave nga ra lomatanakana nginngina ineke ture kae ina mata lele kia te i. 17 Minmina na pangamologa a agau e toe Nutu kaona a giana nge Ieremaia rolea pala ke lele mannangana ine role roma,

18 “Keke longe kaling te ngae Rama,
ka i a taning ba lotani ore bollau raumana.
Resel ke tantania goe rae i,
ba ka sana omona ta rakia memena pangalopenge lona,
ta goe rae i keke mate tapu.”

Balekaina Ae Iosep Kangagaliungarea Tae Nasaret

19 Ngarume, ka inae Eroto mate tapu, na anggelo te orae Avolau kanna ke lele nge Iosep nga minga ine momo ngae Isip, na ke role kia roma, 20 “Ngo sigipaga ba ngo rave Goe laekolong kala nga naname, na ngaka loalu ta mogalo ae Israel, ta ragau ramreke bai ta samungpununge Goe laekolong keke mate tapu.”

21 Ka bainae Iosep ke sigipaga na ke rave Goe laeala kala nga naname, na keke loalu ta mogalo ae Israel. 22 Ava ka ine longe pangamologa inae Arakelaus a i ae Eroto tuna rave tamana mallena nga kelangpatali ngae Iurea, na i ke matau ta loanga ta inaeala. Ba ka inae Nutu role kia nga minga ta i nge kela masi te ri, na i ke kutapu ta ina re ngallo ngae Galili. 23 Na i ke loa ba ke momo nga maga kunna e bollau eke patoe kae Nasaret. Minmina na pangamologa a ragau reke toe Nutu kaona ke rolea pala ke lele mannangana ineke role roma: “Keke la patonge kae Nasaret te.”

Copyright information for `MEE