Matthew 21

Ragau Serengakala Ngareangana Inae Iesus Lu Tae Ierusalem

Na ka inae Iesus kala nga barangalele ra kanna ke lele kokoro tae Ierusalem, ba keke lele ngae Betage a i a maga kunna e momo ngae Kapoponga Nga Bega Ra Oliv, nae Iesus ke ba'e barangalele lua ra kanna ka potongana kerea roma, “Onemea ngaka loa ta maga kunna laeala e ngamuga nge onemea. Ba nga ina miau nga lu ngia, na ka panna laeala mana na kaka la kalingpa ka ronki eke samapite nga inaeala kala nga goekia. Ngaka luva rea, na ngaka atu ki nasai te iau. Ba ngaroma agau te nge role kamiau ka pangamologa te, na ngaka role kia roma, ‘Avolau ka kanna ka kumangng ki,’ ba i ke la bangagaliu rea bolvole.”

Na ollaeala ke lele ta baina pangamologa a agau e toe Nutu kaona rolea pala nge lele mannangana ine role roma,

“Ngaka role kae Saion tuna piau roma,
‘Ngo kele, kelangpatali ae one ikolong e tatu te one,
ke tatu ka tarangapaingana nga ronki te ma i a agau a sana giana.
Ke tattarapai nga ronki te a lumangngapau. Ke tattarapaia nga ronki goekia.’”
Minmina na barangalele lua nginngina rae Iesus kanna keke loa, na keke kuma kurumea Iesus potongana kerea. Na keke atu ka ronki laeala kala nga goekia te Iesus. Na keke unapaia lungapaga ngae ri re ngapotu nga ronki gireame. Nae Iesus ke tarapai ngi. Na ragau papatu keke unasilagi ka lungapaga ngae ri re ngapotu nga pamau, ba pattoto keke sava'e bega kamaname, na keke una rea kurumea pamau. Ba malua reke tatao ngamuga nge i, ba ne nge ngarume keke kikiu kaligi roma,

“Osana
21:9Osana ka i a pangamologa inte nga kaling ae Iburu ora mirana roma, “Ngo ravulele mangng!”
te Revit Sivuna!”
“Nutu ke kavitulu raumane aekia e atu nge Nutu Avolau giana!”
“Osana te Nutu e momo ngailu raumana!”
10 Nae Iesus lungana lakallo tae Ierusalem ke bai ka maimai e bollau ngaliua nga ragau kinung reke momo nga maga kunna laeala e bollau. Ba ri keke balaglaga roma, “Agau laekolong ka i a tai mannangana?”

11 Na maluame keke role roma, “Aekia ka i ae Iesus a i a agau laeala e toe Nutu kaona e ngae Nasaret ngallo ngae Galili.”

Iesus Ke Taomalage Ragau Reke Bava Ka Orume Ngallo Nga Tempel

12 Nae Iesus ke loalu ta tempel, na ke taomalage ragau kinung reke kolkoli beke bava ka orume ngallo nga inaeala. Ba ke bapalipisigi ka pala onrae ragau reke tungugaliliue lollokanna. Ba ke bapalipisigi ka tarang onrae ragau reke bava ka manu ra kulao. 13 Ba i ke role kerea roma, “Keke pa'e Nutu pangamologangana pala ore role roma, ‘Keke la patonge bale ae iau ka bale ore nga kavang,’ ava miau kaka bavai kia ma i a ‘malle a ragolongkana ta ri katungkala.’”

14 Na ragau ra matarea kanname ke su, ba ragau ra kaereame ke mate keke atu te i ngallo nga tempel, na i ke pape rea. 15 Ava ka ina re kapunu nga pirisme ba ra pangalomatanakana nga bangapagame ke kele oru reke pepe raumana ra i kuma ki, ba ka ineke longe ragoeme ineke kikiu nga ina re nga tempel roma, “Osana te Revit Sivuna,” na oru nginngina ke sane ke tara masi ngallo nge ri. 16 Na keke ballage Iesus roma, “Ko meimia, ko sano longe goe kokorai pangamologa ra kanrea ae?”

