Revelation of John 19

Reke Momo Nga Nutu Mallena Nga Tava Keke Kinpataea Nutu Giana

Ngarume nga oru nginngina, na iau ae Ion ka longe otte a maina bollau ma ragau barana tane bollau kalingngareame ineke kura roma,

“Aleluia!
19:1Aleluia ka i a pangamologa e nga kiningpataenge Nutu giana oreke rave nga kaling ae Iburume.

Nutu ae ita ora kana ka olamana e toakala ba gingginga e bollau raumana ke ravulele ita.
Ita ngaka kalapage kurumea, kumangngana re nga kalingnana keke tupu ba ka kaomannmannangana ki.
I ke kalinane avale laeala a apamauluanakana ora giana bollau ba ke tunge alang e soali te i.
Ka i a maga kunna laeala e bollau a i a avale ore pataope re nga mogalo e ngape ka baingana ra mukurea reke pasigipage ragau ta ri kumangng ka bainga re nga kenong kala nga rapanung ra sana ri ra nareatale memena ba ravale ra sana ri ra nareapengana memena.
Ava sonrau nae Nutu ke tunge alang e soali te i kurumea kumangnganame ine kelingia ra kumangngatulu rae Nutu kanna totorea.”
Na reke momo nga Nutu mallena nga tava keke kura kaligi pa lua muni roma,

“Ita ngaka kinpataea Nutu giana kurumea,
maga kunna laeala e bollau raungapitangana kana kakaina ke loapataetae passavele.”
Na ravollalau nginngina ka ri giaukaina kala nga oru tugulu nginngina reke mauli keke toarau, na keke kalapage Nutu e tarapai nga tarang ae i e nga kelangpatali roma,

“Ka kaomannmannangana. Ita ngaka kinpataea Nutu giana!”
Na kaling te ke lelemalaga nga tarang ae Nutu e nga kelangpatali, na ke role roma,

“Miau kinung ra kumangngatulu rae Nutu kanna, miau raka matautaue Nutu ra giamiaume ke sina ba ne ngeke bollau, ngaka kinpataea Nutu ae ita!”
Na iau ka longe otte a maina bollau ma ragau barana tane bollau kalingngareame, ba ka maina ma me reke potpotu maireame, ba ka maina ma saia ruruna ine kura roma,

“Ita ngaka kinpataea Nutu giana!
Ta Avolau a i a Nutu ae ita ora kana ka ginggingame kinung ka i a orume kinung kelangpatali ae ri.
Ita nga lorape ba nga lorasereng,
ba ita ngaka tunge alangpaga te i!
Ta kae e nga Sipsip Goekia ta i kamangpitakama ke lele,
ba avale ae i
19:7Sipsip Goekia avale ae i ka i a pangateningkala te e ta ragau ra loreapatokona te Karais.
ke kalitupe i muni tapu, ba ke momalla.
Ba keke tunge lungapaga te i ta i lungapage. Ka i a lungapaga ore pe raumana a lamana, ba ke lelle mannangana.”
(Lungapaga laekia ikia ora avale laeala lupage ka i a pangateningkala e ta ragau rae Nutu reke tupu baingarea reke tupu.)

Na anggelo laeala ke role kau roma, “Ngo pa'e pangamologa minakai roma: ‘Nutu ke kavitulu raumane ragau ra ri ke ba te ri ta ri atung ta kaning e bollau ae Sipsip Goekia ore nga kamangpitakama.’” Na i ke role kau bole roma, “Pangamologa kokorai ka ri ra pangamologa ra Nutu kanna ra kaomannmannangana ki.”

10 Na iau ka toarau kokoro nga anggelo laeala kaena puname ta iau kalangapagange ava i ke role kau roma, “Manengsa kalangapaga iau. Ka iau a akumangngatulu te a Nutu kanna mana base me one ba kolingang memena ngallo nge Karais reke kamopite turungpota e te Iesus ora kaomannmannangana kia. Ngo kalapage Nutu kasikena mana. Iau ka role minmina kurumea, ragau kinung reke pulimalaglage pangamologa e te Iesus keke kumkuma ka kumangng laeala nga Kannu Ae Nutu ginggingngana.”

