Matthew 7

Sana Nga Lomiaukananne Ragau Pattoto

“Sana nga lomiaukananne ragau pattoto. Ngaroma miau ngaka bavai minmina, nae Nutu ke la i kalingnana miau bole. Ta Nutu ke la kalingnana miau kurumea baingamiau e nga lomiaukalingnanange ragau pattoto baingarea. Ba bainga ra miau ka lomiaukananne ragau pattoto ki, Nutu la kalingnana miau ki bole.

“Ke meimia na one ko kela paka bega pinsina e sina e momo nga kolingang matana kanna, ava ko sano kela paka bega ine bollau e lengkale matang kanna? Ko la one roleng mina ngaetai ta kolingang roma, ‘Iau ka bai ta pirangmalagange bega pinsina isu laekolong nga matang kanna,’ ava one muni ko sano kela paka bega ine bollau e lengkale matang kanna? Ka one a goangakana. Kapunu, na ngo piramalage bega ine bollau e lengkale matang kanna, na ngarume, na ko la kelanga masi ta pirangmalagange isure sina e momo nga kolingang matana kanna.

“Sana ngaka tunge oru e tupu ta gauneme, ba sana ngaka tamali ka oru rae miau reke pepe raumana ta gieme. Ta ngaroma ngaka kuma minmina na ri keke la patangavuvunu rea ngape nga kaerea sianame, na ngeke kampiliu rea ba ngeke pallamo pattoto kamiau.

Nutu Ke La Tungnge Oru Ra Goe Rae I Ke Ballage Tao

“Ngaka ballage Nutu, na i ke la tungnge oru ra miau ka ballage tao. Ngaka tange Nutu, na kaka la kaling pakia. Ngaka tute biunga, nae Nutu ke la pulangpatalinge. Ta Nutu ke la tungnge oru ta agau e ballage te, ba agau e tange Nutu ke la kaling pakia. Bae Nutu ke la pulangpatalinge biunga ta agau e tute.

“Palu nge miau ka nerea ka goeme. Na ngaroma te e nge ri nge ballaga rea ta kana beret te, na ri sane ngeke tunge lollo te i. Ke sa. 10 O ngaroma i nge ballaga ta kana lea te, na ri sane ngeke tunge mue te i. Ke sa. 11 Miau ra lomiaume ke sosoali ka lomiaumatana ta tungnge oru reke pepe ta goe rae miau. Bae Tamamiau e momo nga mallena nga tava ke pe raumana nga tama e nga mogalo laekia e ngape. Minmina na i ke la tungnge oru e pe ta ragau reke ballage te ka kaomannmannangana. 12 Minmina na bainga ra miau ka matea ragau ta ri bainga rea te miau, miau bole ngaka bai rea te ri kurumea, kumangng laeala ke lola kurumea oru ra Bangapagame ba ragau reke toe Nutu kaona ke role tao mannangana.

Biunga E Pitu

13 “Ngaka lu lakallo nga biunga e pitu kurumea, biunga e nga raunga ke bollau, ba kana pamau ke uapapa, ba ragau reke lulu kia ka ri papatu. 14 Ava biunga e nga mauling ke sina, ba kana pamau ke pitu, ba ragau reke umma ta kaling pakia ka ri tutuna mana.

Bega Kanna Reke Pepe Ba Ne Ngeke Sosoali

15 “Ngaka ella miau masi ta poropet ra goanga. Ri keke la atung te miau ka lungapagangarea ka sipsipme baingarea, ava ngallo nge ri ka ri ra gaune onra saililikerea. 16 Miau kaka la kelangapatokona rea kurumea kumangngareame. Ragau ke sane ke rarave gerepeme nga oalooalo ra matarea. Ba ke sane ke rarave bega ra pik kanna nga kauila lomona bole. 17 Ba otte muni, bega reke pepe keke piaupiaue kanrea reke pepe, ava bega reke sosoali keke piaupiaue kanrea reke sosoali. 18 Bega reke pepe sane ngeke piaupiaue kanrea reke sosoali, ba bega reke sosoali sane ngeke piaupiaue kanrea reke pepe bole. 19 Keke telpalpisigi ka begame kinung re saneke piaupiaue kanrea reke pepe, ba keke tantamalilu ki lakallo ta sia. 20 Minmina na miau kaka la kelangapatokona rea nga kanreame.

21 “Ragau reke patpato iau kae Avolau, ri kinung ke sane ke la lunga lakallo ta Nutu kelangapatalingana nga tava. Ke sa. Ragau reke lolakurumea Tamau e momo nga mallena nga tava lonanganame mana keke la lunga lakallo. 22 Ka kae laeala na, ragau papatu keke la roleng kau roma, ‘Avolau, mangng ama pulimalage pangamologa nga giang, ba mangng ama taomalage kannu reke sosoali nga ragau ba ka kuma ka killa papatu reke bollalau nga giang.’ 23 Na iau ka la roleng kerea nga karakarangana roma, ‘Ka sana laumatana ka miau ka kae te.

Miau ra longasakana te Nutu, ka kapatali iau.’

Ka Ragau Matana Lua

24 “Minmina na ragau reke longe pangamologa ra kanau beke lolakurume rea ka tongarea kena mana ma agau a lomatanakana ore kumapai ka bale ae i nga lollo. 25 Ngarume na kue ke tugu ba me potungana e bollau ke lele, ba bovole reke bollalau keke iso na keke isomatagtage bale laeala. Ava bale laeala ke sane pupu, ta ke maispaikalle nga lollo. 26 Ava ragau reke longe pangamologa ra kanau, ava ke sane ke lolakurume rea nga tongarea kena mana ma agau a sana ramana ore kumapai ka bale ae i nga bai. 27 Ngarume na kue ke tugu ba me potungana e bollau ke lele, ba bovole reke bollalau keke iso na keke isomatagtage bale laeala. Na bale laeala ke pupu, ba ke gitupalvai kia.”

28 Minmina na ka inae Iesus rongo ka pangamologa nginngina tapu, na maluame keke kallo raumana nga pangalomatananganame 29 kurumea, pangalomatananganame ka sana tongarea kena ma ragau rae ri ra pangalomatanakana nga bangapagame. Ke sa. I ke palomatantana rea ma agau a kana ka gingginga.

Copyright information for `MEE