Matthew 26

Reke Taoamuga Ka Iurame Keke Potolu Iesus Kana

Ka inae Iesus rolea pangamologa nginngina kinung tapu, na i ke role ka barangalele ra kanna roma, “Miau ka lomiaumatana tapu roma, ngarume nga kae lua, na Paska ke la leleng. Na ri keke la ulonge Agau Tuna nga ragau kamareame ta ri katungpitange nga maiskovu.”

Na re kapunu nga pirisme ba Iura ravollalaukerea memena keke katukala kinung ngallo nga malle e ngapotu nga bale ae piris e kapunu a giana nge Kaiapas. Na keke potolu Iesus kana ta ri ngeke laugomea, na ngeke samupune. Ava keke palirorole kerea roma, “Ita sana ngaka kuma kia ka kae re nga Kaning E Bollau. Ta ngaroma ita ngaka kuma kia ka kae nginngina na reke momo nga Kaning E Bollau keke la kelange, na keke la ri kumangng ka lavongkala e bollau.”

Avale Te Ke Kelingia Saulang A Koina Lolo Nge Iesus Kunna

Ka inae Iesus mommo nga maga kunna ae Betani nga bale ae Saimon te eke patoe ka akalangamugmugukana, na avale te ke rave gato a lollo ora saulang a koina lolo ba a kunna bollau raumana ke momolu ngia, na ke loa te Iesus. Na i ke kelingia saulang laeala nge Iesus kunna ine tattara ka bongapaikalanganakia ta kaning nga pala.

Ava ka ina barangalele rae Iesus kanna ke kele ollaeala, na ri ka sana siareakena ka kumangng laeala. Ba keke palibalaglaga rea roma, “Ke meimia, na ke rongomana ka saulang laeala? Taroma ita taka ba kia, na taka rave lollokanna papatu ta tunga rea ta ra sillolo.”

10 Avae Iesus ka lonamatana ka taru a ri ke pamolloga te, minmina na i ke pavokala rea roma, “Kaka meimia aka umma ta mologang ka avale laekia? I ke kuma ka bainga e pe te iau. 11 Iau ka role minmina kurumea, ra sillolo keke mommo kala nge miau ka kaeme kinung, ava iau sana la momong kala nge miau ka kaeme kinung. 12 Ka ina avale laekia kelingia saulang laekia a koina lolo nga mirau, na i ke kuma ka ollaeala ta kalingtupu iau nga talungau. 13 Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, nga iname kinung nga mogalo laekia e ngape reke la pulingmalagange pangamologa laekia e pe e te iau ngi ngarume, keke la turunglomatana ta avale laekia kumangngana bole ta baina ragau nga loreagaliu te i.”

Iuras Ke Ngata Ta Ulonge Iesus Nga Reke La Baingasoalinge Kamareame

14 Na te e nga Pana Tangulelu Ba Lua, ora giana nge Iuras Iskariot, ke loa ta piris re kapunu. 15 Na i ke ballaga rea roma, “Ngaroma nga tunge Iesus te miau, na miau kaka la tungnge taru te iau?” Na ri keke sisia lollokanna onra siliva ka ri giaukaina ba tangulelu, na keke tungu rea te i. 16 Ba ngarume nga kae laeala, nae Iuras ke ella ta pamau te ta i ulonge Iesus nga kamareame.

Iesus Avolau Kaningngana A Ronga

17 Na ka kae e kapunu nga kae re nga Kaning E Bollau E Nga Berete A Sana Kana Isi, na barangalele rae Iesus kanna keke loa te i, na keke ballage roma, “Ko matea ta mangng kalingtupunge orume ta one kaninge kaning e nga Paska nga ine ngaetai?”

18 Na i ke ala rea roma, “Ngaka taolu tae Ierusalem, na kaka la kalingpa ka apanung te. Na ngaka role kia roma, ‘Apangalomatanakana ke role roma, “Kae ae iau ke lele kokoro. Iau ka la kaninge kaning e nga Paska nga bale ae one kala nga barangalele ra kanau.” ’” 19 Na barangalele rae Iesus kanna keke kuma kurumea Iesus pangamologangana te ri. Na keke kalitupe orume ta ri kaninge kaning e nga Paska.

20 Ka ina kae barelu tapu, nae Iesus ke tattara ka bongapaikalanganakia ta kaning nga pala kala nga barangalele ra kanna. 21 Ba ka ineke kaninni, na i ke role kerea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, te e nge miau ke la ulongo iau nga reke la baingasoali iau kamareame.”

