Matthew 27

Iuras Ke Kone I Muni

Ka sinro luluna, na ragau kinung re kapunu nga pirisme ba ragau reke taoamugmuga ka Iurame ka kanrea pangamologa kena mana ta ri ulonge Iesus ta i mateng. Minmina na keke samapite, na keke loa kia ta ulonge nge Pilatus kamana a i e kapunu nga gavaman e ngae Rom nga inaeala.

Na ka inae Iuras, a i a agau e ule Iesus nga reke bai ta baingasoalinge kamareame, ke kele ineke ba'e Iesus ta i mateng, na i ka lonatantani kurumea lonagaliungana ta kumangngana laeala e pala. Na ke tungugaliue lollokanna nginngina onra siliva ka ri giaukaina ba tangulelu ta re kapunu nga pirisme ba Iurame ravollalaukerea memena ka rolengana kerea roma, “Iau ka baia bainga e soali nge Nutu raguna kurumea, agau laeala a iau ule nga kamamiaume ke sane baia bainga te e soali.”

Ava ri keke ale roma, “Ollaeala ka sana ora kanmangng. Ka ora kaning mana.”

Nae Iuras ke tamali ka lollokanna nginngina lakallo ta tempel. Na ke lao ba ke kone i muni.

Na re kapunu nga pirisme keke rave lollokanna nginngina onra siliva, na keke role roma, “Lollokanna kokorai ka ri ra kuru ore nga samungpununge agau. Minmina na bangapagame keke parototokala ita ta ulongo rea nga malle e nga pulinglunge lollokanname ngia ngallo nga tempel.” Keke role minmina, na ka kanrea pangamologa kena mana ta ri kolinge mogalo inte ka lollokanna nginngina. Ka i a mogalo inte orae agau e kumkuma ka gato ba orume ka mogalo. Ba keke kolia ta nga i a o ore nga talunge ragau re nga maga re ngatauga ngia. Minmina na keke patpatoe mogalo inaeala ka Mogalo A Toto ta ke lele ikia e sonrau kurumea, ka i a mogalo eke kolia ka lollokanna ameke tungulu Iesus kana ki. Na pangamologa a agau laeala e toe Nutu kaona ae Ieremaia rolea pala ke lele mannangana ine role roma,

“Keke rave lollokanna nginngina ra siliva ka ri giaukaina ba tangulelu onra ragau re ngae Israel ke tungulu apanung laeala kana ki,
10 na keke kolia mogalo inte orae agau e kumkuma ka gato ba orume ka mogalo kurumea pangamologa a Avolau rolea pala te iau.”

Iesus Ke Meisi Ngamuga Nge Pilatus Raguna

11 Nae Iesus ke maisi ngamuga nga gavana raguna, ba gavana ke ballage roma, “Ka one a kelangpatali ae Iurame, o ke sa?”

Nae Iesus ke ale roma, “Ke base ino role.”

12 Ba re kapunu nga pirisme kala nga Iurame ravollalaukerea memena keke turupagpaga Iesus kana, ava i ke sane ala rea. 13 Minmina nae Pilatus ke ballage roma, “One ko longlonge oru papatu reke turupagpaga kang ki, o ke sa?” 14 Avae Iesus ke sane ale. Ke sane ale pangamologa inte mana eke turupaga kana kia. Ba ka ina gavana kele ollaeala, na i ke magio raumana.

15 Na ka pesingmatana re pala nga kaning laeala e bollau, na gavana ke lolakurumea baingana te na ke ulomalaglage apulangkala kena a maluame ke matea te ri. 16 Ba ka kae laeala na agau te a giana e soali raumana eke patoe kae Barabas ke momo nga pulangkala. 17 Minmina na ka ina maluame ke katukala kinung tapu, nae Pilatus ke ballaga rea roma, “Miau kaka matea ta iau ulongmalagange tai te miau? Kaka matea Barabas, o kaka matea Iesus eke patoe kae Karais?” 18 Pilatus ke role minmina kurumea, i ka lonamatana roma, ri keke kelalelea Iesus, minmina na keke ule Iesus nga kamana.

19 Ba bole, pala, ka inae Pilatus tattara nga tarang e nga kalingnana, na napengana ke ba ka pangamologa te i ore role roma, “Sono ngo bai ka otte nga apanung laeala a baingana tupu kurumea, ngalla ka rigo, na iau ka lausoali raumana ina rave minga te i.”

20 Ava re kapunu nga pirisme bae Iurame ravollalaukerea memena keke pasigipage maluame siareame ta ri balinglagange Pilatus ta i ulongmalagange Barabas ava nge pulia Iesus ta i mateng.

21 Ava gavana ke ballaga rea roma, “Kaka matea ta iau ulongmalagange tai nge ri pana lua te miau?” Na keke ale roma, “Ngo ulomalage Barabas.”

22 Nae Pilatus ke ballaga rea roma, “Ava iau nga meimia kae Iesus eke patoe kae Karais?”

Na ri kinung keke ale roma, “Ngo katupite nga maiskovu!”

