Revelation of John 14

Sipsip Goekia Ae Nutu Ba Ragau Ka Ri 144,000

Na iau ae Ion ka kela, na ka kele Sipsip Goekia ae Nutu ine maispai nga Kapangng Ngae Saion. Ba ragau ka ri 144,000 onreke pa'e Sipsip Goekia giana ba tamana giana nga ramareame keke momo kala nge i. Na iau ka longe kaling te ine pa nga Nutu mallena nga tava. Ba kaling laeala ka maina ma me reke potpotu mairea. Ba ka maina ma saia balingana e bollau raumana maina. Ba kaling laeala a iau longe ka maina ma mai a ragau ke bai kia ineke balvalia balingvolo rae ri onreke pato rea ka arapme. Ba ri keke bauvaue baunga te a pau ngamuga nga tarang ae Nutu e nga kelangpatali, ba ngamuga nga oru tugulu nginngina reke mauli kala nga ravollalau nginngina ka ri giaukaina ba tugulu. Ba ka sana agau te totorong ta i ravunge lomatana ta baina i nge baue baunga laeala. Ke sa. Ragau nginngina ka ri 144,000 mana ra Nutu kolimalaga rea nga mogalo laekia e ngape ka loreamatana kia. Ra nginngina ka ri ra ragau re sane ke pamukuna rea ka ravale kurumea, ri ke sane ke keno kala nga avale te. Ba ngaroma Sipsip Goekia ae Nutu nge loa laetai, na ri ngeke lolakurumea. Ka ri ragau reke momo ngaliua nga ragau re nga mogalo laekia e ngape avae Nutu ke koli rea lagapotu nge ri, ta baina ri ngeke lele ma tunga re kapunu re ta tunga rea te Nutu ba te Sipsip Goekia ae i. Ba ri ke sane ke rolea goanga te. Ke sa. Ka sana agau te totorong ta i patongo rea ka bainga te e soali.

Anggelome Ka Ri Mologi

Na iau ae Ion ka kele anggelo te muni ine lolo ngaliua nga tava. Ba i ka kanna ka pangamologa e pe ore momo passavele ta i pulingmalagange ta ragau reke momo nga mogalo laekia e ngape—ta ragau re nga iname kinung, ba re nga galiaume kinung, ba re nga kalingme kinung, ba re nga mira matantaname kinung. Ba i ke kikiu kaligi roma, “Ngaka mataue Nutu, ba ngaka tunge gia bolinglaungana te i, ta kae ae i e nga kalingnana ke lele. Ngaka kalapage i e koipage tava, ba mogalo, ba pelau, ba me matantana reke pollolomalaga.”

Na anggelo te muni a i a lua ke atu kurumea naeala e kapunu, na ke role roma, “Ke pupu, maga kunna laeala e bollau ae Babilon a giana bollau ke pupu. Ka i a maga kunna e bollau a i a avale ore pa'inue ragau re nga iname kinung ka uain e nga iukiangana. Ke pa'unu rea ka uain ae i ore pasigipage ragau loreamatenganame ta ri loangakurumea baingana ra mukurea. Ke pasigipaga rea ta ri kumangng ka bainga re nga kenong kala nga rapanung ra sana ri ra nareatale memena ba ravale ra sana ri ra nareapengana memena.”

Na anggelo te muni a i a mologi ke atu kurumea anggelo lua re pala, na ke kiu kaligi roma, “Ngaroma agau te nge kalapage apinolo e kapunu kala nga ollaeala a goanga ora sinna me i, ba ngaroma i nge rave killa nga ramana o nga kamana, 10 na agau laeala ke la inung nga uain e nga Nutu iukiangana bole. Ka i a uain e gingging raumana ora Nutu paponue gato ae i e nga iukiangana kia. Ba ri keke la pangamiralalia agau laeala nga anggelo reke tupu ragureame ba nga Sipsip Goekia raguna. Keke la pangamiralalia ka lollo a salapa ore toto. 11 Ba ragau nginngina miralali ngareangana kakaina nge loapatae passavele. Ba ra nginngina reke kalapage apinolo e kapunu kala nga ollaeala a goanga ora sinna me i, o ragau reke rave giana kana killa ke sane ke la ravunge pannang ka kae, o ka rigo.” 12 Minmina na ragau rae Nutu reke tupu onreke lola kurumea bangapaga ra kanna, ba keke umma ta kamongpitange lopatokona ae ri te Iesus ngeke umma ta meisingginggingkale maenang reke la leleng nge ri.

13 Na iau ae Ion ka longe kaling te e pa nga Nutu mallena nga tava ine role kau roma, “Ngo pa'e pangamologa minakai roma: Ragau reke mate sonrau ba ngarume kurumea pagiungareangana kala nge Iesus Karais Avolau keke la ravunge kavingtulu e bollau raumana.”

Nae Kannu ae Tupu ke role roma, “Iii, Nutu ke la tunge pannang te ri kurumea, ka i a alang nga kumangng ra kanrea.”

Ra Lalangkana

14 Na iau ka kela lagamuga nge iau, na ka kele mukmukua e kavauvaunga. Ba i e tattarapai nga mukmukua laeala ka sinna ma agau te tuna ore kure kurung e nga kelangpatali nga kunna. Ba resalla a matana raumana e nga sa'vangatotonge uit eke patoe ka sikel ke momo nga kamana. 15 Na anggelo te muni ke lelemalaga nga tempel, na ke kiu kaligi te aeala e tattarapai nga mukmukua roma, “Ngo rave sikel a kaning na ngo lala kaning kia, ta kae e nga lalange kaning ikia e lele tapu. Ba kaning re nga lalanga rea reke momo nga mogalo e ngape keke mera tapu.” 16 Minmina na i e tattarapai nga mukmukua ke gulae ka sikel a kanna ngailu nga mogalo laekia e ngape. Na keke lale kaning reke momo nga mogalo laekia e ngape.

17 Na anggelo te muni ke lelemalaga nga tempel e momo ngallo nga Nutu mallena nga tava, ba i ka kanna ka sikel a matana raumana bole. 18 Na anggelo te muni, a kana ka gingginga ta kelangpatali ta sia, ke lelemalaga nga altara. Na i ke kiu kaligi ta anggelo e kamopite sikel a matana raumana roma, “Ngo rave sikel a kaning, na ngo ravukinunge gerepe gogoname nga oalo reke momo nga mogalo e ngape, ta gerep reke momo nga mogalo e ngape keke mera tapu.” 19 Minmina na anggelo laeala ke gulae ka sikel a kanna ta mogalo e ngape. Na ke ravukinunge gerepe gogoname nga oalo re nga mogalo e ngape. Na ke tamali ki lakallo ta malle e bollau raumana ore nga Nutu iukiangana. Ka i a malle ora sinna ma lulu e nga pa'tangapelange gerepeme ba kumangng ka uain ngia. 20 Na ri keke pa'tapelpele gerepeme ngallo nga malle laeala e momo ngapotu nga maga kunna e bollau ae Ierusalem. Na toto ke potumalaga ba ke sasa lagatauga basema pamau bena iname ka ri 300. Ba toto ke paponue inaeala, na ke ponu lakailu ta ke lele nga oru eke pulia nga oso kaona ta kaunge kia.

Copyright information for `MEE