Revelation of John 7

Ragau Ka Ri 144,000 Reke Rave Killa Ae Nutu

Ngarume nga oru nginngina, na iau ae Ion ka kele anggelome ka ri tugulu ka ineke meisinsi nga mogalo laekia e ngape kana silogume ka ri tugulu. Ba ri keke umma ta laungagaliunge mogalo kana bovole ka ri tugulu, ta baina ri sane ngeke isoe mogalo, o pelau, o begame. Na iau ka kele anggelo te muni ine umma ta loangapatae lakailu nga bava a kae lele ngia. Ba i ke kamopite oru ae Nutu e momomauli kanna ore nga maengapitange laume a kana ka killa ae Nutu. Ba anggelo laeala ke kikiu kaligi ta anggelo tugulu nginngina ameke rave ngatangng ta ri baingasoalinge mogalo ba pelau. Ba i ke role kerea roma, “Sana ngaka baisoalia mogalo, o pelau, o begame ta nge lele ina ita ngaka maepitatape ra kumangngatulu ra Nutu ae ita kanna ramareame ka maengapita ae Nutu kana killa.” Nae iau ae Ion ka longe sising e nga ra nginngina reke rave maengapita ae Nutu kana killa minakai roma: Ka ri 144,000 re nga galiaume kinung rae Israel.

  • Ragau re ngae galiau ae Iura reke rave killa ka ri 12,000,
    • ba re ngae galiau ae Ruben ka ri 12,000,
    • ba re ngae galiau ae Gata ka ri 12,000,
ba re ngae galiau ae Aser ka ri 12,000, ba re ngae galiau ae Naptali ka ri 12,000, ba re ngae galiau ae Manase ka ri 12,000, ba re ngae galiau ae Simeon ka ri 12,000, ba re ngae galiau ae Livai ka ri 12,000, ba re ngae galiau ae Isakar ka ri 12,000, ba re ngae galiau ae Sebulun ka ri 12,000, ba re ngae galiau ae Iosep ka ri 12,000, ba re ngae galiau ae Bensamin reke rave killa ka ri 12,000.

Ragau Ba Ragau Ba Ragau Ra Karea Ka Lungapaga Re Ngapotu Reke Kavauvaunga

Ngarume nga oru nginngina, na iau ae Ion ka kela lagamuga nge iau, na ka kele ragau ba ragau ba ragau. Ba ka sana agau te totorong ta i sising rea kurumea, ka ri papatu raumana. Ka ri ra ragau re nga iname kinung, ba galiaume kinung, ba mira matantaname kinung, ba kalingme kinung. Ba ri keke meisinsi ngamuga nga tarang e kapunu e nga kelangpatali ba ngamuga nga Sipsip Goekia raguna ka lungapaga ngareangana ka lungapaga re ngapotu reke kavauvaunga. Ba keke kamopite pagao kamaname nga kamareame. 10 Ba keke kikiu kaligi ka kalangapaga ngareangana kae Nutu roma,

“Nutu ae ita e tarapai nga tarang e kapunu kala nge Sipsip Goekia keke ravulele ita.”
11 Ba anggelome kinung keke meistaliue tarang e kapunu e nga kelangpatali, ba keke meistaliue ravollalau nginngina ka ri giaukaina ba tugulu kala nga oru tugulu nginngina reke mauli. Na ri keke toarau nga ragureame ngamuga nga tarang e kapunu ba keke kalapage Nutu 12 roma,

“Ka kaomannmannangana. Ita kaka la kiningpataenge Nutu passavele kurumea, kavingtulungana, ba kana olamana e toakala, ba lonamatanangana e pe, ba kana alangpaga, ba giana, ba ginggingngana keke bollalau raumana. Ka kaomannmannangana.”
13 Na te e nga ravollalau nginngina ke ballage iau ae Ion roma, “Ra kokorai reke lupage lungapaga re ngapotu reke kavauvaunga—ka ri ra taime? Ba keke pa nga ine ngaetai?”

14 Na iau ka ale roma, “Avolau, one ka longmatana.”

Na i ke role kau roma, “Ra kokorai ka ri ra ragau onrama reke lelemalaga nga maenang laeala e bollau raumana ore lele nga ragau kinung re nga mogalo e ngape. Ba keke mume lungapaga ngae ri re ngapotu ka Sipsip Goekia totona, na keke kavauvaunga.
15 Minmina na,

“ri keke momo ngamuga nga tarang ae Nutu e nga kelangpatali,
ba keke kumkuma ka kumangng a kanna ngallo nga tempel ae i ka kae ba ka rigo.
Ba i e tarapai nga tarang e nga kelangpatali ke la momong kala nge ri, ba ke la lengatotokala rea.
16 Ba ka sana la matengkarea kaning muni,
ba ka sana la matengkarea me muni bole.
Ba kae ke sane la sinangapita rea,
ba kae mammangana ke sane la pangamamma rea bole.
17 Ta Sipsip Goekia e momo ngaliua nga tarang e kapunu ka la i a kelangpatali ae ri.
Ba i ke la taongamuga kerea ta me reke potumalage me e tungtunge mauling e nga momong passavele.
Bae Nutu ke la taungapunung patali ka matarea kanrea mename kinung.”
Copyright information for `MEE