Matthew 23

Iesus Ke Turupote Parisiome Ba Ra Pangalomatanakana Nga Bangapagame Baingareame

Nae Iesus ke role ka maluame kala nga barangalele ra kanna roma, “Ra pangalomatanakana nga bangapagame bae Parisiome keke rave malle e nga taongamuga nge Moses. Minmina na miau ngaka longlongo te ri, ba ngaka lolakurumea pangamologame kinung ra ri ke tungu rea te miau. Ava sana ngaka lolakurumea baingareame. Iau ka role minmina kurumea, ri keke rorolea orume, ava ri muni ke sane ke lolakurumea oru nginngina. Keke ligoe ligongpita reke maena raumana na keke patololoea ragau ki, ava ri muni ka sana omorea ta kalange kamarea ririna te mana ta paunga rea.

“Orume kinung ra ri ke kumkuma ki keke kuma ki ta baina ragau ngeke kela rea, na ngeke kinpataea giareame. Keke umma ta pangavolaunge oru re nga pulinglunge pangamologa rae Nutu kanna ngi onreke samapitpita rea nga ramareame. Ba keke umma ta ulonge oalo reke gavili nga lungapaga nga ri sigirea mataname. Keke kumkuma ka oru nginngina ta baina ragau nga loreavavai roma, ka ri ra ragau reke lolakurumea Nutu lonangana mannangana. Keke materaumane malle a alangpaga nga kaning reke bollalau, ba keke materaumane taranga ra ravollalau ngallo nga sinagogme. Keke materaumane ragau ta ri kalangapaga rea ka ineke lele nge ri nga malle re nga banga ka kaning. Ba keke materaumane ragau ta ri patongo rea kae ‘Apangalomatanakana.’

“Ava nge miau, sana ngaka matea ta ragau patongo miau kae ‘Apangalomatanakana.’ Iau ka role minmina kurumea, ka kamiau ka Apangalomatanakana kena mana, ba miau kinung ka miau ra koli. Ba sana ngaka patoe agau te e nga mogalo laekia e ngape ka tamamiau. Iau ka role minmina kurumea, ka Tamamiau kena mana, ba i ke momo nga mallena nga tava. 10 Ba sana ngaka matea ta ragau patongo miau ka re kapunu. Iau ka role minmina kurumea, ka kamiau ka agau kena mana e kapunu, a i ae Karais. 11 Agau a i a avolau ngaliua nge miau nga i a akumangngatulu ae miau. 12 Ba agau e kinpataetaea i muni giana sonrau ka sana la giana ngarume. Ava agau e ulopisigsigia i muni giana sonrau ke la ravunge gia e bollau ngarume.

13 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau ra pangalomatanakana nga bangapagame ba miau ra Parisiome. Ka miau ra goangakana. Miau kaka bototalle ragau ta ri manereasa lunga ta Nutu kelangpatalingana nga tava. Miau muni ka sana ka taolulu, ba kaka umma ta lengatotokale ragau pattoto reke bai ta lunga bole.

((
14 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau ra pangalomatanakana nga bangapagame ba miau ra Parisiome. Ka miau ra goangakana. Miau ka kaomiauginapitpite ravale ra nareatale memena ke matepatali rea ta ravunge bale nga ri. Kaka umma minmina ka ina miau ka bavaia kavang reke gavili ta panaunga roma, miau raka momo ngailu nga ragau pattoto. Minmina nae Nutu ke la nameng kamiau raumana, ba nameng laeala nge bollau raumana nga ragau pattoto onre sane ke kuma minmina.))
23:14Pangamologa e momo nga Matiu 23:14 ke momo nga lau palume mana ra ri ke pa rea pala.


15 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau ra pangalomatanakana nga bangapagame ba miau ra Parisiome. Ka miau ra goangakana. Miau kaka tatao kalaoveka nga pelau ba nga mogalo ta kalingpa ka agau te ta baina nga i a agau e lolakurume miau te. Ba ka ine nge lele i a agau a miau te, na miau kaka bai kia ta i kumangng ka bainga reke sosoali raumana muni nge miau.

16 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau. Ka miau ra ragau ra matarea kanname ke su onreke amva ta taongamuga ka ragau pattoto. Kaka umma ta roleng roma, ‘Ngaroma agau te nge patokala ngailu ka tempel, na ka sana otte nga ollaeala. Ava ngaroma agau te nge patokala ngailu ka gol e momo nga tempel, na i nge kuma kurumea patongkalangana laeala.’ 17 Ka miau ra ragau ra sana ramarea ba ragau ra matarea kanname ke su. Taru ke bollau raumana nge Nutu raguna, gol e momo nga tempel o tempel ore bai ka gol ta i a oru e tupu? 18 Ba miau kaka umma ta roleng bole roma, ‘Ngaroma agau te nge patokala ngailu ka altara, na ka sana otte nga ollaeala. Ava ngaroma agau te nge patokala ngailu ka tunga e momopai nga altara, na i nge kuma kurumea patongkalangana laeala.’ 19 Ka miau ra ragau ra matarea kanname ke su. Taru ke bollau raumana nge Nutu raguna, tunga e momopai nga altara o altara ore bai ka tunga ta i a oru e tupu? 20 Minmina na agau e patokala ngailu ka altara ke patokala ngailu ka altara ba oru reke momopai kia kinung. 21 Ba agau e patokala ngailu ka tempel ke patokala ngailu ka tempel bae Nutu e momo ngia kinung. 22 Ba agau e patokala ngailu ka Nutu mallena nga tava ke patokala ngailu ka tarang ae Nutu e nga kelangpatali bae Nutu e tarapai ngia kinung.

