Matthew 6

Bainga E Nga Kalaunge Ra Sillolo

“Ngaka ella miau masi, ba sana ngaka kumkuma ka bainga reke tupu nga ragau ragureame ta baina ri ngeke kela rea. Ngaroma ngaka kuma minmina, na ka sana ka la ravunge alanga e pe nge Tamamiau e momo nga tava.

“Minmina na ka ina one ngo tunge otte ta ra sillolo, na tungang sana nga tongana kena ma ra goangakana tungarea. Ri keke tuturulomatana ka tungarea ka isongarea ka tarampetme ngallo nga sinagogme ba nga pamau bavaname ta baina ragau ngeke kinpataea giareame. Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ri keke rave alang ae ri tapu ba ke sane ke la ravunge te muni. Ava ka ino ngo bai ta tungnge otte ta ra sillolo, na sano ngo ture ta ragau. Ngo tungugomea mana, minmina nae Tamang e elle oru ra ragau ke ummagome ki ke la tungnge alanga e pe te one.

Bainga E Nga Kavang

“Ba ka ina miau ngaka kavkava te Nutu, na kavangamiau sana nga tongana kena ma ra goangakana kavangarea. Ta ri keke matea ta maising ba kavang ngallo nga sinagogme ba nga pamau bavaname ta baina ragau ngeke kela rea. Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ri keke rave alang ae ri tapu ba ke sane ke la ravunge te muni. Ava ka ino ngo bai ta kavang, na ngo lu ta bale bilingana ae one e ngallo ba ngo bapite biunga, na ngo kave Tamang ore ko nga ragau matarea kanname. Minmina nae Tamang ore elle oru ra ragau ke ummagome ki ke la tungnge alanga e pe te one. Ba ka ina miau nga kavkava, na sana ngaka tagavilvilia pangamologa onra sana mirarea basema ragau ra sana ri ra Iura ineke umma minmina. Iau ka role minmina kurumea, ri ka loreangana roma, Nutu ke la longakala rea kurumea pangamologangarea ra ri papatu. Sana nga tongamiau me ri kurumea, pala ta miau balinglagange Tamamiau ka orume, na i ka lonamatana tapu ka oru re nga kalaunga miau.

“Minmina na ngaka kava minakai roma,

“‘Tamamangng o momo nga malleng nga tava,
Mangng ka lomangngmatana roma, ka one o tupu mannangana.
10 Ngo pakosining ka kelangpatalingang nakai ngape.
Reke momo nga mogalo laekia e ngape ngeke lolakurumea longanganame,
ma ina reke momo nga malleng nga tava ke lolakurume rea.
11 Ngo tunge kaning ra mangng ka kaninni rea ka kae kenakena te mangng sonrau ka kae laekia.
12 Ba ngo osurure bainga reke sosoali ra mangng bavai rea te one,
basema ina mangng bole ka osururu tape bainga reke sosoali ra ragau ke bai rea te mangng.
13 Ba sono ngo taoamuga ka mangng lakallo ta avangame,
ava ngo ravumalaga mangng patali nga oru reke sosoali.’
14 Miau ngaka osurure bainga reke sosoali ra ragau ke bavai rea te miau kurumea, ngaroma miau ngaka osurure ragau baingarea reke sosoali, nae Tamamiau e momo nga mallena nga tava nge osurure baingamiau reke sosoali bole. 15 Ava ngaroma miau sana ngaka osurure ragau baingarea reke sosoali, nae Tamamiau sane nge osurure baingamiau reke sosoali.

Pangalomatana Ore Ta Kuringa Ta Kaning

16 “Ba ka ina miau ngaka kuriri ta kaning, na sana ngaka kelaragumate basema ra goangakana ineke umma minmina. Ri keke kelaragumate ta baina pangakosininge kuringarea ta ragau. Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, ri keke rave alang ae ri tapu ba ke sane ke la ravunge te muni. 17 Ava ka ino ngo bai ta kuringa ta kaning, na ngo ule saulang nga kurung base saulangang ka kurung ka kaeme kinung, ba ngo saulapa'e ragung, 18 Ngo kuma minmina ta baina ragau sane ngeke kelapote kuringang. Nga kana kae Tamang kasikena mana ore ko nga ragau matarea kanname nge kele. Minmina nae Tamang ore elle oru ra ragau ke ummagome ki ke la tungnge alanga e pe te one.

