Matthew 9

Iesus Ke Papea Agau Te A Giname Ke Mate

Nae Iesus ke taepatae nga manang, na ke ulutote me a sivoli. Na ke lele nga maga kunna ae i e bollau. Ngarume na ragau palu keke atu ka agau te a giname ke mate te Iesus. Ba agau laeala ke kenkeno nga nia. Ka inae Iesus kele lopatokona ae ri, na ke role ka agau a giname ke mate roma, “Tugu, maningsa mataunga. Iau ka osurure baingang reke sosoali.”

Na ka ina ragau palu ra ri ra pangalomatanakana nga bangapagame ke longe pangamologa laeala, na ri ka loreagomgome roma, “Aekia ke rorolebainga kae Nutu!”

Avae Iesus ka lonamatana tapu ka ore momolu ngallo nga ramareame, minmina na i ke role kerea roma, “Kaka meimia na lovaingana reke sosoali ke umma ngallo nga lomiaume? Pangamologa a taru nge ate ta iau rolenge? Ngaroma iau nga role kae aekia roma, ‘Aekolong, iau ka osurure baingangame reke sosoali’? O ngaroma iau nga role kia roma, ‘Sigipaga na ngo tao’? Te miau sonrau, nga pangamologa lua nginngina na taru ke ate ta iau rolenge? Ava nga baina miau ngaka kelapatokona roma, Agau Tuna ka kana ka gingginga nakai nga mogalo laekia ngape ta i osungrurunge ragau baingarea reke sosoali” —na i ke role ka agau laeala a giname ke mate roma—, “Sigipaga, na ngo rave nia ae one ba ngo loa te one ta bale.” Na agau laeala ke sigipaga, ba ke loa ta bale ae i. Ba ka ina maluame ke kele ollaeala, na keke kallo raumana. Ba keke kalapage Nutu e tunge gingginga matana laeala ta ragau.

Iesus Kiungana Kae Matiu

Ka inae Iesus ka'e malle laeala be lola, na i ke kele agau a giana nge Matiu ine tattara nga mallena e nga ravungkinunge takisme. Na i ke role kia roma, “Ngo atukurume iau!” Minmina na i ke sigipaga, na ke loakurumea Iesus.

10 Ngarume, nae Iesus ke tattara ka bongapaikalanganakia ta kaning nga pala ngallo nga bale ae Matiu. Ba ragau papatu reke raravukinunge takisme ba ragau pattoto ra Iurame ke pato rea ka ra baingareame ke soali keke atu bole, na keke kani kala nge Iesus ba barangalele ra kanna. 11 Ka inae Parisiome ke kele ollaeala, na keke role ka barangalele rae Iesus kanna roma, “Ke meimia nae Apangalomatanakana ae miau ke kani kala nga reke raravukinunge takisme ba ra baingareame ke soali?”

12 Ava ka inae Iesus longe pangamologa laeala, na i ke role roma, “Ragau ra sana karea soaling ke sane ke lola ta apangapemirakana. Ke sa. Ragau ra karea ka soaling mana keke lola. 13 Ava ngaka loa, na ngaka rave lomatana nga pangamologa laeala nga Lau Ae Nutu Kanna ore role roma,

‘Iau ka matea lonana. Ka sana matea posi onreke bali rea beke tungu rea ma tungame.’
Minmina na miau ka la lomiaumatana roma, iau ka sana atu ta kiunge ragau ra baingareame ke tupu. Ke sa. Iau ka atu ta kiunge ragau ra baingareame ke soali.”

Keke Ballage Iesus Ta Bainga E Nga Kuringa Ta Kaning

14 Nae barangalele rae Ion kanna keke atu te Iesus, na keke ballage roma, “Mangng bae Parisiome ka kuriri ta kaning, ava ke meimia na barangalele ra kaning ke sane ke kuma minmina?”

15 Nae Iesus ke ala rea ka pangateningkalangana ka pangamologa roma, “Ragau reke maispage apanung ka kae e nga palingravung rea sana nga loreatani ina apanung laeala e kamapitakama momo kala nge ri tale. Ke sa. Ava ngarume, ka ineke ravupatali ka apanung e kamapitakama nge ri tapu, na keke la kuringa ta kaning ka kae nginngina.

16 “Ke sana agau te nge saipite malo ina pau nga lungapaga a kasana, ta inaeala a pau nge utupatali nga lungapaga, na lungapaga laeala maraengana nge bollau muni nga ne pala. 17 Ba ragau sane ngeke pullue uain a pau lakallo ta uain bagana ra kasarea bole. Ngaroma ri ngeke kuma minmina na uain a pau nge poagolue uain bagana nginngina onreke kuma ki ka meme patuna, na uain nge maling lagapotu. Ba uain patuname keke la soaling. Ragau sane ngeke kuma minmina. Ke sa. Ri keke la pulinge uain a pau lakallo ta uain patuna onra pau, na uain ba patuna kinung keke la momong masi.”

