Revelation of John 12

Avale Ba Mue Tanakena

Na killa e bollau raumana ke lele nga tava minakai roma: Iau ka kele avale te ore lupage kae ma i a lungapaga ae i, ba inna ke momo ngape nga kaena puname. Ba kurung e nga kelangpatali ora kana ka matame ka ri tangulelu ke momo nga kunna. Ba avale laeala ka siana. Ba ke tani kaligi ka miralalingana kurumea, kae ae i e nga toangapisigi ke kokoro. Na killa te muni ke lele nga tava minakai roma: Iau ka kele mue tanakena e tente ora kana ka kunname ka ri lima ba lua ba komokiame ka ri tangulelu. Ba kurungume ka ri lima ba lua ra sinrea ma kurung a kelangpatali e gingging raumana kure keke momo nga kunname. Na mue tanakena laeala borokia ke kakalole mata papatu nga mallerea nga tava, na ke tamalipisigi ki lagape ta mogalo e ngape. Ke kela basema, ri keke kalipale matame nga rina mologi, na mue tanakena laeala ke kakalole mata reke momo nga inte nga ina mologi nginngina. Na mue tanakena laeala ke maisi ngamuga nga avale laeala e kokoro ta kae ae i e nga toangapisigi, ta baina i nge kania goe ae i nga ine nge toapisigia. Na avale laeala ke toapisigia goe apanung. Ba goe laeala ka i a i e la kelangapatali ta ragau re nga iname kinung. Ba kelapatalingana ka la tongana kena ma agau e kelapatantali ta sipsipme ka kamongpitangana ka to eke kuma kia ka ene. Na keke ravupataea goe laeala lakailu te Nutu ba ta tarang ae i e nga kelangpatali. Ba avale laeala ke ka ta ina a sana ragau ngia. Ke ka ta malle a Nutu kalitupe te i, ta baina Nutu nge kelapatalimasi te i nga inaeala ka kaeme ka ri 1,260.

Na baling te e bollau raumana ke lele ngallo nga Nutu mallena nga tava. Bae Maikel kala nga anggelo rae i keke bali kala nga mue tanakena laeala. Ba mue talaeala kala nga anggelo rae i keke bali kala nge ri. Ava mue laeala ba anggelo rae i ka sana karea gingginga ta ulongpisigi rea. Minmina na keke taomalaga rea nga mallereame ngallo nga Nutu mallena nga tava. Na keke tamalipisigi ka mue laeala lagape. Ka i a mue laeala e momo pala nganige ba ke goga'e ragau kinung re nga mogalo laekia e ngape. Ka i a mue laeala a ri ke patoe kae Aturungpagakana E Soali bae Satan. Keke tamalipisigi kia lagape ta mogalo e ngape kala nga anggelo rae i.

10 Na iau ae Ion ka longe kaling te ine kiu kaligi nga Nutu mallena nga tava roma,

“Sonrau nae Nutu ae ita ravunglelengana ka ragau, ba ginggingngana, ba kelangpatalingana,
bae Karais ae i ginggingngana keke pota mannangana,
ta keke tamalipisigi ka i e turupagpaga kolingara memena karea ngamuga nge Nutu ae ita ka kae ba ka rigo.
11 Ava kolingara memena keke meisginggingkale ba keke ulopisigia ka Sipsip Goekia totona,
ba ka pangamologa re te Nutu ra kaomannmannangana ki ra ri ke turupota rea.
Ba ke sane ke materaumane maulingareame nga mogalo e ngape,
ina ragau ke balipunu rea bole.
12 Minmina na miau raka momo ngallo nga Nutu mallena nga tava
nga lomiaumarapaga raumana.
Ava oru reke sosoali raumana keke la leleng nge miau raka momo nga mogalo e ngape ba nga pelau,
ta Satan ke sopisigi te miau tapu.
Ba i ka iukia raumana kurumea, i ka lonamatana roma, momongana ke moro.”
13 Na ka ina mue talaeala kele ina ri ke tamalipisigi kia lagape ta mogalo e ngape, na i ke taokurumea avale laeala e toapisigia goe a panung. 14 Na keke tunge manu a popuna e bollau papaname ka ri lua ta avale laeala, ta baina i nge lo ta inaeala a Nutu kalitupe te i pala ngallo nga ina a sana ragau ngia. Nga inaeala a Nutu la kelangpatalimasi te i ka pesingmataname ka ri mologi ba ina ka luana. Ba nga inaeala mue sane la kalingpa kia. 15 Na mue laeala ke mutamalage me ma me e potpotu lagapotu nga kaona kurumea avale laeala, ta baina me potungana nge ka kia. 16 Ava mogalo ke kalaue avale laeala, na ke panga, na ke sonia me e potu ora mue talaeala mutamalage nga kaona. 17 Na mue laeala ka iukia raumana ka avale laeala, na i ke kutapu. Na ke loa ta baling kala nga goe pattoto rae avale laeala—ka ra ri ra ragau reke lolakurumea bangapaga rae Nutu kanna, ba keke kampitpite turungpota e te Iesus ora kaomannmannangana kia.

Copyright information for `MEE