Oru Re Sane Ke La Ronga

19 “Sana ngaka umma ta pulingkinung kanmiau kilipu nga mogalo laekia e ngape. Mogalo laekia ka i a malle ora kupeme ba roso ke baisolalia orume ngia, ba ka i a malle a ragolongkana ke taolulu ba keke golgolo ngia. 20 Ava miau ngaka umma ta pulingkinung kanmiau kilipu nga Nutu mallena nga tava. Nutu mallena nga tava ka i a malle ora kupeme ba roso ke sane baisolalia orume ngia, ba ka i a malle a ragolongkana ke sane ke taolulu ba ke sane ke golgolo ngia. 21 Iau ka role minmina kurumea, malle a one umma ta pulingkinung kaning kilipu ngia, ka i a malle ora longmatengana ke la momong ngia bole.

22 “Matang kanna ka i a lama ore nga mirang. Ngaroma matang kanna nge kuma masi, na olamana nge ponu nga mirang iname karolu. 23 Ava ngaroma matang kanna nge soali, na osuguna nge ponu nga mirang iname kinung. Minmina na ngaroma olamana e momo ngallo nge one nga i a osuguna, na osuguna laeala ke bollau raumana.

Sana Nga Lomiaupupu Ta Momongamiaungana

24 “Agau a i a akumangngatulu sane nge kuma nga ravollalaume ka ri lua, ta i nge bai'iu ka te ba nge materaumane te. O i nge loatunanne te ba nge malaipatantalia te. Ba miau ka tongamiau kena mana ma ollaeala. Ka sana ka gingginga ta kumangng nge Nutu kala nga oru re nga mogalo laekia e ngape kinung.

25 “Minmina na iau nga role kamiau roma, sana nga lomiaupupu ta momong ngamiaungana roma, ‘Ita kaka la kaninge taru?’, o ‘Ita kaka la inunge taru?’. Ba bole sana nga lomiaupupu ta oru nga miramiaume roma, ‘Ita kaka la sisilinge taru?’. Iau ka role minmina kurumea, momong ngamiaunganame keke bollau raumana nga kaning. Ba miramiaume keke bollau raumana nga lungapagame. 26 Ngaka kele manu reke lolo nga tava. Ri ke sane ke tota karea kaning, ba ke sane ke umma ta lalanga rea. Ba ke sane ke umma ta pulingkinung kaning nga baleme bole. Avae Tamamiau e momo nga mallena nga tava ke pakankani rea. Ba miau kaka bollau raumana nge ri. 27 Ba tai e nge miau ka kana ka gingginga ta pulingale kae kena mana ta momongana gaviling ka lonapungana? 28 Ke meimia na ka lomiaupupu ta lungapagame? Ngaka kele gaivame ineke umma ta leleng nga mogalo. Ri ke sane ke kumkuma ba ke sane ke saisaia lungapagame bole. 29 Ava iau nga role pakamiau roma, ka inae Solomon kanserengea mirana raumana, na kaningserengngana laeala ka sana tongana ma te nga gaiva nginngina. 30 Miau ra kamiau ka lopatokona e sina, ngaroma Nutu nge kuma minmina ka pangalupagangana ka bega ba oru re nga mogalo reke momo sonrau ava me ngangaila na ngeke tamalilu ki ta sia, na i ke la pangalupaga miau mannangana. 31 Minmina na sana nga lomiaupupu roma, ‘Ita kaka la kaninge taru?’, o ‘Ita kaka la inunge taru?’, o ‘Ita kaka la lungapagange tarume?’ 32 Iau ka role minmina kurumea, ra sana ri ra Iura keke tangtange oru nginngina kinung, bae Tamamiau ka lonamatana tapu roma, oru palu nga oru nginngina keke bollau raumana nge miau bole. 33 Ava kapunu na miau ngaka tange oru re nga Nutu kelangpatalingana ba bainga reke tupu nga raguna, ba i ke la tungnge oru nginngina kinung te miau bole. 34 Minmina na, sana nga lomiaupupu ta kae e ngangaila, ta kae e ngangaila ka i toto nga ne sonrau. Kae kenakena ka la kana ka maenang.

Copyright information for `MEE