Agau E Pirapai Nga Oso E Kavauvaunga

11 Na iau ae Ion ka kele Nutu mallena nga tava ine pulapatali, na ka kele oso te ore kavauvaunga ine maisi ngamuga nge iau. Keke patoe agau e tarapai nga oso laeala kae I E Loatunanne Nutu Mannangana, ba keke patoe kae Akaomannmannanganakana. Ka i e kumkuma ka kumangng re nga kalingnana ba baling kurumea bainga reke tupu mana. 12 Matana kanname ka tongarea kena ma sia tongana. Ba kurung papatu onrae kelangpatali e gingging raumana keke momopai nga kunna. Ba i ka giana te ora agau te sana lonamatana kia keke pa'e nge i. I kasikena mana ka lonamatana ka gia laeala. 13 I ka kana ka lungapaga e ngapotu eke bolue nga toto. Ba giana keke patoe kae Pangamologa Ae Nutu Kanna. 14 Ba galiau re nga baling reke momo nga Nutu mallena nga tava keke lolakurumea ka tarangapai ngareangana nga oso reke kavauvaunga. Ba keke lupage lungapaga re kavauvaunga reke pepe raumana beke lelle mannangana. 15 Ba resalla a matana raumana ora mataname ka ri lua ke lelemalaga nga kaona ta baina i nge magala kia nga ragau reke longosasa te i. “Ba i ke la kelangpatali te ri ma agau e kelapatantali ta sipsipme ka kamongpitangana ka to eke kuma kia ka ene.” I ke umma kurumea Nutu a kana ka ginggingame kinung iukiangana ore isopa raumana ma agau ine nge umma ta pa'tanganamunge gerepeme nga lulu eke kuma ka uain ngia. 16 Ba i ka giana keke pa'e nga lungapaga ae i e ngapotu ba nga paena roma,

KELANGPATALIME KINUNG KELANGPATALI AE RI

BA RAVOLLALAUME KINUNG AVOLAUKEREA IKIA

17 Na iau ae Ion ka kele anggelo te ore meisinsi ngallo nga kae. Ba i ke kikiu kaligi ta manu reke lolo ngaliua nga tava roma, “Ngaka atu. Na ngaka katukala kinung ta kaninge kaning tane bollau ae Nutu. 18 Ngaka katukala kinung ta baina miau ngaka kania kelangpatalime mirareame, ba ra balingkana kelangpatali rae ri mirareame, ba ragau ra karea ka gingginga e bollau raumana mirareame, ba osome kala nga reke tattarapai nge ri mirareame, ba ragau kinung mirareame. Miau kaka la kaninge ragau ra kumangngatulu ba na nga sana ri ra kumangngatulu mirareame, ba kaka la kaninge ragau ra giareame ke sisina ba ne ngeke bollalau mirareame bole.”

19 Na iau ka kele apinolo e kapunu ba kelangpatali re nga mogalo laekia e ngape kala nga galiau rae ri re nga baling ineke pagiu kinung, ta baina ri ngeke bali kala nge i e tarapai nga oso ba galiau ae i e nga baling. 20 Na ri keke rapite apinolo laeala kala nga poropet a goanga ae i ore kuma ka killa reke bollalau ka apinolo giana bolinglaungana. Ke goa'e ragau reke rave killa ae apinolo ba keke kalapage ollaeala a goanga ora sinna me i kurumea killa nginngina reke bollalau ra i kuma ki. Keke rapite pana lua nginngina, na keke tamalilu kerea ka maulingarea lakallo ta sia a sivoli e toto ka lollo a salapa. 21 Na i e tarapai nga oso ke sapune ra balingkaname kinung ra apinolo kanna ka resalla a matana lua ore lelemalaga nga kaona. Na manume kinung keke rongo ka loreanganame ineke kania ra balingkana nginngina mirareame.

Copyright information for `MEE