Matthew 28

Iesus Ke Sigipaga Nga Mateng

Na ka ina kae a Sabat rongo tapu ba kae ke paturu ta magolung ka kae e kapunu nga kumangng maina laeala, nae Maria Magaralene kala nga Maria laeala a i ae Iems riluae Iosep nareame keke loa ta ri kelange malle laeala eke pullue Iesus ngia.

Na oru giongana tane bollau ke lele ina anggelo te orae Nutu kanna sopisigi nga tava, na ke loa ba ke patalele patali ka lollo laeala e bollau. Na ke tarapai ngia. Ba anggelo laeala sinna ka tongana kena ma saia ine killama. Ba lungapaga ae i ke kavauvaunga raumana. Ba ra balingkana nginngina reke kelalelepatantali ta malle laeala keke mammalu ka mataungareangana kia, na keke lele ma ragau reke mate.

Ava anggelo laeala ke role ka ravale lua nginngina roma, “Sana ngaka matau kurumea, iau ka laumatana roma, onemea kaka atu ta kelanga te Iesus orame ke katupite nga maiskovu. I ke sane momo ikia. Ke sigipaga tapu kurumea pangamologa a i rolea pala. Ngaka atu, na ngaka kele malle laeala a i keno ngia pala. Na ngaka loa bolvole ba ngaka turu paka barangalele ra kanna roma, ‘I ke sigipaga nga mateng tapu, na iale lola pala nge miau lakallo tae Galili. Kaka la kelange nga inaeala.’” Na anggelo laeala ke role ka ravale lua nginngina roma, “Iala mana. Iau ka turu te onemea tapu.”

Ka baina ravale nginngina keke kutapu bolvole eke ka'e baveng laeala ka mataungarea ba loreasereng ngareangana e bollau raumana. Na keke pira ta turung paka barangalele rae Iesus kanna. Ka ineke pirpira na ka pannasa mana nae Iesus ke kalipa kerea nga pamau ba ke sinro kerea. Na keke loa te i na keke kapite nga kaena puname, ba keke kalapagpage. 10 Nae Iesus ke role kerea roma, “Sana ngaka matau. Ngaka loa, na ngaka role ka kolingau memena ta ri loanga tae Galili. Na keke la kelanga iau nga inaeala.”

Ra Balingkana Keke Ture Oru Reke Lele

11 Ka ina ravale nginngina ke lola tale, na ra balingkana palu ramreke kelalelepatali ta baveng keke loalu lakallo ta maga kunna laeala e bollau, na keke ture orume kinung reke lele ta re kapunu nga pirisme. 12 Ba ka ina re kapunu nga pirisme bae Iurame ravollalaukerea memena ke katukala kinung ba keke palipotopita tapu, na keke tunge lollokanna papatu ta ra balingkana nginngina 13 ka rolengarea kerea roma, “Miau ngaka role roma, ‘Barangalele ra kanna keke atu ka rigo, na keke golopatali kia ina mangng ka kenrau.’ 14 Ba ngaroma gavana nge longe pangamologa laeala, na mangng nga patupe pangamologa kala nge i ta baina i sane nge tunge alang e soali te miau.” 15 Ka baina ra balingkana nginngina keke rave lollokanna nginngina, na keke kuma kurumea reke taoamugmuga kae Iurame pangamologangarea te ri. Na pangamologa laeala ke sasa ta iname kalaoveka ngaliua nga Iurame, ba ke tatu ta ke tatu ta ke lele ka kae laekia e sonrau.

Iesus Ke Ba'e Barangalele Ra Kanna

16 Na barangalele rae Iesus kanna ka ri tangulelu ba kena keke loa tae Galili ta kapangng laeala ae Iesus role kerea ta ri loanga te. 17 Ba ka ineke kele Iesus, na keke kalapage. Ava palu nge ri ka lorea lualua. 18 Nae Iesus ke loa te ri, na ke role kerea roma, “Nutu ke tunge gia bolinglaungana te iau ta iau kelangpatali ta orume kinung re nga Nutu mallena nga tava ba re nga mogalo laekia e ngape. 19 Minmina na miau ngaka loa, na ngaka bai ka ragau re nga iname kinung ta ri leleng ra barangalele ra kanau. Ba ngaka pamagoe rea nga Tamau giana ba nga Tuna giana ba nga Kannu E Tupu giana. 20 Ba ngaka palomatana rea ta ri loangakurumea orume kinung ra iau bapaga miau ki. Ba iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, iau ka la momong kala nge miau passavele. Ka la momong kala nge miau ta nge lele nga kae a ronga.”

Copyright information for `MEE