22 Ka ineke longe pangamologangana laeala, na ri ka loreatani raumana. Na kenakena nge ri ke paturu ta balinglagange roma, “Avolau, iau ke sa ae?”

23 Nae Iesus ke ala rea roma, “Ne kalalue kamana nga kato kala nge iau ke la ulongo iau nga reke la baingasoali iau kamareame. 24 Ka kaomanna. Agau Tuna ke la mateng kurumea pangamologa e te i a ri ke pa'e pala, ava oru reke sosoali raumana keke la leleng nga agau laeala e ule nga reke bai ta baingasoalinge kamareame! Te pe nga apanung laeala taroma naname sane te toapisigia.”

25 Nae Iuras, a i a agau laeala e la ulonge Iesus nga reke bai ta baingasoalinge kamareame, ke role roma, “Rabai, iau ke sa ae?”

Nae Iesus ke ale roma, “One muni ko rolea.”

26 Ka ineke kaninni, nae Iesus ke rave beret palu, na ke kalapage Nutu ba ke regipale beret laeala. Na ke tunge ta barangalele ra kanna ka rolengana kerea roma, “Ngaka rave, na ngaka kania. Beret laekolong ka i a mirau.”

27 Na i ke rave gato te e ponu ka uain, ba ka ine kalapage Nutu tapu, na i ke tunge gato laeala te ri ka rolengana kerea roma, “Ngaka inu nga gato laekolong, miau kinung. 28 Iau ka role minmina kurumea, uain nga gato laekolong ka i a totogu ore nga piunga ba bonga a Nutu la kumangng kia. I ke la kengalingia totogu ta kalaungapage ragau papatu. Ke la kengalingia ta kumangng ka pamau ta i osungrurunge baingarea reke sosoali nga raguna. 29 Iau nga role kamiau roma, iau ka sana la inunge uain laekia muni ta nge lele nga kae laeala nga inungau a pau ka uain kala nge miau nga Tamau kelangpatalingana ngarume.”

30 Ba ka ineke baue baunga te a kalangapaga tapu, na keke lelemalaga nga maga kunna e bollau na keke loa ta Kapoponga Nga Bega Ra Oliv.

Iesus Ke Rolea Pangamologa Ta Inae Pita La Kaulingkalange Ngarume

31 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ka rigo laekia mana, na miau kinung kaka la kanga iau nga ina miau nga kele oru reke la leleng nge iau. Iau ka role minmina ta pala, na ri keke pa'e pangamologa e role roma:

“‘Iau ka la balinge kelangapatali ae sipsipme,
na sipsip rae i keke la kanga kalaoveka.’
32 Ava ngarume, ka ina iau nga sigipaga nga mateng tapu, na iau ka la loanga pala nge miau tae Galili.”

33 Avae Pita ke ale roma, “Ngaroma ragau kinung ngeke ka one nga ineke kele oru reke lele nge one, na iau sana la kanga one.”

34 Nae Iesus ke role kae Pita roma, “Iau nga role kone ka kaomannmannangana roma, ka rigo laekia mana pala ta kukulega toangako, na one ko la kaulingkala iau pa mologi.”

35 Nae Pita ke role kae Iesus roma, “Ngaroma otte nge bai kau ta mateng kala nge one, ollaeala bole ke sane la bainga kau ta kaulingkala one.” Ba barangalele rae Iesus kanna kinung keke role minmina bole.

Getsemani

36 Nae Iesus ke loa kala nga barangalele ra kanna ta malle te eke patoe kae Getsemani. Na ke role kerea roma, “Miau ngaka tara nakai, ava iau nga loa ta kavang te Nutu na'ina.” 37 Na i ke rave Pita kala nge Sepeti tuna memena ka ri lua kurumea. Na ke paturu ta kaningmainge lotaningngana e bollau ba maenang ngallo nge i. 38 Na ke role kerea roma, “Iau ka kanimaimaia lotaningngana e bollau raumana ore bavai kau kokoro ta mateng. Miau ngaka momo nakai, ba ngaka ella kala nge iau.”

39 Na i ke loa lagatauga isura nge ri, na ke pupisigi ka raguna nga mogalo ba ke kava te Nutu roma, “Tamau, ngaroma nga pamau te, na ngo ravupatali ka gato laekia a miralali nge iau. Ava ka sana matea ta one kumangng kurumea laungana. Ke sa. Ka matea ta one kumangng kurumea longangana.”