23 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau ra pangalomatanakana nga bangapagame ba miau ra Parisiome. Ka miau ra goangakana. Miau kaka lolakurumea bangapaga rae Nutu kanna palu mana. Kaka tungtunge oru kenakena nga tangulelu nga oru reke sisina te Nutu, basema lau re nga pangamannmannange kaning. Ava kaka umma ta ulongvalakale bangapaga reke bollalau raumana basema: bainga e nga kalingnana e tupu, ba bainga e nga lonana, ba bainga e nga lokalangana. Ke pe ta miau loangakurumenge bangapaga reke sisina, ava sana ngaka ulovalakale bangapaga nginngina reke bollalau. 24 Ka miau ra ragau ra matarea kanname ke su onreke amva ta taongamuga ka ragau pattoto. Miau ka tongamiau kena ma agau e kele posi tune sina nga kaning ae i, na ke paeralelepatalia. Ava ke sane kele posi te ora mirana e bollau raumana e momo nga kaning laeala, na ke sonia bavakena.

25 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau ra pangalomatanakana nga bangapagame ba miau ra Parisiome. Ka miau ra goangakana. Miau kaka palellepa'e gato e nga inung ba kato ina nge ngapotu, ava golong ba bainga e nga loangakurumea lomiaungana mana keke ponu ngallo nge ri. 26 Miau ra Parisiome ka miau ra ragau ra matarea kanname ke su. Kapunu na miau ngaka palellepa'e gato ba kato ina nge ngallo nga baina ina nge ngapotu ngeke lelle bole.

27 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau ra pangalomatanakana nga bangapagame ba miau ra Parisiome. Ka miau ra goangakana. Miau ka tongamiau kena mana ma baveng nga reke mate ra ragau ke buvunipita rea ka buvuningpita e kavauvaunga raumana, ba keke kela masi raumana nga ina nge ngapotu. Ava reke mate gireame ba orume kinung ra mukurea raumana keke ponu ngallo nge ri. 28 Miau ka tongamiau kena minmina mana kurumea, nga miramiau ina nge ngapotu ka miau ra ragau reke tupu raumana nga ragau kelangareangana, ava goanga ba longasa te Nutu keke ponu ngallo nge miau.

29 “Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau ra pangalomatanakana nga bangapagame ba miau ra Parisiome. Ka miau ra goangakana. Miau kaka kumkuma ka baveng nga ragau reke toe Nutu kaona reke mate pala ta ri leleng ma baveng ra pau. Ba kaka umma ta kavingtulunge lulu nga reke tupu onreke mate pala. 30 Ba kaka rorole roma, ‘Taroma mangng ta momomauli nga kae rae sisiukamangng memena, na mangng sana ta kalau rea ta samungpununge ragau reke toe Nutu kaona.’ 31 Minmina mana na miau muni kaka umma ta turungpaga kamiau ina miau ka patpato miau ka reke sapune ragau reke toe Nutu kaona sivurea memena. 32 Ngaka loa nga ravuale sisiukamiau memena baingarea reke sosoali.

33 “Miau ra mue ra koatali, miau ra mue ra koatali goe rae ri, miau kaka la kangapatali nga kalingnana kana alang e nga momong nga malle a sia e pamiralali passavele mina ngaetai? 34 Minmina na iau ka la bange reke toe Nutu kaona te miau. Ba ka la bange ragau ra karea ka lomatana e pe, ba ragau ra pangalomatanakana. Na miau kaka la samungpununge palu nge ri, ba kaka la katungpite palu nga maiskovume. Ba kaka la sapinge palu nga sinagog rae miau. Ba kaka la taonga rea. Ba nga ine ngeke ka'e maga kunna te e bollau, na kaka la loanga kurume rea, na kaka la pangamiralali rea nga maga kunna tetoto e bollau. 35 Miau kaka la kumangng minmina ta baina alang nga reke tupu kinung totorea e rava nga mogalo laekia e ngape nge momopai nge miau. Ke la pangaturu nge Abel abaingana tupu totona, na nge atu te Berekia tuna ae Sekaraia totona a i a agau ameke sapune ngaliua nga tempel ba altara. 36 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, Nutu ke la alange oru nginngina kinung nga ragau reke momo sonrau.”

Iesus Lonataningana Tae Ierusalem

37 Nae Iesus ke pamologa ta maga kunna e bollau ae Ierusalem roma, “Kooe Ierusalem. Re nge one keke sapune ragau reke toe Nutu kaona, ba keke tamalipune ragau rae Nutu ba rea te one! Ka kae papatu, nae iau ka bai ta lengakale goe rae one ma kukulega e ballapite goekiame ngape nga papaname. Ava ka sana omong. 38 Ngo kele, Nutu ke sane la momong nge one muni. 39 Ta iau ka la roleng kone roma, ngarume na one ko sano la kelanga iau muni ta nge lele nga kae laeala ina one la roleng roma,

‘Nutu ke kavitulu raumane aekia e atu nge Nutu a i ae Avolau giana.’”
Copyright information for `MEE