Revelation of John 9

Na anggelo a lima ke isoe tarampet a kanna, na iau ae Ion ka kele mata te ine pa nga tava na ke pupisigi ta mogalo. Na keke tunge kingapola e nga lulu a sana puna ta mata laeala. Ba ka ine pulapatalia lulu laeala a sana puna, na sia kakaina ke lelemalagapatae nga lulu laeala ma sia tane bollau kakaina. Ba sia kakaina laeala e umma ta lelengmalagapatae nga lulu laeala ke bai ka kae ba tava ta ri ra osuguna. Ba sisime keke lelemalaga nga sia kakaina laeala, na keke pupupisigi nga mogalo laekia e ngape. Na keke tunge gingginga ta sisi nginngina ma gingginga rae oru reke unu onreke momo nga mogalo laekia e ngape. Ba keke role ka sisi nginngina ta ri manereasa baingasoalinge pailli reke momo nga mogalo, o otte e kalapa, o bega te. Ava ngeke baisoalia ragau re sane ke rave maengapita ae Nutu kana killa nga ramareame mana. Ba ke sane ke tunge gingginga te ri ta ri balinge ragau nginngina ta baina ri ngeke mate. Ke sa. Keke tunge gingginga te ri ta ri pangamiralali rea ka inname ka ri lima. Ba sisi nginngina pangamiralali ngareangana ka tongana kena ma oru e unu ine nge tonge agau te. Ba nga kae nginngina, na ragau keke la ri tange mateng, ava ke sane ke la tanga pakia. Ba ri ka la loreamatengana raumana ta ri mateng, ava mateng ke la kanga nge ri.

Ba sisi nginngina ka sinrea ma oso reke kaliangga ta ri loanga ta baling. Ba keke kure oru ra sinrea ma kurung re nga kelangpatali ra ri ra gol. Ba ragureame ka sinrea ma ragau ragureame. Ba gilirea bulvunna ka tongarea kena ma ravale gilirea bulvunna reke gavili beke konapisigi. Ba ngingireame ka tongarea kena ma laionme ngingireame. Ba galiau ra ri ke lupaga rea nga mautureame ka tongarea kena ma galiau eke kuma ki ka ene. Ba paparea mainame ka tongarea kena ma oso papatu onreke utulale karisme ba keke piraguru kinung ta baling te. 10 Ba borokereame ka tongarea kena ma oru reke unu borokerea ineke tongtonge ragau. Ba ngallo nga borokereame ka karea ka gingginga ta pangamiralalinge ragau ka inname ka ri lima. 11 Anggelo e kelapatantali ta lulu a sana puna ka i a kelangpatali ae ri. Ba nga kaling ae Iburume anggelo laeala ka giana nge Abaron,
9:11Abaron ka mirana roma, “kauunga”.
ba nga kaling ae Girikme ka giana nge Apolion.

12 Minmina na oru soalingana e kapunu ke rongo. Ava oru soalinganame ka ri lua keke momo tale.

13 Na anggelo a lima ba kena ke isoe tarampet a kanna, na iau ae Ion ka longe kaling te ine lelemalaga nga altara a gol kana kiname ka ri tugulu onra sinrea ma komome. Ka i a altara e momo ngamuga nge Nutu raguna. 14 Ba kaling laeala ke role ka anggelo a lima ba kena ore kamopite kanna ka tarampet roma, “Ngo pole anggelome ka ri tugulu onreke samapita rea nga me e bollau ae Iuperetis.” 15 Na keke pole anggelo tugulu nginngina onreke kaliangga rea ta ri kumangng nga kae matana laeala, ba nga kae laeala, ba nga inna laeala, ba nga pesingmatana laeala. Keke pola rea ta baina ri ngeke balipune ragau reke momo nga inte nga ina mologi onreke kalipala rea ngi. 16 Ba ra balingkana papatu raumana onreke pirapai ka osome keke momo bole. Bae iau ae Ion ka longe ineke patoe sising ae ri.

17 Na osome kala nga reke pirapai ki ra iau kela rea ngallo nga kelanga laeala a Nutu pakela iau kia keke kela minakai roma: Galiau ra ri ke lupaga rea nga mautureame keke tente basema sia tongana. Ba keke kerkerangngvovo, ba keke ngango basema lollo a salapa. Ba oso nginngina gilirea baganame ka sinrea ma laion gilirea baganame. Ba sia kala nga sia kakaina ba oru a koina bona keke umma ta lelengmalaga nga kaoreame. 18 Ba ri keke balipune ragau ka oru mologi nginngina reke sosoali onreke umma ta lelengmalaga nga kaoreame. Keke balipune ragau reke momo nga inte nga ina mologi nginngina onreke kalipala rea ngi. 19 Oso nginngina gingging ngareangana ke lelemalaga nga kaoreame ba nga borokereame kurumea, borokereame ka tongarea kena ma mue ra koatali onreke baisoalia orume ka kunreame.

20 Ava ragau pattoto re sane ke mate kurumea oru soalingana nginngina balingmate ngareangana kerea ke sane ke pulivalakale kumangngarea reke sosoali. Ke sa. Ke sane ke pulivalakale baingarea re nga kavang ta kannu reke sosoali, ba nutu ra goanga onreke kuma ki ka gol, ba ka siliva, ba ka ene a barasa, ba ka lollo, ba ka bega. Ke sane ke pulivalakale baingarea re nga kavang ta oru nginngina re sane ke ella, be sane ke longlong, be sane ke tatao bole. 21 Ba bole, ri ke sane ke pulivalakale baingarea re nga balingmatenge ragau, o baingarea re nga masing ra koatali, o baingarea ra mukurea kala nga ravale o rapanung. Ba ke sane ke pulivalakale baingarea re nga golong bole.

Copyright information for `MEE