23 Nae Pilatus ke ballaga rea roma, “Ta ke meimia? I ke kuma ka bainga a taru e soali?”

Ava ri keke rereli kaligi raumana muni roma, “Ngo katupite nga maiskovu!”

24 Ka inae Pilatus kelapatokona roma, ke sane ke la longa te i, ava lavongkala e bollau raumana ke umma ta pangaturu, na i ke rave me inte. Na ke mume kamaname nga maluame ragureame ka rolengana kerea roma, “Apanung laekia totona kengalingngana sana la puna nge iau. Ke sa. Ka la puna nge miau mana!”

25 Na ragau nginngina kinung keke ale roma, “Totona nge momo nge mangng ba nga goe rae mangng!”

26 Minmina nae Pilatus ke ulomalage Barabas te ri, ava ke role ka ra balingkana ta ri sapinge Iesus. Na ke ule nga kamareame ta ri katungpitange nga maiskovu.

Ra Balingkana Keke Rolepagalising Kae Iesus

27 Na ra balingkana ra gavana kanna keke rave Iesus lakallo ta bale te ora gavaman e ngae Rom. Na ra balingkana kinung re ngae Rom reke momo nga inaeala keke katukala kinung nge i. 28 Na keke palale lungapaga rae i, ba keke palupage ka lungapaga e ngapotu ore belveloga. 29 Na keke lule oalo a matana ma i a kurung orae kelangpatali te, na keke patutale nga kunna. Ba keke ule bega kalkanna te ma i a to ora kelangpatali te kanna nga kamana e pe. Na keke umma ta parongvanu ngamuga nge i, ba keke rorolepagalising kia roma, “One ae Kelangpatali ae Iurame, ko ngailu raumana!” 30 Na keke untutaoe, ba keke rave bega kalkanna laeala na keke paturu ta balinge nga gilina bagana kia. 31 Ba ngarume, ka ineke rolepagalising kia tapu, na keke palale lungapaga laeala e ngapotu ore belveloga, na keke palupage ka lungapaga rae i muni. Na keke loa kia ta katungpitange nga maiskovu.

Keke Katupite Iesus Nga Maiskovu

32 Na ka ineke lelemalaglaga nga maga kunna laeala e bollau, na keke kalipa ka apanung te ore ngae Sairin a giana nge Saimon. Na keke rave ka kaoreaginapitangana kia ta i paunge maiskovu ae Iesus. 33 Ba ka ineke lele nga malle te eke patoe kae Golgota, a mirana roma Malle A Agau Gilina Bagana, 34 na keke tunge uain eke kampiliue kala nga oru e mamaoga te Iesus. Ava ke ine kanimaia, na ka sana omona ta i inunge. 35 Ba ka ineke katupite nga maiskovu tapu, na keke kintoto ta tavoanga ka lungapaga rae i ngaliua nge ri muni. 36 Na keke tattara, ba keke kelalelepatantalia nga inaeala. 37 Ba keke ule pangamologa eke turupaga Iesus kana kia nga maiskovu ngailu nga kunna ore role roma:

AEKIA KA I A IESUS A I A KELANGPATALI AE IURAME

38 Ba keke katupite ra golongkana lua nga maiskovume ka kae laeala bole. Keke katupite te nga maiskovu e momo nga Iesus kamana e pe, ba keke katupite te nga maiskovu nga Iesus kamana a laeva. 39 Ba ragau reke kavesillelea inaeala keke rorolebainga kia. Keke lulumatagtage kunreame te i, 40 ba keke rorole kia roma, “One amo role roma, one la rurunge tempel ba kumangngamuni kia ka kaeme ka ri mologi, onto ravulele one muni! Ngaroma one ae Nutu Tuna, na ngo atupisigi nga maiskovu!”

41 Ba re kapunu nga pirisme kala nga ra pangalomatanakana nga bangapagame ba Iurame ravollalaukerea memena keke umma minmina bole ka rolengpagalising ngareangana kia roma, 42 “I ke ravulelea ragau pattoto, ava ka sana likina ta ravunglelenge i muni. Ka i a Kelangpatali ore ngae Israel. Minmina na i nge atupisigi nga maiskovu gialgiala, na ita ka la lorapatokona te i.

43 “I ka lonapatokona te Nutu. Ngaroma Nutu nga lonasereng kia, na i nge ravulelea ta i muni ke role roma, ‘Ka iau ae Nutu Tuna.’” 44 Ba ra golongkana nginngina onreke katupita rea nga maiskovume kala nge i keke rorolebainga kia ka rolengbainga kena laeala.

Iesus Matengana

45 Na paturu nga pula ta ke lele nga kae matana a mologi ka laio, na osuguna ke gasipite inaeala bavakena. 46 Ba ka kae matana basema kae matana a mologi ka laio, nae Iesus ke kiu kaligi roma, “Eli, Eli, lama sabaktani?”, a mirana roma, “Nutu ae iau, Nutu ae iau, ko maimia o ka iau?”