Nae Iesus ke ala rea roma, “Iii, iau ka longe. Ke meimia, miau ka sana ka kele pangamologa laeala eke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ae? Ke role roma,

“‘One ko bai ka pangamologa onreke kalapagpaga one ta ri lelengmalaga nga goe reke sisina ba nga goe ra nareame mena ke pasisiu rea kaoreame’.”
17 Nae Iesus ke ka rea, na ke lelemalaga ngae Ierusalem ba ke loa tae Betani. Na i ke momo nga maga laeala ka rigo laeala.

Bega A Pik Ke Manani

18 Ka sinro luluna, nae Iesus ke galiliu tae Ierusalem muni, ba i ka mate kana. 19 Na i ke kele bega te a pik ore maisi mana me i nga pamau bavana. Na i ke loa ta bega laeala, ava ke sane kalipa ka kanna te. Ke sa. Ka lalauname mana. Na i ke role ka bega laeala roma, “Ke sane ke la kaning nge one ka kae te muni!” Ba ka pannasa mana, na bega laeala ke manani.

20 Ba ka ina barangalele rae Iesus kanna ke kele ollaeala e lele nga bega laeala, na ri keke kallo raumana ba keke ballage roma, “Bega laeala a pik ke manani bolvole mina ngaetai?”

21 Nae Iesus ke ala rea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ngaroma miau nga lomiaupatokona, ba sana nga lomiau lualua, na miau ka sana ka la kumangng ka kumangng laekia a iau kuma kia nga bega a pik mana. Ke sa. Miau kaka la totorong ta roleng ka kapangng laeo roma, ‘Ngo sigipaga na ngo tugutao lakallo ta pelau,’ na ollaeala ke la leleng mana. 22 Ba ngaroma nga lomiaupatokona ina miau ka kavkava, na kaka la ravunge taru ra miau ka ballaga tao.”

Keke Ballage Iesus Ta Ginggingngana Puna

23 Ba ka inae Iesus lu lakallo ta tempel, na re kapunu nga pirisme bae Iurame ravollalaukerea memena palu keke loa te i ine palomatantane ragau, na keke ballage roma, “One ko rave gingginga ta one kumangng ka oru kokorai mina ngaetai? Ba tai ke tunge gingginga laekolong te one?”

24 Nae Iesus ke ala rea roma, “Iau nga ballaga miau ka balinglaga te bole. Ba ngaroma miau ngaka alamasia balinglaga a kanau, na iau bole ka la turung te miau ka tai ke tunge gingginga ta iau kumangng ka oru kokorai. 25 Ion kumangngana e nga pangamagoe ka puna mina ngaetai? Ka puna nge Nutu e momo nga mallena nga tava, o ka puna nga ragau?”

Na ri keke paturu ta palingpangamologa ngaliua nge ri muni roma, “Ngaroma ita ngaka role roma, ‘Ka puna nge Nutu e momo nga mallena nga tava,’ na i nge ballaga ita roma, ‘Minmina na, ke meimia na ka sana lomiaupatokona te i?’
26 Ava ngaroma ita ngaka role roma, ‘Ka puna nga ragau,’ na ita ngaka mataue ragau kurumea, ri ka loreapatokona roma, Ion ka i a agau te e toe Nutu kaona.”

27 Minmina na ri keke ale Iesus roma, “Mangng ka sana lomangngmatana.” Nae Iesus ke role kerea roma, “Iau bole, ka sana la turung te miau ka tai ke tunge gingginga ta iau kumangng ka oru kokorai.

Pangateningkala Ore Ta Agau Te Tuna Memena Ka Ri Lua

28 “Ava miau ka lomiauvavai mina ngaetai? Ka agau te ora kana ka goe lua ra panung ke momo. Ka kae te na i ke loa ta ne kapunu na ke role kia roma, ‘Tugu, ngo loa na ngo kuma nga ura sonrau.’

29 “Na i ke ale tamana roma, ‘Iau sana nga loa,’ ava ngarume na i ke kampiliue ramana na ke loa.

30 “Ngarume na ri pana lua tamarea ke loa ta na lua, na ke role kia roma, ‘Tugu, ngo loa na ngo kuma nga ura sonrau.’ Na goe laeala ae i a lua ke ale roma, ‘Avolau, ka la iau loanga,’ ava ke sane loa.

31 “Na iau nga ballaga miau roma, tai nga goe lua nginngina ke longo te tamana?”

Na reke longlonge pangateningkala laeala a Iesus kanna keke ale roma, “Ne kapunu.”