40 Na i ke loa ta barangalele nginngina ra kanna ka ri mologi, ava ka ine lele nge ri na keke kenrarau. Minmina na i ke role kae Pita roma, “Miau ka sana ka gingging ta kelanga kala nge iau ka panna inte mana ae? 41 Ngaka ella ba ngaka kava te Nutu ta baina miau sana ngaka lele nga avangme. Agau kannuna ka omona, ava mirana ka likinasa.”

42 Nae Iesus ke ka rea ka kangana kerea a lua, ba ke kava te Nutu roma, “Tamau, ngaroma sana nga pamau tetoto, ba ngaroma one ngo matea ta iau inung nga gato laekia a miralali, na iau ka matea ta one kumangng kurumea longangana.”

43 Na i ke galiu muni te ri, ba ke ine lele nge ri na keke kenrarau kurumea, matarea kanname keke rurulu. 44 Na i ke ka rea muni. Na ke loa ba ke kava te Nutu ka kavangana a mologi. Ba kavangana laeala ka tongana kena ma ine kava pala.

45 Na i ke loa ta barangalele ra kanna, na ke role kerea roma, “Miau kaka kenrarau baka pannpanna kamiau tale ae? Ngaka kele, panna ina ae iau ke lele kokoro ba agau te ke kumkuma gialgiala mana ta i ulonge Agau Tuna nga ra baingareame ke soali kamareame. 46 Ka sigipaga nga ita lola. Agau e la ulongo iau nga reke la baingasoali iau kamareame ikolong e tatu!”

Reke Taoamugmuga Kae Iurame Keke Laue Iesus

47 Ka inae Iesus pamolloga tale, nae Iuras, a i a te e nga Pana Tangulelu Ba Lua, ke lele. Ba malua e bollau onreke kamopitpite resalla ra matareame ka ri lua ba butume keke momo kala nge i. Ka ri ra ragau ra piris re kapunu ba Iurame ravollalaukerea memena ke ba rea. 48 Ba agau laeala ore bai ta ulonge Iesus nga kamareame ke tunge killa te te ri pala roma, “Agau a iau la tagungkao kia ka i a agau a miau ka matea. Ngaka laue agau laeala.” 49 Minmina nae Iuras ke loa tupu te Iesus, na ke role kia roma, “Rabai, rigo e pe!” Na ke tagukao kae Iesus.

50 Nae Iesus ke role kia roma, “Koli, ngo kuma ka ollaeala a one atu ta kumangng kia.”

Na reke atu kala nge Iuras keke loa te Iesus, na keke laue.
51 Ava ka ina reke lolakurumea Iesus ke kele ollaeala e lele, na te i nge ri ke ravumalage resalla a kanna a mataname ka ri lua. Na ke magala kia nga akumangngatulu ora piris e kapunu kanna, ba ke sa'vatote longana.

52 Avae Iesus ke role kia roma, “Pulgaliue resalla a kaning lakallo ta mallena! Ragau reke rarave resallame ta baling ki keke la mateng ka resalla bole. 53 One ko roma, iau ka sana totorong ta kiunge Tamau ta i bange galiaume ka ri tangulelu ba lua ba papatu muni ra anggelo ta ri atung ta kalaunga iau bolvole ae? 54 Ava ngaroma iau nga kuma minmina, na pangamologa ra ri ke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna keke la leleng mannangana mina ngaetai? Pangamologa nginngina keke role roma, oru kokorai reke umma ta leleng nge iau keke la leleng kurumea Nutu lonangana.”

55 Ka panna laeala nae Iesus ke role ka maluame roma, “Kaka meimia aka atu ta launga iau ka resallame ba butume ma iau a agolongkana te? Ka kaeme kinung, na iau ka tattara ba palomatantana ngallo nga tempel, ba miau ka sana ka lau iau. 56 Ava oru kokorai kinung keke lele ta baina pangamologa ra reke toe Nutu kaona ke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna ngeke lele mannangana.” Na barangalele rae Iesus kanna kinung keke ka'e ba keke ka.

Keke Pamaisia Iesus Nga Reke Taoamugmuga Kae Iurame Ragureame

57 Na ra nginngina reke laue Iesus keke loa kia te Kaiapas, a i a piris e kapunu. Ba ra pangalomatanakana nga bangapagame kala nga Iurame ravollalaukerea memena keke katukala kinung nga inaeala bole. 58 Ba pala, ka ineke lola kae Iesus nae Pita ke lolakurume rea bole, ava ke momo ngatauga nge ri isura. Minmina na i ke loakurume rea ta ke lele nga malle ngallo nga savanau ore nga bale ae piris e kapunu. Na ke taolu lakallo ta malle laeala, ba ke tara kala nga kurtalinglingme nga baina i nge kele taru e la leleng nge Iesus.

