Matthew 8

Agau A Kana Ka Soaling A Kalangamugmugu

Na ka inae Iesus sopisigi nga kapangng tapu, na malua reke bollalau keke loakurumea. Ba agau te ora kana ka soaling a kalangamugmugu ke loa te i. Na ke parovanu ngamuga nge i ba ke role roma, “Avolau, one ka kanga ka gingginga ta pangalellepa iau. Ngaroma nga longangana, na ngo palellepa iau.”

Nae Iesus ke kala'e kamana ba ke kali kia, na ke role roma, “Ka logungana. Ngo lelle.” Ba ka panna laeala mana na soaling ae i a kalangamugmugu ke rongo. Nae Iesus ke role kia roma, “Ngo longo nasai. Sano ngo turu ta agau te, ava ngo loa ba ngo pakosining kone ta piris. Na ngo tunge tunga laeala ae Moses bapage ragau ta ri tungnge pala, nga baina ragau nga loreamatana roma soaling ae one ke rongo tapu.”

Kelangpatali Nga Ra Balingkana Lopatokona Ae I

Ka inae Iesus loalu tae Kaperneam, na kelangapatali te nga ra balingkana ke loa te i, na ke ballage ta i kalaunge. Ba ke role kia roma, “Avolau, akumangngatulu a kanau ke kenkeno a maga ka giname matengareangana, ba ke kanimaimaia miralali e bollau raumana.”

Nae Iesus ke role kia roma, “Iau ka la loanga na nga papea.”

Ava kelangapatali laeala ke ale roma, “Avolau, ka sana iau a agau e pe ta one ngo atu ta bale ae iau, ava one ngo role mana, na akumangngatulu ae iau nge pe. Iau ka role minmina ta ka iau a agau e momo ngape nga reke kelapatali te iau bole. Ba ka ra balingkana reke momo ngape nge iau. Minmina na ngaroma iau nga role ka te roma, ‘Ngo loa!’ na i nge longo mana. Ba nga role ka tetoto roma, ‘Ngo atu!’ na i nge atu. Ba ngaroma iau nga role ka akumangngatulu ae iau te roma, ‘Ngo kuma ka ollaekia!’ na i nge kuma kia.”

10 Na ka inae Iesus longe pangamologa a kelangpatali laeala kanna, na pangamologa laeala ke pamagioe raumana. Minmina na i ke role ka ragau reke tataokurumea roma, “Iau nga role kamiau ka kaomannmannangana roma, iau ka sana kalipa ka te nga re ngae Israel ora lopatokona ae i bollau me aekia. 11 Ba nga role kamiau roma, ragau papatu re nga iname kinung keke la atung, na keke la ravunge mallerea kala nge Abaram, bae Aisak, bae Iekop nga kaning e bollau ngallo nga Nutu kelangpatalingana nga tava. 12 Ava ragau nginngina rae Nutu role pala ta ri momong nga kelangpatalingana keke la tamaling kerea lagapotu lakallo ta osuguna e ngapotu, nga malle laeala a ragau ke la taning ba ke la tanaginge ngingireame ngia.”

13 Nae Iesus ke role ka kelangapatali laeala nga ra balingkana roma, “Lo ngo loa ta maga. Oru a one matea ke la leleng basema ina one longopatokona te.” Na kelangpatali laeala akumangngatulu ae i ke pe ka panna laeala mana.

Iesus Ke Papea Ragau Papatu

14 Na ka inae Iesus lu ta Pita bale ae i, na i ke kele Pita lonapengana ine kenkeno nga nia ka soaling te a mira isongpangana. 15 Na avale laeala ke kali ka avale laeala nga kamana na mira isongpangana ke ka'e. Na i ke sigipaga ba ke paturu ta tuvanga Iesus kana kaning.