Nae Iesus ke role kerea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ragau reke raravukinunge takisme ba ravale ra pamau luana keke la lunga lakallo ta Nutu kelangpatalingana pala nge miau.
32 Iau ka role minmina kurumea, Ion ke atu te miau ta pangapanau miau ka pamau ore ta leleng tupu nge Nutu raguna, ava ka sana lomiaupatokona te i. Ava reke raravukinunge takisme ba ravale ra pamau luana ka loreapatokona te i. Ba bole miau kaka kele ineke kuma minmina, ava ngarume na ka sana ka bali ka gimiau ta baingamiau reke sosoali ba ka sana lomiaupatokona te i.

Pangateningkala Ore Ta Ragau Reke Pa'talo Rea

33 “Miau ngaka longe pangateningkala te muni. Ka agau te a kana ka mogalo ina papatu ke momo. Ba i ke kuma ka ura te eke toa'e gerepeme ngia. Na ke kavitotokale ura laeala ka savanau a i a lollo. Ba ngallo nga ura laeala i ke kilia lulu te ore nga pa'tangapelange gerepeme ba kumangng ka uain ngia. Ngarume na i ke kuma ka bale e loa lakailu ore nga agau e ellapatali ta ura laeala. Ka ine kuma ka oru nginngina tapu, na i ke pa'taloe ragau palu ta ri kelangpatali ta ura laeala. Na ke loa ta maga te e ngatauga. 34 Ngarume, ka ina kae e nga lalang ke kokoro, na i ke ba'e ra kumangngatulu ra kanna ta ragau nginngina ra i pa'talo rea, ta baina ri ngeke tunge kana kaning palu.

35 “Ava ra nginngina ra i pa'talo rea keke rave ra kumangngatulu ra kanna, na keke balia te, ba keke sapune tetoto, ba keke tamalipune na mologi ka lollome. 36 Na ura laeala tamana ke ba'e ra kumangngatulu ra kanna palu muni. Ka ri papatu muni nga ra kumangngatulu nginngina ra i ba rea pala. Ava ra nginngina ra i pa'talo rea keke balia ra kumangngatulu nginngina bole. 37 Ngarume muni, na ura tamana laeala ke ba'e tuna te ri ka rolengana roma, ‘Ri keke la longa te tugu.’

38 “Ava ka ina ragau nginngina ra i pa'talo rea ke kele tuna, na ri keke palirole kerea roma, ‘Aekia ka i a ura tamana tuna. Ita ngaka sapune nga baina nga kara ka ura laekia.’ 39 Minmina na keke gulaemalaga kia nga ura, na keke sapune.”

40 Nae Iesus ke ballage reke longlonge pangateningkala laeala roma, “Minmina na, ka ina ura tamana nge atu, na i ke la maingamia ka ragau nginngina ra i pa'talo rea?”

41 Na reke longlonge keke ale roma, “I ke la baingasoalinge ragau nginngina reke sosoali raumana, na nge pa'taloe ragau pattoto ka ura laeala. Ke la pangatalonge ragau onreke la tungnge kana kaning nga kae e nga lalang.”

42 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ke meimia, miau ka sana ka kele pangamologa laeala eke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ae? Ke role roma,

“‘Lollo ama ra popongpita ke tangulelea
ke lele i a lollo kena a kana ka gingginga ma maisi e maisgingging ka bale;
Nutu a i a Avolau ke kuma ka ollaeala,
na mangng ka kele, na ke pe raumana.’
43 “Minmina na iau nga role kamiau roma, Nutu ke la ravungpatali ka kelangpatalingana nge miau, na ke la tungnge ta ragau barana te onre la kumangng kurumea lonangana. 44 Ngaroma agau te nge pupai nga lollo laeala, na i ke la gitungpalikolo kia. Ava ngaroma lollo laeala nge pupai nga agau te, na lollo laeala ke la popongpalgamung ka agau laeala.”

45 Na ka ina re kapunu nga pirisme ba Parisiome ke longe pangateningkala nginngina rae Iesus kanna, na ri keke kelapatokona roma, i ke rorolea pangamologa re te ri mana. 46 Minmina na ri keke sissilia pamau ta ri launge, ava keke mataue maluame kurumea, ri ka loreapatokona roma, Iesus ka i a agau te e toe Nutu kaona.

Copyright information for `MEE