59 Na re kapunu nga pirisme kala nga ra nginngina kinung reke taoamugmuga kae Iurame keke kikiue ra turunggoangakana ta ri atung ta turungpaga Iesus kana. Keke kumkuma minmina ta baina ngeke kalipa ka otte ta turungpaga Iesus kana kia, na ngeke sapune. 60 Minmina na ra turunggoangakana papatu keke atu ta pangamologa, ava ri ke sane ke kalipa ka otte ta turungpaga Iesus kana kia.

Ava ngarume na pana lua keke atu,
61 na keke role roma, “Agau laekolong ke role roma, ‘Iau ka totorong ta rurunge tempel ae Nutu ba ta kumangngamuni kia ka kaeme ka ri mologi.’”

62 Na piris e kapunu ke maisi ba ke ballage Iesus roma, “Ko la alange pangamologa laeala a kanrea, o ke sa? Pangamologa laekia a ra kokorai ke turupaga kang kia ka kaomannmannangana kia, o ke sa?” 63 Avae Iesus ke rulu mana.

Na piris e kapunu ke role kia roma, “Iau nga ballaga one nga Nutu e momomauli giana roma: Ngo role kamangng. Ka one ae Mesaia a i ae Nutu Tuna, o ke sa?”

64 Nae Iesus ke ale roma, “One muni ko rolea. Ava iau nga role kamiau roma, ngarume na miau kaka la kelange Agau Tuna ine nge tattara nga Nutu a kana ka ginggingame kinung kamana e pe. Ba kaka la kelange ine nge tatupai nga mukmukua reke momo nga tava.”

65 Na ka ina piris e kapunu longe pangamologa laeala, na i ke pallamoe lungapaga rae i muni re ngapotu ka iukiangana ba ke role roma, “I ke rolebainga kae Nutu! Ke meimia na ita kaka sissilia ragau palu muni ta ri turupotange agau laekia bainganame? Ngaka kele, miau muni kaka longe gialgiala ine rolebainga kae Nutu. 66 Ka lomiauvavai mina ngaetai?”

Na keke ale roma, “Bainganame keke soali raumana. Ngeke balia na nge mate.”

67 Na keke untutaoe raguna, ba keke name kia ka kamareame. Ba palu nge ri keke tavalvale 68 ka rolengarea kia roma, “One o roma one ae Karais, onto bai ma agau e toe Nutu kaona, na ngo role kamangng, tai ke tavala one?”

Pita Ke Kaulikale Iesus

69 Nae Pita ke tattara ngapotu nga malle e ngallo nga bale laeala kana savanau. Ba malaui te akumangngatulu ke loa te i na ke role kia roma, “One ko momo kala nge Iesus e ngae Galili pala bole.”

70 Avae Pita ke kaulikale malaui laeala pangamologangana nga ragau kinung reke mommo nga inaeala ragureame roma, “Iau ka sana laumatana ka taru a one rorole te.”

71 Ba ngarume, ka inae Pita lelemalaga ta bale laeala kana savanau kaona, na malaui te muni ora kumangngatulu ke kele, na ke role ka ragau reke mommo nga inaeala roma, “Agau laekolong ke momo kala nge Iesus e ngae Nasaret pala.”

72 Avae Pita ke kaulikale muni ka patongkalangana ngailu roma, “Iau ka sana laumatana ka agau laeala.”

73 Ngarume isura, na reke meisinsi nga inaeala keke loa te Pita, na keke role kia roma, “Ka one a agau te e nge ri ka kaomannmannangana ta mangng ka longopatokone kalingngang taningana.”

74 Nae Pita ke paturu ta kaulingkala ka kaona ginangana ba patongkalangana ngailu roma, “Iau ka sana laumatana ka agau laeala!”

Ba ka panna laeala mana, na kukulega te ke toako.
75 Nae Pita ka lonagaliu ta pangamologa ae Iesus kanna ine role kia pala roma, “Pala ta kukulega toangako, na one ko la kaulingkala iau pa mologi.” Nae Pita ke lelemalaga lagapotu ba ke tani raumana.

Copyright information for `MEE