Revelation of John 8

Maengapita A Lima Ba Lua Ba Raliu A Gol Ora Sia Toto Ngia

Ba ka inae Sipsip Goekia ae Nutu maelale maengapita a lima ba lua, na ka misalong ngallo nga Nutu mallena nga tava ka panna e gavili isura. Na iau ae Ion ka kele anggelo ka ri lima ba lua reke meisinsi ngamuga nge Nutu raguna. Ba keke tunge tarampetme ka ri lima ba lua te ri. Na anggelo te muni ke atu, na ke meisi ngamuga nga altara ka kamongpitangana ka raliu a gol ore nga tonge oru ra koirea lolo ngia. Na keke tunge oru nginngina papatu ra koirea lolo te i, ta baina oru nginngina kakairea kala nga kavanga ra ragau rae Nutu reke tupu kanrea onreke momopai nga altara a gol e momo ngamuga nga tarang ae Nutu ngeke loapatae kinung. Na oru nginngina reke totopai nga raliu a gol ora anggelo kamopite kakairea kala nga kavanga ra ragau rae Nutu reke tupu kanrea keke loapatae nge Nutu raguna. Na anggelo laeala ke rave raliu a gol ore nga tonge oru ra koirea lolo ngia, na i ke paponue ka sia a i rave nga altara. Na ke tamali kia lagape ta mogalo e momo ngape nga tava. Na saia balingana reke bollalau, ba saia ruruname, ba saia kilinglamanganame keke lele, ba oru giongana te ke lele.

Anggelome Keke Isoe Tarampet Nga Kanrea

Na anggelo nginngina ka ri lima ba lua reke kamopite tarampetme ka ri lima ba lua keke kalitupu ta ri isongo rea.

Na anggelo e kapunu ke isoe tarampet a kanna, na ais kalkanname kala nga sia eke kampiliu rea kala nga toto keke lele. Na keke tamalipisigi ki lagape ta mogalo e momo ngape. Ba keke kalipale mogalo ta rina mologi, na inte nga ina nginngina ke to bavakena. Ba keke kalipale begame ta rina mologi, na bega reke momo nga inte nga ina nginngina keke to bavakena. Ba paillime kinung reke kerkerangng keke to bavakena.

Na anggelo a lua ke isoe tarampet a kanna, na oru a kelangana ma kapangng tane bollau ore toto ke lele. Na keke tamalipisigi kia lagape lakallo ta pelau. Ba keke kalipale pelau ta rina mologi, na inte nga ina nginngina ke kampiliu ta i a toto. Ba keke kalipale oru reke mauli reke momo nga pelau ta rina mologi, na oru reke momo nga inte nga ina nginngina keke mate. Ba keke kalipale monome ta rina mologi, na keke kauue mono reke momo nga inte nga ina nginngina.

10 Na anggelo a mologi ke isoe tarampet a kanna, na mata tanakena ore toto ma gune te ke pupisigi nga tava. Ba keke kalipale meme ba oalume ta rina mologi, na mata laeala ke pupai nga me reke momo nga inte nga ina nginngina. Ba ke pupai nga me reke pollolomalaga bole. 11 Ba mata laeala giana keke patoe kae Mamaoga. Na me reke momo nga inte nga ina mologi nginngina keke kampiliu, na keke mamaoga. Ba ragau papatu keke inue me nginngina reke mamaoga, na keke mate.

12 Na anggelo a tugulu ke isoe tarampet a kanna. Ba keke kalipale kae ba inna reke momo nga tava ta rina mologi, na keke bali rea. Na inte nga ina nginngina ke kampiliu ta i a osuguna. Ba keke kalipale mata reke momo nga tava ta rina mologi, na keke bali rea. Na mata reke momo nga inte nga ina nginngina keke kampiliu ta ri ra osuguna. Minmina na ka sana olamana nga inte nga ina mologi nginngina ka kae ba ka rigo bole.

13 Na iau ae Ion ka kelkela, na ka longe manu a popuna ore lolo ngaliua nga tava ine kikiu kaligi ma agau kalingngana roma, “Oru soalingana reke bollalau ka ri mologi muni keke la leleng nga ragau reke momo nga mogalo e ngape ta ka anggelome ka ri mologi onre sane ke isoe tarampet ra kanrea rikai eke momo tale!”

Copyright information for `MEE