Revelation of John 20

Pesingmataname Ka Ri 1,000

Na iau ae Ion ka kele anggelo te ine pa nga Nutu mallena nga tava ba ke sopisigsigi lagape. Ba anggelo laeala ke kamopite kingapola ore nga lulu a sana puna. Ba ke kamopite oalo eke kuma kia ka ene. Na anggelo laeala ke laue mue tanakena a i a mue laeala e momo pala nganige eke patoe kae Komotugulu, o Satan. Na i ke samapite ta i momong ka pesingmataname ka ri 1,000. Na ke tamalilu kia lakallo ta lulu a sana puna, ba ke pulakale lulu laeala ka samangpalpitangana kia, ta baina i nga manenasa goange ragau muni ta nge lele nga ina pesingmatana nginngina ka ri 1,000 nge rongo tapu. Ava ngarume, nga ina pesingmatana nginngina nge rongo tapu, na ri keke la ulongmalagange nga pulangkala. Na i nge momo ngapotu ka panna isura mana.

Na iau ae Ion ka kele tarang re nga kelangpatali, ba reke tarapai nga tarang nginngina keke rave gia bolinglaungana ta ri kalingnana. Na iau ka kele ragau palu reke mate kannureame. Ka ri ra ragau reke sa'vatote kunreame kurumea turungpota ngareangana kae Iesus, ba pulingmalaga ngareangana ka pangamologa ae Nutu kanna. Ka ri ra ragau re sane ke kalapage apinolo e kapunu, ba ke sane ke kalapage ollaeala a goanga ora sinna me i bole. Ba ri ke sane ke rave killa ae apinolo nga ramareame o nga kamareame. Ka ri ra ragau reke sigipaga nga mateng, na keke mauli muni. Ba keke kelapatantali kala nge Karais ka pesingmataname ka ri 1,000. (Ava ragau pattoto reke mate ke sane ke sigipaga tale nga mateng ta ke lele ka ina pesingmatana nginngina ka ri 1,000 ke rongo tapu.) Sigingpaga laeala a ragau reke sa'vatote kunreame ka i a sigingpaga e kapunu. Ragau reke sigipaga nga sigingpaga laeala e kapunu ka ri ra ragau reke tupu ba ri keke rave kavingtulu e bollau raumana. Ba mateng a lua ka sana kana gingginga nge ri. Ke sa. Ka la ri ra piris rae Nutu kanna ba piris rae Karais kanna. Ba ri keke la kelangpatali kala nge i ka pesingmataname ka ri 1,000.

Keke Tamili Kae Satan Lakallo Ta Sia A Sivoli

Ngarume, nga ina pesingmatana nginngina ka ri 1,000 nge rongo tapu, na ri keke la ulongmalagange Satan nga lulu laeala eke pulakale ngia. Na i ke la lelengmalaga ta goange ragau re nga iname kinung nga mogalo laekia e ngape kana silogume ka ri tugulu—ragau re ngae Gok bae Magok—i ke la loanga ta ravungkinungu rea ta baling. Ka ri papatu raumana basema bai reke momo nga pelau kaona. Na ra nginngina rae Satan kanna keke taokinung, na keke loapatae ta mogalo ina e bollau raumana a i a kavu. Na keke taliutotokale malle a ragau rae Nutu reke tupu ke momo ngia ba maga kunna e bollau a Nutu materaumane. Ava sia ke pa nga Nutu mallena nga tava na ke pupisigi, na ke raupita rea. 10 Na keke rave Satan e goa'e ragau, na keke tamali kia lakallo ta sia a sivoli e toto ka lollo a salapa. Ka i a malle laeala ama apinolo ba poropet a goanga ae i keke momo ngia bole. Ba ri keke la ravunge miralali e bollau raumana passavele nga malle laeala ka kae ba ka rigo.

Kalingnana E Bollau

11 Na iau ae Ion ka kele tarang e bollau e nga kelangpatali ore kavauvaunga. Ba ka kele i e tarapai nga tarang laeala. Ba ka ine lele, na mogalo laekia e ngape kala nga tava keke sanrea. Na ke sane ke kela rea muni. 12 Na iau ka kele ragau reke mate. Ka ri ra ragau ra giareame ke bollau ba na nga giareame ke sina. Ba ri keke maisinsi ngamuga nga tarang ae Nutu e nga kelangpatali. Na reke momo nga Nutu mallena nga tava keke karapole laume. Ba keke karapole lau te muni a i a lau e nga mauling. Nae Nutu ke kalinane ragau reke mate kurumea baingarea onreke pa rea nga lau nginngina. 13 Na pelau ke tungupataea ragau reke mate onreke momo ngallo nge i. Ba mateng kala nga malle nga reke mate e momo ngape bavakena keke tungupataea reke mate onreke momo ngallo nge ri. Nae Nutu ke kalinane ri kinung kurumea baingareame. 14 Na i ke rave mateng kala nga malle nga reke mate e momo ngape bavakena, na ke tamali ki lakallo ta sia a sivoli. Sia laeala a sivoli ka i a mateng a lua. 15 Ba keke rave ragau kinung ra giareame sane ke momo nga lau e nga momongmauli passavele a ri ke pa'e ragau giareame ngia pala, na keke tamali kerea lakallo ta sia a sivoli.

Copyright information for `MEE