Matthew 22

Pangateningkala Ore Ta Kaning E Bollau Nga Palingravung Rea

Nae Iesus ke role kerea muni ka pangateningkalame roma: “Nutu kelangpatalingana nga tava ka tongana kena ma kelangpatali te ore bai ta bainge kaning e bollau ta pangaserengkalange tuna ine la kamangpitakama. Ba pala ta kaning laeala e bollau nga palingravung rea, na i ke ba'e ra kumangngatulu ra kanna ta ri kiunge ragau ra i mate rea ta ri atung ka kae laeala. Ava ra nginngina ka sana omorea ta ri atung.

“Ngarume na i ke ba'e ra kumangngatulu pattoto ka rolengana kerea roma, ‘Miau ngaka loa, na ngaka role ka ra ngama ra iau ba te ri ta ri atung roma, “Ngaka longo, iau ka kalitupe kaning ae iau tapu. Iau ka balia bulmakaume ba posi reke panro kinung, ba ka kalitupe orume kinung tapu. Ngaka atu ta kaning e bollau e nga palingravung rea.” ’

“Ava ra nginngina ra i ba te ri pala ke sane ke longo ta ra kumangngatulu ra kanna. Ke sa. Keke loa ta iname kalaoka kurumea loreangana mana. Te ke loa ta kumangng nga ura ae i, ba tetoto ke loa ta kumangng a kanna e nga ravung lollokanna. Ba pattoto nge ri keke rave ra kumangngatulu ra kelangapatali laeala kanna, na keke pamiralali rea ba keke sapunu rea. Na kelangpatali laeala ka iukia raumana. Minmina na i ke ba'e galiau rae i re nga baling, na keke loa eke balipune ra nginngina reke sapune ra kumangngatulu ra kanna. Ba keke tune maga kunna ae ri e bollau.

“Na i ke role ka ra kumangngatulu ra kanna roma, ‘Iau ka kalitupe kaning e bollau nga palingravung rea tapu, ava ragau ra iau ba te ri ta ri atung ka sana ri ra ragau reke pepe ta ri atung ta kaning laekia. Minmina na ngaka loa ta pamau reke bollalau, na ngaka role ta ragau kinung ra miau ka kalipa kerea nga ina nginngina ta ri atung ta kaning e bollau nga palingravung rea.’ 10 Ka baina ra kumangngatulu nginngina keke loa lagatauga ta pamaume, na keke ravukinunge ragau kinung ra ri ke kalipa kerea. Keke rave ragau reke pepe, ba ragau reke sosoali kinung. Na bale laeala eke katukala ngia ta pangaserengkalange palingravung rea ke ponu ka ragau.

11 “Ava ka ina kelangpatali laeala lu lakallo ta kelange ragau reke tattara nga kaning laeala, na i ke kelapa ka apanung te ore sane lupage nena ka lungapaga matana eke lupagpaga rea ka kae e nga palingravung rea. 12 Minmina na i ke ballage apanung laeala roma, ‘Koli, ko sano lupage ning ka lungapaga matana eke lupagpaga rea ka kae e nga palingravung rea, ava ko lu lakallo ta malle laekia mina ngaetai?’ Ava apanung laeala ka sana kanna pangamologa.

13 “Na kelangpatali laeala ke role ka ra kumangngatulu ra kanna roma, ‘Ngaka samapite apanung laekia kaename ba kamaname, na ngaka tamalimalaga kia lakallo ta osuguna e ngapotu, nga malle laeala a ragau ke la taning ba ke la tanaginge ngingireame ngia.’”

14 Nae Iesus ke rongo ka pangateningkala laeala roma, “Iau ka role minmina kurumea, ragau rae Nutu ba te ri ta ri atung ka ri papatu, ava i ke tore tutuna mana.”

Balinglaga Re Ta Takis Reke Tungtungu Rea Ta Gavaman

15 Nae Parisiome keke loa, na keke potopita ta ri launge Iesus ka pangamologanganame. 16 Minmina na ri keke ba'e barangalele palu ra kanrea kala nga ragau palu onreke pato rea ka Erotome ta ri avange Iesus ka balinglagame. Na keke ballage Iesus roma, “Apangalomatanakana, mangng ka lomangngmatana roma, pangamologa ra kaning ka kaomannmannangana ki, ba one ko palomatantane ragau kurumea Nutu lonangana mannangana. Ba ka lomangngmatana roma, one ko sano matautaue agau te ta ko sano pulia te ngailu nga tetoto. 17 Minmina na ngo turupaga mangng, one ka longvavai mina ngaetai? Bangapagame keke parototokala ita ta tungnge takisme te Sisa, o ke sa?”

18 Avae Iesus ka lonamatana ka ineke bai ta baingasoalinge, minmina na i ke role kerea roma, “Miau ra goangakana, kaka maimia aka amva ta patugungtao iau? 19 Ngaka pakosi iau ka lollokanna te aka takiskis kia. Na ri keke kosi ka lollokanna te te i.” 20 Na i ke ballaga rea roma, “Tai ka kannuna ba giana ikia?”

21 Na keke ale roma, “Orae Sisa.”

Na i ke role kerea roma, “Minmina mana na miau ngaka ale oru rae Sisa kanna te Sisa, ba ngaka ale oru rae Nutu kanna te Nutu.”
22 Ka ina ri ke longe pangamologa laeala, na keke kallo raumana. Minmina na ri keke ka'e, na keke lao.

