Revelation of John 22

Me E Potpotu Ore Tungtunge Mauling E Momo Passavele

Na anggelo laeala e toe maga kunna laeala e bollau ke papanau iau ka me e potpotu ore tungtunge mauling e momo passavele. Ka i a me e lelle mannangana basema kelanga, ba ke potpotumalaga nga tarang ae Nutu bae Sipsip Goekia e nga kelangpatali, na ke potpotu ngaliua nga maga kunna laeala e bollau kana pamau e bollau. Ba bega e tungtunge mauling ke maisinsi nga me laeala bavaname ka ri lua. Ba nga inna kenakena nga inname ka ri tangulelu ba lua, na bega laeala ke piaupiaue kanname. Ba lalauname ka ri ra oru re nga pangapenge ragau re nga iname kinung. Oru soalingana laeala a Nutu pulia nga ragau ba nga mogalo pala kurumea pana lua longasa ngareangana ke rongo. Ba tarang ae Nutu bae Sipsip Goekia e nga kelangpatali ke la momong ngallo nga maga kunna laeala e bollau. Na ra kumangngatulu rae Nutu kanna keke la kiningpataea giana nga inaeala. Ri keke la kelange raguna, ba giana ke la momongpai nga ramareame. Ka sana la rigo muni. Ragau sana la karea lama ta tungnge olamana muni. Ba kae lamanangana sane nge tunge olamana te ri bole kurumea, Nutu Avolau ke la tungnge olamana te ri. Ba ri keke la kelangpatali passavele.

Nae anggelo laeala ke role kau roma, “Pangamologa kokorai ka kaomannmannangana ki, ba ri keke la momong passavele. Avolau, a i a Nutu e pasigipage reke totoe kaona loreame, ke ba'e anggelo ae i ta pangakosininge ra kumangngatulu ra kanna ka onreke kokoro ta ri leleng.”

Iesus Ke La Atung

Nae Iesus ke tunge pangamologa ta ragau karolu roma, “Ngaka longo nasai. Isuru mana, na iau ka la atung. Agau e lolakurumea pangamologa reke toe Nutu kaona onreke momo ngallo nga lau laekia nga lonasereng.”

Iau ae Ion ka longe oru kokorai ra iau pa rea nga lau laekia, ba ka kela rea. Ba ka ina iau longo rea ba ka kela rea, na iau ka toarau kokoro nga anggelo laeala ore pakosining rea te iau kaena puname. Ka toarau ta kalangapagange. Ava i ke role kau roma, “Manengsa kalangapaga iau. Ka iau a akumangngatulu te a Nutu kanna mana base me one ba kolingang memena ngallo nge Karais reke totoe Nutu kaona, ba ragau reke lolakurumea pangamologa reke momo nga lau laekia. Ngo kalapage Nutu kasikena mana.”

10 Na i ke role kau roma, “Sano ngo talue pangamologa reke toe Nutu kaona onreke momo ngallo nga lau laekolong ta kae e nga oru kokorai ke lele kokoro. 11 Minmina na agau e bai ta kumangng ka bainga reke sosoali nge kuma ka bainga reke sosoali; ba agau e bai ta kumangng ka bainga ra mukurea nge kuma ka bainga ra mukurea; ba agau e bai ta kumangng ka bainga reke tupu nge kuma ka bainga reke tupu; ba agau e tupu nge umma ka bainga reke tupu.”

12 Nae Iesus ke tunge pangamologa ta ragau karolu muni roma, “Ngaka longo nasai. Isuru mana, na iau ka la atung. Ba ka la atung ka kamongpita ngaungana ka alang ta tungnge ta pana kenakena kurumea bainga ra i kuma ki. 13 Ka iau ae Alapa bae Omega. Ka iau e kapunu ba a ronga, ba ka iau a orume kinung pangaturu ngareangana ba rongareangana puna.

14 “Ragau reke umma ta mumunge lungapaga ngae ri nga loreasereng. Ngeke kuma minmina, ta baina ri ngeke rave ngatangng ta ri kaning nga bega e tungtunge mauling, ba ngeke taolu ta maga kunna ame bollau nga kana biungame. 15 Ava ragau ra baingarea ra mukurea keke la momong ngapotu, ba ragau ra masingkana, ba ragau reke enno kala nga ravale ra sana ri ra nareapengana memena o rapanung ra sana ri ra nareatale memena, ba ragau reke umma ta balingpune ragau, ba ragau reke kavkava ta nutu ra goanga, ba ragau kinung reke materaumane pangamologa e nga goanga ba keke goga, ra nginngina kinung ke sane ke la loangalu ta maga kunna laeala e bollau.

16 “Iau ae Iesus ka ba'e anggelo ae iau ta tungnge turungpota laekia ora kaomannmannangana kia te miau raka momo nga ra lopatokonakana ginungareame. Ka iau a Revit sivuna, ba ka iau a mata e toakala ore lele ka kae marara.”

17 Kannu E Tupu ba avale e lola kamangpitakama kae Sipsip Goekia ae Nutu keke rorolekinung roma, “Iesus Avolau, ngo atu.” Ba agau e longlonge pangamologa laekia nge role roma, “Iesus Avolau, ngo atu.” Ba agau a matekana me nge atu. Agau e matea me nge atu, na nge ravumane tunga a me e tungtunge mauling e momo passavele.

18 Ba iau ae Ion ka la tungnge pangamologa e gingging raumana ta ragau reke longe pangamologa kokorai reke toe Nutu kaona onreke momo ngallo nga lau laekia roma: Ngaroma agau te nge ulopaia pangamologa inte muni nga pangamologa kokorai, nae Nutu ke la ulongpainge oru soalingana reke bollalau ra lau laekia role tao nga agau laeala. 19 Ba ngaroma agau te nge ravupatali ka pangamologa inte nga lau laekia e toe Nutu kaona, nae Nutu ke la ravungpatali ka tavoanga ae i nga bega ame tungtunge mauling, ba nga maga kunna ame bollau ore tupu ra lau laekia role tao.

20 Iau ae Iesus a iau turupotpota ta oru kakai ra kaomannmannangana ki nga role roma, “Ka kaomanna. Isura mana, na iau ka la atung.”

Ba iau ae Ion nga role roma, “Ka kaomannmannangana. Iesus Avolau, ngo atu.”

21 Iala na, lopengana a Iesus Avolau tungumane nge momo kala nga ragau rae Nutu. Ka kaomannmannangana.

Copyright information for `MEE