Iesus Ke Pasigipage Malaui E Mate

18 Ka inae Iesus rorole kerea ka oru nginngina tale, na agau te a i a kelangpatali nga bale e nga sinagog ke loa te i. Na ke parovanu ngamuga nge i ba ke role kia roma, “Gialgiala mana nae tugu piau ke mate, ava ngo atu na ngo ulopaia kamang nge i, na ke la i momong mauli muni.” 19 Nae Iesus ke sigipaga, na ke loa kala nge i. Ba barangalele ra kanna keke loa bole.

20 Ka ineke tatao eke lola, na avale te ore tattara ka luvo ka kaeme kinung ka pesingmataname ka ri tangulelu ba lua ke lele kokoro te Iesus nga gina. Na i ke kali ka lungapaga ae i sigina matana. 21 I ke bai minmina kurumea i ke rorole ngallo nge i muni roma, “Ngaroma iau nga kali ka lungapaga ae i mana, na iau ka la penga.”

22 Nae Iesus ke kampiliu na ke kele, na ke role kia roma, “Tugu piau, sano ngo matau. Lopatokona ae one ke pape one.” Ba ka panna laeala mana, na avale laeala ke pe.

23 Ba ka inae Iesus lu lakallo ta bale ae agau laeala e kelapatali nga sinagog, na i ke kele ragau reke insoe isongo e nga olengkannu ba ke kele malua reke lavoalla. 24 Na ke role kerea roma, “Ngaka lelemalaga. Malaui laekia ke sane mate. Ke kenrau.” Ava ri keke malilia Iesus. 25 Ka ineke bamalage maluame lagapotu tapu, nae Iesus ke lu lakallo na ke rapite malaui laeala nga kamana, na i ke sigipaga. 26 Ba turunglomatana re ta Iesus kumangngana laeala ke sasa ta magame kinung nga inaeala.

Iesus Ke Papea Pana Lua Ra Matasu

27 Ka inae Iesus umma ta kange inaeala ba ke tatao e lola, na rapanung lua ra matasu keke lolakurumea ba keke kiu kaligi ka rolengarea roma, “Revit Sivuna, nga longnana mangng!” 28 Ba ka inae Iesus lu lakallo ta bale te tapu, na pana lua nginngina ra matasu keke loa te i. Nae Iesus ke ballaga rea roma, “Ka lomiaupatokona roma, iau a kau ka gingginga ta pangapenge onemea?”

Na keke ale roma, “Iii Avolau.”

29 Na i ke kali ka matarea kanname ba ke role roma, “Kaka la penga kurumea lopatokona ae miau.” 30 Na matarea kanname keke pepe. Bae Iesus ke role kerea gingging roma, “Sana ngaka ture ollaekia ta agau te.” 31 Ava ri keke lelemalaga ba keke turupalisi ka turunglomatana re te Iesus nga iname kinung.

Iesus Ke Papea Agau A I A Kumba

32 Ba ka ineke umma ta lelengmalaga nga bale laeala, na ragau palu keke atu ka apanung a i a kumba ora kannu e soali luia te Iesus. 33 Ba ka inae Iesus taomalage kannu laeala e soali tapu, na agau laeala a i a kumba ke pamologa. Na maluame keke kallo raumana ba keke role roma, “Ka sana agau te kele otte minakai ngae Israel ka kae te.”

34 Avae Parisiome keke rorole roma, “I ke taomalaglage kannu reke sosoali ka kelangpatali ae ri ginggingngana.”

Barangaleleme Ka Ri Tutuna Mana

35 Bae Iesus ke lola ta magame kinung reke bollalau ba ne ngeke sisina, ba ke palomatantane ragau ngallo nga sinagog rae ri. Ba ke pulimalaglage pangamologa e pe e ta Nutu kelangpatalingana, ba ke umma ta pangapenge soaling matantaname kinung. 36 Ba ka ine kele maluame, na i ka lonavavai te ri raumana kurumea, ri ka tongarea kena ma sipsip ra loreapalilli ba loreapupu. Ri ka tongarea kena ma sipsip ra sana karea kelangpatali. 37 Na i ke role ka barangalele ra kanna roma, “Ka kaning papatu nga ura ta lalanga rea, ava ka sana barangalele papatu ta pulingkinungu rea. 38 Minmina na miau ngaka kava te Nutu a i a ura tamana ta i bange barangalele ta ri lalang nga ura ae i.”

Copyright information for `MEE