Iesus Ke Pamologa Ta Sigingpaga Nga Mateng

23 Ka kae laeala mana, nae Sarusi palu keke atu te Iesus ta ri balinglagange ka balinglaga te. Ka ri ra ragau ra sana loreapatokona roma, reke mate keke la sigingpaga nga mateng muni. Minmina na ri keke role kae Iesus roma, 24 “Apangalomatanakana, pala nae Moses ke role roma, ‘Ngaroma apanung te nge matepatalia napengana ba ka sana nerea goe, na apanung laeala tataokia o teiteikia nge ravupaga ka avale laeala ta baina apanung laeala e mate nga nena goe nge i.’ 25 Na ngo kele. Ka pana lima ba lua onra panung ra ri ra koli keke momo kala nge mangng. Ba ri ka tamarea kena. Na ne kapunu ke kamapitakama ka avale te, ava ke mate. Ba ri pana lua ka sana nerea goe. Minmina na apanung laeala e mate ke ka'e napengana nge kolingana. 26 Na na lua ke ravupaga ka avale laeala, ava ke mate. Na ngarume na na mologi ke rave, ava i ke mate bole. Minmina na mateng ke rongo ka pana lima ba lua nginngina ra koli kinung. 27 Na ngarume bavakena, na avale laeala ke mate bole. 28 Minmina na nga kae e nga sigingpaga nga mateng, na tai mannangana nge ri ka la napengana nga avale laeala kurumea, ri pana lima ba lua ra koli kinung keke kamapitakama kia?”

29 Avae Iesus ke role kerea roma, “Miau ka sana lomiaumatana ka pangamologa reke momo nga Lau Ae Nutu Kanna, ba ka sana lomiaumatana kae Nutu ginggingngana bole. Minmina na miau kaka taopa. 30 Iau ka role minmina kurumea, ngarume, nga ina reke mate ke la sigingpaga nga mateng, na ri ke sane ke la kamangpitakama. Ba ke sane ke la palingtunga rea ta ri kamangpitakama bole. Ke sa. Ri ka la tongarea kena ma anggelo reke momo nga Nutu mallena nga tava. 31 Ava nga sigingpaga nga mateng, miau ka sana ka kele pangamologa laeala a Nutu kanna eke pa'e pala ae? Ke role roma, 32 ‘Ka iau ae Nutu ae Abaram, bae Aisak, bae Iekop.’ Minmina na ka sana i ae Nutu orae ragau reke mate. Ke sa. Ka i ae Nutu orae ragau reke mauli.”

33 Ka ina maluame ke longe Iesus pangamologangana laeala, na ri keke kallo raumana ka pangalomatana ra kanna.

Bangapaga Ae Nutu Kanna Ore Bollau Raumana

34 Ka inae Parisiome ke longe inae Iesus parule Sarusime minmina, na ri keke katukala kinung te i. 35 Na te e nge ri a i a alomatanakana ka bangapagame ke bai ta avange Iesus ka balinglaga te. Minmina na i ke ballage roma, 36 “Apangalomatanakana, bangapaga a taru ke bollau raumana nga bangapagame kinung?”

37 Nae Iesus ke ale roma,

“One ngo materaumane Avolau a i ae Nutu ae one ka long iname kinung, ba ka longmatenganame kinung, ba ka longmatananganame kinung.
38 Bangapaga laeala ka i a bangapaga e kapunu ba bangapaga e bollau nga bangapagame kinung. 39 Ba bangapaga a lua ka tongana kena ma naeala e kapunu roma,

‘One ngo materaumane agau tetoto basema ino materaumana one muni.’
40 Bangapagame kinung ba pangamologame kinung ra reke toe Nutu kaona kanrea keke maispai nga bangapaga lua nginngina.”

Karais Ka I Ae Revit Sivuna Mana Ae?

41 Ka inae Parisiome ke katukala kinung minmina, nae Iesus ke ballaga rea 42 roma, “Ka lomiauvavai te Karais mina ngaetai? Ka i a tai sivuna?”

Na ri keke ale roma, “Ka i ae Revit sivuna.”

43 Ka bainae Iesus ke ballaga rea roma, “Ngaroma minmina, na ke meimia nae Revit ke patoe Karais kae ‘Avolau’ kurumea Kannu Ae Nutu taongamugangana kia? Iau ka role minmina kurumea pala, nae Revit ke role roma,

44 “‘Nutu a i ae Avolau ke role kae Avolaukau roma:
“Ngo tara nga bava nga kamau e pe nga malle a alangpaga
ta nge lele nga kae laeala ina iau la ulopisiginge reke bai'iu kone ngape nga kaeng sianame.” ’
45 Revit muni ke patoe agau laeala kae Avolaukia. Minmina nae Karais ka i ae Revit sivuna mana mina ngaetai?” 46 Ka inae Iesus rolea pangamologa laeala, na ka sana agau te totorong ta alanggaliue ka pangamologa inte mana. Ba ngarume nga kae laeala, na ragau kinung keke matau ta ri balinglagange Iesus ka balinglaga te muni.

Copyright information for `MEE