16 Ba ka ina kae barelu tapu, na keke atu ka ragau papatu ra kannu reke sosoali ke lupaga rea te Iesus. Na i ke taomalage kannu nginngina ka pangamologangana. Ba ke papea ragau kinung ra karea ka soaling. 17 I ke kuma minmina ta baina pangamologa a agau e toe Nutu kaona a giana nge Aisaia rolea pala nge lele mannangana ine role roma,

“I ke rave mirarame likisa ngareanganame,
ba ke tolea soaling rae ita.”

Bainga E Nga Loangakurumenge Iesus

18 Na ka inae Iesus kele malua reke bollalau ineke taliutotokale, na i ke role ka barangalele ra kanna ta ri ngeke loa ta sivoli bavana tetoto kala nge i. 19 Na agau te a i a apangalomatanakana nga bangapagame ke loa te Iesus na ke role kia roma, “Apangalomatanakana, iau ka la loangakurume one ta ina nge ngaetai ra one la loanga tao.” 20 Nae Iesus ke ale roma, “Gauve ra pinolo ka karea mallerea ta ri momong ngi, ba manu reke lolo nga tava ka ginureame, avae Agau Tuna ka sana mallena ta i pakenonge kunna ngia.” 21 Na barangalele te muni ke role kia roma, “Avolau, iau nga loa nga baina nga talue tamau ngana.” 22 Avae Iesus ke role kia roma, “One ngo atukurume iau. Ragau reke mate ngeke talue ragau rae ri muni reke mate.”

Iesus Ke Role Na Sauu Ke Malo Mana

23 Na ka inae Iesus taepatae nga manang, na barangalele ra kanna keke taekurumea. 24 Ba ngarume, ka ineke tatao ka manang, na sauu e bollau ke lelekala rea nga me a sivoli, ba miniuame keke balikolointe manang. Avae Iesus ke kenrau suru. 25 Na keke loa eke pangoe ka rolengarea roma, “Avolau, ngo ravulele ita! Ita kaka marannrale!”

26 Na i ke role kerea roma, “Miau ra lomiaupatokona sina, kaka meimia aka matautau?” Na ke sigipaga ba ke baullupite sauu ba miniuame, na keke malo bavakena. 27 Na barangalele ra kanna keke kallo ba keke palirole kerea roma, “Agau matana e meimia ikia? I ke role mana, na sauu ba pelau keke longo te i.”

Iesus Ke Taomalage Kannu Reke Sosoali Nga Ragau Lua

28 Ka ine lele nga sivoli bavana tetoto nga ine ngae Gararame, na ke kele ragau lua ra kannu reke sosoali ke lupaga rea ineke lelemalaglaga nga baveng reke tatalue reke mate ngi. Ba pana lua nginngina ka ri ra ragau ra bainga'iukana raumana. Minmina na ragau keke matau ta ri kavesinge inaeala nga pamau laeala. 29 Ka ineke kele Iesus, na keke reli kaligi roma, “Nutu Tuna, ko bai ta maingamia kamangng? Ko atu ta pangamiralali mangng pala nga kae e nga kalingnana?”

30 Na gie barana te keke kaninni nga inte e sane ngatauga raumana nga inaeala. 31 Minmina na kannu nginngina reke sosoali keke tanikale Iesus roma, “Ngaroma ngo bai ta bangamalaga mangng, na ngo balu mangng lakallo ta gie barana laeala.” 32 Nae Iesus ke role kerea roma, “Ka loa!” Minmina na keke lelemalaga patali nga ragau lua nginngina, ba keke luia gieme, na gie barana laeala ke tumvalivu maling nga ina i a mantapu, na ke toarallu kerea nga sivoli ba keke mate nga me. 33 Na reke ellapatantali ta gie nginngina keke ka, ba keke loalu ta maga kunna e bollau. Na keke ture orume kinung reke lele. Ba keke ture ollaeala e lele nga pana lua ra kannu reke sosoali ke lupaga rea bole. 34 Minmina na ragau kinung re nga maga kunna laeala e bollau keke lelemalaga eke loa ta kelange Iesus. Ba ka ineke kele, na keke tanikale ta i kange inaeala ae ri.

Copyright information for `MEE