47 Na ka ina palu re nga ra nginngina reke meisinsi nga inaeala ke longe Iesus pangamologangana laeala, na keke role roma, “Apanung laeala ke kikiu te Ilaia.”

48 Na te i nge ri ke pira bolvole, na ke rave otte ba ke parume uain e mamaoga kia. Ba ka ina ollaeala ponu ka uain tapu, na i ke paupite nga bega kamana te ba ke kalapataea lakailu te Iesus ta i inunge. 49 Ava pattoto nge ri keke role roma, “Ita ngaka kelapita roma, Ilaia ke la atung ta ravunglelenge, o ke sa.”

50 Nae Iesus ke kiu kaligi muni, na ke ngata ta kannuna kange mirana.

51 Ba ka panna laeala mana, na malo laeala e bollau eke kone ma i a lengakala ngallo nga tempel ke marae ka rina lua ngailu bavakena ta ina e ngape. Ba mogalo laekia e ngape ke mataga, ba lollo reke bollalau keke mapala. 52 Ba baveng onreke talue reke mate ngi keke pulapatali, na ragau papatu rae Nutu reke tupu onreke mate pala mirareame keke sigipaga. 53 Ba ngarume nga Iesus sigingpagangana nga mateng, na keke lelemalaga nga baveng nginngina onreke talu rea ngi. Na keke lu ta maga kunna laeala e bollau ore tupu. Ba ragau papatu keke kela rea.

54 Ka ina abalingkana e ngae Rom ba ra nginngina reke momo kala nge i ta kelangalelepatali te Iesus keke kele oru giongana ba oru reke umma ta leleng, na keke matau raumana. Ba keke role roma, “Agau laekia ka i a Nutu Tuna ka kaomannmannangana!”

55 Ba ravale papatu keke momo nga inaeala bole. Keke meisinsi ngatauga isuru ba keke elle oru nginngina reke lele. Ka ri ra ravale reke atukurumea Iesus ine ka'e Galili be atu tae Ierusalem. Keke atukurumea ta baina ngeke kalaue ka orume. 56 Te e nge ri ka i ae Maria Magaralene, ba te ka i ae Maria a i ae Iems riluae Iosep nareame, ba te ka i Sepeti tuna memena nareame.

Keke Talue Iesus

57 Ka laio ina kae matana barelulu, na apanung te a kilipukana ore ngae Arimatea a giana nge Iosep ke atu. Ka i a agau ore lele i a barangalele te ae Iesus kanna pala bole. 58 Apanung laeala ke loa te Pilatus, na ke palonge ta i ravunge Iesus lavusakia. Nae Pilatus ke bapage ra balingkana ta ri tunge Iesus lavusakia te Iosep. 59 Nae Iosep ke rave, ba ke lulupite ka malo te ore lelle. 60 Na ke pakenoe ngallo nga baveng a pau ae i muni ore nga talunge agau e mate ngia. Ka i a baveng ore sane ke pulluia lavusa te ngia pala a ri ke kuma kia lakallo nga lollo. Ka ine pakenoe Iesus lavusakia ngallo nga baveng laeala tapu, na i ke patate lollo e bollau ta patangapite baveng kaona kia. Na ke lao. 61 Bae Maria Magaralene kala nga Maria laeala a i ae Iems riluae Iosep nareame keke momo nga inaeala bole. Keke tattara kokoro ta malle laeala eke pulluia lavusa ngia.

62 Me ngangaila, ka kae e ngarume nga kae orae Iurame nga kalingtupunge oru re nga kae a Sabat, na re kapunu nga pirisme bae Parisiome keke loa te Pilatus. 63 Na keke role kia roma, “Avolau, mangng ka lomangnggaliu roma, ka ine momo mauli tale, na agoangakana laeala ke role roma, ‘Ngarume nga kaeme ka ri mologi, na iau ka la sigingpaga muni.’ 64 Minmina na one ngo role ka ragau ra kaning ta ri pulangkalamasinge malle laeala eke pulluia lavusa ngia ta nge loa te nge lele nga kae a mologi ngarume. Ngo kuma minmina ta baina barangalele ra kanna sane ngeke loa na ngeke golopatali kia ba ngeke role ka ragau roma, ‘I ke sigipaga nga mateng.’ Ngaroma ri ngeke kuma minmina, na goanga laeala e ngarume ke la bolinglaunga muni nga goanga laeala e pala ine patoe i muni kae Mesaia ae Nutu.” 65 Nae Pilatus ke role kerea roma, “Miau ngaka rave ra balingkana palu, na ngaka loa ba ngaka kuma ka orume kinung ra miau lomiaumatana ki ta pulangkalamasinge malle laeala.” 66 Ka baina keke loa, na keke pulakalamasia baveng laeala ka ulongareangana ka killa te nga lollo e patapite kaona. Killa laeala ke parototokale agau te ta i nga manenasa pulangpatalia malle laeala. Ba keke ule ra balingkana palu ta ri kelangalelepatali ta malle laeala bole.

Copyright information for `MEE